Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2013-10-03
N2010/2190/RT (delvis)
N2013/4569/AS
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
83140 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:104). Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 20 december 2012 och den 8 maj 2013 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska redovisas

den 16 januari 2013,

den 20 februari 2013,

den 2 maj 2013,

den 29 juli 2013, och

den 25 oktober 2013.

Ekonomisk redovisning

Tillväxtanalys ska redovisa följande:

  • Totala kostnader per organisatorisk enhet.
  • Totala kostnader för upphandling fördelat på kärn- respektive stödverksamhet.
  • Totala kostnader per uppdragstyp.
  • Bidragsinkomster från respektive bidragsgivare.
  • Ett urval av myndighetens viktigaste prestationer.

2

Organisationsstyrning

Innovationsstrategin

Tillväxtanalys ska inom ramen för sin uppgift bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med analyser i samband med genomförandet av den nationella innovationsstrategin.

Nordiskt samarbete

Tillväxtanalys ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inför och under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013, bl.a. med analyser i arbetet med att ta fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram om innovations- och näringspolitiken samt statistik och analyser vid genomförandet av det nordiska samarbetsprogrammet för regionalpolitik 2013–2016.

3

Uppdrag

NYA UPPDRAG

1. Uppföljning av innovationsstrategin

1 a. Uppdrag om rapportdesign

Tillväxtanalys ska tillsammans med Verket för innovationssystem (Vinnova) ta fram ett underlag för utformning av den regelbundna uppföljningen av den nationella innovationsstrategin och redovisningen av det svenska innovationsklimatets utveckling på nationell och regional nivå, vilket har aviserats i regeringsbeslutet om den nationella innovationsstrategin den 11 oktober 2012 (N2011/547/FIN). Uppdraget ska genomföras i dialog med Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB), i det senare fallet inom ramen för SCB:s uppdrag att utveckla indikatorer för innovation (N2011/7252/FIN). Ett första underlag till utformning av uppföljningen ska presenteras för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2013. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2013 och senast den 28 februari 2014 samt slutredovisas senast den 30 juni 2014.

Tillväxtanalys ska dessutom senast den 31 maj 2013 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ett förslag till precisering av det underlag som Tillväxtanalys och Vinnova ska presentera senast den 31 mars 2013.

1 b. Uppdrag om återkommande uppföljning

Tillväxtanalys ska presentera en redovisning som kan utgöra utgångspunkt för den kommande regelbundna uppföljningen av den nationella innovationsstrategin och redovisningen av det svenska innovationsklimatets utveckling. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Vinnova. Ett första underlag till uppföljningen, baserat på redovisningen av uppdrag 1 a ovan, ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2013. Uppdraget ska därefter delredovisas senast den 30 september 2013 och senast den 28 februari 2014 samt slutredovisas senast den 30 juni 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angivits.

2. Effektutvärdering av verksamheten vid RISE-instituten

Regeringen föreslår i forsknings- och innovationspropositionen, prop. 2012/13:30, att en metod för effektutvärdering av verksamheten vid industriforskningsinstituten inom RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding) ska utvecklas, eftersom en tydligare bild behövs av hur regeringens anslag bidrar till att uppnå det övergripande målet för RISE-instituten om att vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.

Uppdrag

Tillväxtanalys ska utveckla en metod för effektutvärdering av verksamheten vid industriforskningsinstituten inom RISE-koncernen.

Effektutvärderingssystemet bör utmynna i en metod som ska indikera hur väl RISE-institutens verksamhet med stöd av regeringens anslag till RISE Holding bidrar till att stärka konkurrenskraften och förnyelsen i svenskt näringsliv. Metoden bör även göra det möjligt att värdera och följa denna utveckling över tid. Effektutvärderingssystemet bör dessutom bli ett verktyg för strategisk utveckling av verksamheten inom RISE Holding baserat på hur de strategiska kompetensmedlen har använts och vilka effekter dessa har genererat. Tillväxtanalys ska genomföra uppdraget i nära dialog med Verket för innovationssystem (Vinnova) och RISE Holding.

Tillväxtanalys ska senast den 15 februari 2013 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna ett förslag på hur uppdraget ska genomföras. Senast den 31 oktober 2013 ska Tillväxtanalys lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angivits.

 

 

3. Tillgången till grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att stödja insatser för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster. I det sammanhanget har Tillväxtanalys haft relaterade uppdrag att samverka kring samhällets behov av betaltjänster samt att stödja tillgången till grundläggande betaltjänster (N2010/5062/ITP samt N2011/3874/ITP). För sitt uppdrag kring grundläggande betaltjänster har PTS tagit initiativ till att upprätta en databas och ett presentationsverktyg som visuellt presenterar data om betaltjänstföretags servicepunkter och befolkningsstatistik. Databasen och presentationsverktyget ska utgöra stöd för analys av tillgänglighet till grundläggande betaltjänster samt för bl.a. länsstyrelsernas och PTS beslut om insatser för att säkra tillgång till grundläggande betaltjänster. Databasens struktur och upplösning har likheter med den databas som hanteras i Tillväxtanalys GIS-plattform PinPoint Sweden (PiPoS), men saknar i sig själv funktionalitet för beräkning av tillgänglighet. PiPoS används bl.a. för beskrivning och analys av tillgänglighet till kommersiell och offentlig service.

Uppdrag

Tillväxtanalys ska ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande betaltjänster. Beskrivningarna ska ligga till grund för regionala kartläggningar och för beslut om statliga och regionala insatser samt för nationell uppföljning av utvecklingen och av statliga insatser. Uppdraget ska ske i samverkan med PTS.

Tillväxtanalys ska undersöka förutsättningarna för att ta över den data som PTS har tagit fram jämte möjligheterna att sammanföra databasen med Tillväxtanalys GIS-plattform PiPoS samt föreslå former för att förvalta och utveckla data om grundläggande betaltjänster. I detta ingår också att föreslå avgränsningar för de specificerade betaltjänster (tjänsteinnehåll och kvalitetsaspekter) som ska analyseras, baserat på vad som sägs om grundläggande betaltjänster i propositionen Statens ansvar för vissa betaltjänster, prop. 2006/07:55.

Under förutsättning att den databas och det analysverktyg som PTS har tagit fram kan sammanföras med PiPoS ska Tillväxtanalys vidare beräkna hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande betaltjänster och i samverkan med Tillväxtverket göra service- och tillgänglighetsdata tillgängliga för länsstyrelserna.

Den närmare utformningen av uppdraget kommer att utvecklas i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Delredovisningar ska ske senast den 15 april 2013 för plan och förberedelser för hantering av GIS-plattformen för grundläggande betaltjänstdata respektive senast den 1 september 2013 för sammanställning av grundläggande betaltjänstdata. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2013 med en beskrivning av tillgänglighet till grundläggande betaltjänster och en samlad uppföljning och analys av utvecklingen inom området, om möjligt i relevanta delar samordnat med Länsstyrelsen i Dalarnas sammanställning av länsstyrelsernas bevakningsuppdrag, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

 

 

4. Utvärdering av Tillväxtverkets destinationsuppdrag

Tillväxtanalys har i regleringsbrevet för 2012 (N2011/7233/AS, N2011/7416/KLS [delvis]) haft i uppdrag att lämna förslag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) på hur Tillväxtverkets uppdrag om destinationsutveckling (N2012/508/ENT) ska kunna utvärderas nationellt och regionalt. Det framgick i beslutet till Tillväxtverket (N2012/508/ENT) att programmet skulle utformas på så sätt att insatserna skulle kunna utvärderas och att medel för detta skulle avsättas inom ramen för programmet. 

Uppdrag

Regeringen uppdrar åt Tillväxtanalys att under hela programperioden följa Tillväxtverkets destinationsuppdrag och utvärdera insatsen. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2013, den 31 mars 2014 och den 31 maj 2015. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2016. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angivits.

 

 

5. Direkta och indirekta effekter av regler på ekonomisk utveckling 

Som stöd för regeringens politik för att förenkla för företagen behövs en kunskapsplattform avseende reglers påverkan på företagen och på ekonomisk tillväxt samt avseende de olika dimensionerna av regelbördan och hur Sverige förhåller sig till andra länder. Tillväxtanalys har i regleringsbrevet för 2012 haft i uppdrag att undersöka inom vilka regelområden tillväxthämmande faktorer för små- och medelstora företag kan finnas samt var i tillämpningen av dessa regelområden de tillväxthämmande faktorerna uppkommer (N2011/7233/AS, N2011/7416/KLS [delvis], uppdrag 4). 

Uppdrag

Tillväxtanalys ska analysera vilka slags regelförenklingar/åtgärder som har haft störst effekt för Sveriges position på nedan nämnda rankinglistor, dels när det gäller en enskild indikator eller ett enskilt index som helhet, dels när det gäller enskilda dimensioner inom de olika indikatorerna och indexen. Den inbördes viktningen av olika dimensioner inom de olika indikatorerna och indexen ska belysas och analyseras. Dessutom ska tillförlitligheten hos och kvaliteten på de olika indikatorerna och indexen belysas och analyseras. Analysen ska även omfatta förändringar i andra länders regelsystem som kan påverka Sveriges ranking. Analysen ska ta sin utgångspunkt i bl.a.

  • Världsbanken: Index över regelbörda (Cost of Doing Business),
  • OECD: Index över produktmarknadsregleringar (Global Government Effectiveness Rank),
  • OECD: Index över arbetsmarknadsregleringar,
  • The Heritage Foundation: Index över ekonomisk frihet, samt
  • andra för uppdraget relevanta undersökningar för perioden 1992 till 2012.

Tillväxtanalys ska göra en fördjupad analys inom några av de områden som anges i det slutredovisade regleringsbrevsuppdraget (N2011/7233/AS, N2011/7416/KLS [delvis], uppdrag 4), nämligen offentlig upphandling, arbetsmarknadslagstiftning och offentligt ägande.

Senast den 30 juni 2013 ska Tillväxtanalys delredovisa uppdraget till Regeringkansliet (Näringsdepartementet). Tillväxtanalys ska senast den 15 december 2013 slutredovisa uppdraget till Regeringkansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angivits.

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2009

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

4. Utvärdering av ägarkapital inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
för konkurrenskraft och sysselsättning

19 november 2009

Delrapport: 15 mars 2010

Delrapport: 15 november 2011

Delrapport: 15 december 2013

Slutrapport: 15 oktober 2015

 

 

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2010

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

7. Utvärdering av regionala serviceprogram

21 december 2009

Delrapporter: Årliga delrapporteringar

Slutrapport: 1 april 2014

 

 

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2011

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

1. Utvärdering av statligt finansierad företagsrådgivning för företag

22 juni 2011

Delrapport: 1 maj 2011

Slutrapport: 15 november 2013

8. Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och nordisk arbetsgrupp för landsbygdsutveckling

22 juni 2011

Avslutas: 31 december 2013

9. Förslag till hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas

22 juni 2011

Slutrapport: 28 februari 2013

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2012

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

1. Analys av strukturförändringar och finanskrisen

3 maj 2012

Delrapporter: Delrapporteringar överenskoms i dialog med Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet

Slutrapport: 31 december 2013

2. Analys av globala värdekedjor, Sveriges konkurrenskraft och konsekvenser för tillväxtpolitiken

3 maj 2012

Delrapport: 31 juli 2012

Delrapporter: Årliga delrapporteringar i samråd med Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet

Slutrapport: 31 december 2014

3. Fortsatt uppdrag kring det svenska innovationssystemet

3 maj 2012

Delrapport: 16 maj 2012

Slutrapport: 31 december 2013

6. Förutsättningar för grön strukturomvandling

3 maj 2012

Delrapport: 1 november 2012

Slutrapport: 1 december 2014

7. Arbetskrafts- och kompetensförsörjning, nationellt och regionalt

3 maj 2012

Delrapport: 15 juni 2012

Slutrapport: 15 mars 2013

8. Samverkan mellan olika geografiska nivåer och sektorsområdens betydelse för hållbar lokal och regional tillväxt

3 maj 2012

Delrapport: 12 juni 2012

Delrapport: 28 februari 2013

Slutrapport: 31 maj 2013

UPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Svensk kontaktpunkt för EU:s territoriella samarbetsprogram ESPON 2013

3 juni 2010

N2010/4037/RT

Avslutas: 31 december 2013

Uppdrag att följa upp vissa frågor relaterade till sänkt mervärdesskattesats på restaurang- och cateringtjänster (samverkan med Konjunkturinstitutet och Skatteverket)

3 november 2011

N2011/6159/MK

Delredovisning: 1 januari 2014

Slutredovisning: 1 januari 2016

Uppdrag att utveckla måluppföljningen vad gäller tillgänglighetens påverkan på näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft (samverkan med Trafikanalys)

15 december 2011

N2011/7039/TE

Delredovisning: 30 april 2012

Slutredovisning: 18 mars 2013

Utvärdera insatser som genomförs inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi

21 februari 2012

N2012/760/E

Delredovisning: Årliga delredovisningar 2012 och 2013

Slutredovisning: 15 mars 2015

Uppdrag att upphandla och samordna en utvärdering av Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)

14 juni 2012

N2012/3044/ENT

Slutredovisning: 1 maj 2013

Uppdrag att utvärdera programmet Främja kvinnors företagande

13 december 2012

N2012/6233/ENT

Delredovisning: 1 april 2013 samt årliga delredovisningar

Slutredovisning: 31 oktober 2018

SAMVERKANSUPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar: Kunskap och kompetensutveckling (samverkan med Tillväxtverket)

17 september 2009

N2009/6120/ENT,

N2010/8901/ENT

Avslutas: 15 mars 2013

Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar: Ledarskap och arbetsorganisation (samverkan med Vinnova)

16 december 2010

N2009/6120/ENT,

N2010/8901/ENT

Avslutas: 25 januari 2013

OECD-studien om Displaced workers (samverkan med OECD)

26 maj 2011

A2011/2315/IE

Avslutas: 31 december 2013

Uppdrag att genomföra särskilda insatser för främjande av svensk miljöteknikexport med särskild inriktning på Brasilien (samverkan med Sveriges export- och investeringsråd)

30 juni 2011

N2011/4145/E

Avslutas: 1 mars 2015

Uppdrag om insatser för investeringsfrämjande inom miljöteknikområdet (samverkan med Sveriges export- och investeringsråd)

20 oktober 2011

N2011/5971/E

Avslutas: 31 december 2014

Uppdrag om genomförande av insatser för tillväxt i små och medelstora företag genom innovationscheckar och innovationscoacher (samverkan med Vinnova)

25 november 2011

N2011/6151/FIN

Avslutas: 15 november 2013

Uppdrag att genom en särskild satsning arrangera en mötesplats för aktörer inom miljöteknikområdet (samverkan med Statens energimyndighet)

17 november 2011

N2011/6463/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag att genom en särskild satsning med inriktning på miljöteknikområdet genomföra insatser för ökat svenskt deltagande i EU-program (samverkan med Tillväxtverket)

17 november 2011

N2011/6464/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att följa utvecklingen av ungas levnadsvillkor

1 december 2011

U2011/6675/UC

Delredovisning: 15 mars 2012

Slutredovisning: 15 mars 2013

Uppdrag att utveckla indikatorer för innovation (samverkan med Statistiska centralbyrån)

22 december 2011

N2011/7252/FIN

Avslutas: 28 februari 2016

Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist- och upplevelseföretag (samverkan med Tillväxtverket)

26 januari 2012

N2012/508/ENT

Avslutas: 31 mars 2015

Uppdrag att genomföra särskilda insatser för presentation och främjande av svensk miljöteknik vid internationella konferenser och mötestillfällen (samverkan med Sveriges export- och investeringsråd)

2 februari 2012

N2012/518/E

Avslutas: 1 mars 2014

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet (samverkan med Vinnova)

16 februari 2012

U2012/907/F

Avslutas: 1 juli 2015

Förlängning av uppdrag att genomföra undersökningar om it-användning i företag och bland individer 2013 (samverkan med Statistiska centralbyrån)

15 mars 2012

N2012/1514/ITP

Avslutas: 15 februari 2014

Uppdrag att genomföra en särskild satsning på främjande av svensk miljöteknikexport med inriktning på Turkiet (samverkan med Sveriges export- och investeringsråd)

22 mars 2012

N2012/1669/E

Avslutas: 1 mars 2015

Uppdrag om innovationsupphandling (samverkan med Trafikverket)

10 april 2012

N2012/1991/TE

Avslutas: 1 juni 2014

Uppdrag att genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik (samverkan med Energimyndigheten och Vinnova)

19 april 2012

N2012/2145/E

Avslutas: 15 januari 2015

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att genomföra en särskild satsning inom affärsutveckling med inriktning på insatser för internationalisering inom miljöteknikområdet (samverkan med Tillväxtverket)

10 maj 2012

N2012/2523/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag om att utveckla en plattform för kommunikation av Sverige som innovativt land (samverkan med Svenska institutet)

5 juli 2012

N2012/3380/FIN

Avslutas:1 juli 2014

Uppdrag att genomföra en särskild satsning med syfte att utveckla testbäddar inom miljöteknikområdet (samverkan med Vinnova)

5 juli 2012

N2012/3381/E

Avslutas: 15 januari 2015

Uppdrag att tillhandahålla ett sekretariat för utvärdering av landsbygds- och fiskeriprogrammen

4 oktober 2012

L2012/2576/ELT

Avslutas: 31 december 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser77 601
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)77 601

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.12 3283 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:26 (2010) Avvecklingsanslag för Nutek, ITPS och Glesbygdsverket
ap.1 (2010)ram
ap.2 (2010)ram
ap.3 (2010)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-256 467
2013-02-256 467
2013-03-256 467
2013-04-256 467
2013-05-256 467
2013-06-256 467
2013-07-256 467
2013-08-256 467
2013-09-256 467
2013-10-256 467
2013-11-256 467
2013-12-256 464
Summa77 601
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Tillväxtanalys.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Tillväxtanalys får ta emot bidrag, såväl från statliga som icke statliga finansiärer, för sin utlandsbaserade verksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Charlotte Bucht Salih
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedingen/SAM
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ENT, RT, KLS
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Tillväxtverket
V.S. VisitSweden AB