Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2013-11-21
U2013/6843/S
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 2 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Specialpedagogiska skolmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Av myndighetens redovisning ska framgå verksamheter och kostnader uppdelade på verksamhets- och skolformer. All individbaserad statistik ska redovisas uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska

  • redovisa utbetalat produktionsstöd för läromedelsframställning, eventuell förändring av utbetalningar jämfört med tidigare år och en analys av förändringen samt i sin delårsredovisning redovisa utbetalat produktionsstöd för det första halvåret,
  • lämna en samlad redovisning och analys av kostnaderna för administrationen av samtliga statliga stöd och bidrag som myndigheten ansvarar för. Vidare ska omfattningen och resultatet av kontrollinsatserna för att säkerställa att statsbidraget används enligt regelverket redovisas,
  • redovisa den verksamhet som bedrivits inom Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, European Agency for Development in Special Needs Education, och kostnaderna för verksamheten,
  • redovisa hur det arbete som myndigheten bedriver enligt 2 och 3 §§ förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten och som omfattar stöd till skolhuvudmän vid deras framtagande av utredningar i samband med mottagandet i grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan utvecklas,
  • redovisa hur det pågående arbetet med omlokalisering av vissa specialskolor fortlöper, och
  • redovisa myndighetens arbete med råd och stödinsatser riktade mot enskilda barns och elevers lärmiljö samt analysera vilket framtida behov som finns av ett sådant stöd och vilka förändrade krav det eventuellt ställer på myndigheten.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast:

den 16 januari,

den 20 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, och

den 25 oktober.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Myndigheten ska redovisa hur den har samverkat med Statens skolverk, Statens skolinspektion, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer. Myndigheten ska särskilt redovisa hur den har samverkat med Skolverket när det gäller uppdraget att sprida kunskap om resultat av forskning enligt 3 § 3 förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Myndigheten ska redovisa vilka delar av den administrativa stödverksamheten som är lämpliga att överföra till Statens servicecenter och en plan för när i tiden och på vilket sätt en sådan överföring kan genomföras.  

3

Uppdrag

Nytt uppdrag

Myndigheten ska, utifrån en prognos av elevutvecklingen i specialskolan, redovisa eventuella förslag till förändringar i specialskolans verksamhet som myndigheten bedömer som nödvändiga för att upprätthålla och eventuellt förbättra kvaliteten i utbildningen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2013.

Uppdrag givet i särskild ordning

Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (S2011/8810/FST) med uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppdraget ska årligen redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska samverka med Statens skolverk när det gäller redovisningen av uppdraget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten671 295
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)671 295

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Återbetalda medel från bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten206 192
ap.1Omvårdnadsinsatser (ram)77 162
ap.3Särskilda insatser på skolområdet (ram)129 030
Disponeras av Kammarkollegiet37 000
ap.4Satsning för elever med vissa funktionsnedsättningar (ram)37 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Omvårdnadsinsatser

Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

ap.3 Särskilda insatser på skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Myndigheten får vidare belasta anslagsposten med högst 2 300 000 kronor för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Vidare får medel användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att utveckla lärandemiljön för elever med funktionsnedsättning.

ap.4 Satsning för elever med vissa funktionsnedsättningar

Medel under anslagsposten disponeras efter beslut av regeringen.

Högst 14 800 000 kronor får fördelas enligt förordning (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar. Medel utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet enligt beslut fattat av den nationella samordnaren, senast den 1 december 2013. . Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den  31 maj 2014. Redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

1:11

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)15 525

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning.

1:15

Särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten147 218
ap.1Särskilt utbildningsstöd (ram)147 218

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Särskilt utbildningsstöd

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd. Enligt förordningen får statsbidrag lämnas till folkhögskolor samt till universitet och högskolor. Statsbidrag till universitet och högskolor får uppgå till högst 5 500 000 kronor.

Av anslagsbeloppet får högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidrag betalas ut av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2013, med 40 procent under augusti 2013 och med 10 procent när SRF lämnar en slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.120 1393 %0
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.12 315Inget0
ap.33 871Inget0
ap.4017 00037 000
1:11 Bidrag till vissa studier
ap.1466Inget0
1:15 Särskilt utbildningsstöd
ap.14 417Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.137 00037 000

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)34 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)67 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2555 941
2013-02-2555 941
2013-03-2555 941
2013-04-2555 941
2013-05-2555 941
2013-06-2555 941
2013-07-2555 941
2013-08-2555 941
2013-09-2555 941
2013-10-2555 941
2013-11-2555 941
2013-12-2555 944
Summa671 295
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Specialskola m.m.
Specialskola00153 000153 00000
Förskoleklass och fritidshem1 458-20025 00026 000-1 000258
Summa1 458-200178 000179 000-1 000258
Läromedel
Läromedel002 0002 00000
Statsbidrag
Avgift för administration00808000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor och för bedrivandet av förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola är full kostnadstäckning. För övrig avgiftsbelagd verksamhet är det ekonomiska målet att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och tillförs anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten, ap. 1. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen, och av redovisningen ska det dessutom framgå hur många elever som kommer från en värdkommun respektive annan kommun.

Ersättning från hemkommunen för elever i förskoleklass och fritidshem lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen.  

Myndigheten får dessutom enligt 32 § förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ta ut avgifter där intäkterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mattias Ahlquist
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, Förvaltningschefens kansli
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Socialdepartementet, enheten för familj och sociala tjänser
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02)