Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2013-09-26
S2013/6628/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:5
6 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet22 200 000
ap.2Bidrag för läkemedelförmånerna (ram)22 200 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Det finns ingen överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting avseende läkemedelsförmånernas kostnader. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnaderna avseende november 2012 utbetalas i januari 2013 och bidraget avseende kostnaderna för december 2012 utbetalas i februari 2013. Kammarkollegiet ska utbetala bidrag i januari 2013, avseende november 2012, i enlighet med bilaga 1. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i januari.

Kammarkollegiet ska utbetala bidrag i februari 2013, avseende december 2012, i enlighet med bilaga 2. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i februari.

Kammarkollegiet ska, i enlighet med tidigare överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (S2011(5825/FS), utbetala 4 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för finansiering av tjänster utförda av Apotekens Service AB. Landstingen har behov av en lösning med enhetlig hantering av fakturerings- och statistikfiler. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., bilaga 3.

Det finns ingen överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting avseende statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. Kammarkollegiet ska utbetala bidrag i mars, april och maj 2013, avseende januari, februari och mars 2013, i enlighet med bilaga 4. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i mars, april och maj.

I avvaktan på en överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till landstingen den första vardagen i juni, juli, augusti och september månad 2013 avseende april, maj, juni och juli månad 2013 i enlighet med bilaga 5.

Kammarkollegiet ska utbetala bidrag till landstingen den första vardagen i oktober, november och december månad 2013 avseende augusti, september och oktober månad 2013 i enlighet med bilaga 6.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Jennie Hulth
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Samtliga landsting och Gotlands kommun
Samtliga landsting