Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2013-08-15
Fi2013/2968
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132, prop. 2012/13:1 utg.omr. 23, bet. 2012/13:MjU2, rskr. 2012/13:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnaderna för bevakningen av Allmänna arvsfondens rätt, kostnaderna för förvaltningen av fonden samt kostnaderna för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt.

Upphandlingsstöd - mål

Myndighetens upphandlingsstöd ska bidra till att

 • upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks,
 • förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling,
 • målen om en långsiktigt hållbar utveckling uppnås, samt
 • den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras.

Upphandlingsstöd - återrapportering

Myndigheten ska redovisa

 • hur myndigheten verkat för att nå ut till sina målgrupper, redovisning ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2013,
 • hur myndigheten har arbetat med att synliggöra såväl upphandlingsverksamheten generellt som det upphandlingsstöd som myndigheten erbjuder. Rapporteringen ska belysas ur ett organisatoriskt perspektiv, vilka kommunikationsinsatser som genomförts samt ur andra perspektiv som myndigheten finner lämpliga. Myndigheten ska även redovisa eventuella resultat av dessa åtgärder till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2013,
 • hur myndigheten arbetar med kompetensförsörjningfrågor inom upphandlingsstödet, en redovisning ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2013,
 • i vilken omfattning målgrupperna har använt sig av upphandlingsstödet,
 • resultatet av det upphandlingsstödjande arbetet,
 • hur myndigheten medverkat till att hela inköpsprocessen ska kunna genomföras elektroniskt och vilket standardiseringsarbete myndigheten deltagit i, samt
 • hur de mindre leverantörernas perspektiv har integrerats i myndighetens arbete.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:2 Kammarkollegiet för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2013.

3

Uppdrag

1. Myndigheten ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Myndigheten ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

 • Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.
 • Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegaranti-
  utbetalningarna har avsett.
 • Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner.

2. Myndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla samt aktivt sprida vägledningar för upphandling inom vård och omsorg, utifrån vad som anges i regeringens beslut den 26 mars 2009 (dnr S2007/11029). I uppdraget ingår att se över behov och ta fram kravspecifikationer för de områden myndigheten finner lämpliga. Myndigheten ska vidare kartlägga målgruppernas kännedom om och användning av vägledningarna. Myndighetens kostnader för uppdraget finansieras från anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ap. 18 God vård och folkhälsa under utgiftsområde 9. Myndigheten ska lämna en redovisning av uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2013.


3. Myndigheten ska driva en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra områden där lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Myndigheten ska fortsätta att utveckla databasen så att den svarar mot de behov av bl.a. lättillgänglig och sökbar information som uttrycks i propositionen Lag om valfrihetssystem (prop. 2008/09:29). Viktiga aspekter i detta sammanhang är att säkerställa en enhetlig terminologi och effektiva sökvägar till databasens förfrågningsunderlag. Myndigheten ska säkerställa att innehållet i databasen är offentligt och tillgängligt utan avgift. Finansiering av uppdraget sker med de medel som Kammarkollegiet tilldelades enligt regeringens beslut den 26 juni 2008 (dnr S2008/5749). Kammarkollegiet ska senast den 30 oktober 2013 lämna en redogörelse till regeringen (Socialdepartementet) för hur medlen har använts och hur databasen använts av målgruppen.  

4. Myndigheten ska redovisa hur den följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för it för miljön 2010-2015 (dnr N2010/3482/delvis). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

5. Myndigheten ska inom upphandlingsstödet översätta och vid behov utveckla information om den svenska upphandlingsmarknaden på olika språk, i syfte att främja tillväxt och underlätta för fler små och medelstora företag som drivs av utrikes födda att delta i offentlig upphandling. Myndigheten får för ändamålet disponera
5 000 000 kronor från anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. ap. 1 Näringsutveckl – del till Kammarkollegiet under utgiftsområde 24. Myndigheten ska lämna en redovisning av uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2014.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet70 276
ap.1Kammarkollegiet (ram)70 276

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

Anslagsposten får användas för att finansiera de administrativa och handläggande uppgifterna åt Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd, Statens skaderegleringsnämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (SNAU).

Skadestånd

Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet ska framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära den uppkomna kostnaden. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning inte har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet betala ut ersättningen. Kostnaden ska belasta denna anslagspost, dock sammanlagt högst 600 000 kronor under 2013.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras från inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån till anslaget 1:2 Kammarkollegiet, som ersättning för administrationen av näringslånen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.12 1083 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Kammarkollegiet
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)460 000
- varav ÖVRIGT460 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

För 2013 får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 355 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2008:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Myndigheten ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnaderna för bevakningen av Allmänna arvsfondens rätt, kostnaderna för förvaltningen av fonden samt kostnaderna för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet.

Kammarkollegiet får emellertid, för att täcka kostnader med anledning av järnvägsolyckan i Kimstad, utnyttja ytterligare högst 50 000 000 kronor av det balanserade överskottet på det ovan nämnda kontot i Riksgäldskontoret.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på
5 000 000 kronor på nämnda konto.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-255 856
2013-02-255 856
2013-03-255 856
2013-04-255 856
2013-05-255 856
2013-06-255 856
2013-07-255 856
2013-08-255 856
2013-09-255 856
2013-10-255 856
2013-11-255 856
2013-12-255 860
Summa70 276
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Verksamhet
Kapitalförvaltning3 304-2 00048 00048 00001 304
Försäkringsverksamhet237 231-62 344199 950194 9505 000179 887
Fordringsbevakning-2 8438809 2509 650-400-2 363
Registrering av trossamfund-76301 1201 1200-763
Inköpscentral23 57111 00080 00078 0002 00036 571
Summa260 500-52 464338 320331 7206 600214 636
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Verksamhet
Stiftelserätt2552-10 215-2 2002 0004 000-2 000-14 415
Tolkar och översättare2552-36 437-4 5001 6508 300-6 650-47 587
Summa-46 652-6 7003 65012 300-8 650-62 002
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst 0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kammarkollegiet medges undantag från att i enlighet med 5 kap. 7 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag värdera statens aktier i SAAB Automobile Parts AB enligt kapitalandelsmetoden. Aktierna ska i balansräkningen tas upp under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten får under 2013 ur Allmänna arvsfonden rekvirera maximalt 60 000 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, för förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Lotta Ganeteg
Kopia till

Finansdepartemenetet/BA1, MSS och SB
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket