Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2013-07-11
UF2013/41721/UD/SP
(delvis)
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.12 Internationell civil krishantering - del till Rikspolisstyrelsen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr.7, bet. 2012/13:UU2, rskr. 2012/13:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen190 000
ap.12Internationell civil krishantering - del till Rikspolisstyrelsen (ram)190 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Internationell civil krishantering - del till Rikspolisstyrelsen

Anslagsposten får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).
 
DAC:s riktlinjer
Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Rikspolisstyrelsen ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.
 
Prognoser
Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska Rikspolisstyrelsen inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats.Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli samt 25 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.


Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera

Rikspolisstyrelsen ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik insatser. Av medlen fördelas 104,4 miljoner kronor för personalbidrag till följande insatser:

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM
Moldavien/Ukraina), minst 2,4 miljoner kronor

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien), minst 3,2
miljoner kronor

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo), högst 48,6 miljoner kronor

EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afghanistan), minst 28,8
miljoner kronor

EU:s rättsstödsinsats i Irak (EUJUST LEX Irak), högst 3,2 miljoner
kronor

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS),
minst 3,2 miljoner kronor

EU:s polisinsats i Demokratiska republiken Kongo (EUPOL DRK)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL
Niger), minst 1,6 miljoner kronor

Transitional Support Team i Mazar-e Sharif, Afghanistan, (TST MeS), minst 3 miljoner kronor.

FN:s fredsbevarande insatser

Rikspolisstyrelsen ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser. Av medlen fördelas 60,7 miljoner kronor för personalbidrag till följande av FN:s insatser:

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo
(MONUSCO), minst 6,4 miljoner kronor

FN:s insats i Liberia (UNMIL), högst 25,6 miljoner kronor

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), högst 24 miljoner kronor

AU:s och FN:s hybridinsats i Darfur, Sudan (UNAMID)

FN:s insats i Afghanistan (UNAMA)

Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG),
högst 3,2 miljoner kronor

FN:s stabiliseringsinsats i Haiti (MINUSTAH), högst 0,9 miljoner
kronor

FN:s insats i Somalia (UNSOM)

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA).

OSSE:s insatser

Rikspolisstyrelsen ska ställa personal till förfogande för OSSE:s fältmissioner och insatser. Av medlen fördelas 11,2 miljoner kronor  för personalbidrag fördelat på följande vis:

Centralasien och Södra Kaukasien
Till fältmissionerna/insatserna i någon av följande länder: Armenien, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan ska Rikspolisstyrelsen bidra med ett personalbidrag om minst 4,8 miljoner kronor.

Europa exklusive Södra Kaukasien
Till fältmissionerna/insatserna i någon av följande länder: Albanien,
Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Montenegro och Serbien ska Rikspolisstyrelsen bidra med ett personalbidrag om högst 6,4 miljoner kronor. 

Insatsnära verksamhet
Av medlen ska högst 12 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s och FN:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder ska Rikspolisstyrelsen ställa personal till förfogande för sekondering med ett långsiktigt perspektiv till dessa organisationers högkvarter i Bryssel respektive New York till en kostnad om högst 1,8 miljoner kronor. Inriktningen för sekonderingen ska ske i samråd med Regeringskansliet.

Rikspolisstyrelsen får avsätta högst 0,2 miljoner kronor till en förstudie om hur kunskapen i franska språket ska förstärkas.

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att delta i kortare uppdrag eller särskilda projekt, exempelvis EU:s koncept för besökande experter, Crisis Response Teams (CRT) eller FN:s instrument för att matcha utbud och efterfrågan på civilt kapacitetstöd inom freds- och statsbyggande (CAP Match). Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Verksamheten ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel tilldelade genom detta regleringsbrev.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Andreas Tuvesson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitedepartementet PO
Justitedepartementet DOM
Justitedepartementet Å
Justitedepartementet KRIM
Försvarsdepartementet SSK
Försvarsdepartementet SSP
Försvarsdepartementet MFI
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet AME
Utrikesdepartementet ASO
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet EKO
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet USTYR
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet RS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Åklagarmyndigheten