Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2013-06-19
U2013/4050/SAM (delvis) U2013/4084/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. För bidragsmottagarna gäller att årsredovisningar ska lämnas senast den 22 februari 2013, om inte något annat har avtalats. Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1.         antal studenter,

2.         antal helårsstudenter,

3.         antal helårsprestationer,

4.         antal avlagda examina redovisat per examenskategori,

5.         efterfrågan av högskolans utbildningar, och

6.         ekonomisk redovisning i form av resultaträkning och balansräkning. För punkterna 1–4 ska uppgifter lämnas för de tre senaste kalenderåren.

Enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder för de kostnader som överstiger 0,3 procent på bidraget för grundutbildning. Dessa kostnader får efter ansökan delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet för ändamålet under anslaget 2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:69

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 774 424
ap.1Chalmers tekniska högskola AB (ram)1 543 031
ap.1.1Grundutbildning (ram)773 982
ap.1.2Forskning och forskarutbildning (ram)769 049
ap.2Handelshögskolan i Stockholm (ram)74 433
ap.3Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)591 727
ap.3.1Grundutbildning (ram)507 072
ap.3.2Forskning och forskarutbildning (ram)84 655
ap.4Teologiska Högskolan, Stockholm (ram)9 476
ap.5Ersta Sköndal högskola AB (ram)75 543
ap.6Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola (ram)3 333
ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (ram)11 097
ap.8Ericastiftelsen (ram)6 825
ap.10Newmaninstitutet AB (ram)4 762
ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (ram)57 044
ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (ram)46 566
ap.13Beckmans skola AB (ram)28 259
ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)318 043
ap.15Evangeliska Frikyrkan (ram)4 285

Villkor för anslag 2:69

ap.1.1 Grundutbildning

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala 768 282 000 kronor i tolftedelar.

Utöver detta ska 5 700 000 kronor utbetalas riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar. Dessa 5 700 000 kr ska utbetalas av Kammarkollegiet till Chalmers tekniska högskola AB i sjättedelar.

 

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

Särskilt åtagande

Chalmers tekniska högskola AB tilldelas ett bidrag på 5 387 000 kronor för utrustning och praktik inom sjöbefälsutbildning.

Utökat antal programnybörjare

Bidraget till Chalmers tekniska högskola AB har ökat med anledning av en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen med 50 nybörjarplatser och en utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningen med 15 nybörjarplatser.

ap.1.2 Forskning och forskarutbildning

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala 769 049 000 kronor i tolftedelar.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Kammarkollegiet ska till Handelshögskolan i Stockholm utbetala 74 433 000 kronor i tolftedelar.

Handelshögskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från och med den 1 januari 2010.

ap.3.1 Grundutbildning

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala 502 972 000 kronor i tolftedelar.

Utöver detta ska 4 100 000 kronor utbetalas riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar. Dessa 4 100 000 kr ska utbetalas av Kammarkollegiet till stiftelsen Högskolan i Jönköping i sjättedelar.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

Utökat antal programnybörjare

Bidraget till Stiftelsen Högskolan i Jönköping har ökat med anledning av en utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningen med 15 nybörjarplatser.

ap.3.2 Forskning och forskarutbildning

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala 84 655 000 kronor i tolftedelar.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.4 Teologiska Högskolan, Stockholm

Kammarkollegiet ska till Teologiska Högskolan, Stockholm, utbetala 9 476 000 kronor i tolftedelar.

Teologiska Högskolan, Stockholm har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver det som regleras i avtalet tillldelas Teologiska Högskolan, Stockholm, medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 69 helårsstudenter för utbildning i teologi.

ap.5 Ersta Sköndal högskola AB

Kammarkollegiet ska till Ersta Sköndal högskola AB utbetala 75 543 000 kronor i tolftedelar.

I anslaget beräknas medel för i kyrkomusikalisk utbildning för 22 helårsstudenter. Dessa medel står till Ersta Sköndal högskola AB:s förfogande förutsatt att utbildningen anordnas och att övriga finansiärer bidrar med sina delar av utbildningens finansiering. Vidare beräknas medel för dels sjuksköterske- och socionomutbildning för 154 helårsstudenter, dels socionomutbildning för 178 helårsstudenter, dels magisterutbildning i socialt arbete för 30 helårsstudenter och dels utbildning i teologi för 50 helårsstudenter.

ap.6 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola utbetala 3 333 000 kronor i tolftedelar.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut utbetala 11 097 000 kronor i tolftedelar.

ap.8 Ericastiftelsen

Kammarkollegiet ska till Ericastiftelsen utbetala 6 825 000 kronor i tolftedelar.

ap.10 Newmaninstitutet AB

Kammarkollegiet ska till Newmaninstitutet AB utbetala 4 762 000 kronor i tolftedelar.

ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Rödakorshemmet utbetala 57 044 000 kronor i tolftedelar.

ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Kammarkollegiet ska till Sophiahemmet, Ideell förening, utbetala 46 566 000 kronor i tolftedelar.

ap.13 Beckmans skola AB

Kammarkollegiet ska till Beckmans skola AB utbetala 28 259 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget avser 123 helårsstudenter.

ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala medel på anslagsposten efter rekvisition.

I enlighet med långsiktiga ramavtal med staten av den 1 juli 1994 har Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping rätt till ersättning från staten i fråga om kompensation för ingående mervärdesskatt.

Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet ska en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Skatteverket användas. Av årsredovisningen ska framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet.

ap.15 Evangeliska Frikyrkan

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska högskola utbetala 4 285 000 kronor i tolftedelar.

Evangeliska Frikyrkan har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldela Evangeliska Frikyrkan medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
ap.1.1010 %0
ap.1.20Allt0
ap.203 %0
ap.3.1010 %0
ap.3.20Allt0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.1303 %0
ap.1482 9393 %0
ap.1503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Universitetskanslersämbetet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer