Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2013-06-19
U2013/4050/SAM (delvis) U2013/4069/UH
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Örebro universitet
Riksdagen har beslutat om Örebro universitets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Örebro universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska anordna restaurangutbildning i Grythyttan.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå verksamhetens omfattning och dess ekonomiska resultat.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 39 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Örebro universitet enligt nedan.

Högskoleingenjörsutbildning10
Sjuksköterskeutbildning30


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:25

Örebro universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet657 165
ap.1Takbelopp (ram)657 165

Villkor för anslag 2:25

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

I anslaget ingår 4 100 000 kronor riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

2:26

Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet216 478
ap.3Basresurs (ram)216 478

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet9 733
ap.23Lokalisering av verksamhet till Grythyttan (ram)3 635
ap.24Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning (ram)326
ap.25Läkarutbildning (ram)634
ap.48Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)5 138

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:25 Örebro universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:26 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.30Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.2303 %0
ap.2403 %0
ap.2503 %0
ap.480Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)80 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Örebro universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2573 273
2013-02-2573 273
2013-03-2573 273
2013-04-2573 273
2013-05-2573 273
2013-06-2573 273
2013-07-2573 956
2013-08-2573 956
2013-09-2573 956
2013-10-2573 956
2013-11-2573 956
2013-12-2573 958
Summa883 376
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Örebro universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:25 ap.1Takbelopp
2:26 ap.3Basresurs
2:71 ap.23Lokalisering av verksamhet till Grythyttan
2:71 ap.24Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning
2:71 ap.25Läkarutbildning
2:71 ap.48Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer