Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2013-06-19
N2013/3180/ITP
N2013/3171/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik: Telekommunikation m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 260
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)5 260
Disponeras av Post- och telestyrelsen10 500
ap.1Informationsteknik - del till PTS (ram)10 500
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet9 000
ap.3Informationsteknik - RKs disposition (ram)9 000

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Informationsteknik - del till PTS

Av anslagsposten får 7 500 000 kronor användas för Bredbandsforums kansli.

Av anslagsposten får 1 000 000 kronor användas för en samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet.

Av anslagsposten får 2 000 000 kronor, efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet), användas till insatser inom Post- och telestyrelens ansvarsområden vilka syftar till att förverkliga det it-politiska målet.

ap.3 Informationsteknik - RKs disposition

Anslagsposten får användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser, dock ej konsultarvoden, som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Sofia Holmgren
Kopia till

Riksdagen/Trafikutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statsrådsberedningen/SAM, Internrevisionen och FCK
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Ekonomistyrningsverket
SOS Alarm Sverige AB