Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2013-06-27
S2013/3537/SF (delvis)
S2013/4695/SAM (delvis)
Försäkringskassan
10351 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115, prop. 2012/13:1 utg.omr. 10, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114, prop. 2012/13:1 utg.omr. 12, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114, prop. 2012/13:99 utg.omr. 10, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övergripande mål för Försäkringskassan

Försäkringskassan ska åtnjuta medborgarnas förtroende och bidra till en hög tilltro till socialförsäkringen.

Myndighetens verksamhet ska präglas av en god service och en hög kvalitet i tillämpningen av socialförsäkringen så att rätt person får rätt ersättning i tid.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målen.

Mål Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Försäkringskassan ska effektivisera kontrollen av assistansersättningen, effektivisera handläggningen och förbättra utredningarnas kvalitet samt öka kvaliteten och säkerheten i besluten, särskilt i det första beslutet av assistansersättningen. 

Myndigheten ska vidareutveckla it-stödet för assistansersättningen för att effektivisera beslutsstöd, kontroll och informationsförsörjning.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelse och genomförda insatser för att uppnå målen. Myndigheten ska också redovisa hur myndigheten utifrån sin kompetens och sitt myndighetsansvar utformat styrformer som innebär att beslut, utbetalningar och kontroll av assistansersättningen förbättras. 

Mål Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av att rätt person får rätt åtgärd i tid så att fler personer återfår arbetsförmågan och ges förutsättningar att återgå i arbete. Därigenom ska Försäkringskassan bidra till det övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet.

Mål Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Mål 1

Försäkringskassans information ska ge föräldrar goda kunskaper om föräldraförsäkringens regelverk och därmed skapa förutsättningar för valfrihet, ett jämställt föräldraskap och makt över livssituationen.

Mål 2

Försäkringskassan ska verka för att särlevande föräldrar har goda kunskaper om försörjningsansvar och möjligheterna att reglera underhåll för barn på egen hand samt om möjligheterna till samarbetssamtal som finns på kommunal nivå.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målen.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.   

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Assistansersättning vid sjukhusvistelse

När det finns särskilda skäl kan assistansersättning i dag lämnas även under en kortare tid då en assistansberättigad vårdas på sjukhus. Försäkringskassan har i rapporten Försäkringskassans förslag till minskat krångel föreslagit att rätten till assistansersättning ska kvarstå under minst sex månader. Som skäl anges att ett sådant förslag skulle öka tryggheten för den assistansberättigade. Om den försäkrade blir sjuk och behöver sjukhusvård finns, enligt Försäkringskassan, i dag en stor osäkerhet hos den försäkrade om det är möjligt att behålla assistansersättningen under sjukhusvistelsen. Vissa kriterier måste vara uppfyllda och ansökan måste göras till Försäkringskassan. Osäkerheten kan, enligt Försäkringskassan, leda till att assistenter sägs upp under den assistansberättigades sjukhusvistelse.

Försäkringskassan får i uppdrag att utreda konsekvenserna av en förändring enligt myndighetens förslag. Försäkringskassan ska bl.a. redovisa omfattning, dvs. hur stort antal personer det rör sig om som i dag inte omfattas av gällande regel (hur många saknar t.ex. särskilda skäl och hur många vårdas på sjukhus längre tid än den som godtas vid särskilda skäl), uppskattat timantal samt hur mycket en ändring enligt förslaget skulle kosta.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 november 2013.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

a) Rehabiliteringsinsatser i samarbete med Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i samarbete vidareutveckla metoder och arbetssätt i de sjukfall där insatser bedöms nödvändiga för att stödja den enskildes återgång i arbete. Genom införandet av rehabiliteringskedjan har behovet av tidiga och aktiva insatser under sjukskrivningsprocessen betonats. Sådana insatser ska bidra till att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen. Samarbetet ska bidra till att klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och öka tryggheten för den enskilde, i de situationer där den enskilde har behov av stöd från båda myndigheterna för återgång i arbete.

Myndigheterna ska redovisa vidtagna åtgärder och resultat av dessa åtgärder samt finansiering och kostnader inom respektive myndighet. En delredovisning ska lämnas senast den 1 augusti 2013. En samlad redovisning för 2013 ska lämnas senast den 24 februari 2014. Båda återrapporteringarna ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet).  

b) Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Stödet till unga med aktivitetsersättning ska utvecklas ytterligare, för att underlätta inträde eller återgång till arbetsmarknaden. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i sitt samarbete, inom ramen för samordningsförbundens verksamhet och genom samverkan med andra relevanta aktörer, stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Försäkringskassan ska också öka kunskapen inom sin organisation samt hos berörda aktörer om möjligheten att erhålla särskilt högriskskydd för personer som uppburit aktivitetsersättning.  

Myndigheterna ska senast den 1 augusti 2013 lämna en delredovisning av uppdraget.  En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 februari 2014. Utfallet vad gäller särskilt högriskskydd ska särskilt redovisas här.

c) Uppföljning av finansiell samordning

Försäkringskassan ska redovisa hur medel avsatta för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården har använts. Försäkringskassan ska redovisa målgrupper, insatser och resultat av respektive verksamhet. En första redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2013 och en samlad redovisning ska lämnas senast den 24 februari 2014. 

Samspelet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården


Sjukskrivningsmiljarden

Försäkringskassan har ansvar för att följa upp, beräkna och betala ut den s.k. sjukskrivningsmiljarden, dvs. överenskommelserna som slutits mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2013 samt om fördjupade medicinska utredningar 2013. Försäkringskassan ansvarar för att:  

 • följa upp villkoren i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden samt efter samråd med SKL, och med Socialstyrelsen avseende villkor 2, besluta om dels vilka redovisningskrav som ska ställas på landstingen, dels vilka metoder och urval som ska användas vid kvalitetsmätningar,
 • bedöma om villkoren uppfylls av landstingen,
 • beräkna och besluta om storlek på de medel som respektive landsting kvalificerar sig för inom ramen för överenskommelserna samt svara för utbetalning av medel till respektive landsting.

Försäkringskassan ska också, i enlighet med överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden för 2013, samverka med hälso- och sjukvårdens representanter och SKL i arbetet med ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan i enlighet med villkor 5 i överenskommelsen.

Försäkringskassan ska i samband med landstingens redovisning av underlag till Försäkringskassan sammanställa landstingens underlag och resultat avseende villkor 1, 2 och 3, och senast den 1 oktober 2013 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet). I samband med utbetalningen av medel till landstingen ska Försäkringskassan också sammanställa landstingens underlag och resultat och lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet).  

Uppföljning av sjukförsäkringen


a) Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan ska följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling. Försäkringskassan ska särskilt följa upp de försäkrade vid de olika tidsgränserna i sjukförsäkringen inklusive de som lämnar sjukförsäkringen efter att ha uppburit sjukpenning under maximal tid. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik i uppföljningen av de personer som omfattas av samarbetet mellan myndigheterna. En plan för uppföljningen under 2013 ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2013.

b) Analys av rättsläget avseendet sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska redovisa en analys av rättsläget utifrån domar från förvaltningsdomstolar beträffande sjukförsäkringen. Särskilt avser detta domar som gäller prövning av av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan och prövning av rätten till aktivitets- eller sjukersättning. Analysen ska även inkludera domar som gäller prövning av gravida försäkrades rätt till sjukpenning vid graviditetsrelaterade besvär. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 november 2013.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Försäkringskassan ska i juni 2013, efter publicering av de mest aktuella HEK-siffrorna (undersökning om hushållens ekonomi), med en framskrivning för ett år, redovisa och analysera utvecklingen av sedan tidigare framtagna indikatorer för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Försäkringskassan ska även utveckla redovisningen av nuvarande indikator 2, "Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnhushållens ekonomiska standard". Nuvarande redovisning ska kompletteras med det absoluta mått på låg ekonomisk standard som utgår från andelen hushåll med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten för samtliga ett visst basår, och sedan räknas upp med inflationen.

En plan för övriga indikatorer i rapporten ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 7 februari 2013.

Uppföljning av kontroller inom den tillfälliga föräldrapenningen

Försäkringskassan ska redovisa en plan för vilka åtgärder myndigheten vidtar på kort och lång sikt för att förhindra fel och missbruk inom den tillfälliga föräldrapenningen. Myndigheten ska även redovisa resultatet av genomförda kontroller. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) vid tre tillfällen, senast den 4 mars 2013 avseende genomförda insatser samt senast den 1 augusti 2013 och i samband med årsredovisningen avseende resultatet av kontrollerna.

Förenklad jämställdhetsbonus

Försäkringskassan ska redovisa föräldrarnas kunskaper om den förenklade jämställdhetsbonus som trädde i kraft den 1 januari 2012 och hur den påverkar föräldrarnas uttag av föräldrapenning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 24 februari 2014. 

Övriga uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 i Hermes senast vid följande prognostillfällen under 2013:

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 2 maj
 • 29 juli
 • 25 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statens budget. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges: 

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 16 januari),
 • redovisningen avseende Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 20 Arbetshjälpmedel m.m. ska vara uppdelad på fördjupade medicinska utredningar, arbetshjälpmedel, resor och utgifter för läkarutlåtanden, 
 • prognostiserat utfall för 2013 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser, och
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller.

Felaktiga utbetalningar

Gällande den instruktionsreglerade uppgiften att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott enligt 2 § 3, förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan, ska Försäkringskassan redovisa och kommentera verksamhetens resultat i en särskild rapport. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 mars 2014.

Försäkringskassan ska även lämna en särskild redovisning om:

 • vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att minska oavsiktliga fel från handläggarna eller den sökande,
 • vilka behov myndigheten ser av att stärka kontrollperspektivet i den ordinarie handläggningen och hur myndigheten arbetar med detta, och
 • hur myndigheten arbetar med att utveckla smarta kontrollsystem.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2013 och senast den 3 mars 2014.

Fordringsstock och fordringshantering

Försäkringskassan ska genomföra en analys av myndighetens fordringsstock för att identifiera orsaker bakom fordringsstockens kraftiga tillväxt under det senaste decenniet. Utifrån denna analys ska Försäkringskassan presentera möjliga åtgärder för att såväl förhindra en fortsatt tillväxt som minska den befintliga fordringsstocken. Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder den avser att vidta samt föreslå ett lämpligt mål på området. Inom ramen för uppdraget ska Försäkringskassan därtill även genomföra en förnyad analys av effektiviteten i hanteringen av återkrav respektive fordringar. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 november 2013.

Effektiv administration av socialförsäkringen

Försäkringskassan ska redovisa utvecklingen av myndighetens samlade effektivitet för 2012. Försäkringskassan ska även rapportera genomförda åtgärder i syfte att förbättra effektiviteten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 4 mars 2013 respektive senast den 3 mars 2014. Vid det senare tillfället ska Försäkringskassan även redovisa automatiseringsgraden för respektive process samt pågående och planerat arbete med att utveckla automatiseringen.

Plan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassan ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget, samt genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet ska tas tillvara i myndighetens styrprocesser efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartmentet) senast den 16 september 2013.

Effekter av övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tills vidare

Försäkringskassan ska redovisa effekter och erfarenheter av övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tills vidare. En detaljerad beskrivning av den nya hanteringen ska göras i vilken bl.a. ska framgå:

 • hur övergången har skett och antal nya beslut som gjorts i samband med denna,
 • antal omräkningar till följd av maskinella aviseringar av ändrad tjänstepension samt hur stor andel av tjänstepensionerna som täcks,
 • hur aviseringarna från Skatteverkat har påverkat bostadstilläggen,
 • utformning och resultat av efterkontrollen,
 • handläggningstiderna samt mängden felaktiga utbetalningar respektive återkrav.

Försäkringskassan ska även göra en övergripande bedömning av hur kvaliteten påverkats, dvs. i vilken grad målet om rätt beslut och rätt belopp har påverkats. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2013.

Övrig återrapportering

Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader

Lagändringen genom vilken infördes förmånen högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader trädde i kraft den 1 juli 2010. Ansökan ska senast göras i maj året efter det år sjuklönekostnaden avser och ansökan kan också göras i förskott. Eftersom förmånen är relativt ny, är det angeläget att arbetsgivare får kännedom om möjligheten till högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader. Försäkringskassan ska därför informera arbetsgivare om de möjligheter som finns att ansöka om högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader. Försäkringskassan ska också öka kunskapen inom sin organisation samt hos arbetsgivare och berörda försäkrade om möjligheten att erhålla allmänt och särskilt högriskskydd.

Fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan

Övergången från skola till arbetsliv är en kritisk tidpunkt för unga med funktionsnedsättning. Stödet som lämnas vid denna övergång har därmed stor betydelse för individens förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Hur övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet fungerar har också betydelse för inflödet till aktivitetsersättning. Studie- och yrkesvägledare har en central roll i denna övergång och det är viktigt att de har en bred kompetens om vilka möjligheter som kan erbjudas unga med funktionsnedsättning och vilket stöd olika myndigheter kan bidra med. För att säkerställa att studie- och yrkesvägledare får denna kompetens ska Skolverket, efter samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hjälpmedelsinstitutet, ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man löser de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomar kan få. De berörda myndigheterna ska gemensamt genomföra utbildningarna. Skolverket är huvudansvarig för att arrangera och samordna arbetet med fortbildningsinsatsen.

Förberedelse inför nästa programperiod för EU:s sammhållningspolitik 2014-2020

Försäkringskassan ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik som omfattar Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Myndigheten ska även utifrån sitt ansvarsområde bistå regionala aktörer i deras arbete med att utforma förslag till regionala program, eller motsvarande, inom dessa fonder.

Samverkan med Pensionsmyndigheten 

Försäkringskassan ska tillsammans med Pensionsmyndigheten redovisa hur samverkan mellan myndigheterna har fungerat och hur myndigheterna planerar den framtida samverkan. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 24 februari 2014.

Överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2013 inom en rad områden. Följande överenskommelser berör Försäkringskassan:

 • Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgarantin 2013
 • Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2013

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till Försäkringskassan att ta fram en handlingsplan för effektiviseringsarbete

S2010/8271/SF

Månadsvis

Uppdrag till Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsföräkring om införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

2009/2024/SF samt regleringsbrev för 2010

Kvartalsvis

Systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling

Regleringsbrev för 2012

22 februari 2013

Rehabiliteringsinsatser i samarbete med Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för 2012

22 februari 2013 och 30 april 2014

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Regleringsbrev för 2012

22 februari 2013

Analys och uppföljning av förmåner inom den ekonomiska familjepolitiken

Regleringsbrev för 2012

22 februari 2013

Uppföljning av finansiell samordning

Regleringsbrev för 2012

22 februari 2013

Felaktiga utbetalningar

Regleringsbrev för 2012

22 februari 2013

Samverkan och samordning, etableringsreform

Regleringsbrev för 2012

22 februari 2013

Samverkan med Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för 2012

22 februari 2013

Uppdrag om planeringsverktyg för föräldrar

S2012/6305/FST

15 februari 2013

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016"

S2011/8810/FST (delvis), S2012/2288/SF, S2012/5883/FST (delvis)

15 mars 2013, 2014, 2015 och 2016

Uppdrag att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmågan i förhållande till anpassat arbete

S2012/1809/SF (delvis)

30 mars 2013

Utvecklat samspel mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

Regleringsbrev för 2012

2 maj 2013

Ändring av uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för pseroner med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning

S2006/9394/FS

1 juni 2013

Uppdrag att genomföra en undersökning om föräldraledighet

S2012/7630/FST

14 juni samt 13 december 2013

Uppdrag om kvinnors sjukfrånvaro

S2012/7441/SF (delvis)

30 oktober 2013

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan6 198 160
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)6 198 160

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten disponeras för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum.

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, till Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk produktdatabas för dentala biomaterial).

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan635 766
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)635 766

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten disponeras för sjukförsäkringsförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EG) 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder.

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan299 995
ap.1Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ram)299 995

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten disponeras för bilstöd till personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan22 272 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)22 272 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten disponeras för assistansersättning till vissa personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan27 041 051
ap.1Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti (ram)0
ap.5Boendetillägg (ram)120 000
ap.7Högkostnadsskydd för arbetsgivare (ram)75 000
ap.8Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall (ram)93 000
ap.15Närståendepenning (ram)139 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)16 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)97 000
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)2 091 000
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)1 087 000
ap.20Arbetshjälpmedel m.m. (ram)165 000
ap.21Sjukpenning (ram)23 158 051

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti

Anslagsposten får användas för att slutföra uppdraget om att vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga i enlighet med regeringens beslut (S2010/5364/SF [delvis]).

ap.5 Boendetillägg

Anslagsposten disponeras för boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken.

ap.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare

Anslagsposten disponeras för ersättning för vissa kostnader för sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall

Anslagsposten disponeras för sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt socialförsäkringsbalken.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten disponeras för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 13 374 484 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om 2 625 516 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 107 948 037 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om -10 948 037 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 2 084 519 588 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om 6 480 412 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Arbetshjälpmedel m.m.

Anslagsposten får användas för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar, arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet. Försäkringskassan får endast köpa utredningar och utlåtanden i de fall den allmänna hälso- och sjukvården inte kan bistå Försäkringskassan med sådana utredningar eller utlåtanden.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten disponeras för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt avskrivning av studielån.

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan51 320 000
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)39 819 000
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 495 000
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)31 000
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)6 975 000

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för ersättning för särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 7 332 555 380 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om  -357 555 380 kronor.

1:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 284 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 284 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten disponeras för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 764 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)264 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)3 500 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 294 005 061 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om - 30 005 061 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att från och med den 1 januari 2013 räkna upp livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2012 och 2013.

1:5

Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan43 480
ap.3Ersättning för kroppsskador (ram)42 400
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (ram)1 080

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för ersättning enligt reglerna om statligt personskadeskydd i socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 får anslagsposten bl.a. användas för ersättningar enligt militärersättningslagen (1950:261).

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 1 192 646 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om -112 646 kronor.

1:6

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 000 000
ap.2Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (ram)1 000 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Anslagsposten disponeras för utbetalning av bidrag i enlighet med överenskommelsen (dnr S2011/11162/SF) mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess.

Högst 5 000 000 kronor av anslagsposten får, efter beslut av regeringen, användas för utvärderingsinsatser i arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård.

1:7

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 454 500
ap.1Företagshälsovård och rehabiliteringsgarantin (ram)1 376 500
ap.3Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (ram)280 000
ap.4Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (ram)30 000
ap.5Rehabiliteringsinsatser i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ram)738 000
ap.7Bidrag för en effektiv sjukskrivningsprocess (ram)30 000
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.2Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet0
ap.6Till Regeringskansliet (ram)0

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgarantin

Högst 1 000 000 000 kronor av anslagsposten får användas för rehabiliteringsgarantin inom hälso- och sjukvården i enlighet med överenskommelsen (dnr S2012/8771/SF) som träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Därav får högst 40 000 000 kronor användas för att finansiera forskning, implementering, utvärdering och utredning kopplat till rehabiliteringsgarantin.

Högst 346 500 000 kronor av anslagsposten får användas till företagshälsovård enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet. Av denna summa får ersättning lämnas med högst: 

• 60 000 000 kronor för grundbidrag,

• 70 000 000 kronor för tilläggsbidrag för läkarbesök enligt 10 § första stycket,

• 159 000 000 kronor för tilläggsbidrag för koordinerande insatser enligt 10 § andra stycket, och

• 55 000 000 kronor för ersättning för kostnader för medicinsk service enligt 11 §.

• 2 500 000 kronor får disponeras för forsknings-, utvecklings- och informationssatsningar. Av dessa medel får högst 1 500 000 kronor användas för en gemensam informationssatsning mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket varav högst 500 000 kronor får disponeras av Försäkringskassan och högst 1 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Arbetsmiljöverket.  

Högst 30 000 000 kronor får disponeras för att främja kunskapsområdet företagshälsovård.

ap.2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten disponeras för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen. 

Av Anslagsposten får högst 2 400 000 kronor disponeras för Socialstyrelsens arbete med att utarbeta ett könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

Av anslagsposten får högs 200 000 kronor disponeras för en genusanalys för kvinnors och mäns sjukfrånvaro efter första barnets födelse.

Av anslagsposten får högst 1 295 000 kronor disponeras för Karolinska Institutets studie av sjuklighet och sjukfrånvaro till följd av barnafödande.

ap.3 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Anslagsposten disponeras för samverkan och finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. De åtgärder som får finansieras enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Av resurserna till den finansiella samordningen ska Försäkringskassan bidra med hälften. De medel som Försäkringskassan utbetalar ska utgöra statens samlade andel i finansiell samordning. 

ap.4 Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

Anslagsposten disponeras för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De statliga medlen för finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård får användas för åtgärder på samma sätt som i den försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård som bedrevs under åren 1993 -1997 (prop. 1991/92:105). 

ap.5 Rehabiliteringsinsatser i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Anslagsposten disponeras för samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

ap.6 Till Regeringskansliet

Anslagsposten får disponeras för kostnader som följd av avveckling av företagshälsovårdsdelegationens arbete.

ap.7 Bidrag för en effektiv sjukskrivningsprocess

Anslagsposten får användas för projekt- och utvärderingsinsatser av arbetsmetoden Supported Employment.

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 445 867
ap.1Förvaltningsmedel (ram)7 445 867

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för att stödja forskning inom socialförsäkringens område. Finansiering av forskning om socialförsäkringarna, inklusive pensionsområdet, ska ske i samråd med Pensionsmyndigheten.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor, efter regeringens beslut (S2008/10484/HS [delvis]), användas till att samordna ett utvärderingsprogram för tandvårdsstödet.

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 90 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Av anslagsposten ska 50 000 000 kronor användas till  metod- och kompetensutveckling i syfte att säkerställa att Försäkringskassan har en aktiv handläggning av sjukförsäkringsärenden.

Av anslagsposten ska 20 000 000 kronor finansiera åtgärder som stärker legitimiteten i sjukförsäkringen.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Allmänna barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan24 713 000
ap.1Allmänna barnbidrag (ram)24 713 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänna barnbidrag

Anslagsposten disponeras för barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Anslaget disponeras även för tilläggsbelopp vid samordning av familjeförmåner (enligt EU-regler).

 

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan36 388 854
ap.1Jämställdhetsbonus (ram)251 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 664 412
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)524 351
ap.9Föräldrapenning (ram)27 118 018
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)50 761
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)5 278 142
ap.12Graviditetspenning (ram)502 170

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Jämställdhetsbonus

Anslagsposten disponeras för jämställdhetsbonus enligt lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 2 654 983 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om 9 428 502 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 522 536 168 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om 1 814 832 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 49 714 587 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om 1 046 413 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten disponeras för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 186 793
ap.1Underhållsstöd (ram)2 186 793

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten disponeras för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Återbetalningar från bidragsskyldiga föräldrar ska tillgodoföras och särredovisas under denna anslagspost.

1:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 784
ap.1Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (ram)35 784

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslagsposten disponeras för kostnader för bidrag vid adoption av utländska barn enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 049 300
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)266 300
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 783 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 275 376 798 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om -9 076 798 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 410 900
ap.2Bostadsbidrag (ram)4 410 900

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten disponeras för bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner m.m.
ap.1309 908Inget0
ap.4255Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.163 576Inget0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
ap.129 999Inget0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.11 113 600Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.104 0000
ap.56 000Inget0
ap.73 750Inget0
ap.84 650Inget0
ap.156 950Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1954 350Inget0
ap.208 250Inget0
ap.211 157 903Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.51 990 950Inget0
ap.6224 750Inget0
ap.71 550Inget0
ap.80Inget0
1:3 Handikappersättningar
ap.164 200Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5175 000Inget0
1:5 Ersättning för kroppsskador
ap.32 120Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.20Inget0
1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50101 0000
ap.60Allt0
ap.70Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1223 3763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Allmänna barnbidrag
ap.11 235 650Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.112 550Inget0
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 355 901Inget0
ap.100Inget0
ap.11263 907Inget0
ap.1225 109Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1109 340Inget0
1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
ap.11 074Inget0
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4139 150Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2220 545Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.1ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.23 000 0001 000 0001 000 0001 000 0002016
1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.11 250 0001 000 000250 00002015
Belopp angivna i tkr

Villkor

1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården

ap. 2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården ap. 2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård och som avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning.

1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen

ap. 1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgarantin

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ap. 1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgarantin och som avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning.

 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 900 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)746 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25620 489
2013-02-25620 489
2013-03-25620 489
2013-04-25620 489
2013-05-25620 489
2013-06-25620 489
2013-07-25620 489
2013-08-25620 489
2013-09-25620 489
2013-10-25620 489
2013-11-25620 489
2013-12-25620 488
Summa7 445 867
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Administration av statlig fordran0010 64210 64200
Ersättning från försvaret-2785222 9563 200-2440
Ersättning från affärsdrivande verk001 0001 00000
Intäkter från pensionsmyndigheten00307 000307 00000
Tjänsteexport5 423-3 3910800-8001 232
Summa5 145-2 869321 598322 642-1 0441 232
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen00214 000214 00000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får med undantag av 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare samt pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner och 9 kap. 3 a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen respektive Pensionsmyndigheten.

Försäkringskassan har redovisningsansvar för de av Pensionsmyndighetens fordringar som Försäkringskassan enligt 9 kap. 3 a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har ansvar för i övrigt. I not till balansräkningen i årsredovisningen och delårsrapporten ska framgå storleken på de utestående fordringar som redovisas hos Försäkringskassan men som avser Pensionsmyndighetens verksamhet.

På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Maria Söderberg
Likalydande till

Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Handisam
Inspektionen för socialförsäkringen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Skolverket
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenskt Näringsliv