Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:11

2013-06-19
S2013/4695/SAM (delvis)
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Boverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1, rskr. 2012/13:57, prop. 2012/13:99 utg.omr. 18, bet. 2012/2013:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bostadsmarknad

Återrapporteringskrav

Boverket ska i årsredovisningen redovisa en lägesbeskrivning av arbetet med att förvalta Informationsportalen om boende, byggande och inomhusmiljö. Lägesbeskrivningen ska göras i samråd med Konsumentverket och efter samråd med Fastighetsmäklarinspektionen.

Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev avseende uppdrag 40. Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket sammanställa och redovisa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete, och länsstyrelsernas och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning till regeringen. Länsstyrelserna ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd. 

Länsstyrelserna ska lämna redovisningen av uppdrag 40 till Boverket senast den 31 januari 2014. Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 april 2014.

2. Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev avseende uppdrag 41. Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket bland annat sammanställa och redovisa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelserna ska följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och ge råd och stöd. Länsstyrelserna ska också granska kommunala planer och ta fram planeringsunderlag.

Länsstyrelserna ska lämna redovisningen av uppdrag 41 till Boverket senast den 31 januari 2014. Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 april 2014.

3. Boverket ska sammanställa och analysera de uppgifter rörande handläggningstider som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev avseende uppdrag 43. Inriktningsmål för handläggning av överklagade PBL-ärenden. Boverkets sammanställning och analys ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2014.

Marknadskontroll av byggprodukter

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa antalet marknadskontrollärenden och den systematiska marknadskontroll som gjorts under året, resultatet av marknadskontrollen samt vilka eventuella åtgärder som har vidtagits med anledning av felaktigheter.

EU-relaterade och nordiska frågor

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa arbetet med och resultatet av det nordiska samarbetet kring undanröjandet av gränshinder inom byggområdet.

Utgiftsprognos

Boverket ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

2

Organisationsstyrning

Återrapporteringskrav

Boverket ska i årsredovisningen för 2013 ge en lägesrapport för pågående större interna uppdrag, utvecklingsarbeten och dylikt inom myndigheten. Rapporteringen ska innefatta både uppdrag och egeninitierade projekt. Av rapporten ska framgå beräknad kostnad och utfall, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal och/eller konsulter.

Boverket ska i årsredovisningen för 2013 redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för delområden i sin verksamhet. Uppgifterna ska redovisas för 2013 och av redovisningen ska för varje delområde framgå vilken verksamhet som innefattas, verksamhetens kostnader och resursåtgång i personal samt övriga resurser.

Boverket ska lämna en redovisning av vilka delar av den administrativa stödverksamheten som är lämplig att överföras till Statens servicecenter och en plan för när i tiden och på vilket sätt en sådan överföring kan genomföras. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 30 september 2013.

3

Uppdrag

1. Regionalisering av nationella mål, planer och program

Boverket ska sammanställa och analysera de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev avseende uppdrag 42. Regionalisering av nationella mål, planer och program. Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2014.

2. Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering

Boverket ska, efter samråd med Tillväxtverket och Tillväxtanalys, sammanställa och analysera redovisningar som ska ske med anledning av de uppdrag som återfinns i länsstyrelsernas regleringsbrev och i villkorsbeslut till Gotlands kommun, vissa landsting och kommunala samverkansorgan avseende hur det ömsesidiga sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering utvecklats, samt hur det regionala tillväxtarbetet inklusive arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet och länsplanerna för regional transportinfrastruktur samordnats med kommunernas översiktsplanering. I det fall analysen klarlägger behov av ytterligare insatser i syfte att stärka samordningen mellan det kommunala översiktsplanearbetet, infrastruktur- och transportplaneringen samt det regionala tillväxtarbetet, ska förslag till sådana insatser redovisas. Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2014.

3. Riktvärden för flygbuller

Boverket ska tillsammans med Naturvårdsverket redovisa en gemensam ståndpunkt avseende hur riktvärdet för maximalt flygbuller utomhus under dag- och kvällstid bör tolkas och tillämpas i samband med prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. I uppdraget ingår att redovisa vilka avvikelser från maximalnivån som bör kunna ske. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet och Socialdepartementet) senast den 30 april 2013.

4. Göra eurokoderna tillgängliga och utreda standarder inom byggsektorn

Boverket får i uppdrag att göra de s.k. eurokoderna tillgängliga på marknaden till en så låg kostnad som möjligt. I uppdraget ingår även att analysera om det finns ett behov från branschen att översätta de eurokoder som i dag inte är översatta till svenska. Om så förekommer ska Boverket översätta dessa eurokoder till svenska.

Boverket får också i uppdrag att utreda vilka övriga standarder inom byggsektorn som är de mest centrala och föreslå hur dessa kan göras mer tillgängliga. Detta uppdrag ska även innehålla en analys inklusive förslag till hur mindre företag kan få större inflytande i standardiseringsprocessen. I denna analys ska Boverket samråda med Kommerskollegium.

Uppdraget att göra eurokoderna tillgängliga till en så låg kostnad som möjligt ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 25 januari 2013. Övriga delar av uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 21 juni 2013 och slutredovisas senast den 28 november 2013.

5. Utredning av vissa frågor i plan- och byggförordningen

Boverket ges i uppdrag att utreda undantag från bygglovplikt för skyltar och ljusanordningar enligt 6 kap. 3 § plan- och byggförordningen (2011:338). Boverket ska också se över och utreda behovet av definitioner av termerna byggnadshöjd, vind, källare, suterrängvåning och nockhöjd/totalhöjd i plan- och bygglagen eller plan- och byggförordningen. Utredningen av definitioner ska ske mot bakgrund av de förslag som remitterades 2010 som en del av förslaget om ny plan- och byggförordning, och de synpunkter som kom in på dessa förslag. I det fall att Boverket föreslår att definitioner ska föras in i plan- och bygglagen eller plan- och byggförordningen ska författningsförslag lämnas. Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2014.

6. Kartläggning av behovet av kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen

Boverket får i uppdrag att kartlägga behovet av kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen (2010:900) och hur detta ska tillgodoses innan den
1 juli 2013. Boverket ska i detta sammanhang också utreda anledningarna till den rådande bristen på certifierade kontrollansvariga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2013.

7. Förbereda och genomföra PBL-seminarier

Boverket får i uppdrag att förbereda och genomföra webbseminarier om den nya plan- och bygglagen (2010:900) under våren 2013, enligt överenskommelse med Kommittén "Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag" (M2010:01). Uppdraget ska redovisas senast den
30 september 2013 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

8. Följa och analysera effekter av förändringar i hyreslagstiftningen m.m.

Boverket får i uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag samt de förändringar i hyreslagen respektive hyresförhandlingslagen som trädde i kraft den
1 januari 2011 (se SFS 2010:810 och SFS 2010:811). Effekterna och konsekvenserna av denna omreglering ska följas av Boverket med sikte på en framtida utvärdering. Boverket ska följa hur förändringarna tillämpas av de olika aktörerna på bostadshyresmarknaden, men också rättstillämpningen. Analysen ska göras mot bl.a. det bostadspolitiska målet om en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Analysen ska dock inte begränsas strikt till de genomförda förändringarna utan också behandla hur hyressättningssystemet i sin helhet fungerar. Boverket ska också uppmärksamma regeringen på eventuella omedelbara problem till följd av brister i lagstiftningen eller i tillämpningen av lagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2013. Analysen av hur hyressättningssystemet i sin helhet fungerar ska dock redovisas första gången den 31 mars 2014.

9. Undersöka hur förutsättningarna för privatuthyrning av bostäder kan förbättras

Hyresbostadsutredningen diskuterar i delbetänkandet Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) frågan om hur riskerna för privatpersoner som vill hyra ut sin bostad kan reduceras. Boverket ska analysera hur olika system och tekniker, däribland den norska modellen med depositionsförfarande, kan bidra till att minska riskerna för enskilda i samband med privatuthyrning av bostäder. Boverket ska även redovisa förekomsten på marknaden av tillämpliga försäkringslösningar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 30 september 2013.

10. Plan för jämställdhetsintegrering

Boverket ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär exempelvis att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

11. Urbant utvecklingsarbete

Boverket ska bygga upp och sprida kunskap som kan bidra till positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap genom att knyta forskning närmare de kommuner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet; medverka till att relevant kunskapsutbyte mellan kommuner och andra relevanta aktörer kommer till stånd; samordna sig med andra myndigheter som har uppdrag inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet; samt sammanställa och analysera den kunskap som inhämtats och redovisa slutsatser av det arbete som utförts i en kunskapsöversikt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 februari 2014.

12. Analys av hinder för energieffektivisering

Artikel 19(1) i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG ställer krav på medlemsstaterna att utvärdera och, om nödvändigt, vidta lämpliga åtgärder för att undanröja regleringsmässiga och icke-regleringsmässiga hinder för energieffektivisering.

Mot bakgrund av detta uppdras Boverket och Statens Energimyndighet att tillsammans analysera eventuella hinder för energiprestandahöjande investeringar i befintliga byggnader som följer av uppdelningen av incitament mellan fastighetsägare och hyresgäster eller mellan ägare i andelsägd egendom. Myndigheterna ska även analysera eventuella hinder för energiprestandahöjande investeringar i nya byggnader som följer av uppdelningen av incitament mellan byggherrar och fastighetsägare om fastigheter byggs för förvaltning eller försäljning. Analyser ska göras för såväl flerfamiljshus som lokaler. Vid genomförandet av uppdraget ska Boverket och Statens energimyndighet på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns inom berörda myndigheter och organisationer på området. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2013.

13. EU:s territoriella samarbetsprogram

Boverket ska senast den 14 februari 2013, till Tillväxtverket, redovisa hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram.

14. Bistå Regeringskansliet i förberedelser inför kommande programperiod för EU:s sammanhållningspolitik

Boverket ska under 2013 bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygds- samt havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Boverket ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

15. Avslutande mätning av företagens administrativa kostnader

Boverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket99 500
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (ram)99 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Anslagsposten får användas för stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket41 970
ap.1Stöd ordna bostad (ram)41 970

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad

Anslagsposten avser statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

1:4

Innovativt byggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket10 000
ap.1Innovativt byggande (ram)10 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Innovativt byggande

Anslagsposten får användas för att främja innovativt byggande av bostäder för unga i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

1:5

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket220 442
ap.1Förvaltningskostnader (ram)193 442
ap.5Eurokoder och standarder (ram)10 000
ap.7Marknadskontroll (ram)7 000
ap.9Byggproduktförordningen (ram)10 000
Disponeras av Kammarkollegiet3 665
ap.8Boverket: Förva - del till Kammarkollegiet (ram)3 665
Disponeras av Naturvårdsverket2 000
ap.11Översyn och utvärdering av nya strandskyddsregler (ram)2 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 546
ap.2Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)1 381
ap.4Till kompetenssatsning (ram)165
ap.3Kompetenssatsning strandskyddsregler (ram)0

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

2. Standardiseringsarbete
I anslagsposten ingår 250 000 kronor avsett för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket ska använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

3. Informationsportalen 
1 030 000 kronor disponeras för arbetet med att förvalta Informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö.

4. Kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m.
Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Statens bostadskreditnämnd.

5. Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
I anslagsposten ingår 500 000 kronor avsett för administrativa kostnader med anledning av stödet gällande utveckling i strandnära lägen. Boverket ska använda dessa medel, samt övriga medel verket prioriterar, för ändamålet ovan. Boverket ska i årsredovisningen för 2013 redovisa antal hanterade ärenden samt administrativ kostnad för hantering av stödet gällande utveckling i strandnära lägen.  

6. Förbereda och genomföra PBL-seminarier
350 000 kronor av anslagsposten får användas för att förbereda och genomföra webbseminarier om den nya plan- och bygglagen, enligt överenskommelse med Kommittén "Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag" (M 2010:01).

7. Översyn och utvärdering av nya strandskyddsregler
2 000 000 kronor disponeras för genomförandet av Boverkets del i uppdraget att göra en översyn och utvärdering av utfall och tillämpning av det nya regelverket för strandskydd.

8. Översyn av byggregler studentbostäder
5 000 000 kronor av anslagsposten ska användas för inventering av lämplig mark för studentbostäder. 3 000 000 kronor ska användas för att genomföra en översyn av nuvarande byggregler för student- och ungdomsbostäder samt till informationsinsatser kopplat till detta. 

9. I anslagsposten ingår 200 000 kronor avsett för svensk översättning av ett webbverktyg för hållbar stadsutveckling, RFSC.

10. Stöd gällande innovativt byggande
I anslagsposten ingår 500 000 kronor avsett för administrativa kostnader med anledning av stödet för innovativt byggande av bostäder för unga. Boverket ska använda dessa medel, samt övriga medel verket prioriterar, för ändamålet ovan.

ap.2 Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet för åtgärder att främja internationellt arbete, övrigt nationellt arbete samt för att främja kompetensutveckling inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet.

ap.3 Kompetenssatsning strandskyddsregler

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet för att utföra och samordna en informations- och kompetensinsats för frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen.

ap.4 Till kompetenssatsning

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet för åtgärder gällande kompetensinsatser och informationsinsatser gällande en ny plan- och bygglagstiftning.

ap.5 Eurokoder och standarder

Anslagsposten disponeras av Boverket för att göra eurokoderna tillgängliga och utreda standarder inom byggsektorn. 6 000 000 kronor av anslagsposten ska användas för att göra eurokoderna tillgängliga.
4 000 000 kr ska användas för att analysera behovet av översättning och i förekommande fall översätta eurokoder till svenska, samt att utreda standarder inom byggsektorn.

ap.8 Boverket: Förva - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.9 Byggproduktförordningen

Anslagsposten disponeras av Boverket för genomförande av Byggproduktförordningen (CPR). Från anslagsposten utgår ersättning till Styrelsen för ackreditering och kontroll (Swedac) för arbete med bedömning vid ansökningar om att utses till tekniskt bedömningsorgan enligt CPR. Ersättning för bedömning får lämnas upp till 100 000 kr per sökande. Den sammanlagda ersättningen får dock inte överstiga 500 000 kr.

ap.11 Översyn och utvärdering av nya strandskyddsregler

Anslagsposten disponeras av Naturvårdsverket för genomförandet av Naturvårdsverkets del i uppdraget att göra en översyn och utvärdering av utfall och tillämpning av det nya regelverket för strandskydd.

1:6

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 802
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)32 802

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidraget får vidare användas för informationsinsatser om radon i egnahem om högst 200 000 kronor under 2013.

1:10

Stöd gällande utveckling i strandnära lägen (Ramanslag)

Disponeras av Boverket15 000
ap.1Stöd gällande utveckling i strandnära lägen (ram)15 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen

Anslagsposten får användas för stöd till kommuner, länsstyrelser och samordningsförbund för planeringsinsatser som syftar till att kartlägga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i enlighet med bestämmelserna i förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

 

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2012

1:1

Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.2BKN: Förvaltn kostn - del till Boverket (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.2 BKN: Förvaltn kostn - del till Boverket

Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

1:4

Räntebidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Räntebidrag m.m. (ram)0

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Räntebidrag m.m.

Anslagsposten 1:4 Räntebidrag m.m. får användas för utbetalningar av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. och s.k. 33 §-ersättning till kommuner. Engångsbidrag i samband med avlösen av statens ansvar för 33 §-ersättning kan utgå till kommuner efter särskilt beslut av regeringen i varje enskilt fall. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 (2012) Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
ap.2 (2012)03 %0
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
1:4 Innovativt byggande
ap.10Inget0
1:4 (2012) Räntebidrag m.m.
ap.1 (2012)05000
1:5 Boverket
ap.15 7823 %0
ap.2673 %0
ap.30Allt0
ap.40Inget0
ap.5300Inget0
ap.72103 %0
ap.8110Allt0
ap.9300Inget0
ap.1160Inget0
1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.1984Inget0
1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 (2012) Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
1:1 ap.1 (2012)1:1 ap.2 (2012)100 %
1:5 Boverket
2:1 ap.81:5 ap.310 000
2:1 ap.41:5 ap.1350
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:1 (2012) Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
ap.1 (2012)ram
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.4ram
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.2ram
1:5 Boverket
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.170 00010 00010 00050 0002021
1:4 Innovativt byggande
ap.130 00018 00010 0002 0002017
1:5 Boverket
ap.530 0006 0006 00018 0002018
1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.115 00012 0003 00002015
1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
ap.125 00022 0002 0001 0002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamen för anslag 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag avser ekonomiska åtaganden som har reglerats i avtal för omstrukturering av kommunala bostadsföretag.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

1. Boverket har från den 1 oktober 2012 rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten.

2. Boverket ska informera Regeringskansliet (Socialdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymme under punkt 1 utnyttjas.

Garantier

Boverket får under 2013 ställa ut kreditgarantier enligt förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor.

Boverket får under 2013 ställa ut kreditgarantier enligt förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad intill ett belopp av 5 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2518 311
2013-02-2518 311
2013-03-2518 331
2013-04-2518 331
2013-05-2518 331
2013-06-2518 331
2013-07-04500
2013-07-2518 331
2013-08-2518 331
2013-09-2518 331
2013-10-2518 331
2013-11-2518 331
2013-12-2518 341
Summa220 442
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Förvaltningskostnader
1:5 ap.5Eurokoder och standarder
1:5 ap.7Marknadskontroll
1:5 ap.9Byggproduktförordningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Förvärvsgarantier-2 151-50150-49-2 250
Kreditgarantier2 334 49233 00039 50056 000-16 5002 350 992
Summa2 332 34132 95039 50156 050-16 5492 348 742
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i ett regeringsbeslut den 7 april 1994 (dnr Fi1994/1034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 övergår detta bemyndigande till Boverket. I förordning (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Boverket ska inte tillämpa 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) inom verksamheten med kreditgarantier.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet