Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2013-05-30
N2013/2805/E
Affärsverket svenska kraftnät
Box 1200
17224 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 21, bet. 2012/13:NU3, rskr. 2012/13:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Affärsverket svenska kraftnät och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Elmarknad

Affärsverket svenska kraftnät ska

- verka för att överföringsverksamheten kan bedrivas med hög driftsäkerhet och tillgänglighet enligt av regeringen godkända mål (beslut den 24 september 2009, dnr N2009/6944/E),

- verka för att stamnätet byggs ut för att öka driftsäkerheten och tillgängligheten i överföringssystemet,

- verka för att relevanta åtgärder vidtas för säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas,

- medverka till och stödja teknisk forskning, utveckling och demonstration inom områdena elöverföring och eldistribution. Inriktningen ska syfta till en långsiktig förbättring av driftsäkerhet och tillgänglighet i överföringssystemet och medverka till en ökad kostnadseffektivitet i verksamheten, samt

- verka för en ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät samt för vidareutveckling av elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre marknad för el. Utgångspunkten för denna verksamhet ska, utöver de övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska energiministermötena 1995–2012.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamheten Elmarknad redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål uppdelat på områdena Nät och Systemansvar. För dessa områden ska affärsverket redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Resultatet ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas i kvantitativa termer. Av årsredovisningen ska framgå hur kostnader som är gemensamma för båda områdena fördelas.

Inkomster från kapacitetsavgifter (s.k. flaskhalsintäkter) som uppstår när elmarknaden delas upp i skilda elområden ska redovisas särskilt, liksom direkta kostnader orsakade av motköp.  

Pågående och genomförda forsknings-, utvecklings- och demonstrationsinsatser ska redovisas och kommenteras.

Affärsverket svenka kraftnät ska redovisa insatser och uppnådda resultat i förhållande till den i instruktionen angivna uppgiften att se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion underlättas.

Resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska respektive baltiska systemoperatörerna ska redovisas, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder. Resultat av verksamheten på europeisk nivå ska också redovisas.

Telekom

Affärsverket svenska kraftnät ska, främst på stamnätet, driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation med hög säkerhet. Affärsverket svenska kraftnät ska på affärsmässiga grunder verka för att tele- och kommunikationsnätet görs tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer på konkurrensneutrala och skäliga villkor. Affärsverket svenska kraftnät ska verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige (dnr N2009/8317/ITP) nås. Affärsverket svenska kraftnät ska i sin verksamhet samråda med Post- och telestyrelsen och samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer vad gäller anläggning av tele- och kommunikationsnät.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa verksamheten Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamheten Telekom ska affärsverket redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så hög grad som möjligt. Redovisningen av telekomverksamheten ska ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning ska ingå posterna försäljning och kostnader, inklusive gemensamma kostnader och resultat.

Naturgasmarknad

Affärsverket svenska kraftnät ska t.o.m. den 31 maj 2013 se till att den övergripande balansen mellan inmatning och uttag kortsiktigt upprätthålls i det svenska naturgassystemet och att balansavräkning sker så att en väl fungerande konkurrens kan upprätthållas på naturgasmarknaden. Den 1 juni 2013 övergår systembalansansvaret från Affärsverket svenska kraftnät till Swedegas AB i enlighet med 7 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) och 21 § naturgasförordningen (2006:1043).

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamheten Naturgasmarknad redovisa resultat för perioden januari fram till att den slutliga balansavräkningen genomförts i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så stor utsträckning som möjligt. Deltagandet i internationellt samarbete ska särskilt redovisas.

Krishanteringsförmåga och förmåga att motstå allvarliga störningar i samhällsviktig verksamhet

Målet för Affärsverket svenska kraftnät beträffande beredskapen mot allvarliga störningar på samhället i fredstid är

- att verka för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom omfattande störningar inom elförsörjningen och dammbrott eller höga flöden minskar,

- att verka för att elförsörjningens samlade resurser samt resurser från Försvarsmakten och aktiviteter inom det civila försvaret samt från andra aktörer kan samordnas och kraftsamlas i händelse av allvarliga störningar inom elförsörjningen i fredstid, samt

- att verka för att handlingsberedskapen upprätthålls för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser i händelse av allvarliga störningar inom elförsörjningen i fredstid samt att motsvarande handlingsberedskap hos ansvariga aktörer vid dammhaveri upprätthålls.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa väsentliga aktiviteter och resultat.

Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017, i tillämpliga delar i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag/anslagsposter, inklusive äldre anslag, som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten

den 16 januari 2013,

den 20 februari 2013,

den 2 maj 2013,

den 29 juli 2013, och

den 25 oktober 2013.

2

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.  

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen ska framgå

- i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2013 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2014 och 2015–2016.

Inom ramen för detta ska framgå affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Redovisningen ska vara uppdelad på kön och göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.  


 

3

Uppdrag

Elmarknad

   1. Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa hur kraftbalansen under vintern 2012/2013 upprätthållits, prognos för kraftbalansen vintern 2013/2014 samt de aktiviteter och prestationer som genomförts vad gäller informationsinsatser till marknadens aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 augusti 2013.

   2. Affärsverket svenska kraftnät bör vid upphandlingen av effektreserven följa de riktlinjer som det tidigare nordiska samarbetsorganet Nordel tagit fram på området.

   3. Affärsverket svenska kraftnät ska vid anmodan och inom sitt verksamhetsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i Nordiska ministerrådets arbete med att identifiera eventuella behov av förändringar i lagstiftning, regelverk, bedömningskriterier och myndigheters mandat för att stärka det nordiska perspektivet på elmarknaden. Uppdraget utgör en del av ett nordiskt samarbete som samordnas av NordReg (Nordic Energy Regulators). Uppdraget är en fortsättning på uppdragen från föregående åren och har sin bakgrund i den kommuniké om en nordisk handlingsplan för att påskynda utvecklingen av en gränslös nordisk elmarknad som de nordiska energiministrarna antog den 30 september 2008.

   4. Affärsverket svenska kraftnät ska gemensamt med övriga nordiska systemansvariga stamnätsföretag redovisa nätutvecklingsplaner för det nordiska kraftnätet med nordisk samhällsekonomisk nytta. Nätutvecklingsplanerna ska inkludera de nätinvesteringar som krävs för att överföra ny förnybar elproduktion. Uppdraget har sin bakgrund i den kommuniké om en fortsatt utveckling mot en gränslös nordisk elmarknad som de nordiska energiministrarna antog den 25 oktober 2010. Den andra tvååriga planen ska rapporteras till det nordiska ministermötet 2014. En lägesredovisning om framtagandet av den nordiska nätutvecklingsplanen ska lämnas till den nordiska elmarknadsgruppen och Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2013.

   5. Lagen (2003:436) om effektreserv upphör att gälla i mars 2020. Avsikten är att en successiv övergång till en marknadslösning ska ske genom en stegvis nedtrappning av effektreservens storlek, som ska minska från 2000 MW till 750 MW innan effektreserven helt avskaffas (se prop. 2009/10:113). Under denna utfasningsperiod kommer också den andel av effektreserven som utgörs av efterfrågeflexibilitet att öka från 25 procent till att under de sista tre åren utgöra 100 procent av effektreserven.  Affärsverket svenska kraftnät ska utifrån situationen de senaste vintrarna och hur effektreserven har använts följa upp och analysera avvecklandet av effektreserven. I analysen ska även hänsyn tas till fortsatt integrering med andra länder, ökad intern transmissionskapacitet, förbrukarflexibilitet och mer volatil produktion i systemet. I uppdraget ingår också att uppdatera och utvärdera de fakta som låg till grund för beslutet att fasa ut effektreserven till 2020. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2013. Affärsverket svenska kraftnät ska genom en nära dialog med Energimarknadsinspektionen verka för att de förslag som Affärsverket svenska kraftnät lämnar är sådana att även Energimarknadsinspektionen kan ställa sig bakom dem. Affärsverket svenska kraftnät ska på lämpligt sätt också tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom Konkurrensverket på området vid genomförandet av uppdraget. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Affärsverket svenska kraftnät rapporteras vid en annan tidpunkt än vad som här angivits.

   6.  

Krisberedskap

Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:10

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät255 000
ap.1Elberedskap (ram)255 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Elberedskap

Anslagsposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt lagen. Vidare får anslagsposten användas för åtgärder och forskning som förbättrar den fredstida störnings- och krisberedskapen, för åtgärder som stärker den nationella förmågan och som kan merutnyttjas för den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen samt för dammsäkerhet. Högst 24 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under anslagsposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i Insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

Ett beräknat avgiftsuttag avseende verksamheten inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 255 000 000 kronor under 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 21, bet. 2012/13:NU3, rskr. 2012/13:129).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:10 Elberedskap
ap.17 650Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Elberedskap
ap.1300 00075 132140 03977 9972016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Affärsverket svenska kraftnät bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 1:10 Elberedskap, besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2014–2016.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)8 000 000
- varav ÖVRIGT8 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 8 000 000 000 kronor.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Elcertifikat45 5811 0008 0008 000046 581
Ursprungsgarantier-2191 0001 0001 0000781
Summa45 3622 0009 0009 000047 362
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elcertifikat

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgifter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av elcertifikat.

Ursprungsgarantier

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgiftsintäkter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av ursprungsgarantier för el.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

- Affärsverket svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag för skatt, på 6 procent, exklusive resultatandelar från avyttringar i intresseföretag samt eventuellt över- eller underskott från verksamhet avseende elcertifikat och ursprungsgarantier. Kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter) som erhålls då prisskillnader uppstår mellan elområden ska hanteras i enlighet med den ordning som följer av Europaparlamentets och rådets förordning nr 714/2009[2] medförande en avsättning för ej utnyttjade kapacitetsavgifter. 

- Affärsverket svenska kraftnät ska ha en skuldsättningsgrad[3] på högst 110 procent.

- Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät ska vara minst lika hög som i jämförbara företag.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

En prognos av Affärsverket svenska kraftnäts samlade avgiftsinkomster för åren 2013–2015 redovisas i den av riksdagen beslutade budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 21, bet. 2012/13:NU3, rskr. 2012/13:129).

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2013–2015

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 100 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar ska utan dröjsmål anmälas till regeringen. Affärsverket svenska kraftnät ska senast den 1 mars 2013 lämna ett förslag till investerings- och finansieringsplan för kommande treårsperiod i enlighet med den uppställning som redovisas i regeringens budgetproposition för 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 21). Alla projekt ska rymmas inom investerings- och finansieringsplanen. Förslaget till investerings- och finansieringsplan ska även innehålla beräknade resursbehov för elberedskap inklusive behov av bemyndiganden för ekonomiska åtaganden som innebär utgifter efter 2014, beräknade avgiftsintäkter inklusive beräknad budget för offentligrättsliga avgifter och övriga behov av finansiella befogenheter för kommande år. 

Affärsverket svenska kraftnät får under 2013 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:NU3, rskr. 2012/13:129) och som sammanfattas i nedanstående tabell.

miljoner kronorTotal kostnad 2013-2015Budget 2013Beräknat 2014Beräknat 2015
Investeringar exkl. SwePol Link, Gasturbiner AB och optofiberutbyggnad15 8005 0005 7005 100
SwePol Link0000
Gasturbiner AB0000
Optofiberutbyggnad0000
Summa investeringar15 8005 0005 7005 100
Amortering av externa lån, Svenska kraftnät0000
Amortering av externa lån, SwePol Link0000
Summa investeringar och amorteringar15 8005 0005 7005 100
Egen finansiering5 3401 6501 8901 800
Extern upplåning RGK10 4603 3503 8103 300
Summa finansiering15 8005 0005 7005 100


Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som ska inlevereras till statsverket. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr N1998/850/E). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen till staten för varje verksamhetsår från och med 1999 tills vidare ska inleverera utdelning motsvarande 65 procent av verksamhetsårets resultat. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 26,3 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet ska ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

Redovisning

Delårsrapporterna ska lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät ska, utöver bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en delårsrapport för affärsverkskoncernen senast den 31 maj 2013. Rapporten ska avse de tre första månaderna av det pågående räkenskapsåret.

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa elcertifikatverksamheten skilt från annan verksamhet. I redovisningen ska särredovisning ske av posterna intäkter, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat. Med intäkter avses intäkter från avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Redovisningen av intäkter ska delas upp i kontoavgift och administrativ avgift. 

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen ska, utöver de ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten och de nyckeltal som affärsverket självt bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- avkastning på sysselsatt kapital,

- soliditet,

- nettoskuld,

- kapitalomsättningshastighet,

- rörelsemarginal,

- räntetäckningsgrad,

- självfinansieringsgrad,

- internt tillförda medel (FFO), och

- investeringar (CAPEX) [4].

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 78 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Artikel 16 punkt 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003.

[3] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

[4] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Affärsverket svenska kraftnät omfattas inte av bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag rörande prognos för helåret över resultaträkningens poster.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Affärsverket svenska kraftnät ska vid inlösen av en elektrisk anläggning med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar samt vid förhandstillträde till anläggningen enligt 5 kap. 17 § expropriationslagen (1972:719) för statens räkning tillträda och förvalta egendomen och svara för de kostnader som är förenade med tillträdet och förvaltningen.  

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och andra företag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Affärsverket svenska kraftnät får disponera ett räntebärande konto utan kredit i Riksgäldskontoret för att hantera säkerhetskrav vid inköp av el.

Affärsverket svenska kraftnät ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Affärsverket svenska kraftnät ska betala totalt 842 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2013 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 20 000 000 kronor.

Med stöd av riksdagens bemyndigande har regeringen givit Affärsverket svenska kraftnät rätt att förvärva svenska statens andel av tillgångarna i SwePol Link AB och därefter likvidera SwePol Link AB.  

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2013 lämna delägarlån intill ett belopp om 300 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Vid utgången av 2013 får dessa uppgå till ett belopp om högst 300 000 000 kronor. Full ersättning för statens risk i samband med långivning ska erhållas.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel ska ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Åsa Persson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA och KSÄ/SÄ
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Elsäkerhetsverket
Statens energimyndighet
Energimarknadsinspektionen