Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2013-04-18
N2013/1876/TE
Transportstyrelsen
60173 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Transportstyrelsens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 16 januari 2013,

den 20 februari 2013,

den 2 maj 2013,

den 29 juli 2013, samt

den 25 oktober 2013.

Tertialdialoger

Transportstyrelsen ska redovisa underlag inför tertialdialoger med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Underlagen ska utformas i samråd med, och redovisas till, Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast

den 22 februari 2013,

den 28 maj 2013, samt

den 26 september 2013.

2

Organisationsstyrning

1. Transportstyrelsens resultatredovisning ska ha följande indelning

 • Regelgivning
 • Tillsyn
 • Tillstånd och annan ärendehantering
 • Registerhållning

Av redovisningen ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

2. Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på att utveckla sina insatser gällande marknadsövervakning samt regelgivning, tillsyn och tillståndsgivning i syfte att främja en effektiv konkurrens på marknaderna inom myndighetens ansvarsområde.

3

Uppdrag

 1. Transportstyrelsen ska senast den 30 mars 2013 lämna en redovisning av finansieringen av myndighetens verksamhet enligt det förslag myndigheten redovisade till Regeringskansliet i juni 2011 (N2011/3931/TE). Av redovisningen eller av budgetunderlaget ska även framgå myndighetens eventuella framtida behov av anslagssparande eller anslagskredit som överskrider 3 procent för att, inom givna anslagsramar, kunna hantera tillfälliga variationer i verksamhetsvolym eller nytillkommande verksamhet. Detta mot bakgrund av att Transportstyrelsen långsiktigt behöver kunna anpassa sin verksamhet till nya och förändrade krav, inte minst till följd av utvecklingen av regelverk internationellt och i EU. Transportstyrelsens verksamhet behöver kunna anpassas kontinuerligt, då verksamheten i sin helhet i regel inte kommer kunna tillåtas expandera i takt med att nya uppgifter tillkommer.

 2. Transportstyrelsen ska för körkortsärenden redovisa och analysera handläggningstider för olika slag av ärenden. Av redovisningen ska framgå vilken kvalitet som myndigheten bedömer bör gälla för verksamheterna långsiktigt, de krav detta ställer samt en sårbarhetsanalys vad gäller de till körkort knutna elektroniska systemen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2013.

 3. Transportstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning. I årsredovisningen ska Transportstyrelsen även redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit i syfte att minska företagens administrativa eller andra relevanta kostnader.

 4. Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010–2015 (N2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

 5. Transportstyrelsen fick den 20 december 2011 i uppdrag att göra en översyn av lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik (N2011/6905/TE). Med ändring av regeringens tidigare beslut ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2013.

 6. Transportstyrelsen ska analysera på vilket sätt myndigheten, inom sitt ansvarsområde, ska hålla grunddata tillgänglig och sökbar på ett ändamålsenligt sätt. Tillvägagångssättet ska vara lika för samtliga trafikslag. I den mån det behövs ska styrelsen inhämta synpunkter från berörda aktörer. Styrelsen förutsätts inrätta en ordning som särskilt beaktar de bestämmelser som följer av lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Med ändring av regeringens beslut den 14 juni 2012 (N2012/3052/TE) ska styrelsens webbplats återge en sådan ordning senast den 1 oktober 2013. Transportstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Transportstyrelsen ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens handlingar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2013.

 7. Transportstyrelsen ska senast den 17 juni 2013 redovisa hur berörda aktörer på ett ändamålsenligt sätt ska ges möjlighet att följa förhandlingsarbetet i de internationella organ som faller inom myndighetens ansvarsområde. Den föreslagna lösningen ska ge en överblick över det internationella förhandlingsarbetet samt möjliggöra direktåtkomst till mötesdokument och svenska rapporter.

   

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket11 400
ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV (ram)11 400
Disponeras av Domstolsverket1 050
ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM (ram)1 050
Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 200
ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten (ram)2 200
Disponeras av Transportstyrelsen247 000
ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen (ram)247 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt: Admin - Del till DOM

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten 1 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.2 Trängselskatt: Admin - Del till SKV

Skatteverket får använda medel från anslagsposten 2 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.4 Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten 4 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.5 Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten 5 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen1 988 239
ap.1Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen (ram)0
ap.3Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet (ram)1 465 002
ap.4Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet (ram)523 237

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen

Anslagsposten tillföras inga nya medel 2013. Förbrukningen av eventuellt anslagssparande ska redovisas fördelat på skattefinansierad respektive avgiftsbelagd verksamhet.

ap.3 Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet

Anslagsposten får användas till Transportstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet som redovisas brutto på statens budget.

ap.4 Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet

Anslagsposten får användas till Transportstyrelsens verksamhet som inte finansieras med avgifter, andra anslag eller övriga intäkter. Anslaget får användas till

 • STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition)
 • Arbete inom ramen för Sjösäkerhetsrådet
 • Verksamhet som avser museijärnvägar

1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket10 700
ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram)10 700
Disponeras av Domstolsverket750
ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram)750
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 650
ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 650
Disponeras av Transportstyrelsen260 000
ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram)260 000

Villkor för anslag 1:14

ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten 3 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten 4 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten 5 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten 6 för administrationskostnader till följd av trängselskatten

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.1105Allt0
ap.21 140Allt0
ap.4220Allt0
ap.524 700Allt0
1:12 Transportstyrelsen
ap.1098 2390
ap.373 250Inget0
ap.426 161Inget0
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.31 070Inget0
ap.475Inget0
ap.5165Inget0
ap.626 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:11 ap.11:11 ap.6100 %
1:11 ap.51:11 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:12 Transportstyrelsen
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.5186 00045 00045 00095 2002017
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.6186 00045 00045 00095 2002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)372 000
- varav INVESTERING372 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Transportstyrelsen får ta upp lån om högst 372 000 000 kronor för investeringar i de centrala tekniska systemen, inklusive betalsystem, avseende trängselskatt och vägavgifter. Låneramen avseende dessa system inkluderar räntekostnader för lånen. Utnyttjande av låneramen ska ske efter samråd med Trafikverket.

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25207 937
2013-02-25207 937
2013-03-25207 937
2013-04-25207 937
2013-05-25207 937
2013-06-25207 937
2013-07-25207 937
2013-08-25207 937
2013-09-25207 937
2013-10-25207 937
2013-11-25207 937
2013-12-25207 932
Summa2 495 239
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen
1:12 ap.1Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen
1:12 ap.4Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet
1:12 ap.3Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet
1:14 ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25151
2013-02-25151
2013-03-25151
2013-04-25151
2013-05-25151
2013-06-25151
2013-07-25151
2013-08-25151
2013-09-25151
2013-10-25151
2013-11-25151
2013-12-25139
Summa1 800
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM
1:14 ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25321
2013-02-25321
2013-03-25321
2013-04-25321
2013-05-25321
2013-06-25321
2013-07-25321
2013-08-25321
2013-09-25321
2013-10-25321
2013-11-25321
2013-12-25319
Summa3 850
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten
1:14 ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 842
2013-02-251 842
2013-03-251 842
2013-04-251 842
2013-05-251 842
2013-06-251 842
2013-07-251 842
2013-08-251 842
2013-09-251 842
2013-10-251 842
2013-11-251 842
2013-12-251 838
Summa22 100
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV
1:14 ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet vägtrafikområdet
Informationsuttag68 177-25 81266 48672 309-5 82336 542
Försäljning av personliga skyltar-3 658-9844 5002 0992 401-2 241
Övriga uppdrag7 652-3 27416 16017 904-1 7442 634
Adm. felparkeringsavgifter37 9908 55120 72012 1698 55155 092
Summa110 161-21 519107 866104 4813 38592 027
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Gemensamma avgiften säkerhetskontroll samt undervägsavgiften78 149-4 709991 332939 05252 280125 720
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Vägavgifter i Motala004 0004 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534268 661173 4191 238 1421 110 684127 458569 538
Offentligrättsliga avgifter sjöfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-16 616-3 56286 28386 2830-20 178
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.253437 73426 011274 715265 5999 11672 861
Offentligrättsliga avgifter järnväg
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-39 118-22 18953 40255 071-1 669-62 976
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Transportstyrelsen får för att täcka sina kostnader för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens intäkter ska kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624- Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".
 2. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska efter avdrag av Transportstyrelsens kostnader för verksamheten kvartalsvis betalas till Trafikverket. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål.
 3. Inkomster från infrastrukturavgifter som tas ut för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 får disponeras av Transportstyrelsen för administrationskostnader för avgiftsupptaget. Resterande inkomster ska föras till Trafikverket för kapitalkostnader förknippade med bron.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras15 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

För verksamhet som avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen (1998:488), eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligtövergångsbestämmelser i körkortslagen (i enlighet med de nu upphävda bestämmelserna i lagen [1998:489] om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse), erhåller Transportstyrelsen bidrag på högst 15 000 000 kronor från Trafikverket. Inkomsterna disponeras av Transportstyrelsen.

 

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Maria Ingelsson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och REV
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret