Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2013-04-11
S2013/2214/FS
S2013/2909/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Bidrag till Nordic school of public health NHV (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 530
ap.2Bidrag till NHV - del till Kammarkollegiet (ram)20 530

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Bidrag till NHV - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Av medlen ska Kammarkollegiet halvårsvis efter rekvisition betala ut 8 186 631 kronor per halvår till Nordic school of public health NHV. Detta motsvarar Sveriges bidrag för 2013, i enlighet med Nordiska ministerrådets beslut. Rekvisition ska ske senast den 1 juni 2013 respektive den 1 december 2013.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:3 Bidrag till Nordic school of public health NHV
ap.26163 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Mårten Kivi
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Nordic school of public health NHV