Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2013-10-03
S2013/6816/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 4:2
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om och anslaget 4:2 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen293 849
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)8 208
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
ap.8Övrig verksamhet (ram)96 297
Disponeras av Kammarkollegiet60 127
ap.5Hjälpmedelsinstitutet (ram)50 875
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)8 752
ap.9FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ram)500

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen ska fördelas av Socialstyrelsen till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilagan.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Medlen fördelas av Socialstyrelsen med stöd av förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet.

ap.4 Elektronisk kommunikation

Medlen ska utbetalas av Socialstyrelsen i enlighet med förordningen (2001:638) om statsbidrag till elektronisk kommunikation.

ap.5 Hjälpmedelsinstitutet

Medlen utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet för dess verksamhet. Av medlen får 450 000 kronor användas för administration för upphandling av ledarhundar.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

 

Beslut om utbetalning 2013:

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2013. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2013. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2014. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut (dnr).

1. 3 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 13 oktober 2011 (S2011/8301/FST) ställt till Nationellt kompetencentrum anhöriga för att utveckla stöd till anhöriga till personer med flera omfattande funktionsnedsättningar.

2. 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 15 december 2011 (S2011/11074/FST) ställt till Myndigheten för handikappolitisk samordning för en vidareutveckling av ett samlat uppföljningssystem för funktionshinderspolitiken. Medlen avser dels statistikinsamling, dels insatser för att inhämta synpunkter från personer med funktionsnedsättning.

3. 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 15 mars 2012 (S2012/2210/FST) i ett uppdrag till Statistiska centralbyrån för vidareutveckling av statistik inom funktionshindersområdet.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

Hänvisning till annat regeringsbeslut om utbetalning

1. 1 150 000 kronor ska användas i enlighet med uppdrag nr 2 i 2013 års regleringsbrev för Myndigheten för handikappolitisk samordning för att vidareutveckla arbetet med ett uppföljningssystem för kommuner och landsting.

ap.8 Övrig verksamhet

1. 23 903 000 kronor till Synskadades riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Socialstyrelsen ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

2. 9 894 000 kronor får utbetalas till aktör med nationellt ansvar för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7, efter upphandling av Socialstyrelsen (se regeringsbeslut S2012/5379/FST).

3. 12 500 000 kronor får utbetalas till aktör med uppgiften att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet, efter upphandling av Socialstyrelsen (se regeringsbeslut S2012/5379/FST). 

4. 11 500 000 kronor till Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar. Socialstyrelsen ansvarar för ekononmisk uppföljning av verksamheten.

5. 35 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2011/6380/FST i ett uppdrag till Socialstyrelsen om en försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas för att genomföra en extern utvärdering av försöksverksamheten.

6. 300 000 kronor ska användas i en försöksverksamhet om service- och signalhundar i enlighet regeringsbeslut S2008/10496/FST. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda 225 000 kronor och Hjälpmedelsinstitutet 75 000 kronor. Medlen till Hjälpmedelsinstitutet utbetalas 2013 mot rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Medel som inte använts ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2014.

7. 200 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/5379/FST  i ett uppdrag till Socialstyrelsen avseende aktörer inom områdena dövblindhet respektive tolkservice.

8. 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 21 mars 2013 (S2013/2344/FST) i ett uppdrag till Socialstyrelsen om personlig assistans.

9. 1 800 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 21 mars 2013 (S2013/2345/FST) i ett uppdrag till Socialstyrelsen om barn och personlig assistans.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2013 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2013. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
4:2 ap.74:2 ap.8100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.7ram
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Socialstyrelsen
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Statistiska centralbyrån
Hjälpmedelsinstitutet
Sveriges Kommuner och Landsting
Stiftelsen rikstolktjänst
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Synskadades riksförbund