Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2013-05-02
U2013/2918/UH

Enligt sändlista

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor
6 bilagor
Riksdagen har beslutat om universitet och högskolors verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för universitet och högskolor.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Inledning

Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen (1992:1434).

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på lärosätets övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat.

Lärar- och förskollärarutbildning

Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- och förskollärarexamina ska planera för dimensioneringen av olika examina, inriktningar och ämneskombinationer, så att den svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala behov. Överväganden och vilka åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen.

Utbildningsutbud

Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. Lärosätets avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och distansutbildning ska redovisas. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av utbildning.

Studenter som inte tar poäng

Universitet och högskolor ska redovisa antalet helårsstudenter som har varit registrerade på kurser under höstterminen 2012 och som inte har tagit några poäng på dessa under höstterminen 2012 och vårterminen 2013. Utresande utbytesstudenter ska inte ingå i underlaget.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Strategiska forskningsområden

Regeringens satsning på strategiska områden har som målsättning att åstadkomma en långsiktig kraftsamling inom områden där forskningen håller hög internationell kvalitet och har stor samhällsrelevans. Satsningen syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation.

De universitet som har fått medel för strategiska forskningsområden ska medverka i den uppföljning som genomförs av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Vinnova. 

Utveckling av rutiner för utbetalning av forskningsbidrag

Vetenskapsrådet ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Verket för innovationssystem samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering.

Universitet och högskolor ska samverka med forskningsråden och Verket för innovationssystem i denna fråga.

Ekonomisk redovisning m.m.

1. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inkl. teckenspråkstolkning,  för studenter med funktionshinder  i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.

2. Universitet och högskolor får belasta anslagen för grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt konstnärlig forskning och utvecklingsarbete med kostnader för personskadeförsäkringar för studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent.

3. En prognos över beräknat utfall för anslaget till grundutbildning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 26 april och den 19 oktober.

Redovisningen ska innehålla beräknat utfall för innevarande år och de fyra kommande åren, med hänsyn tagen till anslagssparande, överproduktion och utnyttjande av ev. decemberprestationer. Redovisningen ska ske enligt mall på regeringens hemsida: www.regeringen.se/sb/d/1895/a/54992.

4. Följande ersättningsbelopp (kronor) ska tillämpas för
budgetåret 2013. 

Utbildningsområde

Ersättning per helårsstudentErsättning per helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt28 36619 252
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt50 37742 484
Vård53 55846 388
Odontologiskt44 29051 593
Medicinskt59 84972 799
Undervisning31 96437 645
Verksamhetsförlagd utbildning41 95349 409
Övrigt40 45832 866
Design142 75686 977
Konst202 66687 008
Musik123 15977 871
Opera293 501175 576
Teater283 809141 362
Media289 628232 004
Dans199 603110 292
Idrott104 01348 133


Utbildningsområdet Undervisning avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildningar.
Utbildningsområdet Övrigt avser journalist- och bibliotekarieutbildningar och kurser inom praktisk-estetiska ämnen inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, förskollärarutbildning och grundlärarutbildning. 

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1.

5. Riktlinjer för redovisning finns i bilaga 2.

6. Universitet och högskolor får ta ut och disponera avgifter för verksamheter enligt bilaga 4.

7. De universitet och högskolor som lämnar delårsrapport ska avräkna och redovisa intäkter av anslag för grundutbildning motsvarande det totala belopp som per den 30 juni har överförts till räntekonto i Riksgäldskontoret.

8. Universitet och högskolor får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (köpt beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast omfatta studenter som har antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen. Avräkning av helårsstudenter och helårprestationer får endast göras av det lärosäte som köper kurser. Sådana kurser ska av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning.

9. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därvid avses såväl medel på anslag för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

Övrigt

1. Universitet och högskolor ska, samtidigt som de lämnar  årsredovisningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), lämna en kopia av årsredovisningen till Universitetskanslersämbetet.

2. Undantag från vissa bestämmelser finns i bilaga 5.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Olof Mikaelsson
Likalydande till

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Dans- och cirkushögskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola
Södertörns högskola
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Landsbygdsdepartementet, enheten för landsbygdens tillväxt
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Universitetskanslersämbetet
Sveriges förenade studentkårer