Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:36

2013-04-11
U2013/2384/UH
Försvarshögskolan
Box 27805
11593 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarshögskolan
Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Officersutbildning på grundnivå

Försvarshögskolan ska anordna utbildning som leder till officersexamen. Under 2013 bör minst 80 nybörjarstudenter ha påbörjat grundutbildning på Officersprogrammet.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad.

Högre officersutbildning

Inom ramen för Försvarshögskolans kompetensområden ska högskolan på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov tillgodoses.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa hur utbildningsuppdragen har genomförts. En övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet ska anges och kommenteras.  

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 37 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

Prognoser

Försvarshögskolan ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

– den 16 januari,
– den 20 februari,
– den 2 maj,
– den 29 juli, och
– den 25 oktober.

Studie om extremism

I regleringsbrevet för budgetåret 2012 (U2011/7222/UH) fick Försvarshögskolan i uppdrag att genomföra en studie om hur länder i Sveriges närområde arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism i tredjeland. Uppdraget aviserades i regeringens skrivelse, Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44).

Länder som till exempel Storbritannien, Nederländerna och Danmark arbetar sedan lång tid tillbaka med ett långsiktigt förebyggande arbete, som både syftar till att hindra att de egna medborgarna deltar i verksamhet som präglas av våldsbejakande extremism eller mynnar ut i terrorhandlingar utomlands och till att, genom att söka lokala samverkanspartners, arbeta förebyggande på plats i tredjeland. I studien ska Försvarshögskolan  

  1. belysa goda exempel från relevanta EU-länder på förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i tredjeland, med fokus på åtgärder som syftar till att förhindra att individer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner, 
  2. belysa hur diasporagrupper kan involveras i arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism i tredjeland, och särskilt i verksamhet som syftar till att förhindra att individer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i tredjeland, och   
  3. lämna förslag på lämpliga åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i tredjeland.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 25 mars 2013. 

För genomförandet av uppdraget får Försvarshögskolan under hela uppdragsperioden använda högst 700 000 kronor från utgiftsområde 1, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 16 Handlingsplan - del till Försvarshögskolan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:67

Försvarshögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan23 053
ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning (ram)23 053

Villkor för anslag 2:67

ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning

Anslagsmedlen får disponeras för att finansiera kostnader för bibliotek och styrelsen.

2:68

Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan8 566
ap.1Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning (ram)8 566

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan147
ap.53Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)147

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:67 Försvarshögskolan: Grundutbildning
ap.103 %0
2:68 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.530Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)38 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)46 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-252 647
2013-02-252 647
2013-03-252 647
2013-04-252 647
2013-05-252 647
2013-06-252 647
2013-07-252 647
2013-08-252 647
2013-09-252 647
2013-10-252 647
2013-11-252 647
2013-12-252 649
Summa31 766
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:67 ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning
2:68 ap.1Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning
2:71 ap.53Kvalitetsbaserad resursfördelning

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. Försvarshögskolans styrelse och myndighetens del i Anna Lindh-biblioteket ska finansieras med anslag. Dessa kostnader ska inte ingå när avgifterna beräknas.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov ska finansieras med avgifter med undantag av utbildningsverksamhet inom ramen för partnerskap för fred.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, ska avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

5. Försvarshögskolan har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet från utgången av 2011 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i sin helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

I avsnittet Ekonomisk redovisning m.m. i regleringsbrev avseende universitet och högskolor omfattas Försvarshögskolan av punkterna 1, 2, 5, 6, 8 och 9.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Försvarsdepartementet, enheten för materiel, forskning och utveckling
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer