Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2013-03-14
Fö2013/614/MFI
Försvarsmakten
\
107 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarsmakten
4 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Operativ förmåga

Återrapportering

Försvarsmakten ska värdera och redovisa den samlade operativa förmågan och läget i övrigt i insatsorganisationen utifrån förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten och gällande operativ planering. Värdering ska ske på förbandsnivå, taktisk nivå, operativ nivå och militärstrategisk nivå. Försvarsmakten ska jämföra med föregående år och analysera utvecklingen över tid.

2. Försvarsmaktens insatsorganisation

Insatsorganisationen ska i huvudsak ha en utformning som framgår av tabellen nedan. Försvarsmakten ska upprätthålla beredskap i enlighet med regeringens beslut om anvisningar för försvarsplaneringen, anmälan till styrkeregister samt pågående och planerade insatser.

 

Förbandstyp

År 2013

Lednings- underrättelseförband


Högkvarter med stabsförband

1

Rörlig operativ ledning

1

Sambandsbataljon

1

Regionala staber

4

Telekrigbataljon

1

Ledningsplatsbataljon

1

Försvarsmaktens telenät- och markteleförband

1

Särskilda operationsgruppen

1

It-försvarsförband med FM CERT

1

Nationell underrättelseenhet

1

Logistikförband


Operativ ledningsteknisk bataljon

1

Teknisk bataljon

1

Logistikbataljon

2

Sjukhuskompani

2

Armestridskrafter


Brigadstab

2

Manöverbataljon mekaniserad

4

Manöverbataljon lätt mekaniserad

2

Manöverbataljon lätt

1

Stridsvagnskompani

3

Artilleribataljon

2

Luftvärnsbataljon

2

Jägarbataljon

1

Underrättelsebataljon

1

Säkerhetsbataljon

1

Ingenjörsbataljon

2

Militärpoliskompani

2

CBRN-kompani

1

Livbataljon

1

Hemvärnsbataljon

40

Marinstridskrafter


Sjöstridsflottiljledning

2

Korvettdivision

2

Minröjningsdivision

2

Underhållsdivision

2

Röjdykardivision

1

Ubåtsflottilj med ledning

1

Signalspaningsfartyg

1

Amfibisk manöverbataljon

1

Bevakningsbåtskompani

1

Marin basbataljon

1

Sjöinformationsbataljon

1

Flygstridskrafter


Stridsflygdivision

4

Helikopterbataljon

1

Flygbasbataljon

2

Transport- och specialflygenhet

1

Stridslednings- och luftbevakningsbataljon

1

3. Stridskrafternas utveckling

Försvarsmakten ska fortsätta utvecklingen av insatsorganisationens förband i enlighet med de inriktningar som framgår av regeringens beslut;

- den 14 januari 2010 om insatsorganisationen 2014 m.m. (Fö nr 3),

- den 31 mars 2011 om anvisningar för försvarsplanering (Fö nr 3) samt

- den 15 september 2011 avseende internationellt samarbete (Fö nr 4).

Under 2013 ska Försvarsmakten fortsätta utvecklingen av en användbar och tillgänglig insatsorganisation som kontinuerligt har beredskap för och förmåga att genomföra insatser. Under 2013 ska krigsförbanden i huvudsak organiseras i insatsorganisation 2014 och uppfyllas med befintlig materiel och personal. Kvarvarande värnpliktig personal i krigsförbanden ersätts successivt av frivillig personal.

Insatsorganisationen ska över tiden ha förmåga och beredskap som minst svarar mot de krav som anges i regeringens beslut avseende beredskap och anvisningar för försvarsplaneringen. Iståndsättandet av hela krigsförband ska prioriteras framför uppfyllnad på bredden så att uppgifter enligt gällande försvarsplan kan lösas. Insatser och beredskap ska i huvudsak genomföras av ordinarie krigsförband eller delar av dessa förband. Under året införs myndighetens nya beredskapssystem.

Försvarsmakten ska fortsätta att utveckla sin förmåga i enlighet med prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar. På några års sikt ska Försvarsmakten ha förmågan att:

- över tiden hålla cirka 2000 personer ur insatsorganisationen insatta, nationellt och internationellt samt

- kontinuerligt delta i upp till fyra förbandsinsatser varav minst en ska kunna vara av bataljonsstridsgrupps storlek.

Utgående från krigsförbandens uppgifter, beredskap och planerade insatser ska personal- och materieluppfyllnad samordnas med utbildning och övning. Krigsförbandsövningar för stående och kontrakterade förband samt övningar med flera typer av förband ska genomföras. Krigsförband bör övas i att lösa de huvuduppgifter som ligger till grund för gällande krigsförbandsspecifikationer.

Armé-, marin- och flygstridskrafternas ledningsbehov för att kunna lösa krigsförbandens huvuduppgifter ska vara dimensionerande för ledningsområdet.

En bataljonsstridsgrupp, med delar från olika manöverbataljoner, ska finnas tillgänglig från den 1 januari 2013 och därutöver ska ett skyttekompani stå i beredskap för att kunna stödja en stridsgrupp från den 1 juli 2013. Vidare ska myndigheten vidta åtgärder för att en bataljonsstridsgrupp, där kärnan av stridsgruppen i huvudsak består av en manöverbataljon, ska kunna stå i hög beredskap från och med den 1 januari 2014. Förband inom bataljonsstridsgrupperna ska vara samövade.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i redovisningen särskilt redovisa sådant som bedöms påverka iståndsättandet av insatsorganisation 2014. Myndigheten ska vidare återrapportera i enlighet med vad som framgår av bilaga 2 till detta regeringsbeslut.

4. Insatser

Försvarsmakten ska bl.a. genomföra följande insatser:

- En väpnad styrka om ca 400 personer på plats i insatsområdet till den Nato-ledda insatsen ISAF i Afghanistan till och med sommaren 2013, då styrkebidraget ska ha reducerats med 100 personer, innebärande ca 300 personer på plats i insatsområdet. Från och med januari 2013 ska en fördjupad militär samverkan inledas mellan Sverige, Finland, Norge och Lettland men först i maj ska organisationen intas i sin helhet. Det gemensamma förbandsbidraget ska senast den 1 juni 2013 vara fullt operativt och därefter verka i området fram till och med sommaren 2014.

Det svenska förbandet ska omfatta bl.a. chef och ledningsfunktion, personal till manöverenhet under inledande del av året (intill dess att lettiska enheter ersätter den svenska manöverenheten), rådgivare, underrättelse-, vakt-, eskort-, sjukvårds- och logistikenheter. Utöver detta ska även ingå en helikopterenhet för medicinsk evakuering samt taktisk obemannad flygfarkost intill utgången av första kvartalet 2013. Det svenska bidraget ska även omfatta personal i militära rådgivningsgrupper, instruktörer vid den afghanska arméns stabs- och funktionsskolor samt personal vid de staber som leder ISAF. Den huvudsakliga uppgiften för det svenska styrkebidraget är att bistå den afghanska regeringen med att upprätthålla säkerheten genom att stödja och utbilda de afghanska säkerhetsstyrkorna, i enlighet med den pågående transitionsprocessen.

- En väpnad styrka om högst 70 personer till den Nato-ledda insatsen KFOR i Kosovo. Bidraget ska omfatta bl.a. samverkans- och observationsteam, regional multinationell ledning för samverkans- och observationsteam, underrättelsefunktioner, militära rådgivare som stöd för säkerhetssektorreformer samt stabsofficerare. Försvarsmakten ska under året förbereda samt genomföra en utfasning av det svenska förbandsbidraget till KFOR. Bidraget ska vara avvecklat till den 31 december 2013.

- En väpnad styrka bestående av ca 160 personer till förfogande för deltagande i Europeiska unionens marina insats, operation Atalanta, under högst fyra månader 2013. Bidraget ska bl.a. omfatta HMS Carlskrona med en helikopterenhet, en säkrings- och bordningsstyrka, förberedda utrymmen för sjukvård och kirurgi samt stabsofficerare.

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation som leder insatsen tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen för respektive insats.

Regeringen bemyndigar Försvarsmakten att förhandla och ingå avtal samt att överenskomma om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av de svenska bidragen i Afghanistan, Kosovo och operation Atalanta.

Försvarsmakten får efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för att genomföra insatser.

Enskilda internationella bemanningsuppdrag till Försvarsmakten och dess finansiering, bl.a. vad avser militärobservatörer, regleras i regleringsbrev för budgetåret 2013 för femte utgiftsområdets anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

- En bedömning av måluppfyllelse och operativ effekt av genomförda och pågående insatser givet fastställd operativ planering. I samband med multinationella insatser ska både den multinationella insatsen i stort och myndighetens verksamhet bedömas. Redovisningen ska innehålla exempel och vara såväl kvalitativ som kvantitativ.

- En sammanställning av under året tjänstgörande personal vid de internationella insatserna. Av sammanställningen ska framgå hur många kvinnor respektive män som tjänstgjort. Sammanställningen ska utgöra en del av Försvarsmaktens personalberättelse.

- En bedömning avseende hur respektive insats bidragit till såväl Försvarsmaktens förmågeutveckling i stort som för utvecklingen av berörda förband i insatsorganisationen.

- I vilken mån ordinarie förband eller delar av förband ur insatsorganisationen nyttjas för tjänstgöring i de internationella insatserna samt i vilken mån dessa förband förblir intakta efter avslutad internationell insats.

5. Forskning och utveckling

Försvarsmakten ska redovisa i vilken utsträckning forskning och utveckling (FoU) har kommit insatsorganisationen tillgodo under 2013. Vidare ska Försvarsmakten redovisa i vilken utsträckning civil forskning och utveckling har tillgodogjorts inom myndighetens FoU, myndighetens bedömning av nyttan samt hur andelen internationellt samarbete inom FoU-området har förändrats.

6. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;

- 16 januari

- 20 februari

- 2 maj

- 29 juli samt

- 25 oktober.

7. Nordiskt samarbete

Under 2013 ska Försvarsmakten tillsammans med de nordiska länderna utvärdera och utveckla det nordiska samarbetet. Inriktningen är att ytterligare förstärka det nordiska samarbetet inom Nordefco och att därigenom få effektivitetsvinster, bl.a. genom utökat gemensamt ägande och nyttjande av militära förmågor och resurser (s.k. pooling och sharing). Materielförsörjningsstrategin ska vara ett ingångsvärde i det svenska deltagandet.

Försvarsmakten ska i arbetet samverka med berörda myndigheter i frågor som faller inom dessa myndigheters respektive kompetensområden.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa läget för samarbetet som helhet, uppnådda resultat i väsentliga delar samt en bedömning hur rationalitet och effektivitet har uppnåtts. Redovisningen ska omfatta genomförda aktiviteter samt operativ effekt. Redovisningen ska även visa hur olika delar av Försvarsmakten omfattas av, och deltar i, den struktur som har byggts upp för att hantera det nordiska samarbetet.

2

Organisationsstyrning

8. Kvartalsredovisning

Försvarsmakten ska skriftligen varje kvartal för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa läget inom Försvarsmakten. Den kvartalsvisa redovisningen ska syfta till att informera om identifierade brister och avvikelser i förhållande till uppgifter och mål i myndighetens instruktion och regleringsbrev.

Skriftlig redovisning ska ske senast vid följande tillfällen:

- 29 april

- 26 augusti samt

- 28 oktober.

9. Integrerat resurs- och ekonomiledningssystem

Försvarsmakten ska i kvartalsredovisningen enligt punkten 9 redovisa hur införandet av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (Prio) fortgår. Redovisningen ska omfatta avvikelser avseende säkerhet, budget, tid, funktionalitet eller annan relevant aspekt. Vidare ska Försvarsmakten redovisa påverkan av införandet på verksamheten vid krigsförbanden samt i vilken mån övriga system används parallellt med Prio.

10. Miljöfrågor

Försvarsmakten ska redovisa hur arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och beslutsprocessen har utvecklats.

11. Försvarsmaktens stöd till övriga samhället

Försvarsmakten ska samverka med övriga myndigheter, i synnerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna, för att underlätta utformningen av en rationell samverkansstruktur mellan Försvarsmakten och övriga myndigheter avseende krisberedskap och totalförsvar. Vidare ska Försvarsmakten, särskilt vad avser hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna, kunna använda det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel för kommunikation inom krisberedskapsområdet och för civil-militär samverkan.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

genomförda stödinsatser till samhället vad avser förmåga och resurser samt relaterade kostnader uppdelat mellan relevanta lagar och förordningar,

Försvarsmaktens deltagande i övningar samt deltagande i samverkansområdena enligt krisberedskapsförordningen,

relevanta aktörers deltagande i Försvarsmaktens övningsverksamhet, samt hur detta har utvecklat Försvarsmaktens förmåga samt

erfarenheter från samverkan och inträffade händelser där de regionala staberna varit involverade.

Försvarsmakten ska, som en del av sitt arbete med stöd till samhället vid kriser, vidareutveckla metoderna för sin återredovisning vad avser planering, uppföljning och övning.

12. Personalförsörjning

Försvarsmakten ska under 2013 fokusera på fortsatt uppfyllnad av krigsförbanden i enlighet med fastställda krigsförbandsspecifikationer för insatsorganisation 2014 samt på att bemanna insatser.

Försvarsmakten ska lägga särskild vikt vid rekrytering av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjöman (GSS/T). Särskild vikt ska också läggas vid att erbjuda GSS/T regelbunden verksamhet vid krigsförbanden.

Försvarsmakten ska fortsätta omstruktureringen av officerskåren så att effektiva och långsiktiga lösningar kan åstadkommas för att skapa en för insatsorganisationen ändamålsenlig ålders- och kompetensstruktur. Detta inkluderar bl.a. löpande karriärväxling av överflödig kompetens med karriärväxlingsverktyg som möter myndighetens mål och behov.

Försvarsmakten ska anpassa myndighetens personalvolymer, främst avseende officerare och civila, efter insatsorganisationens behov. Särskild vikt ska läggas vid att utforma system för att möjliggöra en mer omfattande användning av reservofficerare i insatsorganisationen. Vidare ska myndigheten vidta åtgärder för att minska kostnaderna för officerare, civilanställda och konsulter.

Försvarsmakten ska lägga särskild vikt vid åtgärder som skapar förutsättningar för myndigheten att över tiden behålla GSS i enlighet med Försvarsmaktens planering.

Återrapportering

När Försvarsmakten i enlighet med 3 kap 3§ i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisar sin kompetensförsörjning ska myndigheten särskilt beakta följande:

Återrapporteringen av personalförsörjningen ska, i tillämpliga delar, redovisas uppdelat på kön och ålder för respektive personalkategori.

Försvarsmakten ska lämna en s.k. personalberättelse. Försvarsmakten ska i personalberättelsen sträva efter att tydliggöra personalförsörjningens effekter, d.v.s. redovisa dess bidrag till eller begränsning av, myndighetens möjligheter att nå resultat och måluppfyllnad.

Försvarsmakten ska särskilt redovisa sådant som bedöms ha påverkan på det försvarspolitiska inriktningsbeslutet och iståndsättandet av insatsorganisation 2014. Försvarsmakten ska redovisa hur många personer som är krigsplacerade uppdelat efter personalkategori och krigsförband.

Försvarsmakten ska redovisa hur stor andel av de rekryter som påbörjat grundläggande militär utbildning som har rekryterats som hemvärnssoldater, officersaspiranter, kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) respektive tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T).

Försvarsmakten ska redovisa det fortsatta genomförandet av den samlade veteransoldatpolitiken med utgångspunkt i prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar och regeringens uppdrag den 10 juni 2010 (Fö nr 20).

Försvarsmakten ska redovisa resultatet av fortsatt omstrukturering. Redovisningen ska minst omfatta utfall av planerade personalförändringar för civila och officerare. Försvarsmakten ska särskilt redovisa hur officerskårens sammansättning anpassas till insatsorganisationens faktiska behov. Försvarsmakten ska redovisa antal officerare som lämnat myndigheten av olika skäl, antal som placerats på specialistofficersbefattning, antal officerare med akademisk examen, antal specialistofficerare, obalanser avseende kompetens, vakanser och nyrekrytering, och åldersstruktur.

Försvarsmakten ska redovisa:

- kostnader för soldater i insatser internationellt som belastat anslaget 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap (grundlön m.m.) samt

- kostnader förknippade med förbandsreserven som belastat anslagen 1:1-1:5.

Försvarsmakten ska lämna en redovisning av de erfarenheter som vunnits av att anställa och använda GSS.

Försvarsmakten ska fortlöpande lämna regeringen statistik avseende personalläget i Försvarsmakten, t.ex. genom att delge Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) myndighetens månadsrapportering.

13. Rekrytering till hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna


Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa det totala antalet personer som har rekryterats till hemvärnet;

- från övriga förband,

- från gruppen tidigare värnpliktsutbildade,

- från grundläggande militär utbildning samt

- från de frivilliga försvarsorganisationerna.

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt vilka effekter som väntas på kort och lång sikt gällande rekrytering till hemvärnet för att inte underskrida myndighetens planering om 20 000 personer i hemvärnet.

14. Ökning av andelen kvinnor

Försvarsmakten ska verka för att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom myndigheten i syfte att åstadkomma en jämnare könsfördelning.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits, uppnådda resultat samt en bedömning av vilka effekter som väntas på kort och lång sikt av åtgärderna. Vidare ska redovisningen innehålla en beskrivning och analys av vilka utvecklingsbehov som har identifierats i arbetet.

15. Materielförsörjning

Försvarsmaktens behov av materiel ska definieras av kraven på insatsorganisationens förmåga.

Materielförsörjningen ska fokusera på iståndsättande av insatsorganisationens förband.

Internationellt samarbete bör öka avseende vidmakthållande och anskaffning av beprövad materiel samt materiel- och forskningsrelaterade samarbeten som förbättrar möjligheterna till internationella insatser. Deltagande i internationella samarbeten som syftar till utveckling av ny materiel bör fortsatt vara restriktivt.

Materiel som behöver ersättas men som fortfarande är i brukbart skick ska kvarstå i krigsförbanden intill dess ersättningsmateriel tagits i bruk.

Återrapportering

Försvarsmakten ska särskilt redovisa större materiella brister som bedöms påverka iståndsättandet av insatsorganisation 2014.

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att prioritera vilka samarbeten försvarsmyndigheterna har engagerat sig i samt utfallet av dessa prioriteringar. Redovisningen ska ske i samverkan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk i samband med myndigheternas budgetunderlag för 2014 göra en gemensam redovisning avseende vissa beslutade anskaffningsobjekt. Redovisningen ska omfatta:

-övergripande systembeskrivning inklusive väsentliga systemberoenden och risker med avseende på ledningssystem och andra system,

- placering i insatsorganisationen,

- projektuppföljning innefattande genomförda och planerade leveranser till Försvarsmakten respektive Försvarets materielverk, avvikelser från tidigare redovisat beslutsunderlag samt därav följande omförhandlingar av ursprunglig leveransplan och planerad tidpunkt för leverans,

- bedömning per anskaffningsobjekt av vilken information som inte omfattas av sekretess samt

- bedömda kostnader fördelade per anslag innefattande hittillsvarande utfall, budgeterat utfall under aktuellt budgetår, samt prognostiserade återstående utbetalningar.

Vid avvikelser ska en analys över eventuella konsekvenser för Försvarsmaktens materielplanering samt myndighetens operativa förmåga läggas till i redovisningen.

Redovisningen ska omfatta följande anskaffningsobjekt:

- Archer,

- splitterskyddad bandvagn,

- splitterskyddade hjulgående fordon,

- långräckviddig flygburen jaktrobot,

- medeltungt helikoptersystem (Hkp14),

- medeltungt helikoptersystem (Hkp16) samt

- eventuella andra anskaffningsobjekt av väsentlig betydelse för Försvarsmaktens operativa förmåga.

Motsvarande redovisning ska göras senast den 1 juni 2013 för följande anskaffningsobjekt:

- nästa generations ubåt,

- halvtidsmodifiering ubåt typ Gotland,

- ersättning lätt torped,

- korvett typ Visby,

- insatsförmåga luftvärn samt

- JAS 39 E.

Investeringsplan

Följande ska gälla för Försvarsmaktens investeringsplan för 2013-2015 avseende anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar:

(Miljoner kronor)


Budget 2013

Beräknat 2014

Beräknat 2015

Materiel och anläggningar

8 980

9 132

9 268

Summa investeringar

8 980

9 132

9 268


Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2014 redovisa myndighetens investeringsplaner för materielförsörjning under aktuell planeringsperiod för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling i aktuellt prisläge. Planeringen ska redovisas årsvis. Även ekonomiskt utfall av såväl planerad som redan beställd verksamhet ska framgå.

Överskådliga och tydliga beskrivningar av samtliga i investeringsplanerna redovisade verksamheter och materielobjekt ska redovisas. Av beskrivningarna ska framgå:

- vilket eller vilka förband i insatsorganisationen verksamheten eller materielen är avsedd för,

- vilken av principerna vidmakthållande, köp av beprövad materiel tillgänglig på marknaden eller utveckling som planeras användas,

- internationellt samarbete, särskilt vad gäller gemensamt ägande eller nyttjande av resurser, samt möjligheter till rollspecialisering.

Vidare ska Försvarsmakten redovisa en avvecklingsplan vad avser övertalig materiel vilken även bör ta hänsyn till möjligheten att omfördela materiel inom insatsorganisationen inklusive hemvärn.

 

 

Regeringsärenden

Försvarsmakten ska hemställa om regeringens godkännande inför följande planerade materielanskaffningar.

Regeringsärende

Löpnummer

Generalöversyn/modifiering av korvett typ Gävle

RÄ 12/2

Anskaffning av lastbilar, 2013-16

RÄ 12/3

Anskaffning av vedettbåtar

RÄ 12/6

Projektering av nytt ytstridsfartyg

RÄ 12/16

Renovering (RENO) av stridsvagn 122, steg 1

RÄ 12/19

Anskaffning av vapenstation ”Protector”, steg 2

RÄ 13/1

Anskaffning av bandvagn ”Ny”, steg 2

RÄ 13/4

Renovering (RENO) av pansarterrängbil 203, 2013-15

RÄ 13/5

Mörkerstridsutrustning för grupp och pluton, 2014-16

RÄ 13/7

Anskaffning av självgående svep (ASV) för minröjning

RÄ 13/9

Vidmakthåll stridsledningscentral/-system (STRIC/Strics) 2014-16

RÄ 13/11

Geografisk informationsförsörjning, ”Reachback”, 2014-16

RÄ 13/13


Försvarsmakten ska även framställa om regeringens medgivande för beställning av andra objekt och verksamheter som bedöms uppfylla kriterierna för regeringsärenden. Dessa kriterier är följande:

- större ekonomiska bindningar, över 200 miljoner kronor, eller påverkan på regeringens framtida handlingsfrihet,

- större betydelse för insatsorganisationens utveckling eller Sveriges relationer till andra nationer (internationella samarbetsprojekt eller dylikt) eller

- i övrigt av särskild strategisk betydelse.

Framställningarna ska inkludera kostnadskalkyl, övergripande systembeskrivning inklusive systemberoenden samt eventuella alternativ.

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2014 redovisa förslag till regeringsärenden (RÄ) för 2014. Förslagen ska beskrivas och motiveras.

 

Återrapportering

Försvarsmakten ska, i samband med kvartalsredovisning och delårsredovisning, redovisa de väsentligaste avvikelserna avseende ekonomiskt belopp eller tidsförskjutning i myndighetens investeringsplan för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Med väsentligt menas betydande belopp eller förskjutning mellan budgetår för objekt av särskild vikt för iståndsättandet av insatsorganisationen eller genomförande av insatser.

Försvarsmakten ska, i samverkan med Försvarets materielverk, redovisa hur avgiftsbetalningarna till Försvarets materielverk fördelar sig per stridskraft.

16. Inriktningen för materielförsörjning samt effektiviserande verksamhetsförändringar


Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som, enskilt och tillsammans med Försvarets materielverk, har vidtagits för att fullfölja genomförandet av beslutad inriktning i enlighet med regeringens beslut den 28 juni 2012 (Fö nr 8 och nr 9) för materielförsörjningen samt för hur arbetet med att effektivisera försvarets materiel- och logistikförsörjning har påverkat fullföljandet och genomförandet av beslutad inriktning.

Vidare ska Försvarsmakten redovisa vilka åtgärder som, enskilt och tillsammans med Försvarets materielverk, vidtagits för att myndighetens beställningar till Försvarets materielverk kan ske på en högre systemnivå. I detta sammanhang bör innebörden av att beställa på högre systemnivåer samt innebörden av begreppet systemledning definieras för att undvika osäkerheter i tillämpningen av begreppen.

17. Delfaktorer i försvarsprisindex

Försvarsmakten ska senast den 4 februari 2013 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel, anläggningar fördelade för 2012 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 4.

3

Uppdrag

18. Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet

Försvarsmakten ska, i enlighet med bilaga 2 till detta regleringsbrev, lämna en redogörelse för hur insatsorganisationen utvecklats i förhållande till insatsorganisation 2014.

Aktuellt arbetsläge avseende utvecklingen av insatsorganisationen, enligt bilaga 2, ska kvartalsvis redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

19. God tillgång till materiel

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att krigsförbanden ska ha tillgång till sin materiel i den utsträckning som krävs för att upprätthålla ålagd beredskap. I redovisningen ska ingå en bedömning av resultatet av vidtagna åtgärder.

20. Särskilda funktioner och kompetensområden

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2014 redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit och planerar att vidta för att komma tillrätta med de brister avseende nyckelkompetens som Försvarsmakten bedömer finns.

Försvarsmakten ska bl.a. utreda alternativa och flexibla vägar för att rekrytera och utbilda personal med nyckelkompetens. Av redovisningen ska framgå vilka effekter som åtgärderna bedöms få på kort och lång sikt.

21. Bemanningsuppdrag

Försvarsmakten ska den 1 oktober 2013, per krigsförband, redovisa samtliga interna och externa s.k. bemanningsuppdrag, uppdelat per kategori, samt uppdragens eventuella konsekvenser för förbandens tillgänglighet.

22. Grundläggande militär utbildning

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2014 redovisa myndighetens bedömning av utbildningsbehovet avseende grundläggande militär utbildning för 2014-2016.

23. Andelen tidvis tjänstgörande soldater i markstridskrafterna

Försvarsmakten ska fortsätta att genomföra effektiviseringar och rationaliseringar i sättet att lösa Försvarsmaktens uppgifter, exempelvis skydd och bevakning, i syfte att minska belastningen på de kontinuerligt tjänstgörande soldaterna och därmed möjliggöra en minskad andel av dessa, i enlighet med regeringens bedömningar i budgetpropositionen för 2013.

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2014 redovisa de åtgärder som vidtagits, hur detta bedöms påverka andelen tidvis tjänstgörande soldater på kort och lång sikt, samt sin bedömning om hur stor andel tidvis tjänstgörande soldater i markstridskrafterna som är ändamålsenlig med hänsyn till Försvarsmaktens uppgifter och ekonomi.

24. Frivillig försvarsverksamhet

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2014 redovisa det framtida behovet av ekonomiska medel till den frivilliga försvarsverksamheten, uppdelat på organisationsbidrag och uppdragsersättning.

25. Ledningsområdet

Försvarsmakten ska genomföra en lägesredovisning till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 2 maj 2013 avseende implementering av GLI/NOC och C2StriC.

26. Strategisk flygtransport

Försvarsmakten ska med utgångspunkt i de operativa kraven senast den 2 maj 2013 redogöra för behovet av strategisk flygtransport fram till och med utgången av 2015. En årlig kostnadsuppskattning ska ingå. Redogörelsen ska även innehålla en uppskattning av det årliga behovet av strategisk flygtransport utöver SAC (Strategic Airlift Capability) samt konsekvenser av ett avslutat medlemskap i interimslösningen SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).

27. Perspektivstudier

Perspektivstudierna ska under 2013, med beaktande av omvärldsutvecklingen, erfarenheter från Försvarsmaktens försvarsplanering och arbetet med Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi, behandla frågor som bedöms bli avgörande för nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut och det fortsatta arbetet med reformeringen av Försvarsmakten. Studierna ska beakta potentiell utveckling rörande t.ex. obemannade luftfarkoster, informationsoperationer och robotförsvar. Redovisning ska ske senast den 1 oktober 2013. Senast den 15 juni 2013 ska arbetsläget redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

28. Stöd till ungdomstävlingen Aliante

Försvarsmakten ska under 2013 stödja arrangemanget av den internationella ungdomstävlingen Aliante i enlighet med Försvarsmaktens yttrande i frågan från den 19 oktober 2012 (HKV 19 100:64377).

29. Försvarsmaktens stöd till Polisen vid terrorismbekämpning

Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen ska senast den 1 juni 2013 gemensamt redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Redovisningen ska beakta de erfarenheter som dragits i Norge efter terroristattentaten den 22 juli 2011 samt, bl.a., ange i vilken mån gemensamma planer upprättats och övningar genomförts.

30. Samarbetsavtal med Kustbevakningen

Försvarsmakten ska senast den 2 maj 2013 för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa åtgärder som genomförts inom ramen för myndighetens samarbetsavtal med Kustbevakningen.

31. Rapporteringsskyldighet

Försvarsmakten ska om möjligt inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som myndighetens ledning deltagit i.

32. CBRN

Försvarsmakten ska samråda med Totalförsvarets forskningsinstitut i framtagandet av förslag till inriktning av forskning på CBRN-området. Försvarsmakten ska samverka med Totalförsvarets forskningsinstitut i framtagandet av CBRN projektförslag för 2014. Försvarsmaktens behov inom området ska redovisas i budgetunderlaget för 2014.

33. Konsekvenser av reducering av anslaget för forskning och utveckling

Försvarsmakten ska beskriva konsekvenserna av de besparingar inom forskning och utveckling som har genomförts enligt regeringens beslut den 10 november 2011 (Fö nr 9). Information ska inhämtas från Totalförsvarets forskningsinstitut och andra berörda leverantörer om vilka verksamhetsmässiga och personella effekter som besparingarna har inneburit. Uppdraget ska redovisas den 2 maj 2013 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

34. Plan för jämställdhetsintegrering

Försvarsmakten ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten22 570 994
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)21 859 611
ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (ram)711 383

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utbildnings- och övningsverksamhet för utveckling av insatsorganisationen samt efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för planering och förberedelser för insatser. Anslagsposten får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer. Anslagsposten får användas till exportstödjande åtgärder inom försvarssektorn, till Försvarsmaktens säkerhetsfrämjande samarbete med andra länder samt avveckling av materiel. Även utgifter för multinationella samarbeten som Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) och Strategic Airlift Capability (SAC) finansieras via anslagsposten.  

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Försvarsmakten ska när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslagsposten 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten ska som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran ska ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts.  

4. Högst 2 500 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

5. Högst 82 000 000 kronor får användas för uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet.  

6. Högst 45 211 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5§ förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling. Av dessa medel får högst 1 560 000 kronor användas för bidrag till vissa militära tidskrifter och till Försvarets civila idrottsförbund.  

7. Högst 2 500 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.

8. Högst 37 500 000 kronor får användas för SSR-stöd och kapacitetsuppbyggande verksamhet enligt regeringens närmare bestämmande.

9. Högst 500 000 kronor ska utbetalas efter faktura för stöd till Geneva Center for Security Policy (GCSP).

10. Försvarsmakten får använda högst 14 450 900 kronor som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

11. Försvarsmakten får använda högst 15 000 000 kronor för grundavgiften för Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

12. Högst 100 000 000 kronor får användas för att betala avgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, varav högst 80 000 000 kronor får användas för urval av rekryter för den grundläggande militära utbildningen.

13. Högst 6 000 000 kronor får lämnas som bidrag till den internationella helikopterfonden (Multinational Helicopter Initiative, MHI), i enlighet med särskilda instruktioner från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Anslagsposten får användas i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten2 206 894
ap.1Fredsfrämjande förbandsinsatser (ram)2 206 894

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Fredsfrämjande förbandsinsatser

1. För respektive insats får Försvarsmakten använda högst följande belopp per insats (beloppen avser särutgifter):  

(kronor)

Insats

Belopp

ISAF

1 449 000 000

KFOR

90 000 000

Atalanta

212 000 000 

Övrigt

29 000 000

Summa

1 780 000 000

 

2. Försvarsmakten ska till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende både Sveriges nationella kostnader och Sveriges del av de gemensamma kostnaderna inom Athena. Högst 30 000 000 kronor får betalas för Athena under 2013.

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten8 979 728
ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)8 979 728

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Anskaffning av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för anskaffning av materiel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare får anslagsposten användas för finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror. Under 2013 får anslagsposten finansiera omställnings- och avvecklingskostnader som kan komma att uppstå vid omstruktureringen inom logistik- och materielförsörjningen samt forskning och utveckling.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.  

3. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella arbetet Strategic Airlift Capability (SAC).

4. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten6 492 416
ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (ram)6 492 416

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för vidmakthållande och avveckling av materiel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare får anslagsposten användas för kostnader för den Europeiska försvarsbyrån (EDA) och för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt till åtgärder för att främja den i Sverige verksamma försvarsindustrins exportverksamhet.

2. Försvarsmakten ska efter rekvisition betala högst 422 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevanden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

3. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende Sveriges del av de gemensamma kostnaderna som kan komma att uppstå i samband med den Europeiska försvarsbyrån.

4. Anslagsposten får användas för utgifter för vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

5. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer hos Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:5

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten622 944
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)622 944

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Forskning och teknikutveckling

Anslaget får användas för utgifter för forskning, utveckling och studier m.m. Anslaget finansierar därutöver det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) och verksamhet vid luftstridssimuleringscentrum (FLSC).

1. Högst 15 000 000 kronor får användas för det strategiska samverkansprogrammet för flygteknisk forskning, i enlighet med de beslut som fattas inom ramen för programmet.   

2. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt de fakturor som avser Sveriges del i kostnaderna i samband med forsknings- och utvecklingssamarbetet inom den europeiska försvarsbyrån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.1656 0623 %0
ap.421 0693 %0
1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser
ap.1220 6893 %0
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1269 3923 %0
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.1194 7723 %0
1:5 Forskning och teknikutveckling
ap.118 688Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.170 000 0008 870 5209 267 86351 203 367
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.116 200 0006 591 0006 591 0002 975 059
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 530 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 500 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 960 815
2013-02-253 234 036
2013-03-253 115 377
2013-04-252 733 178
2013-05-253 371 252
2013-06-252 686 700
2013-07-251 895 728
2013-08-252 579 076
2013-09-253 348 484
2013-10-253 884 477
2013-11-256 944 409
2013-12-252 912 550
Summa38 666 082
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
1:3 ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
1:5 ap.1Forskning och teknikutveckling

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. För samtliga avgifter enligt punkt 2 och 3 under avsnitt 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

2. Bestämmelser om avgiftens storlek för statsflyget framgår av statsflygsförordningen (1999:1354).

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomster som redovisas mot anslaget ska redovisas brutto mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt 1:5 Forskning och teknikutveckling.

2. Myndigheten får ta ut avgifter för:

a) uthyrning av elev- och befälshotell, 

b) extern verkstadsverksamhet, 

c) försäljning av reservmateriel, 

d) försäljning av drivmedel, 

e) extern transportverksamhet, 

f) personalbutiksverksamhet, 

g) marketenteri, 

h) övrig förplägnadsverksamhet, 

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning, 

j) tillhandahållande av utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige, 

k) andra länders nyttjande av svensk campverksamhet vid internationella insatser,

l) tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ),

m) stöd till sverigebaserad försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder,

n) andrahandsuthyrning av lokaler samt tillhandahållande av stödtjänster till FMV samt

o) konsertverksamhet och försäljning av ljud - och/eller bildupptagningar och musikeditioner. 

3. Myndigheten ska ta ut avgifter för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. 

4. Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för verksamhet enligt punkt 2 och 3 samt för verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 12 § anslagsförordningen (2011.223) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) förnya materielsystem, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten får under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m av materiel och anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar eller anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008.

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. i den fredsfrämjande verksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap eller 1:4 Vidmakthållande och avveckling m.m. av materiel och anläggningar.

c) Försvarsmakten får vad avser tjänster som genomförs inom verksamhetsgrenarna Insatser, Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap, Utveckling samt Övrig verksamhet, och där slutprodukten finns planerad och beslutad inom någon annan av dessa verksamhetsgrenar, föra kostnaden för tjänsten till det anslag där slutprodukten finns planerad och beslutad, samt föra intäkten till det anslag som bekostar den verksamhetsgren inom vilken tjänsten utförts.

2. När Försvarsmakten tillämpar de principer för redovisning av beredskapstillgångar som framgår av regeringsbeslut den 7 december 2000 (Fö nr 11) får myndigheten direktavskriva beredskapsinventarier i de fall anskaffningsutgiften per styck understiger 250 000 kronor.

3. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med fredsfrämjande förbandsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Samtliga inkomster från Försvarsmakten avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

2. När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel, får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt avtal. Överstigande inkomster ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

3. Vid försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponera totala nettointäkter om 20 000 000 kronor på årsbasis. (Nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning.) Försäljningsintäkter från försäljning av JAS 39 Gripen omfattas inte av denna bestämmelse. Därutöver gäller nedanstående;

Netto intäkt från försäljning (mnkr)Andel som Försvarsmakten disponerar
20-30030 %
301-50020 %
501-100010 %
10015 %

 

4. Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral till förfogande vid tjänsteresor.

5. Pensionsmyndigheten ska redovisa 148 344 276 kronor på inkomsttitel 2811 avseende regleringsbelopp för statliga ålderspensionsavgifter som betalats av Försvarsmakten 2010.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Karin Hebert
Kopia till

Statsrådsberedningen (två ex varav ett till Rev)
Samtliga departement
Finansdepartementet (BA)
Försvarsdepartementet (ESL, SSP, MFI, MFU, SSK, SUND)
Socialdepartementet (ESA, SF)
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens ombudsmannaexpedition
Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Rikspolisstyrelsen
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Försvarsexportmyndigheten
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Försvarshögskolan
Centralförbundet Folk och Försvar
Civilpliktsrådet
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges Ingenjörer
Pensionsmyndigheten