Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2013-02-28
U2013/1376/S
Statens skolverk
Alströmergatan 12
10620 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens skolverk
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:11).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av skollagen (2010:800) och förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppföljning och utvärdering

Skolverket ska särskilt redovisa: 

 • de uppföljningsstudier och utvärderingar som har genomförts,
 • de förändringar av uppföljningssystemet som har genomförts, och
 • sitt pågående arbete med internationella studier och omfattningen av detta arbete.

All individbaserad uppföljningsinformation ska redovisas uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta, samt där det bedöms relevant efter socioekonomisk bakgrund och med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Styrning

Skolverket ska särskilt redovisa:

 • de förändringar av styrdokumenten och det nationella provsystemet som har genomförts, och
 • de insatser som har vidtagits för att implementera styrdokumenten och förändringar inom det nationella provsystemet samt omfattningen av insatserna. 

Utveckling

Skolverket ska särskilt redovisa:

 • de utvecklingsinsatser som har genomförts och deras omfattning. 

Återrapporteringskrav när det gäller vissa frågor

 1. Skolverket ska redovisa hur och i vilken omfattning verket arbetar med information om utbildning i Sverige. Av redovisningen ska framgå hur Skolverket arbetat med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder när det gäller it-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet med Utbildningsinfo.se ska ske efter samråd med berörda aktörer.
 2. Skolverket ska redovisa hur arbetet med upplysningstjänstens telefonservice fortlöper. Av redovisningen ska framgå svarstiden när det gäller allmänhetens frågor, verkets bedömning av vad som är en rimlig svarstid och vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå denna. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 april 2013.
 3. Skolverket ska redovisa verksamheten vid Nationellt referenscentrum för yrkesutbildning. Redovisningen ska avse hur och i vilken omfattning Skolverket har arbetat med information om yrkesutbildning och yrkeskvalifikationer i Sverige och Europa. Vidare ska framgå verkets deltagande i internationellt samarbete om yrkesutbildningens utveckling med avseende på mobilitet och kvalitet samt europeiskt samarbete om dokumentation och analys av svensk yrkesutbildning.
 4. Skolverket ska redovisa sitt arbete i olika europeiska och andra internationella arbetsgrupper och nätverk med avseende på såväl innehållet i arbetet som resursåtgång.
 5. Skolverket ska redovisa omfattningen av befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Redovisningen ska bl.a. avse hur många rektorer och andra med motsvarande ledningsfunktion som under budgetåret har deltagit i den statliga befattningsutbildningen. Även utbildningsresultat i form av fullföljda kurser och en ekonomisk sammanställning ska redovisas. Det ska vidare framgå om samtliga anmälda till utbildningen har kunnat beredas plats. Om inte samtliga har kunnat beredas plats ska det framgå hur många som inte kunnat påbörja utbildningen vid önskad tidpunkt. Redovisningen ska göras per lärosäte som anordnar utbildningen och per skol- och verksamhetsform samt vara könsuppdelad.
 6. Skolverket ska redovisa det samrådsförfarande som har ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper. 
 7. Skolverket ska redovisa en analys av resultatet av verkets handläggning av ansökningar om godkännande av särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar inom gymnasieskolan. Grunden för Skolverkets beslut ska redovisas liksom beslutade ersättningsbelopp när det gäller interkommunal ersättning och ersättning till enskilda huvudmän. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 15 december.  
 8. Skolverket ska redovisa kostnaderna för Rådet för dansarutbildnings verksamhet. Av redovisningen ska framgå kostnaderna för rådets ledamöter, antagningsprocessen av dansare, informationsinsatser och stöd till rådet.
 9. Skolverket ska redovisa arbetet med att meddela legitimationer för lärare och förskollärare. Av redovisningen ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, handläggningstid, antal ärenden i Lärarnas ansvarsnämnd, antal varningar, antal återkallade legitimationer, antal lärare eller förskollärare som tidigare har haft legitimation och som på nytt meddelats legitimation samt kostnader fördelat på handläggning, it, information, respektive övrigt, inklusive en kostnadsanalys. Ovanstående ska redovisas i årsredovisningen. Vidare ska Skolverket senast den 15 april 2013, den 1 augusti 2013 och den 15 oktober 2013 redovisa hur arbetet med att meddela legitimationer för lärare och förskollärare fortlöper. Av dessa redovisningar ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, handläggningstid samt kostnader fördelat på handläggning, it, information, och övrigt, inklusive en kostnadsanalys. Den redovisning som lämnas senast den 15 april ska avse perioden januari t.o.m. mars 2013, den redovisning som lämnas senast den 1 augusti ska avse perioden januari t.o.m. juni 2013 och den redovisning som lämnas senast den 15 oktober ska avse perioden januari t.o.m. september 2013. Dessa redovisningar ska även innehålla en prognos av det totala antalet ärenden som kommer att beslutas under 2013 och de förväntade kostnaderna inklusive en kostnadsanalys. I de redovisningar som lämnas senast den 1 augusti och senast den 15 oktober ska ovanstående prognos och analys även göras för 2014.
 10. Skolverket ska redovisa myndighetens samverkan med de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan. Redovisningen ska omfatta resultatet av analyser av följande områden: kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet, elevernas etablering på arbetsmarknaden efter avslutad yrkesutbildning, utvecklingsbehov inom yrkesutbildningen mot bakgrund av utvecklingen inom respektive yrkesområde och behov av utbildning inom nya områden. Skolverket ska, när det är möjligt, göra jämförelser mellan lärlingsutbildning och yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 1 juni. 
 11. Skolverket ska redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål och dess tre delområden. Redovisningen av insatser ska innehålla en analys både av myndighetens eget interna arbete och externt riktade insatser inom det egna ansvarsområdet. I redovisningen ska också ingå vilka effekter som myndigheten avser att uppnå med insatserna samt, i den mån det är möjligt, vilken effekt insatserna har haft för de nationella minoriteterna. Redovisningen ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november 2013.

 12.  

Återrapporteringskrav när det gäller statsbidrag 

  1. Skolverket ska lämna en samlad redovisning och analys av kostnaderna för administrationen av samtliga statliga stöd och bidrag som Skolverket ansvarar för. Vidare ska omfattningen och resultatet av kontrollinsatser för att säkerställa att statsbidragen används enligt regelverket redovisas.
  2. Skolverket ska redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagsposterna 2, 3, 4 och 9 har använts. Redovisningen ska även fördelas på kostnadsslag. Av redovisningen ska framgå utbetalda medel till huvudmän och andra organisationer. 
  3. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.uppdelade på olika verksamhetsformer. Skolverket ska också redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2013.  
  4. Skolverket ska begära en redogörelse av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och av styrelsen för Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk över hur tilldelade medel från anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagsposten 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar har använts, resultaten av verksamheterna samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever eller studerande. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2013.
  5. Skolverket ska lämna en redovisning av omfattningen av statsbidrag till kommuner, landsting och fristående skolor för elever från nordiska länder för höstterminen 2012 och vårterminen 2013 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2013.   
  6. Skolverket ska redovisa omfattningen av statsbidrag enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. Av redovisningen ska framgå fördelning mellan olika barn- och elevkategorier och per verksamhets- eller skolform för höstterminen 2012 och vårterminen 2013. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2013.
  7. Skolverket ska särredovisa och kommentera kostnaderna under anslaget 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet uppdelade på bidrag för elever i utbildning som motsvarar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag för elever som får distansundervisning, bidrag för kompletterande svensk undervisning, bidrag för elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag samt kostnader för lärare vid Europaskolorna. 
  8. Skolverket ska redovisa sitt arbete med att svara för satsningen Lärarlyftet II enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande.  
  9.  

Återrapporteringskrav när det gäller prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och förklaras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober.

2

Organisationsstyrning

Skolverket ska

 • redovisa hur det interna kvalitetssäkringsarbetet har bedrivits, och
 • lämna en redovisning av vilka delar av den administrativa stödverksamheten som är lämpliga att överföras till Statens servicecenter och en plan för när i tiden och på vilket sätt en sådan överföring kan genomföras.

Samverkan


Skolverket ska

 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Sameskolstyrelsen, Universitets- och högskolerådet, andra myndigheter samt huvudmän och organisationer,
 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller uppdraget att sprida kunskap om resultat av forskning,
 • samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan och andra berörda myndigheter i frågor som rör validering och den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF),
 • samverka med berörda myndigheter när det gäller den europeiska databasen Ploteus, och
 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Universitets- och högskolerådet när det gäller legitimation och behörighet för lärare.

Resursåtgång 


Skolverket ska

 • redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på samtliga verksamhets- och skolformer i den utsträckning som Skolverket bedömer lämplig,
 • redovisa sina kostnader fördelade inom områdena uppföljning och utvärdering, styrning, utveckling samt hantering av statliga stöd och bidrag och andra relevanta områden,
 • redovisa hur stor del av utgifterna på anslaget 1:1 Statens skolverk som har använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning och för egeninitierad verksamhet samt hur utgifterna på anslaget fördelas på uppföljning och utvärdering, styrning, utveckling, hantering av statliga stöd och bidrag och andra relevanta områden, och
 • redovisa hur de resurser som tillförts på anslaget 1:1 Statens skolverk för att stärka myndighetens arbete med yrkesutbildning har använts.

3

Uppdrag

Uppdrag givna i regleringsbrev

    1. Skolverket ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive skolform och verksamhet inom skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet på såväl nationell som lokal nivå. Bedömningen ska innehålla en fördjupad analys av de områden, huvudmän och verksamheter som verket anser vara särskilt angelägna med hänsyn till utvecklingen och behoven inom området. Skolverket ska peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och även redogöra för vilka åtgärder verket avser att vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen. Skolverket ska vidare lämna sin bedömning av utvecklingsbehov på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Skolverket ska samverka med Statens skolinspektion. Rapporten med analys ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 maj 2013 och därefter vartannat år och även göras tillgänglig för skolhuvudmän.
    2. Skolverket ska utveckla registret över pedagogisk personal (lärarregistret) med syfte att få ett mer detaljerat underlag för prognoser när det gäller tillgång och behov av förskollärare och lärare fördelat på olika verksamhets- och skolformer, årskurser (i obligatoriska skolformer) samt undervisningsämnen. Målsättningen ska vara att kunna följa hur stor del av undervisningen som bedrivs av förskollärare respektive lärare som är behöriga för skolformen, årskursen och ämnet samt att lärarregistret i högre utsträckning ska kunna utgöra ett underlag för dimensioneringen av förskollärar- och lärarutbildningarnas olika inriktningar. Utvecklingsarbetet ska också ha till syfte att öka registrets användbarhet för forskning om skolan och elevers resultat. Den regionala aspekten ska också beaktas i utvecklingsarbetet. Av årsredovisningen ska framgå hur registret har utvecklats så att andelen undervisning som bedrivs av förskollärare respektive lärare som är behöriga för skolformen, årskursen och ämnet kan följas och från vilken tidpunkt den nya statistiken kommer att finnas tillgänglig. Statistiken ska redovisas på skol-, huvudmanna- och riksnivå.
    3. Skolverket ska samla in resultaten av samtliga genomförda nationella prov på delprovsnivå i grundskolan och motsvarande skolformer samt resultaten av samtliga kursprov i gymnasieskolan (totalinsamling). Från och med höstterminen 2013 ska även resultaten av samtliga genomförda prov i vuxenutbildning på gymnasial nivå samlas in. Insamlingarna ska även göras på delprovsnivå. Skolverket ska på ett lättillgängligt sätt publicera ett statistiskt material där skillnaden mellan betygsresultat när det gäller ämnesbetyg och nationella prov i svenska, matematik, naturorienterande ämnen och engelska i årskurs 9 ska framgå på skolnivå. För samtliga ämnen ska avvikelsen framgå för det senaste läsåret. För svenska, matematik och engelska ska även avvikelsen de senaste fyra åren framgå. För gymnasieskolan, och för prov genomförda från och med hösten 2013 även för vuxenutbildningen på gymnasial nivå, ska motsvarande statistik publiceras där skillnaden mellan betygsresultat när det gäller kursbetyg och nationella prov ska framgå på skolnivå. För samtliga kurser, och när så är möjligt, ska varje skolas eventuellt förekommande avvikelser redovisas för respektive kurs uppdelat på program. Varje skolas avvikelse ska kunna jämföras med den riksgenomsnittliga avvikelsen i varje ämne i grundskolan och varje kursprov i gymnasieskolan. Skolverket ska komplettera det statistiska materialet med en analys av resultaten. Skolverkets statistiska material och analys ska inkludera resultatet av Skolinspektionens uppdrag om viss central rättning av nationella prov samt även annan information som Skolverket har tillgång till och som kan bidra till en ökad förståelse av uppkomsten till avvikelser mellan provresultat och provbetyg samt avvikelser mellan provbetyg och slutbetyg i grundskolan respektive kursbetyg i gymnasieskolan. Resultat när det gäller statistik om grundskolan och motsvarande skolformer samt den del av uppdraget som gäller avvikelser mellan ursprunglig rättning och Skolinspektionens centrala rättning av nationella prov ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april. Resultat när det gäller statistik om gymnasieskolan ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 juni.
    4. Skolverket ska kontinuerligt bedöma behov av och utveckla prov och bedömningsmaterial inom provbankerna, diagnostiska material och nationella ämnes-, kurs- och slutprov samt anpassa dessa till olika elevgruppers behov. Detta uppdrag har ersatt tidigare uppdrag om det nationella provsystemet (U2004/5293/S) och om nationella prov och diagnostiska stödmaterial (U2005/8381/G).
    5. Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas administrativa it-användning liksom deras åtgärder för att med hjälp av it kommunicera skolans och verksamhetens arbete till hemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vart tredje år, nästa gång senast den 15 april 2013.
    6. Skolverket ska representera Sverige i det arbete som bedrivs av EU-kommissionen med en språkindikator för främmande språk. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.
    7. Skolverket ska stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan. Det kan t.ex. handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte samt fördela utvecklingsmedel och verksamhetsstöd. Skolverket ska även sprida relevanta forskningsresultat till skolorna samt kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete med entreprenörskap. I detta arbete ska Skolverket ta del av relevanta organisationers erfarenheter, internationella erfarenheter och forskning inom området. Skolverket ska även samråda med Tillväxtverket för att främja entreprenörskap i enlighet med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Årets verksamhetsstöd ska fördelas enligt vad som framgår under anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagsposten 4. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.
    8. Skolverket ska anlita en extern aktör i syfte att utvärdera den verksamhet som bedrivs enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. En slutredovisning för 2008–2012, som även ska innehålla en utvärdering av effekterna av den verksamhet som bedrivs enligt aktuell förordning, ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 april 2013.
    9. Skolverket ska bistå Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller Sveriges deltagande i OECD-projektet Evaluation and Assessment Framework for Improving School Outcomes.
    10. Skolverket ska bedriva ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Genom centrumet ska Skolverket stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling. Verket ska samverka med Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra relevanta myndigheter och organisationer inom området. Skolverket ska löpande redovisa uppdraget i sin årsredovisning.
    11. Skolverket ska tillhandahålla den webbaserade resursbanken om nordiska språk för lärare och elever i grund- och gymnasieskolan som skapades i samband med språkkampanjen 2010.
    12. Skolverket ska svara för genomförandet av OECD-studien TALIS 2013. Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) ska kontinuerligt hållas underrättat om arbetet. Beslut om studiens innehåll och inriktning ska fattas efter samråd med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
    13. Skolverket ska vara Sveriges representant i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN). I arbetet ingår att delta i två arbetsgrupper, en om Carrier Management Skills och en om kvalitetssäkring. Skolverket ska utföra arbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen.
    14. Skolverket ska ersätta kommunerna för utbetald bonus för utbildning i svenska för invandrare, s.k. sfi-bonus, och för administrativa kostnader enligt förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare. Skolverket ska bistå kommunerna i fråga om det nationella bonussystemet och när det gäller kommunernas information till elever i sfi. Skolverket ska använda den informationsdatabas som har inrättats för försöksverksamheten med sfi-bonus för att stödja kommunernas administration och förhindra felaktiga utbetalningar. Skolverket ska i årsredovisningen redovisa och analysera utvecklingen av verksamheten med sfi-bonus utifrån befintliga data. Av redovisningen ska det bl.a. framgå hur många personer som har beviljats halv, två tredjedels respektive hel bonus. Uppdraget finansieras från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för budgetåret 2013 uppförda anslaget 1:1 Integrationsåtgärder, anslagsposten 7.
    15. Skolverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar (N2006/1184/RUT) med de tydliggöranden som redovisas i skr. 2009/10:221. Arbetet under 2012 och 2013 ska återrapporteras i årsredovisningen.
    16. Skolverket ska genomföra fortbildningsinsatser med anledning av införandet av betyg i årskurs 6. Verket ska vid behov samverka med övriga berörda skolmyndigheter. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen. 
    17. Skolverket ska utarbeta samt förbereda införandet av nationella ämnesprov i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 7 i specialskolan i biologi, fysik och kemi (NO) samt i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap (SO). Skolverket ska vidare utarbeta och förbereda införandet av nationella ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan och i årskurs 10 i specialskolan i SO. En obligatorisk utprövningsomgång ska genomföras för samtliga prov under 2013. Proven ska börja användas från och med vårterminen 2014. En elev ska endast göra ett prov i SO respektive ett prov i NO per årskurs och år.
    18. Skolverket ska utarbeta olika former av stödmaterial för att underlätta lärarnas arbete med bedömning och betygsättning enligt den nya betygskalan, bl.a. med hänsyn till betygsstegen B och D. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.
    19. Skolverket ska lämna en redovisning av Rådet för dansarutbildnings verksamhet läsåret 2012/13. Av redovisningen ska framgå hur antagningen av elever inför läsåret 2013/14 har organiserats och genomförts, resultatet av antagningen samt hur rådet har bidragit till uppföljningen och utvecklingen av kvaliteten i dansarutbildningen. En analys av kvaliteten i dansarutbildningen ska ingå i redovisningen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2013.
    20. Skolverket ska löpande följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan som har startat hösten 2011, bl.a. med statistik över söktryck till olika program samt genomströmningen i gymnasieskolan. I redovisningen ska introduktionsprogrammen och det kommunala informationsansvaret särskilt belysas, liksom utvecklingen när det gäller omfattning och kvalitet för det arbetsplatsförlagda lärandet och kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning. I syfte att kunna tillhandahålla en aktuell och sammanhållen bild av utvecklingen i de olika nationella programmen ska Skolverket även löpande följa upp respektive program. Vad gäller yrkesutbildning bör den programvisa uppföljningen bl.a. omfatta tillgången på platser för arbetsplatsförlagt lärande, i vilken utsträckning eleverna erhållit grundläggande behörighet till högre utbildning, tillgång till yrkeslärare samt elevernas etablering på arbetsmarknaden. Redovisningen ska, där så är möjligt, fördelas på lärlingar och elever som gör en i huvudsak skolförlagd utbildning. Uppdraget ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober.
    21. Skolverket ska ha samordningsansvaret för informationen om det europeiska stödsystemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training, ECVET) i Sverige. Skolverket ska i detta arbete samråda med Myndigheten för yrkeshögskolan samt Universitets- och högskolerådet.
    22. Skolverket ska regelbundet ta initiativ till informations- och erfarenhetsutbyte mellan de myndigheter som ansvarar för olika EU-verktyg för utveckling av yrkesutbildning och mobilitet (EQAVET, ECVET, EQF och Europass). Dessa myndigheter är, förutom Skolverket, Skolinspektionen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitets- och högskolerådet. Verkets samverkan med berörda aktörer i Sverige ska beskrivas. Av beskrivningen ska särskilt framgå vilket informations- och erfarenhetsutbyte som Skolverket har initierat.
    23. Skolverket ska, genom fältstudier, undersöka hur den garanterade undervisningstiden efterlevs och säkerställs i ett representativt urval av grundskolor utifrån olika skolhuvudmän och ämnen. Skolverket ska utifrån uppdraget göra en analys av förhållandet mellan elevernas resultat och den garanterade undervisningstiden. I redovisningen ska också annan relevant statistik ingå, t.ex. data från Skolverkets insamling av skolors planerade undervisningstid. Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2013. Uppdraget ändras på så sätt att det förlängs och ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 mars 2013.
    24. Skolverket ska ansvara för information om möjligheten att genomgå gymnasial utbildning helt eller delvis i ett annat nordiskt land i överensstämmelse med avtalet med Danmark, Finland, Island och Norge om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå, SÖ 2008:8. Hos Skolverket ska det finnas en kontaktperson för avtalet.
    25. Skolverket ska fortsätta att utveckla informationen om gymnasial yrkesutbildning. Informationen ska ge en allsidig bild av gymnasieskolan med särskild betoning på yrkesutbildningen. Den ska visa på karriärvägar och möjligheter inom arbetslivet efter genomförd yrkesutbildning och tydliggöra olika yrken och yrkesområden. Informationen ska inriktas mot elever, föräldrar och lärare samt studie- och yrkesvägledare i den obligatoriska skolan.
    26. Skolverket ska införa en individbaserad statistik avseende barn som deltar i förskola och pedagogisk omsorg. Under 2013 ska Skolverket utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av framtagande av statistik på individnivå gällande deltagande i förskola och pedagogisk omsorg med vederbörlig hänsyn tagen till enskildas integritet. Motsvarande statistik finns redan avseende elever i grundskolan och motsvarande skolformer, dock med vissa undantag. Insamling av statistik ska påbörjas från och med 2014 och statistiken ska därefter finnas tillgänglig årligen. Samråd bör ske med bl.a. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Barnombudsmannen samt med Myndigheten för handikappolitisk samordning.
    27. Skolverket ska under 2013 revidera Skolverkets allmänna råd avseende Rutiner för utredning och beslut om mottagandet i den obligatoriska  särskolan. Under arbetets gång ska Skolverket samråda med Socialstyrelsen.
    28. Skolverket ska informera berörda målgrupper om språkvalet i grundskolan. I detta ska bl.a. ingå information om språkvalets betydelse för meritvärdet vid ansökan till gymnasieskolan, om meritpoäng till högskolan, om möjliga val inom ramen för språkvalet, och om möjligheter till språkstudier i gymnasieskolan. I informationen ska elevperspektivet tas tillvara. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.
    29. Skolverket ska följa upp hur det statsbidrag som lämnas enligt en förordning om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds har använts. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2017.
    30. Skolverket ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik som omfattar Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Myndigheten ska även bistå regionala aktörer i deras arbete med att utforma förslag till regionala program, eller motsvarande, inom dessa fonder.
    31. Skolverket ska ansvara för att genomföra en konferens för att lansera den nya organisationen på språkområdet under Nordiska ministerrådet i samband med det svenska ordförandeskapet 2013. Vidare ska Skolverket ansvara för att genomföra en konferens på temat språkutvecklingens betydelse ur ett integrationsperspektiv. Båda konferenserna ska planeras i samverkan med Utbildningsdepartementet.
    32. Skolverket ska anordna en konferens inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013. Konferensen ska behandla jämställdhet i förskolan och skolan. Temat för konferensen stödjer genomförandet av Nordiska ministerrådets samarbetsprogram Jämställdhet skapar ett hållbart samhälle 2011–2014 och det prioriterade området jämställdhet inom utbildning.
    33. Skolverket ska under perioden 2013–2015 leda det nordiska projektet om kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande som beslutats av Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning, ÄK-U 4/12. Kunskaper och erfarenheter från projektet ska tas till vara i myndighetens arbete med övriga uppdrag angående yrkesutbildning. Skolverket ska även leda och samordna projektet.
    34. Enligt förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska Skolverket årligen redovisa omfattning och utvärdering av försöksverksamheten. Skolverkets redovisning ska innefatta en uppföljning av deltagande elevers genomströmning, betygsresultat m.m. i förhållande till andra relevanta elevgrupper samt vad eleverna gör efter avslutade gymnasiestudier. Redovisningen ska inkludera en analys av studieresultat i förhållande till eventuella tillämpade urvalsförfaranden.
    35. Skolverket ska upphandla eller genomföra utbildning för handledare på arbetsplatser som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande. Information om utbildningen ska riktas till både huvudmän och direkt till arbetsplatser som tar emot lärlingar. Skolverket ska vid utformningen av utbildningen samråda med de nationella programråden och, där så är möjligt, även involvera de lokala programråden. Skolverket ska senast den 1 mars 2013 redovisa hur myndigheten avser att genomföra uppdraget.
    36. Skolverket ska sprida goda exempel på hur skolor har arbetat framgångsrikt med satsningen Skapande skola som en del av undervisningen. Syftet är att visa på konkreta tillvägagångssätt i undervisningen för att öka det pedagogiska värdet av Skapande skola. I arbetet ska Skolverket samråda med Statens kulturråd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 oktober 2013.
    37. Skolverket ska genomföra fortbildningsinsatser för främst studie- och yrkesvägledare för att förbättra kvaliteten inom vägledningen. Verket ska vid behov samråda med övriga berörda skolmyndigheter. Uppdraget ska redovisas samlat med uppdraget nedan, till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2014.
    38. Skolverket ska efter samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hjälpmedelsinstitutet ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man kan minska de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomar kan få. De berörda myndigheterna ska gemensamt genomföra utbildningarna. Uppdraget ska redovisas samlat med uppdraget ovan, till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2014.
    39. Skolverket ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär exempelvis att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet riktad mot huvudmän och skolor. Uppdraget ska ses som ett komplement till de insatser som Skolverket ska genomföra för att främja jämställdhet inom skolväsendet i enlighet med uppdrag givna i särskild ordning (U2011/7067/S och U2012/3983/S). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska vara möjlig att genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.
    40. Skolverket ska med anledning av införandet av nationella obligatoriska prov i komvux förbereda och ta fram prov inför hösten 2014 i följande ämnen; svenska 1, svenska 3, engelska 5, engelska 6 och matematik 1. Skolverket ska därutöver samla in elevlösningar på prov genomförda under hösten 2013.
    41. Skolverket ska följa utvecklingen i de fristående grund- och gymnasieskolor som enligt 10 kap. 35 § andra och tredje punkten samt 15 kap. 33 § skollagen erbjuder utbildningar inriktade mot elever som är i behov av särskilt stöd eller vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för, bl.a. att kartlägga utbildningarnas omfattning och inriktning samt följa dess effekter sett till elevernas måluppfyllelse. Uppföljningen ska även ske utifrån ett barnrättsperspektiv och ett funktionshindersperspektiv. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 augusti 2014.
    42. Skolverket ska vara Sveriges representant i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande. Vidare ska den nationella koordinatorn för den europeiska agendan för vuxnas lärande vara anställd vid Skolverket.
    43. Skolverket ska fortsätta att implementera beslutade reformer inom skolväsendet. Reformerna består av förtydliganden i förskolans läroplan, reformerade kursplaner och kunskapskrav inom grundskolan och motsvarande skolformer för barn, ungdomar och vuxna samt svenskundervisning för invandrare, den nya gymnasieskolan inklusive den gymnasiala vuxenutbildningen, den nya betygsskalan samt den nya skollagen. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.
    44. Skolverket ska vid utformningen av den försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan beakta möjligheten att utvärdera effekterna av de statsbidrag som ska lämnas enligt förordningen. Skolverket ska vidare följa upp hur det statsbidrag som har lämnats enligt förordningen har använts. Uppföljningen av uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.
    45. Skolverket ska anlita en extern aktör i syfte att utvärdera den verksamhet som bedrivs enligt en förordning om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2015. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2017. 

Uppdrag givna i särskild ordning som har reviderats i regleringsbrev

 

  1. Regeringsbeslut den 20 januari 2011 (U2010/5830/S och U2011/375/S) med uppdrag att utforma utbildningsinsatser med syfte att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Uppdraget ska slutligt redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2014.  För uppdragets genomförande ska Kammarkollegiet utbetala 2 500 000 kronor till Skolverket. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 12 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel, anslagspost 9 Insatser för genomförande av ANDT-strategin. Medel som inte har förbrukats vid arbetets slut ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 december 2014.
  2. Regeringsbeslut den 22 juni 2011 (U2011/567/S och U2011/2649/S) med förnyat uppdrag att stärka skolans värdegrund och arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Uppdraget ska löpande redovisas i myndighetens årsredovisning och slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 januari 2015. Uppdraget ändras på så sätt att det även ska ingå att kartlägga omfattningen av problemet med s.k. maktlekar i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt att föreslå hur skolorna kan arbeta med att förebygga sådana maktlekar. Denna del av uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 27 februari 2013. 
  3. Regeringsbeslut den 1 december 2011 (U2011/6674/S) med uppdrag att under 2012–2014, med start våren 2012, svara för fortbildning av förskollärare och förskolechefer. Uppdraget har tidigare ändrats på så sätt att med huvudman ska avses även Sameskolstyrelsen, om myndigheten har tagit över ansvaret för en kommuns uppgifter inom förskolan enligt 23 kap. 10 § skollagen (2010:800). Uppdraget ändras på så sätt att Skolverket, genom överenskommelser med lärosäten som har tillstånd att utfärda förskollärarexamen, ska erbjuda förskollärare, barnskötare samt annan pedagogisk personal anställda i förskolan fortbildning omfattande högst 7,5 högskolepoäng, med två nya inriktningar – naturvetenskap och teknik samt flerspråkighet och interkulturell kompetens. Vidare ska även biträdande förskolechefer ingå i målgruppen för tidigare beslutade inriktningar.
  4. Regeringsbeslut den 9 februari 2012 (U2010/2145, 5767/GV, U2011/1694, 5439, 6237/GV, U2012/757/GV) med uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning. Deluppdrag 1 Insatser för att underlätta planering, genomförande och uppföljning av gymnasial lärlingsutbildning, ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2013. Deluppdrag 2 Insatser för att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen för 2012 och slutredovisas i anslutning till årsredovisningen för 2013. Deluppdrag 3 Informationsinsatser i fråga om arbetsmiljö och riskfyllda arbetsuppgifter ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen för 2012. Deluppdrag 4 Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen för 2012 samt slutredovisas senast den 1 maj 2014. Deluppdrag 5 Insatser för att kunna bedöma yrkesutbildningens relevans för arbetsmarknaden ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2012. Deluppdrag 6 Utveckling av yrkestävlingar på skolnivå ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen för 2012 och slutredovisas i anslutning till årsredovisningen för 2013. Deluppdrag 7 Insatser för att stödja och utbilda handledare ska delredovisas i anslutning till årsredovisningen för 2012 och slutredovisas i anslutning till årsredovisningen för 2013. Uppdraget har ändrats på så sätt att deluppdrag 5 Insatser för att kunna bedöma yrkesutbildningens relevans för arbetsmarknaden ska redovisas först i anslutning till årsredovisningen för 2012. Deluppdrag 5 har vidare ändrats på så sätt att redovisningen även ska omfatta förslag angående hur ungdomars etablering på arbetsmarknaden ska kunna presenteras på skolnivå. Tiden för denna redovisning har ändrats till senast den 1 mars 2013 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
  5. Regeringsbeslut den 10 maj 2012 (U2012/2891/S) med uppdrag att stödja barns flerspråkiga utveckling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2013. Uppdraget ändras på så sätt att det förlängs och ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2013.
  6. Regeringsbeslut den 22 december 2011 (U2011/7309/GV) med uppdrag om yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Uppdraget ändras på så sätt att Skolverket ska genomföra en extra ansökningsomgång som omfattar ca 500 årsstudieplatser under 2013. Målsättningen ska vara att samtliga utbildningar som har påbörjats eller påbörjas under 2012 och 2013 ska vara avslutade senast under 2014.
  7. Regeringsbeslut den 19 april 2012 (A2012/1387/DISK) med uppdrag att ansvara för genomförandet av vissa åtgärder som aviserats i skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56).Uppdraget ändras på så sätt att den del av uppdraget som avser beskrivningar av romska barns och elevers situation i förskolan m.m. samt den del av uppdraget som avser framtagande av lärverktyg ska redovisas den 2 maj 2013 till Länsstyrelsen i Stockholms län istället för den 1 mars 2013. En kopia av redovisningarna ska skickas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet).

Uppdrag givna i särskild ordning

 1. Regeringsbeslut den 3 april 2008 (U2008/2648/S) med uppdrag att utforma måldokument för, dimensionera och upphandla en befattningsutbildning för rektorer och motsvarande. Utbildningen ska upphandlas av statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
 2. Regeringsbeslut den 11 december 2008 (U2008/8180/S) med uppdrag att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik. Delar av uppdraget ska från och med 2009 redovisas i årsredovisningen. Uppdraget ersätter tidigare uppdrag om att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S).
 3. Regeringsbeslut den 10 juni 2010 (U2010/3614/S) med uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (2011–2015) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.
 4. Regeringsbeslut den 17 juni 2010 (S2007/11029/HS, delvis) och den 8 juli 2010 (N2010/4562/ENT) med uppdrag till Tillväxtverket och Skolverket att i samverkan genomföra informations- och kunskapshöjande insatser som främjar entreprenörskap inom vård- och omsorgsutbildningar i gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och högskolan. Myndigheterna lämnade den 31 mars 2011 en delrapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) när det gäller vilka insatser som har genomförts och hur många som har tagit del av insatserna. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2013.
 5. Regeringsbeslut den 1 juli 2010 (U2010/4021/G) med uppdrag att ansvara för nationella kursprov för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen i ämnena svenska och svenska som andraspråk, matematik samt engelska. För prov som ges under perioden höstterminen 2011–vårterminen 2013 ska prov utvecklas såväl för kurser i dagens gymnasieskola som för kurser i den reformerade gymnasieskolan. Skolverket ska årligen redovisa hur arbetet fortlöper i årsredovisningen.
 6. Regeringsbeslut den 24 februari 2011 (U2011/1195/S) med uppdrag att svara för fortbildning av rektorer. Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen i Skolverkets årsredovisning.
 7. Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (U2011/5531/S) med uppdrag att svara för genomförandet av det s.k. Lärarlyftet II.
 8. Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (S2011/8810/FST ) med uppdrag att tillsammans med flera andra strategiska myndigheter arbeta enligt de delmål som regeringen har slagit fast för respektive myndighet i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (regeringsbeslut den 16 juni 2011). Skolverket ska årligen redovisa sitt arbete i en särskild rapport senast den 15 mars under perioden 2012–2015. Arbetet inom utbildningsområdet redovisas samlat av Skolverket i samråd med Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. En slutlig resultatredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 15 mars 2016.
 9. Rgeringsbeslut den 27 oktober 2011 (U2011/5948/S) med uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser för lärare samt vid behov utveckla material för att stödja utvecklingen av ämnet idrott och hälsa i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 mars 2014. En utvärdering av utbildningsinsatserna ska ingå i slutredovisningen. Skolverket ska också i samband med årsredovisningen för 2012 lämna en rapport om hur uppdraget genomförs.
 10. Regeringsbeslut den 27 oktober 2011 (U2011/5947/S, U2011/2269/S delvis, U2010/7669/S delvis, U2011/263/S delvis) med uppdrag att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. En modell för uppföljning av kvaliteten på och tillgången till elevhälsa ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2013. Uppdraget som helhet ska redovisas senast den 1 april 2016. En kartläggning och en aktiv granskning av hur insatserna har bidragit till en förstärkt elevhälsa ska ingå i redovisningen. Skolverket ska också i samband med årsredovisningen varje år under den tid uppdraget pågår lämna en rapport om hur uppdraget genomförs.
 11. Regeringsbeslut den 24 november 2011 (U2011/6543/S) med uppdrag att kvalitetssäkra de nationella proven i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt i gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa att syftet med de nationella proven uppfylls. Vid genomförandet av uppdraget ska Skolverket samråda med Skolinspektionen. Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet. Skolverket ska i årsredovisningen årligen redovisa hur uppdraget i sin helhet fortlöper. En slutlig redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 juni 2014.
 12. Regeringsbeslut den 1 december 2011 (U2011/6675/UC) med uppdrag till Skolverket med flera myndigheter att vidareutveckla uppföljningen av ungas levnadsvillkor. Uppdraget ska redovisas i en rapport till Ungdomsstyrelsen senast den 15 mars 2013, med kopia till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
 13. Regeringsbeslut den 8 december 2011 (U2011/6863/S) med uppdrag att förbereda en insats för att stödja ett urval av grundskolor i utanförskapsområden. Uppdraget ska delredovisas i årsredovisningen för 2013 och 2014 samt slutligt i en särskild redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 17 april 2015.
 14. Regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7077/GV) med uppdrag att förbereda inrättandet av den nya gymnasiesärskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2013.
 15. Regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7067/S) med uppdrag att genomföra insatser för jämställdhet inom skolväsendet. Uppdraget ska redovisas löpande i myndighetens årsredovisning och slutrapporteras senast den 1 mars 2015.
 16. Regeringsbeslut den 19 januari 2012 (U2012/318/GV) med uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner för ökade kostnader till följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2013.
 17. Regeringsbeslut den 23 februari 2012 (U2012/1181/S) med tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom ramen för satsningen Lärarlyftet II (U2011/5531/S).
 18. Regeringsbeslut den 22 mars 2012 (U2012/1876/S) med uppdrag att genomföra en enkät riktad till vårdnadshavare till barn i åldrarna 1 till 12 år. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2013.
 19. Regeringsbeslut den 29 mars 2012 (U2012/2103/GV) med uppdrag att svara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer. Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Den 15 maj 2013 ska Skolverket redovisa hur många huvudmän, rektorer, matematikhandledare och matematiklärare som deltar i fortbildningssatsningen läsåret 2012/13 samt en sammanställning över kostnaderna för de olika delarna i uppdraget. Erfarenheterna av genomförandet av uppdraget under läsåret 2012/13 ska redovisas senast den 31 oktober 2013. En slutredovisning inklusive en utvärdering av satsningen för åren 2012–2016 ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2016.
 20. Regeringsbeslut den 26 april 2012 med uppdrag att genomföra en attitydundersökning hos elever och lärare inom vuxenutbildningen (U2012/2662/GV). Attitydundersökningen ska utformas med utgångspunkt i Skolverkets redovisning av uppdraget om förutsättningarna att inkludera vuxenutbildningen i Skolverkets attitydundersökning (U2011/5440/GV). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 juni 2013.
 21. Regeringsbeslut den 26 juli 2012 (U2012/3983/S) med tilläggsuppdrag att genomföra insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet (U2011/7067/S). Uppdraget är en komplettering till det uppdrag som regeringen gav till Skolverket den 15 december 2011 om att genomföra insatser inom skolväsendet (U2011/7067/S) och ska samordnas med detta. Uppdraget ska genomföras under 2013 och 2014. Uppdraget ska årligen redovisas i Skolverkets årsredovisning och slutredovisas senast den 1 mars 2015. 
 22. Regeringsbeslut den 26 juli 2012 (U2012/3984/GV) med uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. Skolverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 april 2013. 
 23. Regeringsbeslut den 9 augusti 2012 U2012/4111/GV med uppdrag att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2013. Skolverket ska därutöver redovisa i årsredovisningen för 2012, 2013, 2014 och 2015 hur genomförandet av uppdraget fortlöper. En slutredovisning inklusive en utvärdering av satsningen för åren 2012–2016 ska lämnas senast den 15 december 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
 24. Regeringsbeslut den 23 augusti 2012 (U2012/4307/S) med uppdrag om skol- och resultatinformation. Skolverket ska publicera statistik för läsåret 2011/12 senast den 31 maj 2013. Skolverket ska senast detta datum också till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa undersökningen av hur statistikverktyget SALSA har använts och uppfattats och hur verket avser att fullgöra den del av uppdraget som avser presentation avseende befintlig statistik så att bl.a. föräldrar och elever själva ska kunna välja variabler.
 25. Regeringsbeslut den 30 augusti 2012 (U2012/4420/GV) med uppdrag om utbildning för vissa uppsagda personer inom fordons- och läkemedelsindustrin. Skolverket ska redovisa hur uppdraget har genomförts till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 september 2014.
 26. Regeringsbeslut den 25 oktober 2012 med uppdrag att genomföra en fördjupad studie av hur kommunerna fördelar sina resurser till kommunala och fristående grundskolor. Skolverket ska löpande informera Utbildningsdepartementet om uppdragets genomförande. Dessutom ska Skolverket löpande samråda med Skolinspektionen. Skolverket ska även samråda med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2013.
 27. Regeringsbeslut den 18 oktober 2012 (U2012/5580/GV) med uppdrag att genomföra satsningen Tekniksprånget. Skolverket ska senast den 1 mars och den 1 september varje år till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) återrapportera utvecklingen av Tekniksprånget. En delredovisning av uppföljningen ska lämnas senast den 1 juni 2016 och en slutredovisning ska lämnas senast den 1 april 2018.
 28. Regeringsbeslut den 9 november 2012 (U2012/6128/S) med tilläggsuppdrag om att fortsätta arbetet med den informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena som påbörjades 2010 i enlighet med regeringsuppdrag (U2010/7661/S). Skolverket ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningarna för åren 2013–2015.

Uppdrag till annan myndighet där Skolverket ska samverka eller samråda med denna myndighet

 1. Skolverket ska samverka med Statens kulturråd om regeringens satsning Skapande skola.
 2. Skolverket ska samverka med Universitets- och högskolerådet i dess uppdrag att vidareutveckla metoder för bedömning av utländsk utbildning i syfte att förbättra och stärka samordningen av bedömning av utländsk utbildning.
 3. Skolverket ska samråda med Skolinspektionen i syfte att underlätta Skolinspektionens genomförande av dess uppdrag om viss central rättning av nationella prov enligt regeringsbeslut den 24 november 2011 (U2011/6544/GV).
 4. Skolverket ska samråda med Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser med anledning av uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet enligt regeringsbeslut den 25 mars 2010 (N2010/2405/RT).
 5. Skolverket ska samråda med Länsstyrelsen i Östergötlands län i dess uppdrag att genomföra insatser i syfte att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja enligt regeringsbeslut den 27 maj 2010 (IJ2010/961/JÄM). Uppdraget att sprida och genomföra metodstödet ”Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter” blev förlängt i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåren 2011 och 2012 och ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2013.
 6. Skolverket ska samråda med Socialstyrelsen i dess uppdrag att utreda problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till arbetsmiljön i skolan (S2011/6075/FS). Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2013.
 7. Skolverket ska samråda med Livsmedelsverket i dess uppdrag att stödja arbetet med näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning (U2011/5949/S). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 mars 2014. En utvärdering av utbildningsinsatserna ska ingå i slutredovisningen. Livsmedelsverket ska också i samband med årsredovisningen för 2012 lämna en rapport om hur uppdraget genomförs.
 8. Skolverket med flera myndigheter ska samråda med Länsstyrelsen i Östergötlands län i dess uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja enligt regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7068/UC). Uppdraget ska som helhet vara genomfört senast den 31 december 2014. Länsstyrelsen ska lämna en delrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 juni 2013. Vidare ska Länsstyrelsen lämna en slutrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 13 februari 2015.
 9. Skolverket, tillsammans med andra berörda myndigheter, ska samråda med Malmö högskola i dess uppdrag att samordna bedömning av yrkeskunskaper vid antagning till yrkeslärarutbildning enligt regeringsbeslut den 28 december 2011 (U2011/6861/UH). 
 10. Skolverket ska delta i ett myndighetsövergripande samarbete som Socialstyrelsen ska initiera och som syftar till att minska den administrativa bördan för en person i samband med ändring av könstillhörighet, enligt regeringsbeslut den 20 juni 2012 (S2012/4530/FS). Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2014.
 11. Skolverket ska samråda med Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet (SMI) och Statens folkhälsoinstitut (FHI) i uppdraget att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter enligt regeringsbeslut den 20 juni 2012 (S2009/4860/FS, S2010/4321/FS, S2011/5840/FS och S2012/4528/FS (delvis)). En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet(Socialdepartementet) senast den 30 september 2013 och uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2014.
 12. Skolverket ska samverka med Statens medieråd och Ungdomsstyrelsen samt andra relevanta aktörer, i Statens medieråds uppdrag att göra en studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv, enligt beslut den 4 oktober 2012 (Ku2012/1512/MFI). Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 10 december 2013.
 13. Skolverket ska samråda med Forum för levande historia i dess uppdrag i regleringsbrevet för 2013 att genomföra insatser för att stärka ungas demokratiska värderingar genom att ta fram ett digitalt metodmaterial för användning inom grund- och gymnasieskolan. Forum för levande historia ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 januari 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk414 576
ap.1Statens skolverk (ram)414 576

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 590 864
ap.1Medel för Tekniksprånget (ram)30 000
ap.2Internationella studier (ram)15 000
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)1 179 664
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)46 000
ap.9Fördelas efter beslut av regeringen (ram)320 200
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet300
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)300

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Medel för Tekniksprånget

Medel under anslagsposten ska användas för en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn, det så kallade Tekniksprånget.

Högst 28 000 000 kronor får utbetalas till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i enlighet med avtal med IVA enligt uppdraget (U2012/5580/GV) om genomförande av Tekniksprånget. Skolverket får använda högst 2 000 000 kronor för myndighetsinterna förvaltningskostnader och uppföljning av insatsen.

ap.2 Internationella studier

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för internationella studier.

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Medel ska även användas för:

Uppdrag givna i särskild ordning

 1. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (20112015) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre skola (U2010/3614/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.
 2. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem(U2008/2648/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 107 400 000 kronor. Anslaget får även belastas med myndighetens utgifter för administration av befattningsutbildning. Dessa utgifter ska särredovisas.
 3. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om kommunernas resursfördelning till grundskolor (U2012/5830/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 630 000 kronor.
 4. För utgifter i enlighet med Skolverkets förnyade uppdrag att stärka skolans värdegrund och arbete mot diskriminering och kränkande behandling (U2011/567/S och U2011/2649/S) får Skolverket disponera 10 000 000 kronor från anslagsposten.
 5. För uppdraget att stödja ett urval av grundskolor i utanförskapsområden (U2011/6863/S) får Skolverket disponera 20 000 000 kronor från anslagsposten.
 6. För uppdraget att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa (U2011/5947/S) får Skolverket disponera högst 207 000 000 kronor från anslagsposten.
 7. För uppdraget att stödja skolors utveckling av ämnet idrott och hälsa (U2011/5948/S) får Skolverket disponera högst 2 000 000 kronor från anslagsposten.
 8. Skolverket ska efter rekvisition betala ut högst 3 000 000 kronor till Livsmedelsverket för utgifter i enlighet med uppdraget till Livsmedelsverket om näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning (U2011/5949/S).
 9. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att förbereda inrättandet av den nya gymnasiesärskolan (U2011/7077/GV) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 8 500 000 kronor.  
 10. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena (U2012/6128/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.
 11. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att svara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer (U2012/2103/GV) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 131 000 000 kronor. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare.  Av medlen får högst 10 000 000 kronor användas för administration, uppföljning och utvärdering av uppdraget. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får högst 10 000 000 kronor användas för att finansiera anläggningstillgångar i form av en särskild webbplattform.
 12. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (U2012/757/GV) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.
 13. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik (U2012/4111/GV) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 30 000 000 kronor. Av medlen får högst 4 000 000 kronor användas för insatserna som syftar till att stärka arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan. 

Uppdrag givna i regleringsbrev

 1. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser med anledning av införandet av betyg i årskurs 6 får Skolverket belasta anslagsposten med högst 15 000 000 kronor.
 2. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om informationsinsatser för yrkesutbildning får myndigheten belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar finansieras från dessa medel.
 3. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om genomförande av en nationell handledarutbildning får myndigheten belasta anslagsposten med högst 30 000 000 kronor. Skolverket får använda högst 1 000 000 kronor för myndighetsinterna förvaltningskostnader m.m. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar finansieras från dessa medel.
 4. För insatser i enlighet med Skolverkets uppdrag för fortbildning av främst studie- och yrkesvägledare får Skolverket belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 300 000 kronor användas för administrativa ändamål.
 5. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om att förbereda och ta fram nationella prov i kommunal vuxenutbildning får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.
 6. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om fortsatt implementering av beslutade reformer inom skolväsendet får myndigheten belasta anslagsposten med högst 7 000 000 kronor.

Förordningar

 1. Medel under anslagsposten ska användas för statsbidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. 
 2. Högst 360 000 000 kronor får användas för statsbidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Av beloppet får högst 2 000 000 kronor användas för administrativa kostnader för och uppföljning av utbildningen. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar finansieras från dessa medel.
 3. Myndigheten ska fördela högst 25 500 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.
 4. För utgifter i enlighet med förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan får Skolverket belasta anslagsposten med högst 32 800 000 kronor. Skolverket får använda högst 2 100 000 kronor för att täcka myndighetens kostnader för information och administration av försöksverksamheten.
 5. För utgifter i enlighet med en förordning om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare får Skolverket belasta anslagsposten med högst 50 000 000 kronor. Skolverket får använda högst 1 000 000 kronor för att täcka myndighetens kostnader för information och administration av verksamheten.
 6. För utgifter i enlighet med en förordning om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får Skolverket belasta anslagsposten med högst 25 000 000 kronor. Skolverket får använda högst 1 000 000 kronor för myndighetsinterna förvaltningskostnader m.m.
 7. För insatser enligt förordningen (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen får Skolverket belasta anslagsposten med högst 17 000 000 kronor för verksamhet på arbetsplats utanför skolan. Av dessa medel får högst 640 000 kronor användas för administrativa ändamål. 

Övrigt

 1. Medel under anslagsposten ska användas för a) internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik och b) stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.
 2. Efter rekvisition betalas 200 000 kronor ut till Universitets- och högskolerådet för stöd till utveckling av multilaterala projekt inom Grundtvig, Comenius och Leonardo da Vinci.
 3. Totalt 500 000 kronor ska betalas ut till vardera Stockholms universitet och Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik.
 4. För utgifter i enlighet med Skolverkets uppgift att legitimera lärare och förskollärare, komplettera legitimationer med ytterligare behörighet, utnämna lektorer och därtill hörande uppgifter får myndigheten belasta anslagsposten med högst 146 000 000 kronor. Anläggningstillgångar får finansieras med dessa medel, vilket utgör ett undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).
 5. För utgifter som avser Lärarnas ansvarsnämnd får Skolverket belasta anslagsposten med högst 1 800 000 kronor.

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten ska användas för:

 • bidrag till elevorganisationer i form av verksamhetsstöd,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete när det gäller uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 69, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

Högst 5 000 000 kronor ska betalas ut till World Skills Sweden (yrkeslandslaget), varav 2 000 000 kronor för planering och genomförande av yrkes-SM.

Högst 2 000 000 kronor ska betalas ut till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för stiftelsens uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

För utgifter i enlighet med myndighetens uppdrag att stimulera entreprenörskap inom ramen för regeringens strategi för entreprenörskap i skolan får myndigheten belasta anslagsposten med 29 500 000 kronor. Av medlen ska 12 000 000 kronor betalas ut till Ung företagsamhet. Skolverket ska redovisa hur medlen har använts under året.

ap.5 Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition

Högst 1 600 000 kronor får användas för betalning av en pensionsersättning till Statens Pensionsverk.

Högst 300 000 kronor får användas för att finansiera en utredning om utbildning av nyanlända elever.

ap.9 Fördelas efter beslut av regeringen

Medel under anslagsposten fördelas efter beslut av regeringen.

1. För insatser enligt förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen får Skolverket belasta anslagsposten med högst 13 000 000 kronor för lärarutbildning. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa ändamål.

2. I enlighet med regeringsbeslut den 21 februari 2013 (U2013/ 1098/S) ska Skolverket engångsvis utbetala 2 000 000 kronor till föreningen Mattecentrum.

3. För insatser enligt förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan, får Skolverket belasta anslagsposten med högst 15 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 600 000 konor användas för information, administration, uppföljning och utvärdering av bidraget.

4. I enlighet med regeringsbeslut den 28 februari 2013 (U2013/ 1532/S) ska Skolverket engångsvis utbetala 3 000 000 kronor till stiftelsen Teach for Sweden.

 

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk216 376
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)216 376

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2013 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2013 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2013Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun4215 580 000
Kristianstads kommun3812 938 000
Stockholms kommun299 874 000
Umeå kommun207 419 000

 

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 377 elever och totalt verksamhetsstöd till 106 886 000 kronor för 2013, 
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för 2013 ska uppgå till 6 168 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län enligt avtal mellan staten och Landstinget i Södermanlands län om utbildning för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 675 500
ap.1Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram)3 660 000
ap.2Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram)15 500

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m

Bidrag lämnas enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Skolverket får disponera högst 1 000 000 kronor för kostnader för administration av statsbidraget. Dessa kostnader ska särredovisas.

ap.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med en förordning om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Skolverket får använda högst 600 000 kronor för att täcka myndighetens kostnader för administration, information och uppföljning av bidraget.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk166 542
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)32 000
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)109 542
ap.3Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd (ram)25 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning:  

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik,
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 300 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 1 058 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst, och
 • 1 487 300 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare.

Utbetalningarna ska ske under månaderna februari och september 2013, efter rekvisition, med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Piteå och Stockholms kommuner. Grundbidrag respektive bidrag per elev enligt 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2013 utgöra 167 000 kronor respektive 23 800 kronor. Statsbidrag ska lämnas till de nämnda kommunerna med ett grundbidrag och ett bidrag per elev.

Statsbidrag lämnas enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Göteborgs och Stockholms kommuner om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning med följande belopp:

 • 4 228 000 kronor till Göteborgs kommun för förberedande dansarutbildning,
 • 4 228 000 kronor till Stockolms kommun för förberedande dansarutbildning, och 
 • 9 711 000 kronor till Stockholms kommun för yrkesdansarutbildning.

Utbetalning ska ske i februari 2013.

Statsbidrag lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Stockholms kommun för internatboende för elever på dansarutbildning med högst 3 052 000 kronor. Utbetalning ska ske i februari 2012 efter rekvisition.

Statsbidrag enligt förordningen om dansarutbildning (2011:7) samt avtal mellan staten och Piteå kommun, lämnas till Piteå kommun med 907 000 kronor för anordnade av förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurser 4-9. Utbetalning ska ske i februari 2013.

Av medlen på anslagsposten får Skolverket använda högst 3 000 000 kronor för Rådet för dansarutbildnings verksamhet.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Medlen under anslagsposten ska användas för följande ändamål.

Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2013 utgöra 77 800 kronor respektive 55 600 kronor per årselevplats.

För statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder gäller följande.

 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 11 kap. 4–6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2–4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2013 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i senast nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 45 800 kronor per 800 verksamhetspoäng.
 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan efter den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning efter den 30 juni 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) och 7 kap. 6–8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2013 utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som Skolverket har föreskrivit med stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 14 kap. 9 § gymnasieförordningen utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits i riksprislistan reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För yrkesdansarutbildning enligt förordningen om dansarutbildning ska det belopp som avses i 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen motsvara anordnarens självkostnad. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 45 800 kronor per 800 verksamhetspoäng.  

Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor samt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i 4 § nämnda avtal ska för bidragsåret 2013 utgöra 77 600 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2012 gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaurate ska det belopp som avses i 4 § nämnda avtal utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet för naturvetenskapsprogrammet. För elev som har påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2012 ska statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som Skolverket har föreskrivit med stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039), riksprislistan. För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har förekrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ nämnda avtal ska för bidragsåret 2013 utgöra 55 600 kronor samt 15 200 kronor per elev i gymnasieutbildning och 12 000 kronor per elev i grundskoleutbildning.

Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2013 utgöra 39 000 kronor per termin och elev.

Statsbidrag enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

Skolverket ska efter rekvisition betala ut högst 1 000 000 kronor till Kulturfonden för Sverige och Finland för projektet Finska nu (U2011/3494/S).

 

ap.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd

Medel under anslagsposten fördelas efter beslut av regeringen.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk104 213
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)102 613
ap.2Utvecklingsarbete (ram)1 600

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 (U1995/2060/Gru). Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2013 utgöra 13 040 kronor per elev.

Bidrag lämnas även för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam enligt regeringsbeslut den 4 december 2003 (U2003/1402/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2013 utgöra 13 040 kronor per elev.

Bidrag lämnas även för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid Dubai International Academy i Förenade Arabemiraten enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (U2011/3012/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2013 utgöra 13 040 kronor per elev.

Bidrag lämnas även för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid QSI International School of Papa i Ungern enligt regeringsbeslut den 28 juni 2012 (U2012/1746/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2013 utgöra 13 040 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2013 utgöra 13 040 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Denna ersättning ska tillföras respektive betalas ut från denna anslagspost av Skolverket.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska betalas ut från denna anslagspost av Skolverket.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island.

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till av personal som är anställd av Skolverket vid Europaskolorna.

ap.2 Utvecklingsarbete

Medel under anslagsposten får användas inom ramen för Skolverkets utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Skolverket ska redovisa de insatser som har genomförts.

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk522 900
ap.1Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram)482 400
ap.3Fortbildning av förskolepersonal (ram)40 500

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

Högst 442 700 000 kronor får lämnas som bidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (U2011/5531/S).  

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst 7 800 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration och uppföljning av insatserna för lärarfortbildning. 

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att svara för fortbildning av rektorer (U2011/1195/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 20 000 000 kronor.

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 12 § första stycket 2 anslagsförordningen (2011:223) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

ap.3 Fortbildning av förskolepersonal

Medel under anslagsposten får användas till utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att svara för fortbildning av förskollärare och förskolechefer (U2011/6674/S). Skolverket får disponera högst 1 500 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration och uppföljning av fortbildningsinsatserna. Kostnaderna ska särredovisas. 

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 12 § första stycket 2 anslagsförordningen får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

1:14

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk899 013
ap.1Statsbidrag för vuxenutbildning (ram)50 000
ap.2Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar (ram)9 796
ap.6Statsbidrag för förarutbildningar (ram)59 217
ap.8Statsbidrag för yrkesutbildning inom komvux och särvux (ram)780 000

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Statsbidrag för vuxenutbildning

Anslagsposten ska belastas med utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att betala ut statsbidrag till kommunerna för ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning till följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år.

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar

Skolverket ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 525 000 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget betalas ut under mars och oktober 2013 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 9 271 000 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för utbildningsverksamheten. Bidraget betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.6 Statsbidrag för förarutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag för förarutbildningar enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

Förarutbildningar för vuxna har tidigare bedrivits som påbyggnadsutbildningar med statsbidrag. Påbyggnadsutbildningarna upphörde 2009 och mot den bakgrunden ges möjligheten för de kommuner som är villiga att anordna förarutbildningar att ansöka om statsbidrag för sådana utbildningar som bedrivs enligt kursplaner som har föreskrivits av Skolverket. 

ap.8 Statsbidrag för yrkesutbildning inom komvux och särvux

Anslagsposten får belastas med högst 470 000 000 kronor för utgifter för bidrag enligt förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Anslagsposten får belastas med högst 362 000 000 kronor för bidrag enligt förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2012

1:11

Förstärkning av basfärdigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk0
ap.1Förstärkning av basfärdigheter (ram)0

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Förstärkning av basfärdigheter

Medel under anslagsposten får användas till det i regleringsbrev givna uppdraget om en utvärdering av den verksamhet som bedrivits enligt förordningen (2008:754) om basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.112 4373 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.10Inget0
ap.2450Inget0
ap.347 283100 5000
ap.40Inget0
ap.521 6000
ap.902 0000
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.26 491Inget0
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.1960Inget0
ap.23 286Inget0
ap.3750Inget0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.13 1264 0000
ap.20Inget0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.114 472Inget0
ap.30Inget0
1:11 (2012) Förstärkning av basfärdigheter
ap.1 (2012)05000
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.62 000Inget0
ap.824 97052 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
1:5 ap.91:5 ap.330 000
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
1:15 ap.31:14 ap.8100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.161 20028 00018 00015 200
ap.230 70015 20015 5000
ap.3322 800159 500134 50028 800
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1377 000344 00033 000
ap.330 00030 000

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)46 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 058
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2534 548
2013-02-2534 548
2013-03-2534 548
2013-04-2534 548
2013-05-2534 548
2013-06-2534 548
2013-07-2534 548
2013-08-2534 548
2013-09-2534 548
2013-10-2534 548
2013-11-2534 548
2013-12-2534 548
Summa414 576
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Victoria Nüth
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, polisenheten, enheten för processrätt och domstolsfrågor samt kriminalpolitiska enheten
Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten, enheten för familj och sociala tjänster samt enheten för folkhälsa och
sjukvård
Finansdepartementet, budgetavdelningen, enheten för kommunal ekonomi samt enheten för statlig bolagsförvaltning
Landsbygdsdepartementet, djur- och livsmedelsenheten
Miljödepartementet, klimatenheten samt miljöanalysenheten
Näringsdepartementet, enheten för regional tillväxt
Utbildningsdepartementet, enheten för ungdomspolitik och det civila samhället samt jämställdhetsenheten
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten, enheten för diskrimineringsfrågor samt enheten för integration och
urban utveckling
Kulturdepartementet, enheten för konstarterna
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Migrationsverket
Svenska institutet
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Statens folkhälsoinstitut
Kammarkollegiet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Ungdomsstyrelsen
Statens kulturråd
Myndigheten för yrkeshögskolan
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Malmö högskola
Sametinget
Diskrimineringsombudsmannen
Tillväxtverket
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Göteborgs kommun
Kristianstads kommun
Krokoms kommun
Lessebo kommun
Malmö kommun
Mjölby kommun
Nybro kommun
Piteå kommun
Stockholms kommun
Umeå kommun
Örebro kommun
Landstinget i Södermanlands län
Grennaskolan Riksinternat
Friskolornas riksförbund
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Lundsbergs skola
Statens medieråd
Samernas Utbildningscentrum
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
Forum för levande historia
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Hjälpmedelinstitutet
Sveriges Kommuner och Landsting