Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2013-02-28
M2013/755/Ke
Strålsäkerhetsmyndigheten
17116 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:94, prop. 2012/13:1 utg.omr. 20, bet. 2012/13:MJU1, rskr. 2012/13:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Strålsäkerhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Miljöteknik/miljöinnovationer

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myndigheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer.

Ny kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa de eventuella kostnader som myndigheten haft för prövning av ansökningar för tillstånd m.m. till uppförande av nya kärnkraftsreaktorer. Redovisningen ska ske per ansökande respektive tillståndshavare och per avgiftsslag. I redovisningen ska också ingå Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning om eventuell nedsättning av avgifter för enskilda sökande respektive tillståndshavare för kommande år.

3

Uppdrag

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 4 oktober 2013 föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Uppdraget ska utföras efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Ryssland och Östeuropa

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten, ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Regeringskansliet.

DAC-rapportering

Strålsäkerhetsmyndigheten får medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Stödprogram till IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten ska genomföra ett stödprogram till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Kostnaderna för programmet ska särredovisas.

Kärnsäkerhetskonventionen

Strålsäkerhetsmyndigheten ska sammanställa den svenska nationalrapporten enligt kärnsäkerhetskonventionen inför det sjätte granskningsmötet. Denna rapport ska vara regeringen tillhanda senast den 3 juni 2013. Sammanställningen av nationalrapporten ska göras i lämplig samverkan med industrin.

Föreskrifter för ny kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten ska utforma föreskrifter för nya kärnkraftsreaktorer. Arbetsläget ska delredovisas senast den 15 mars 2013 avseende tidsplan för det fortsatta arbetet med färdigställande av föreskrifter, och senast 30 oktober 2013 för arbetet i stort inklusive föreskrifternas struktur.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten351 875
ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM (ram)273 875
ap.2Forskning (ram)78 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Strålsäkerhetsmyndigheten ska betala totalt 668 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

Från anslagsposten ska medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks kärntekniska anläggningar utbetalas. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2013. 

Från anslagsposten får 100 000 kronor användas till det svenska bidraget till Internationella strålskyddskommissionen (ICRP).

ap.2 Forskning

Anslagsposten får användas för grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

Anslagsposten får användas till myndighetskostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket7 000
ap.1Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV (ram)7 000
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten32 200
ap.2Int milj samarb Rys - del till SSM - annan valuta (ram)100
ap.8Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten (ram)32 100
Disponeras av Kammarkollegiet3 800
ap.3Int milj samarb Rys - Int milj samarb Rys-del till Kammarkollegiet (ram)3 800

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV

Anslagsposten får användas för kostnader för samarbete med Ryssland inom miljö-, havs- och kemikalieområdet med särskilt fokus på Östersjön, Barentsregionen och Arktis.

Anslagsposten får användas för kostnader för insatser som stödjer den bilaterala överenskommelsen och den rysk-svenska samarbetskommitténs gällande arbetsprogram inkl. Naturvårdsverkets eget arbete med programmet.

Anslagsposten får användas för insatser som stärker annat miljöarbete i Ryssland, utvecklar nätverk mellan berörda myndigheter och bidrar till ökat ryskt deltagande i regionalt och internationellt samarbete.

Minst 450 000 kronor ska användas för projekt som stödjer Arktiska rådets verksamhet.

Minst 450 000 kronor ska användas för projekt som stödjer verksamhet inom Barents Euro-Arktiska Råd.

Högst 1 000 000 kronor får användas för Naturvårdsverkets administration och samordning. 

ap.2 Int milj samarb Rys - del till SSM - annan valuta

Anslagsposten ska användas för den svenska årsavgiften till det internationella samordningsorganet Contact Expert Group (CEG).

ap.3 Int milj samarb Rys - Int milj samarb Rys-del till Kammarkollegiet

Anslagsposten ska främst disponeras för Nordiska miljöfinansieringsbolagets (Nefco) stöd till miljö- och energiprojekt i Ryssland där samnordiskt agerande bör eftersträvas, samt för stöd till ökat ryskt deltagande och genomförande av aktiviteter som drivs i anslutning till Barentsrådet eller andra regionala organisationer och som syftar till miljöförbättringar i Ryssland.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.8 Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten

Anslagsposten ska användas till samarbete inom områdena reaktorsäkerhet, strålskydd, beredskap och kärnavfallssäkerhet i nordvästra Ryssland.

Anslagsposten ska användas till samarbete inom området icke-spridning av kärnvapen, kärnämnen och kärnteknisk utrustning i Ryssland.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas till administration och samordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.18 2173 %0
ap.22 3393 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.1210Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.8963Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.260 00040 00015 0002 1922018
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.16 0003 0001 8001 0172018
ap.815 0007 0004 0004 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Strålsäkerhetsmyndigheten får under 2013 ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgifter för varor och tjänster som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kronor för åren 2014-2018 inom de delar av myndighetens verksamhet som finansieras med medel från kärnavfallsfonden. Dessa åtaganden ska finansieras med medel från kärnavfallsfonden.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Strålsäkerhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2529 323
2013-02-2529 323
2013-03-2529 323
2013-04-2529 323
2013-05-2529 323
2013-06-2529 323
2013-07-2529 323
2013-08-2529 323
2013-09-2529 323
2013-10-2529 323
2013-11-2529 323
2013-12-2529 322
Summa351 875
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Strålsäkerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM
3:1 ap.2Forskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Utbildning-10501 1001 100040
Riksmätplats-1 861-9005501 500-950-3 711
Radonlab.-634-50350530-180-864
Summa-2 505-9002 0003 130-1 130-4 535
Offentligrättslig verksamhet
Övrig tillståndsprövning-2 826-20020 00019 500500-2 526
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet2551113 21420 000285 000265 80019 200152 414
Icke kärnteknisk verksamhet2511-16 278-2 00024 00025 000-1 000-19 278
Summa96 93618 000309 000290 80018 200133 136
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som Strålsäkerhetsmyndigheten använder i den nationella strålskyddsberedskapen finansieras från anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Stefan Appelgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, enheten för säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet, enheten för östeuropa och centralasien
Försvarsdepartementet, enheten för materiel, forskning och utveckling
Försvarsdepartementet, enheten för samordning av samhällets
Socialdepartementet, enheten för folkhälsa
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten
Näringsdepartementet, energienheten
Näringsdepartementet, enheten för forskning, innovation och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet