Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2013-02-28
N2013/1162/FIN
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
10158 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

 Forskning, utveckling och innovation

Vinnova ska redovisa

 • på vilka grunder prioriteringar mellan olika insatser genomförts och vilken roll framsyn, effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalyser spelat, 
 • de förstärkningar som skett inom ramen för propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) inom områdena produktionsteknik, transport, flyg samt säkerhet och krisberedskap,
 • hur myndigheten förbättrar sina insatser för små och medelstora företag, inklusive små och medelstora företags internationalisering, samt myndighetens samlade insatser för dessa aktörer. För de insatser som vänder sig till små och medelstora företag ska Vinnova redovisa hur insatserna utformats, hur myndigheten tar hänsyn till relevans och kvalitet samt vilka metoder som använts för att särskilt nå kvinnor, män, unga personer och personer med utländsk bakgrund. Vinnova ska bedöma de faktiska resultaten av detta arbete.

Strategi och analys

Vinnova ska

 • redogöra för myndighetens interna strategiarbete och hur detta påverkar Vinnovas prioriteringar,
 • redogöra för förändring i omsättning, antal anställda och förädlingsvärde i de små och medelstora företag Vinnova har bidragit med finansiering till de senaste tre åren.
 •  

EU-arbete och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa

 • hur det internationella perspektivet integreras i Vinnovas satsningar,
 • arbetet med EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling. Redovisningen ska omfatta Vinnovas roll som finansiär av partnerskapsprogram, rollen som nationellt ansvarig för information och rådgivning inklusive redogörelse för det svenska deltagandet i sjunde ramprogrammet.
 • hur myndigheten arbetat med frågor som gäller förverkligandet av Europeiska forskningsområdet. 

Övriga återrapporteringskrav

Vinnova ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2013.

2

Organisationsstyrning


1. Myndighetens verksamhet ska regelbundet bli föremål för omprövning och nya beslut. Vinnova ska återrapportera resultatet. Verksamheten i sin helhet ska om möjligt ha omprövats under en fyraårsperiod.

2. För EU-samarbete och internationellt arbete ska Vinnova särskilt:

  • bistå Regeringskansliet i europeiska forskningsområdeskommitténs arbetsgrupp om kunskapsöverföring, ERAC Working Group on Knowledge Transfer, 
  • bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling inom områdena IKT, Nanoteknik/material/produktion, Transport, Säkerhet, Små och medelstora företag, Kunskapsregioner samt Internationellt samarbete,
  • bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation. Vinnova ska ha ett huvudansvar för delprogram 2, IKT, samt delta i delprogram 1, Entreprenörskap och innovation. Vinnova ska komplettera Tillväxtverket i de delar av delprogram 1 som rör innovation, exempelvis genom utbildningar för Enterprise Europe-nätverkets regionala organisation,
  • företräda staten i medlemskapet i relevanta EG-artikel 187 och 185 samarbeten,
  • bistå Regeringskansliet i arbete kopplat till EU2020-strategin och underliggande flaggskeppsinitiativ inom myndighetens verksamhetsområde, inklusive europeiska innovationspartnerskap och utvecklingen av det kommande programmet för forskning och innovation, Horisont 2020,
  • bistå Regeringskansliet i arbetet i OECD:s kommitté för forsknings- och teknikpolitik (CSTP) och dess undergrupper, antingen som expert eller genom att svara för delegatskapet,
  • bistå Regeringenskansliet i arbetet med det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror,
  • i sitt NCP-arbete inkludera spridning av information om verksamheten vid kommissionens gemensamma forskningscentra (Joint Research Centre JRC) om möjligheten till forskningssamarbeten och vistelser vid dess institut. Vinnova bör samråda med Vetenskapsrådet för att koordinera sina insatser med den verksamhet som bedrivs av Vetenskapsrådet.  

3. Vinnova ska inom ramen för sin uppgift bistå regeringen i genomförandet av den nationella innovationsstrategin och bidra till att uppfylla dess mål. 

4. Vinnova ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygds-, havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med partnerskapsöverenskommelsen. Myndigheten ska vidare utifrån sitt uppdrag stödja de aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till EU:s strukturfondsprogram.

5. Vinnova ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Vetenskapsrådet samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering.

6. Vinnova ska samverka med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Vetenskapsrådet inom området vård, hälsa och omsorg.


 

3

Uppdrag

Pågående uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1. Vinnova ska medverka i Nordiska ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö och energi som pågår 2009–2013. Vinnova ska under 2013 tillsammans med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Vetenskapsrådet och Statens Energimyndighet finansiera forskning inom programmet med minst 9,4 miljoner kronor för de fyra myndigheterna sammantaget.

Övriga pågående uppdrag givna i särskild ordning

1. Regeringsbeslut den 27 november 2008 (N2008/7709/FIN) med uppdrag om utlysning, utvärdering och bedömning av strategiska forskningsområden. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen. Beslut justerat genom regeringsbeslut den 30 september 2010 (U2010/5686/F). Redovisning av årliga uppföljningar ska ske senast den 30 mars påföljande år.

2. Regeringsbeslut den 21 december 2009 (Fi2008/7811, Fi2009/1828, Fi2009/4756, Fi2009/7978 (delvis)) med uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen. Tidpunkten för redovisning justerades i regleringsbrevet för 2012 avseende anslag 1:16 Finansmarknadsforskning, till den 1 mars 2013. 

3. Regeringsbeslut den 10 juni 2010 (N2009/8901/ENT [delvis]) med uppdrag avseende innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 25 januari 2013.

4. Regeringsbeslut den 10 juni 2010 (N2010/3256/ENT) med uppdrag avseende insatser för unga innovatörer. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2013.

5. Regeringsbeslut den 30 september 2010 (U2010/5686/F) med uppdrag om utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden. Redovisning av den årliga uppföljningen ska ske senast den 30 mars påföljande år t.o.m. 2014. Utvärderingen ska redovisas senast den 1 maj 2015.

6. Regeringsbeslut den 16 december 2010 (N2009/8901/ENT [delvis]), med uppdrag avseende Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 25 januari 2013.

7. Regeringsbeslut den 16 december 2010 (N2009/8901/ENT [delvis]), med uppdrag avseende fortsatt utveckling av inkubatorer, företagshotell och liknande som är anpassade för kulturella och kreativa näringar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2013.

8. Regeringsbeslut den 28 april 2011 (N2011/3000/FIN) med uppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2014.

9. Regeringsbeslut den 1 september 2011 (N2011/5142/E) med uppdrag att genomföra en satsning på forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen t.o.m. 2014. 

10. Regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (N2011/5769/RT) med uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Uppdraget ska årligen redovisas senast den 31 januari t.o.m. 2015.

11. Regeringsbeslut den 17 november 2011 (N2011/6170/FIN) med uppdrag att utlysa planeringsbidrag för ansökningar om nya kunskaps- och innovationsplattformar vid det Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2013.

12. Regeringsbeslut den 24 november 2011 (N2011/6169/FIN) med uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 maj och 30 novemer 2012 samt 28 februari och 31 augusti 2013 samt slutredovisas senast den 15 mars 2014.

13. Regeringsbeslut den 16 februari 2012 (U2012/907/F) med uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet. Arbetets utfall ska utvärderas senast den 1 juli 2015.

14. Regeringsbeslut den 23 februari 2012 (N2012/1049/FIN) med uppdrag att komplettera programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

15. Regeringsbeslut den 3 mars 2012 (N2011/6151/FIN) med uppdrag att genomföra insatser för tillväxt i små och medelstora företag genom innovationscheckar och innovationscoacher. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 maj 2013 respektive den 15 maj 2014 samt slutredovisas senast den 1 juli 2015.

16. Regeringsbeslut den 4 april 2012 (N2012/2145/E) med uppdrag att genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området miljöteknik. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2015.

17. Regeringsbeslut den 31 maj 2012 (N2012/2819/FIN) med uppdrag att utforma och genomföra en pilotinsats för tillämpning av designbaserad kompetens i utvecklingen av offentliga tjänster. Uppdraget har justerats genom regeringsbeslut den 15 oktober 2012 (N2012/5390/FIN). Uppdraget ska delredovisas senast den 15 maj 2013 respektive den 15 maj 2014 samt slutredovisas senast den 1 juli 2015.

18.  Regeringsbeslut den 5 juli 2012 (N2012/3381/E) med uppdrag att genomföra en särskild satsning med syfte att utveckla testbäddar inom miljöteknikområdet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2015.

19. Regeringsbeslut den 26 juli 2012 (N2012/3599/ITP) med uppdrag att utveckla och vidareutveckla den tekniska plattformen öppnadata.se - en portal för innovation. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 mars 2013 respektive den 15 mars 2014 samt slutredovisas senast den 1 juli 2015.

Nya uppdrag

För ytterligare detaljer om uppdragen 1-5 och 13-15 hänvisas till proposition Forskning och innovation (prop. 2012/13:30). Dessa uppdrag ska delredovisas i årsredovisningen.

1. Vinnova ska genomföra en satsning inom områdena gruv-, mineral- och stålforskning som omfattar 25 miljoner kronor under 2013. Satsningar inom de geovetenskapliga områdena och inom metallbaserad materialforskning ska göras med hög näringsrelevans och hög vetenskaplig kvalitet. Satsningarna ska omfatta hela kedjan från malmgeologi och prospekteringsteknik via gruvdrift och tillverkningsprocesser till användningsområden för restprodukter och substitution av kritiska råvaror. Satsningen kan göras inom ramen för de strategiska innovationsområdena som finns beskrivna i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

2. Vinnova ska inrätta en nationell EU-samordningsfunktion där övriga forskningsfinansiärer ingår. Samordningsfunktionen ska underlätta prioritering av deltagandet i europeiska partnerskapsprogram och ta fram rekommendationer för regeringens beslut om deltagande inom vissa typer av partnerskap. Vidare ska samordningsfunktionen samordna och förstärka det strategiska och proaktiva arbetet inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet, föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper på nationell och regional nivå, samt verka för synergier mellan EU-satsningar och nationella satsningar inom forskning och innovation. Samordningsfunktionen ska även följa och analysera utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Vid Vinnova ska det finnas ett sekretariat som bistår samordningsfunktionen med underlag.

3. Vinnova ska i samråd med Vetenskapsrådet fördela medel för forskning som är av hög vetenskaplig kvalitet inom olika vetenskapliga discipliner och som bedöms bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskola samt näringsliv och offentlig sektor.

För uppdraget får Vinnova disponera 12 miljoner kronor 2013 och 20 miljoner kronor 2014 från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 4 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Vinnova.

Fördelningen av utbetalade medel ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2015. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2016.

4. Vinnova ska öka tillgängligheten till test- och demonstrationsanläggningar vid industriforskningsinstituten inom RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE)samt genomföra andra investeringar och nyetableringar av test- och demonstrationsanläggningar, för 50 miljoner kronor 2013. Vinnova ska tillsammans med RISE ta fram en strategi för att tillgängliggöra test- och demonstrationsanläggningar inom RISE, samt gemensamt bedöma behovet av andra investeringar och nyetableringar. Strategin ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2013. 

5. Vinnova ska genomföra satsningar på tjänsteforskning i syfte att skapa en svensk tjänsteforskning med internationellt hög vetenskaplig kvalitet som kan bidra till näringslivets konkurrenskraft och till förnyelse av offentlig sektor. Det finns en stor efterfrågan på kunskap och kompetens för tjänsteinnovation. Tjänsteforskning är ett möjliggörande kunskapsområde, men samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi krävs för att kunskapen ska bidra till produktivitet och konkurrenskraft i företag, liksom till effektivitet och kvalitet i offentliga tjänster. Ett effektivt nyttiggörande av tjänsteforskning är en viktigt förutsättning för att framgångsrikt möta samhällsutmaningar och de behov som näringslivet har.

6. Vinnova ska delta i och samverka i fråga om genomförandet av de forskningssamarbeten som blir en följd av samarbeten med de länder som Sverige har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser med.

7. Vinnova ska göra en översyn av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. Regeringen aviserade i beslut "Uppdrag att komplettera programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation" (N2012/1049/FIN) sin avsikt att göra en översyn av programmet för Fordonsstrategisk forskning och innovation, FFI. Översynen ska omfatta hur programmet i dag och den pågående utvecklingen av programmet med bl.a. färdplaner, svarar mot de samhällsbehov inom fordonssektorn, konkurrenskraft, trafiksäkerhet och energi/miljö, som programmet adresserar. Översynen ska även beakta den strukturomvandling som nyligen skett och sker inom fordonsindustrin, och speciellt diskutera balansen mellan fordonstillverkare / leverantörer och relationen till det i dag separata Leverantörsprogrammet hos Tillväxtverket. Vidare ska översynen belysa förutsättningar och möjliga vägar för ett ökat nyttiggörande av programmets resultat. Slutligen ska möjligheterna belysas  för FFI både att bidra till regeringens Innovationsstrategi och dra nytta av densamma. Översynen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2013.

8. Vinnova ska tillsammans med Tillväxtverket under 2013-2014 utveckla och genomföra en fortsättning av programmet Ungas Innovationskraft. Insatserna ska bidra till att öka andelen unga som utvecklar och kommersialiserar sina idéer. En delrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2013 där myndigheterna gemensamt redovisar vilka insatser och grupper man avser att prioritera i programmet, hur man avser bedriva det fortsatta arbetet samt hur insatserna ska förankras i målgrupperna. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2015 i enlighet med rapporteringskraven i regeringens beslut om uppdrag till Tillväxtverket m.fl. avseende insatser för unga innovatörer (N2010/3256/ENT).

9. Vinnova ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med innovations- och näringspolitiska frågor inför och under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. I uppdraget ingår att bistå dels i  anordnandet av en konferens om Nordens framtida näringspolitik under våren 2013, dels i  arbetet med att ta fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram för innovations- och näringspolitiken från 2014 och framåt.

10. Vinnova ska i nära dialog med Tillväxtanalys genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser. De insatser som analyseras ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Effektanalyserna ska omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten resulterar i. Myndigheten ska också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget ska redovisas till Regerinskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2014.

11. Utifrån den nationella innovationsstrategins mål att ”Sverige lär av andra länders arbete med att utveckla innovationspolitiken och inspirerar internationellt genom ett långsiktigt och samordnat arbete med att stärka innovationsklimatet”, ska Vinnova under 2013 genomföra en internationell konferens i samverkan med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Konferensen ska utformas så att den stödjer genomförandet av innovationsstrategin. 

12. Vinnova ska tillsammans med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ta fram ett underlag för utformning av den regelbundna uppföljningen av den nationella innovationsstrategin och redovisningen av det svenska innovationsklimatets utveckling på nationell och regional nivå, vilket har aviserats i regeringsbeslutet om den nationella innovationsstrategin den 11 oktober 2012 (N2011/547/FIN). Uppdraget ska genomföras i dialog med Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB), i det senare fallet inom ramen för SCB:s uppdrag att utveckla indikatorer för innovation (N2011/7252/FIN). Ett första underlag till utformning av uppföljningen ska presenteras för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2013.  Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2013 och senast den 28 februari 2014 samt slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2014.

13. Vinnova ska utlysa program för strategiska innovationsområden för att skapa ny, långsiktig och fördjupad samverkan mellan olika aktörer såsom universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor på nationell och regional nivå, civilsamhälle samt andra aktörer. De strategiska innovationsområdena ska utgå från samhällsutmaningar, forskningen ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, ha inslag av medfinansiering och kunna påvisa ny eller områdesövergripande samverkan. Insatserna kan med fördel vara flervetenskapliga. Centralt är att alla dessa aktörer och andra användare aktivt involveras redan i problemformuleringsstadiet. Kunskapsutbyte och gemensamma processer för problemformuleringen bör alltså ske. De strategiska innovationsområdena ska identifieras inom svenska styrkeområden utifrån ett syfte att bidra till att möta samhällsutmaningar. Delfinansiering från näringsliv och offentlig verksamhet ska vara en förutsättning. Insatserna ska utformas så att det finns möjlighet att löpande ompröva inriktning och struktur på insatserna för att kunna möta nya utmaningar i samhället. Lärdomar dragna av svenska och internationella erfarenheter och av dialoger med berörda parter bör löpande integreras i arbetet. Återkommande uppföljning av de strategiska innovationsområdena ska genomföras. Vinnova bör ha i åtanke att det på medellång och längre sikt ska göras en eller flera utvärderingar av effekter av satsningen, både i termer av uppnådda resultat och av effekter på samverkansmönster mellan aktörer. För uppdraget har avsatts 75 miljoner kronor 2013. Uppdraget ska delredovisas i samband med årsredovisningen.

Vinnova ska, inom det strategiska innovationsområdet energi, där medel tillförs Statens energimyndighet, ha ett samlat ansvar för de delar av satsningen där olika samverkanskonstellationer sammanförs. Vinnova och Statens energimyndighet ska i samverkan bedöma insatsernas relevans och kvalitet.

14. Vinnova ska, i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, i termer av relevans och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. I begreppet samverkan med det omgivande samhället avses samverkan med part som inte är universitet eller högskola. För uppdraget har avsatts 30 miljoner kronor 2013. För 2014 planeras anslaget för uppdraget vara 50 miljoner kronor och efterföljande år 60 miljoner kronor. 

I arbetet med att utforma metod och kriterier bör lärdomar och synpunkter från lärosäten och forskningsfinansiärer beaktas. Vidare bör även synpunkter från näringsliv, forskningsinstitut, organisationer, samt offentlig sektor på nationell och regional nivå, beaktas. Dessutom bör en internationell utblick göras och lärdomar från detta beaktas. De metoder och kriterier som tas fram ska utformas på ett sätt som gör det möjligt att användas i ett framtida resursfördelningssystem. 

Det är viktigt med ett löpande utvecklingsarbete i syfte att förbättra och kvalitetssäkra statistik och metoder för att bedöma och visa på resultaten av samverkan och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

Baserat på den modell och de kriterier som utvecklas ska Vinnova genomföra utlysning och fördela medel. Medlen ska fördelas till de lärosäten som efter ett ansökningsförfarande bedöms visa bäst kvalitet och prestation i samverkan med det omgivande samhället. Under en initial utvecklingsfas kan medel vid behov användas för lärosätens medverkan i utformning av modell och kriterier. 

Uppdragets bakgrund beskrivs närmare i avsnitt 6.3 i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30). Uppdraget anknyter även till det uppdrag om ett framtida resursfördelningssystem som ges till Vetenskapsrådet enligt avsnitt 6.2.4 i samma proposition, samt till uppdrag nummer 15 nedan. 

Vinnova ska ansvara för uppföljning och utvärdering av satsningen. Vinnova ska delredovisa uppdraget i samband med årsredovisningen. I delredovisningen ska framgå hur medlen fördelats och hur modellen utvecklats. 

15. Vinnova ska, i samråd med Vetenskapsrådet, stödja universitets och högskolors strategiska arbete när det gäller samverkan med det omgivande samhället och verka för att forskningsbaserad kunskap kommer till nytta.

Vinnovas stöd för lärosätenas strategiska arbete bör ta sin utgångspunkt i en starkare koppling mellan utbildning, forskning och innovation. Detta närmare samband bidrar till att både stärka kvaliteten i, och öka nyttiggörandet av, forskningsbaserad kunskap.

I universitetens och högskolornas uppgift ingår att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt att verka för att forskningsresultat som tagits fram vid högskolan kommer till nytta. För att universiteten och högskolorna effektivt ska bidra till samhällets utveckling och Sveriges globala konkurrenskraft, är det viktigt att lärosätena arbetar strategiskt med att underlätta samverkan och utveckla sina samverkansformer med det omgivande samhället. Uppdragets bakgrund beskrivs närmare i avsnitt 11.3.1 i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30). Uppdraget anknyter även till uppdrag 14 ovan. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem155 019
ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (ram)155 019

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningskostnader.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem2 223 891
ap.1Verket för innovationssystem (ram)2 223 891

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemen, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Enligt  forsknings- och innovationsproposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vinnova använda minst      20 miljoner kronor för strategisk forskning inom produktionsteknik,  80 miljoner kronor för strategisk forskning inom transportområdet,  20 miljoner kronor för strategisk forskning inom flygområdet samt   20 miljoner kronor för strategisk forskning på säkerhet och krisberedskap.

Vinnova ska till Almi Företagspartner AB överföra minst 50 miljoner kronor för att Almi Företagspartner AB, i samråd med Vinnova, ska ansvara för utformning och drift av ett nationellt Inkubatorprogram. Almi Företagspartner AB ansvarar för programmets löpande uppföljning. Vinnova ansvarar, efter samråd med Almi Företagspartner AB, för programmets utvärdering.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

I anslaget ingår bidrag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Vinnova ska använda minst 4 miljoner kronor till den utlandsbaserade verksamheten vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Dessa ska användas för av Vinnova formulerade uppdrag med syfte att konkret stödja Vinnovas verksamhet och mål.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
ap.14 6513 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.166 7173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 500 0001 500 000600 000400 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2512 918
2013-02-2512 918
2013-03-2512 918
2013-04-2512 918
2013-05-2512 918
2013-06-2512 918
2013-07-2512 918
2013-08-2512 918
2013-09-2512 918
2013-10-2512 918
2013-11-2512 918
2013-12-2512 921
Summa155 019
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Lena Ek
Johanna Carnö
Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/ESA och SFÖ
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Landsbygdsdepartementet/LB och JFS
Näringsdepartementet/AS, E, ENT, KLS, RT och TE
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Naturvårdsverket
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Trafikverket
Statens energimyndighet
Innovationsbron AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling
Skåne läns landsting
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Norrbottens läns Landsting
Västra Götalands läns landsting
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Gotlands län
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Hallands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Västerbottens län