Utrikesdepartementet


Protokoll
I:14
vid regeringssammanträde
2013-02-07
UF2013/8577/UD/SP

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 5, bet. 2012/13:UU1, rskr. 2012/13:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen3 500
ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)3 500
Disponeras av Försvarsmakten75 500
ap.1Försvarsmakten (ram)75 500
Disponeras av Folke Bernadotteakademin9 500
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)9 500
Disponeras av Kammarkollegiet48 954
ap.3Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser (ram)48 954
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet6 500
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)6 500
ap.4.1del till UD (ram)5 400
ap.4.2del till Svenska institutet i Alexandria (ram)1 100

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Försvarsmakten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Av medlen får 11,3 miljoner kronor användas för personalbidrag inom ramen för GSFP till följande insatser:

EU:s insats i Bosnien och Hercegovina (ALTHEA), minst 1,0 miljoner kronor.                                           
EU:s träningsinsats för Somalia, lokaliserad till Uganda (EUTM Somalia), högst 6 miljoner kronor.
EU:s maritima insats vid Afrikas Horn (EUCAP Nestor), minst 1,5 miljoner kronor.
EU:s träningsinsats i Mali (EUTM Mali), högst 3 miljoner kronor.      EUTM Somalia och EUTM Mali finansieras även från utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap.


FN:s fredsbevarande insatser med flera

Försvarsmakten ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser och till andra insatser som specificeras nedan. Av medlen får 60,5 miljoner kronor användas för personalbidrag till följande av FN:s och andra organisationers insatser:

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO), minst 7,0 miljoner kronor.
FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), högst 12,0 miljoner kronor.
FN:s insats i Afghanistan (UNAMA), minst 1,5 miljoner kronor.
FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP), högst 9,0 miljoner kronor.
FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO), högst 15,0 miljoner kronor.
FN:s interimsstyrka i Libanon (UNIFIL).
FN:s observatörsgrupp för truppåtskillnad i Syrien/Israel (UNDOF).
Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea (NNSC), minst 11,0 miljoner kronor.         
Multinational Force & Observers övervakning av gränsen mellan Egypten och Israel i Sinai (MFO), högst 6,4 miljoner kronor.


Nya insatser

Försvarsmakten ska ha organisatorisk beredskap att delta i nya insatser som EU, FN, OSSE, Nato/PFF inleder under 2013. Deltagande i nya insatser ska ske efter regeringsbeslut och dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet) och ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel från insatser inom samma organisation.

Insatsnära verksamhet

Av medlen får högst 3,0 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, samverkan mellan myndigheter, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet.

Försvarsmakten ska bidra till att förstärka kunskaperna i franska språket hos sådan utvald personal som avses för tjänstgöring i internationella krishanteringsinsatser där sådana kunskaper är nödvändiga. Försvarsmakten får avsätta högst 0,7 miljoner kronor för de merkostnader som denna utbildning skapar.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

I samband med prognostillfällena i Hermes den 2 maj och 29 juli ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. En sådan prognos ska också överlämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet) den 30 september.

Försvarsmakten ska vidare redovisa
• samarbetet med andra svenska myndigheter kring bidragen till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet,
• hur erfarenheterna tas om hand i organisationen.

ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal - observatörer och andra experter - till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, OSSE, EU samt annan verksamhet som specificeras nedan för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska Rikspolisstyrelsen inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli samt 25 oktober, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

ap.3 Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser

Anslagsposten får användas till att främja följande områden: fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, Europarådet, OSSE, EU samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. 

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.4.1 del till UD

Anslagsposten får användas till att främja följande områden: fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, Europarådet, OSSE, EU samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. 

ap.4.2 del till Svenska institutet i Alexandria

Svenska institutet i Alexandria disponerar 1 100 000 kronor för sin verksamhet.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten får användas till verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv.

Följande verksamhetsområden ska främjas:
• Säkerhetssektorreformer (SSR),
• Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR),
• Samordna och utveckla det internationella samarbetet inom the International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum)
• Internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer
• Personalstöd till OSSE:s verksamhet, såväl i fält som i sekretariatet och institutionerna.

Fördelningen av medel bör utgå från nedan angivna riktmärken 


Indikativt belopp i tkr
Personalstöd till OSSE:s verksamhet5 250
Säkerhetssektorreformer (SSR)650
Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR)500
The international Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum)1 800
Internationella forskararbetsgrupper för fredbevarande operationer1 300
Totalt9 500

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.12 182Inget0
ap.2105Inget0
ap.31 293Inget0
ap.4.1419Inget0
ap.4.233Inget0
ap.6286Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
1:2 ap.41:2 ap.4.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
Utdrag till

Statsrådsberedningen FCK
Justitiedepartementet PO
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Försvarsdepartementet MFI
Försvarsdepartementet SSP
Finansdepartementet BA
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
riksdagen, utrikesutskottet