Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2013-02-07
A2013/577/A
Arbetsförmedlingen
Hälsingegatan 38
11399 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Arbetsförmedlingen
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. AU1, rskr. 122, prop. 2012/13:1 utg.omr. 14, bet. AU2, rskr. 121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Stärkt förtroende för Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens verksamhet ska präglas av en god service och en hög kvalitet. Myndigheten ska åtnjuta ett högt förtroende hos dem som utnyttjar dess tjänster.

Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat och genomförda insatser senast den 14 juni 2013 samt i årsredovisningen för 2013.

En effektiv verksamhet

Arbetsförmedlingen ska använda befintliga resurser på ett effektivt sätt. Arbetsgivare och arbetssökande ska få ändamålsenligt stöd utifrån vad som är arbetsmarknadspolitiskt motiverat. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat och genomförda insatser, inklusive genomförda och planerade effektiviseringsåtgärder, senast den 14 juni 2013 samt i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Övergripande

Arbetsförmedlingen ska i sina redovisningar till Regeringskansliet, där det är möjligt och relevant, redovisa statistik och analyser uppdelat på 
– kön, 
– ålder, 
– utbildningsbakgrund,
– inrikes och utrikes födda, och
– personer med och utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

1. Insatser för att bryta långvarig arbetslöshet

Arbetsförmedlingen ska säkerställa genomförandet av det nya arbetssättet som infördes 2012 i syfte att förkorta arbetslöshetstiderna och öka sysselsättningen.

För att bryta långtidsarbetslöshet ska kvaliteten och aktivitetsnivån i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar vara hög.

Arbetsförmedlingen ska ha fortsatt fokus på de utvecklingsområden som myndigheten har identifierat, bl.a. utökad användning av gruppaktiviteter, matchning vid varje kontakt med de arbetssökande, användande av kompletterande aktörer och ökning av nivån på arbetsplatsförlagda aktiviteter.

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 juni 2013 och i samband med årsredovisningen för 2013 redovisa handläggartätheten i jobb- och utvecklingsgarantins olika faser samt i jobbgarantin för ungdomar jämfört med 2011 och 2012.

Redovisningen ska omfatta vad förstärkningen har inneburit för kvaliteten och deltagarnas aktivitetsnivå. Vidare ska redogöras för antalet möten mellan arbetslösa och arbetsförmedlare jämfört med 2011 och 2012, vilka aktiviteter deltagarna i faserna ett och två deltagit i, vilka typer av sysselsättningar deltagarna i sysselsättningsfasen erbjudits och hur lång tid besluten avser (utifrån individens behov och risken för inlåsning). En analys ska även göras av hur tillsättningen av sysselsättningsplatser genomförs. Arbetsförmedlingen ska även redovisa kontrollarbetet av anordnare av sysselsättningsplatser.

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 juni 2013 och i samband med årsredovisningen för 2013 redovisa hur samverkan bedrivs med andra aktörer såsom kommuner och arbetsmarknadens parter.

2. Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet

För att förhindra långtidsarbetslöshet ska personer som riskerar långvarig arbetslöshet tidigt få individanpassat stöd i form av framför allt förstärkta förmedlingsinsatser, men även relevanta programinsatser kan komma i fråga. Antalet platser i konjunkturberoende program utanför garantierna beräknas till cirka 54 000 årsplatser (35 000 inom utgiftsområde 14), varav 15 000 inom arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning. Arbetssökandet för personer som bedöms ha bättre jobbchanser ska i ökad utsträckning följas upp, bl.a. genom möten med en arbetsförmedlare.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetssökande i fortsatt hög utsträckning erbjuds plats hos kompletterande aktörer och att kompletterande aktörer i ökad utsträckning tillhandahålls inom ramen för ett valfrihetssystem.

Arbetsförmedlingen ska samverka med trygghetsorganisationerna för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden och för de personer som övergår från insatser inom trygghetsorganisationerna till Arbetsförmedlingens verksamhet.

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 juni 2013 och i samband med årsredovisningen för 2013

- redovisa resultatet av arbetet med de personer som löper störst risk för långvarig arbetslöshet, särskilt avseende omsättning till arbete respektive utbildning för dem som tagit del av stödet i form av fördjupade förmedlingsinsatser och i förekommande fall programinsatser utanför garantierna,

-redovisa hur informationen till deltagare hos kompletterande aktörer och leverantörer av kompletterande tjänster utvecklas samt hur ett ratingsystem stegvis introduceras för att visa kvalitetsskillnader mellan leverantörer. Syftet är att deltagarna ska kunna göra ännu mer medvetna val, och

- redovisa hur samverkan bedrivs med andra aktörer såsom kommuner, arbetsmarknadens parter och trygghetsorganisationerna.

3. Ökad sökaktivitet genom tydligare krav och ökad uppföljning

Samtliga arbetslösa bör aktivt söka arbete. Stöd till individen att finna ett arbete ska kombineras med krav på denne att hitta en egen försörjning. När förmedlingsinsatser kombineras med kontroll och uppföljning av arbetssökandet kan övergången från arbetslöshet till sysselsättning öka. Uppföljningen ska börja tidigt i arbetslösheten och öka med tiden. Efter fyra månader blir uppföljningen allt mer viktig. Oavsett den ersättningsform som en arbetslös uppbär ska sökaktiviteten följas upp. Arbetsförmedlingen ska stärka uppföljningen av arbetssökandet bland mottagare av ekonomiskt bistånd.

Tätare möten utgör ett viktigt stöd för den enskilde, men är också ett grundläggande steg för förbättrad uppföljning och säkerställandet av arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring.

De föreslagna förändringarna i arbetslöshetsförsäkringens åtgärdssystem kommer att innebära förändringar i Arbetsförmedlingens arbete med kontrollfunktionen. Mot bakgrund av dessa förändringar ska Arbetsförmedlingen redovisa hur uppföljningen av kontrollfunktionen kommer att dokumenteras. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska bistå Arbetsförmedlingen i denna redovisning.

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 juni 2013 och i samband med årsredovisningen för 2013

- redovisa hur myndigheten har ökat uppföljningen av arbetssökande och som en del av detta redovisa antalet möten som de arbetslösa har haft med en arbetsförmedlare och analysera hur antalet möten har påverkat sökaktiviteten,

- redovisa resultatet av arbetet med handlingsplanerna, inklusive uppdateringsfrekvens och i vilken utsträckning förnyade bedömningar har gjorts,

- redovisa hur samverkan bedrivs med andra aktörer såsom kommuner och arbetsmarknadens parter,

- redovisa det fortsatta arbetet med att införa indikatorer för att följa kontrollen av arbetssökande som söker ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, bl.a. avseende kompletterande aktörer och med koppling till det nya arbetssättet. Arbetsförmedlingen ska även ta fram indikatorer för myndighetens uppföljning av sökaktivitet avseende dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, oavsett ersättningsform. Arbetet ska beakta regeringsuppdraget om krav på arbetssökande vid öppen arbetslöshet och vid deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program (dnr A2012/4242/A), och

- redogöra för effekterna av de åtgärder inom kontrollfunktionen som myndigheten har genomfört under det senaste året.

Arbetsförmedlingen ska vidare redovisa hur man säkerställer att arbetet med kontrollfunktionen fungerar på ett tillfredsställande sätt vad gäller de arbetssökande som tar del av en tjänst hos en kompletterande aktör. Arbetsförmedlingen ska även avseende perioden januari – april 2013 redogöra för om och i så fall hur de insatser som myndigheten vidtagit, i syfte att förbättra den interna och externa hanteringen av avvikelserapporter, givit några resultat. Av redovisningen ska det vidare framgå hur Arbetsförmedlingen hanterar avvikelserapporteringar och vilka eventuella utvecklingsområden avseende hanteringen som identifierats. Arbetsförmedlingen ska även lämna förslag på hur identifierade utvecklingsområden ska åtgärdas och en tidplan för det arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2013.

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 juni 2013 redovisa hur uppföljningen av kontrollfunktionen kommer att dokumenteras.

Arbetsförmedlingen ska i samband med årsredovisningen för 2013 redogöra för införandet av de nya uppföljningsåtgärderna inom arbetslöshetsförsäkringen.

4. Ungdomar

Arbetsförmedlingen ska arbeta aktivt med ungdomar redan från första dagen i arbetslöshet. Ungdomar, som ofta saknar egna nätverk, ska ges stöd genom matchnings- och vägledningsinsatser, bl.a. för att öka jobbchanserna direkt eller kunna hitta vägar tillbaka till studier. Programinsatser tidigt i arbetslösheten kan komma i fråga för en begränsad grupp om det finns särskilda skäl.

Möjligheterna ska öka för arbetslösa ungdomar att söka arbete i hela landet eller flytta till annan ort för att studera. Ett treårigt försök ska genomföras som innebär att åldersgränsen för flyttningsbidrag för ungdomar som varit arbetslösa i minst 12 månader sänks. För att säkerställa att försöket blir möjligt att utvärdera ska det utformas i samråd med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Skolverket har i uppdrag att ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Arbetet ska ske efter samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hjälpmedelsinstitutet. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man löser de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomar kan få. De berörda myndigheterna ska gemensamt genomföra utbildningarna. Skolverket är huvudansvarig för att arrangera och samordna arbetet med fortbildningsinsatsen.

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 juni 2013 och i samband med årsredovisningen för 2013 redovisa arbetet med förstärkt förmedlingsstöd till unga och resultatet av detta arbete.

5. Etablering av vissa nyanlända

a. Statistik kring etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska redovisa statistik med kommentarer kring etableringsuppdragets genomförande. Redovisningen ska beskriva skillnader mellan nyanlända som kommer från anläggningsboende, respektive eget boende, kvotflyktingar samt anhöriga. Redovisningen ska även innehålla statistik avseende etableringsplanerna i olika kommuner och regioner. Vid behov ska Arbetsförmedlingen inhämta uppgifter från Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 maj och 1 november 2013.

b. Bosättning för nyanlända inom etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att flernyanlända med uppehållstillstånd ska kunna lämna Migrationsverkets mottagande och påbörja sin etableringsprocess samt vilka åtgärder som vidtagits för att nyanlända som bosatts i glesbygdskommuner i högre utsträckning ska stanna kvar i kommunen under etableringsperioden. Arbetsförmedlingen ska i arbetet samråda med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 maj 2013. 

c. Praktiskt basår

Minst 100 anvisningar till arbetsträning i form av praktiskt basår ska avse arbetsplatser inom landsbygdens näringar. Med landsbygd avses i det här sammanhanget hela landet förutom storstäder och förortskommuner till storstäder enligt SKL:s kommungruppsindelning, samt de större städerna Uppsala, Linköping, Västerås och Örebro. Med landsbygdens näringar avses all näringsverksamhet som utförs i dessa geografiska områden.

Arbetsförmedlingen ska redovisa antalet anvisade personer fördelade på arbetsgivarens näringsgren samt det totala ersättningsbeloppet per företag i samband med årsredovisningen för 2013.

6. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingens insatser för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. Förmedlingens verktygslåda ska bli mer flexibel för att möta komplexa behov hos nya grupper arbetslösa. För att öka möjligheten för dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få ett arbete har Arbetsförmedlingen i uppdrag att stegvis implementera praktikantprogram inom de statliga myndigheterna utifrån tillgången på lämpliga arbetssökande och platser (dnr A2012/4066).

Andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete ska öka jämfört med föregående år. Minst 40 procent av rekryteringen till Samhall AB och minst 40 procent av de nya deltagarna i trygghetsanställning ska komma från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om.

Uppdraget samt medelsanvändningen för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inklusive kostnader för experter som deltar i sådana ärenden, ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2013.

Arbetsförmedlingen ska vidare senast den 14 juni 2013 och i samband med årsredovisningen för 2013

- redovisa hur sammansättningen av gruppen anställda med stöd av lönebidrag m.m. har förändrats och hur man arbetar för att säkerställa en god kvalitet i beslut om subventionsgrad, och

- i perspektiv av relevanta slutsatser i betänkandet Sänkta trösklar – högt i tak (SOU 2012:31) samt pågående arbete inom myndigheten redovisa hur kvaliteten i processen för identifiering av funktionsnedsättning och bedömning av arbetsförmåga kan förbättras och hur myndighetens arbete på området kan utvecklas.

Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska vidare, inom ramen för den satsning som pågår under perioden 2011–2013 med coacher över tröskeln, i samråd genomföra ett försök i syfte att stödja både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska senast den 10 april 2014 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) gemensamt lämna slutrapport om försöket.

Arbetsförmedlingens undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning ska genomföras varje år. Arbetsförmedlingen ska senast den 31 mars 2013 redovisa resultat från en interimistisk undersökning som inte är kopplad till Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU) och senast den 31 mars varje år fr.o.m. 2014 redovisa resultat från en årligen återkommande undersökning kopplad till AKU. I undersökningarna ska det skapas förutsättningar för jämförbarhet med de tidigare undersökningar om funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen redovisat. Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) initiera undersökningarna.

7. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

a. Rehabiliteringsinsatser i samarbete med Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samarbete vidareutveckla metoder och arbetssätt i de sjukfall där insatser bedöms nödvändiga för att stödja den enskildes återgång i arbete. Genom införandet av rehabiliteringskedjan har behovet av tidiga och aktiva insatser under sjukskrivningsprocessen betonats. Sådana insatser ska bidra till att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen. Samarbetet ska bidra till att klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och öka tryggheten för den enskilde i de situationer där den enskilde har behov av stöd från myndigheterna för övergång i arbete. Myndigheterna ska redovisa vidtagna åtgärder och resultat av dessa åtgärder samt finansiering och kostnader inom respektive myndighet.

Myndigheterna ska senast den 1 augusti 2013 lämna en delredovisning av uppdraget. En samlad redovisning för 2013 ska lämnas i samband med årsredovisningen för 2013. Återrapporteringarna ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet).

b. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Stödet till unga med aktivitetsersättning ska utvecklas för att underlätta återgång i arbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska inom ramen för sitt samarbete, inom samordningsförbundens verksamhet och genom samverkan med andra relevanta aktörer, stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Myndigheterna ska senast den 1 augusti 2013 lämna en delredovisning av uppdraget. En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2013.

c. Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 augusti 2013 redovisa en fördjupad analys av programmet arbetslivsintroduktion. Analysen ska avse verksamheten under 2010, 2011, 2012 och första halvåret 2013. I analysen ska ingå vilka typer av insatser Arbetsförmedlingen har tillhandhållit, aktivitetsnivån och en beskrivning av deltagarna, bl.a. hur länge de har varit frånvarande från arbetsmarknaden, utbildningsnivå och var i landet de bor. Vidare ska analysen innehålla en uppföljning av vad som har hänt med deltagarna efter avslutad arbetslivsintroduktion, dvs. hur stor andel som gått vidare till Arbetsförmedlingens övriga verksamhet (t.ex. i vilka program) eller lämnat programmet för någonting annat, t.ex. arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik i uppföljningen av de personer som omfattas av samarbetet mellan myndigheterna.

8. Utvecklingsanställning hos Samhall AB

Arbetsförmedlingen ska anvisa personer till utvecklingsanställning hos Samhall AB enligt 36 b § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Under 2013 ska antalet som erbjuds utvecklingsanställning uppgå till minst 1 000 personer i genomsnitt. Utvecklingsanställningarna ska föregås av en tre månader lång anvisning till förberedande insatser i Samhalls regi.

Arbetsförmedlingen ska redovisa antalet personer som anvisats utvecklingsanställning enligt ovan senast den 14 juni 2013 och i samband med årsredovisningen för 2013.

9. Kulturarvslyftet

Arbetsförmedlingen ska anvisa personer till Kulturarvslyftet enligt förordningen (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet. Arbetsförmedlingen ska i första hand prioritera dem som har deltagit i arbetslivsintroduktionen. I andra hand ska Arbetsförmedlingen anvisa personer som omfattas av insatser i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som får sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och kan antas komma att förbruka dagarna med sådan ersättning inom tolv månader, eller får tidsbegränsad sjukersättning enligt 4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2013 och i samband med årsredovisningen för 2013. Av redovisningen ska framgå antalet personer som har deltagit i arbetslivsintroduktionen och antalet personer som kommer direkt från sjukförsäkringen.

10. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingen ska fortsätta att utveckla och förbättra sina arbetsgivarkontakter, dels för att stödja personer att hitta arbete, dels för att underlätta för arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Särskilda ansträngningar ska göras för att stödja personer som har en svag förankring på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 juni 2013 och i samband med årsredovisningen för 2013 redovisa en strategi för utveckling av arbetssätt samt genomförda insatser och resultat av dessa, bl.a. informationsinsatser om lönesubventionerade anställningar.

11. EU:s programperiod 2014-2020

Arbetsförmedlingen ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygds- och havs- och fiskerifonden, inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Myndigheten ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till regionala strukturfondsprogram eller motsvarande.

12. Kommissionens genomförandebeslut om Euresnätverk

Arbetsförmedlingen ska utreda ekonomiska och andra konsekvenser av kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om Euresnätverket (C[2012] 8548 final) samt analysera vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta för att genomföra beslutet senast den 1 januari 2014.

Arbetsförmedlingen ska lämna en redovisning av uppdraget senast den 15 mars 2013.

13. Prognoser

Arbetsförmedlingen ska fortsätta att prioritera och utveckla arbetet med prognos för verksamheten och de anslag myndigheten disponerar.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska samverka i processen för framtagande av prognoser avseende anslag som tillförts budgetmedel för genomförande av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2013–2017 den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2013. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Särskild vikt ska läggas på analys av och prognoser för tidiga programinsatser för dem som riskerar långtidsarbetslöshet, jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetslivsintroduktion, etablering av vissa nyanlända invandrare och insatserna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Eventuella avvikelser från de av regeringen beräknade volymerna avseende program och insatser ska motiveras. Sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen ska redovisas tydligt.

Arbetsförmedlingen ska vidare vid prognostillfällena:

- Redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för 2013 ska vara månadsfördelad.

- Redovisa förändringar av prognoserna i jämförelse med senast lämnad prognos och i förhållande till statsbudgeten. Skillnader ska förklaras och analyseras.

- Särredovisa aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar under 2013. Inflödet och utflödet av antalet deltagare och genomsnittskostnad per deltagare i respektive insats ska redovisas och analyseras. En bedömning och analys av prognostiserade volymer ska också lämnas för prognosperioden.

- Redovisa kvarstående deltagare i aktiviteter anordnade av kompletterande aktörer. En bedömning och analys av prognostiserade volymer ska lämnas för prognosperioden.

- Redovisa in- och utflöde av nyanlända invandrare som har rätt till etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare. En bedömning och analys av prognostiserade volymer ska lämnas för prognosperioden.

- En månadsfördelad prognos, inklusive en känslighetsanalys, för utvecklingen av andelen personer som uppbär arbetslöshetsersättning av det totala antalet inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen för respektive år under prognosperioden. Prognosmodell, antaganden och faktorer som påverkar prognosen ska redovisas.

- Utfall och prognos för antalet programdeltagare som inte uppbär aktivitetsstöd fördelat per insats.

- Den genomsnittliga bidragsandelen uppdelad på arbetsgivarkategorier per insats under anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. samt genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag för utvecklings- och trygghetsanställningar. Arbetsförmedlingen ska även redovisa uppgift om utfall av antalet personmånader i lönebidrag per månad för innevarande år.

- Uppgifter om antalet personer som fått stöd för arbetshjälpmedel, personligt biträde, SIUS och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet.

- Beräknade skattekrediteringar och antalet anställda per månad för samtliga former av nystartsjobb, genomsnittlig skatteutgift för nystartsjobben, andel med enkel respektive dubbel nedsättning och styckkostnad för respektive grupp.

I prognosen som lämnas i januari ska Arbetsförmedlingen, förutom bilagor till prognosen, endast lämna en redovisning av större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober 2012.  

Tertialuppföljning

Arbetsförmedlingen ska redovisa följande tertialuppföljningar senast en månad efter slutet av respektive tertial.

- Vilka åtgärder Arbetsförmedlingen genomfört och vilka resultat som uppnåtts utifrån myndighetens sektorsansvar för funktionshinderspolitiken. Den första redovisningen ska även innehålla helårssiffror för 2012 och redovisningen av tertial 3 helårssiffror för 2013.

- Antal flyttningsbidrag som beviljats under perioden fördelat på respektive bidragsform, och kostnader för dessa. Det ska framgå om bidraget avsett en resa eller flytt inom eller utanför Sverige. Redovisningen av tertial 3 ska även innehålla helårssiffror.

Ekonomiskt utfall

Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser:

-utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Beträffande det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet uppförda anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ska redovisningen särskilja kostnader för arbetsmarknadspolitiska program, övriga insatser, ersättning till etableringslotsar och verksamhet motsvarande etableringslotsar i Arbetsförmedlingens egen regi,

-inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal,

-beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb,

-antalet deltagare i respektive program som inte uppbär aktivitetsstöd, och

-villkor med högst-begränsning.

14. Arbetsmarknadsrapport

Arbetsförmedlingen ska senast den 2 maj 2013 lämna en samlad redovisning och analys av hur myndigheten arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och hur myndigheten fullgör sina uppgifter enligt sin instruktion. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

15. Arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen ska publicera årsrapporten för 2012 senast den 2 maj 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen1 916 000
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)1 916 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättningar enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12 juli för delårsbokslut respektive den 12 januari för årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av etableringsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om etableringsersättning som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2012 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12 januari 2013. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som avser räkenskapsåret 2012 och sker fram till och med den 12 januari 2013 ska redovisas mot 2012 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2013/2014.

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen1 783 000
ap.1Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)1 783 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättning till etableringslotsar och kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Anslagsbeloppet får användas på motsvarande sätt som anges i under det under utgiftsområde 14 uppförda anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagsposten 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, villkoren 2, 3a–f samt h-i, 6, 8, 9 och 11.

3. Av anslagsbeloppet får tillfälligt under 2013 högst 25 000 000 kronor användas för verksamhet motsvarande etableringslotsar i Arbetsförmedlingens egen regi. Medlen får endast användas inom geografiska områden där etableringslots, upphandlad enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, saknas.

4. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för
a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,
b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m., och
c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

5. Anslagsbeloppet får användas för skäliga rese- och flyttkostnader vid anvisning för bosättning enligt förordningen (2010:408) om mottagning för bosättning av vissa nyanlända invandrare för personer som inte vistats vid Migrationsverkets anläggningsboende.

6. Anslagsbeloppet får användas för kostnader för resor som är nödvändiga för att delta i etableringssamtal enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

7. Anslagsbeloppet får användas för kostnader för resor som är nödvändiga för att kunna delta i sfi och samhällsorientering enligt en upprättad etableringsplan enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Kostnader för dagliga resor får ersättas till den del de överstiger 600 kronor per månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten.

8. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning för vissa nyanlända invandrare enligt förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning för vissa nyanlända invandrare får lämnas med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för vissa nyanlända som deltar i arbetsträning med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare.

9. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning inom praktiskt basår för vissa nyanlända invandrare enligt förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning inom praktiskt basår får lämnas med högst 200 kronor per anvisningsdag och deltagare. Upphandlad utbildning inom praktiskt basår får uppgå till högst 25 procent av anvisningstiden per deltagare. 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen6 993 684
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)6 318 184
ap.2Nyanländas etablering (ram)675 500

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsbeloppet får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader utom för verksamheten med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsbeloppet får användas för att köpa tjänster från kompletterande aktörer.

4. Av anslagsbeloppet ska minst 46 000 000 kronor användas för att förstärka Arbetsförmedlingens tidiga insatser för ungdomar (se uppdrag 4).

5. Av anslagsbeloppet ska minst 226 000 000 kronor användas för ökad uppföljning (se uppdrag 3).

6. Av anslagsbeloppet beräknas 5 000 000 kronor för förstärkta informationsinsatser till arbetsgivare kring lönesubventionerade anställningar (se uppdrag 10).

ap.2 Nyanländas etablering

Anslagsbeloppet får användas för förvaltningskostnader med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen31 175 947
ap.1Aktivitetsstöd (ram)15 847 996
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)14 004 331
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)1 323 620

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt 2–5 f §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

4. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 juli för delårsbokslut respektive den 12 januari för årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2012 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2013. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som avser räkenskapsåret 2012 och sker fram till och med den 12 januari 2013 ska redovisas mot 2011 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2013/2014.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsbeloppet får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsbeloppet får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 872 079
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)7 872 079
ap.9Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden - AstraZeneca (ram)0
ap.10Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden - Saab Automobile AB (ram)0
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 125
ap.2Bidrag till PIAAC (ram)1 125
Disponeras av Kammarkollegiet19 575
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)19 575

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 400 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsbeloppet får enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program användas för:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att, på sätt som myndigheten finner lämpligt, avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2011 (A2011/2830/A) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen (11 §).
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §).
c) Upphandlad bedömning, värdering och dokumentation av en arbetssökandes tidigare förvärvade kunskaper och kompetens (30 §).
d) Fördjupad kartläggning och vägledning (30 §).
e) Aktiviteter inom arbetslivsinriktad rehabilitering (30 §).
f) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §).
g) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag om högst 84 000 000 kronor lämnas till folkhögskoleutbildningar för ungdomar samt högst 84 000 000 kronor för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år. Utbildningen ska uppgå till tre månader och kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd utbildning. (30 §).
h) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31–32 §§),
i) Yrkeskompetensbedömning (33 a §).
j) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsprövning inom Arbetslivsintroduktion (33 b §).

4. Anslagsbeloppet får enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin användas för (18 §):
a) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin (18 §).
b) Ekonomiskt stöd till den som anordnar sysselsättning i sysselsättningsfasen med 225 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår (18 §).
c) Program och insatser inom sysselsättningsfasen enligt villkoren för anslagsposten med högst 128 000 000 kronor. Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen redovisa resultatet av insatserna.

5. Anslagsbeloppet får enligt förordningen (2007:813) om jobbgarantin för ungdomar användas för:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §).
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgaranti för ungdomar som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).

6. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt 15–22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

7. Anslagsbeloppet får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och arbetslivsintroduktion enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

8. Anslagsbeloppet får användas för stöd enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag. Av beloppet får högst 11 000 000 kronor användas för försöksverksamheten med att även kunna lämna stöd till bohagstransporter och pendling för ungdomar mellan 20—24 år (se uppdrag 4).

9. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

10. Anslagsbeloppet får användas för särskilt anställningsstöd och anordnarstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. De med störst behov inom jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas får ta del av det förhöjda handledarstödet.

11. Anslagsbeloppet får användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer.

12. Anslagsbeloppet får användas för utbildningskostnader inom pilotprojektet med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i samverkan med industrin i enlighet med regeringsbeslut den 7 februari 2013 och får uppgå till högst 100 årsplatser.

ap.2 Bidrag till PIAAC

Anslagsbeloppet får användas för delfinansiering av de nationella kostnaderna för det av OECD initierade programmet Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) i enlighet med regeringens beslut den 13 december 2012.

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2013 pågående och avslutade projekt.

ap.9 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden - AstraZeneca

Anslagsbeloppet får under perioden 2012—2014 användas för projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden avseende AstraZeneca i enlighet med regeringens beslut A2012/1967/A.

Arbetsförmedlingen ska till Statens skolverk betala 4 320 000 kronor för utbildningar som kommuner på uppdrag av Skolverket erbjuder sig att genomföra under 2012, 2013 och 2014 för arbetslösa som omfattas av Sveriges ansökan om medel från Europeiska globaliseringsfonden (EGF/2011/015) gällande AstraZeneca i Lund, Umeå, Södertälje och Mölndal. I kostnaderna för utbildningarna får ingå Skolverkets administrativa kostnader med högst 100 000 kronor. Ej förbrukade medel ska återbetalas senast den 1 september 2014 på inkomsttitel 2800 Övriga inkomster av statliga verksamhet.

ap.10 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden - Saab Automobile AB

Anslagsbeloppet får under perioden 2012—2014 användas för projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden avseende Saab Automobile AB i enlighet med regeringens beslut A2012/1735/A.

Arbetsförmedlingen ska till Statens skolverk betala 43 200 000 kronor av medlen under anslagsposten för utbildningar som kommuner på uppdrag av Skolverket erbjuder sig att genomföra under 2012, 2013 och 2014 för arbetslösa som omfattas av Sveriges ansökan om medel från Europeiska globaliseringsfonden (EGF/2012/005) gällande Saab Automobile AB. I kostnaderna för utbildningarna får ingå Skolverkets administrativa kostnader med högst 150 000 kronor. Ej förbrukade medel ska återbetalas senast den 1 september 2014 på inkomsttitel 2800 Övriga inkomster av statliga verksamhet.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen12 819 881
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)12 819 881

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– bidrag till utvecklingsanställning,
– anordnarbidrag vid utvecklingsanställning,
– bidrag till trygghetsanställning,
– anordnarbidrag vid trygghetsanställning,
– stöd till anställning med lönebidrag och särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA),
– stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet,
– anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent.

2. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmågs.

3. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag får inte överstiga 66 procent.

5. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.195 800Inget0
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.189 150Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1189 5463 %0
ap.220 2653 %0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1792 400Allt0
ap.2700 217Allt0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1393 604Allt0
ap.20Allt0
ap.40Inget0
ap.90Allt0
ap.100Allt0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1640 994Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.11 400 0001 000 000350 00050 0002016
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.14 490 0003 375 0001 115 00002015
ap.410 00010 000002014
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.112 500 0009 200 0003 000 000300 0002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)200 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25582 807
2013-02-25582 807
2013-03-25582 807
2013-04-25582 807
2013-05-25582 807
2013-06-25582 807
2013-07-25582 807
2013-08-25582 807
2013-09-25582 807
2013-10-25582 807
2013-11-25582 807
2013-12-25582 807
Summa6 993 684
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF
1:1 ap.2Nyanländas etablering

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport6 729-61039 19039 0801106 229
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd för nystartsjobb i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 9728, Nystartsjobb.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9711, Anställningsstöd.

4. Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering för nystartsjobb.

6. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000–2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

7. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

8. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Försäkringskassan
Statskontoret