Utrikesdepartementet


Protokoll
II:4
vid regeringssammanträde
2012-12-18
UF2012/72687/UD/FIM(delvis)
UF2012/74384/UD/FIM

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:4 Investeringsfrämjande
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Investeringsfrämjande för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige m.m6 200
ap.2Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ram)6 200
Disponeras av Kammarkollegiet48 878
ap.3Sveriges export- och investeringsråd (ram)48 878
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet2 800
ap.4Till Regeringskansliets disposition (ram)2 500
ap.5Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ram)300

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Anslagsposten disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige m.m. för de kostnader som följer av avvecklingen.

Utgifter för särskilda åtgärder eller ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslagsposten.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Myndigheten för utländska investeringar i Sverige. Anslagsposten får även användas för att betala en engångspremie till avvecklaren till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnaden för pensionsersättning.

Övriga villkor och bestämmelser

Regeringen beslutade den 13 december 2012 direktiv till Avvecklingsmyndigheten för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (dir. 2012:127). I direktiven anges en tidsram för avvecklingen och när avrapportering ska ske.

Överlåtelse av Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges tillgångar och skulder, till de delar som inte övertagits av den nya organisationen för export- och investeringsfrämjande eller av någon annan myndighet, ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Avvecklingsmyndigheten för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige m.m..

ap.3 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds investeringsfrämjande verksamhet för budgetåret 2013.

ap.4 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet för särskilda utredningsinsatser.

ap.5 Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet för förvaltningskostnader för utredningen Avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:4 Investeringsfrämjande
ap.20Inget0
ap.31 466Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:4 Investeringsfrämjande
2:4 ap.12:4 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Investeringsfrämjande
ap.1ram
Utdrag till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Utrikesdepartementet, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet
Utrikesdepartementet, PIK
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Landsbygdsdepartementet, LB
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, RT
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
AB Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner AB
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Kammarkollegiet/Administrativ service
Kommerskollegium
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Svenska institutet
Sveriges export- och investeringsråd
Visit Sweden
Tillväxtverket
Samverkansorganen
Samtliga länsstyrelser
Socialdemokraterna