Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2012-12-20
UF2012/71891/UD/USTYR
(delvis)
UF2012/74996/UD/SP
Kriminalvården
Slottsgatan 78
60180 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.20 Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 7, bet. 2012/13:UU2, rskr. 2012/13:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården26 000
ap.20Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården (ram)26 000

Villkor för anslag 1:1

ap.20 Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården

Anslagsposten får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

DAC:s riktlinjer

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kriminalvården ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Prognoser

Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska Kriminalvården inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartemetet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli samt 25 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) med flera insatser. Av medlen fördelas 7,3 miljoner kronor för personalbidrag till följande insatser:


EU:s rättsstatsinsats i Irak (EUJUST LEX Irak), minst 1,2 miljoner kronor.

EU:s rättsstatsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo), högst 6,0 miljoner.

 
FN:s fredsbevarande insatser

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser. Av medlen fördelas 15,7 miljoner kronor  för personalbidrag till följande av FN:s insatser:


FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO), minst 1,8 miljoner kronor.


FN:s insats i Liberia (UNMIL), högst 6,0 miljoner kronor.


FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), minst 4,2 miljoner kronor.


FN:s insats i Elfenbenskusten (UNOCI), högst 2,4 miljoner kronor.

Insatsnära verksamhet

Av medlen ska högst 3 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas att delta i kortare uppdrag eller särskilda projekt, exempelvis EU:s koncept för besökande experter, Crisis Response Teams (CRT) eller FN:s instrument för att matcha utbud och efterfrågan på civilt kapacitetstöd inom freds- och statsbyggande (CAP Match). Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Verksamheten ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel tilldelade genom detta regleringsbrev.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.2003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Karin LissOla
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitedepartementet PO
Justitedepartementet DOM
Justitedepartementet Å
Justitedepartementet KRIM
Försvarsdepartementet SSK
Försvarsdepartementet SSP
Försvarsdepartementet MFI
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet AME
Utrikesdepartementet ASO
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet USTYR
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Åklagarmyndigheten