Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 20

2012-12-20
A2012/4133/ARM
A2012/4269/ADM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:3 (2012) Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 (2012) Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 14, bet. 2012/13:AU2, rskr. 2012/13:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:3 (2012) Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
ap.1 (2012)ram
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Hannes Kantelius
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar