Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2012-12-06
L2012/3160
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:3, 1:19 och 1:20
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3, anslaget 1:19 och anslaget 1:20 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Internationellt skogssamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet975
ap.2Internationellt skogssamarbete (ram)975

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Internationellt skogssamarbete

Anslaget får användas för att täcka avgifter och bidrag för internationellt skogssamarbete. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

1:19

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 900
ap.6Övriga åtgärder inom Matlandet (ram)5 900

Villkor för anslag 1:19

ap.6 Övriga åtgärder inom Matlandet

  1. Av anslaget ska 3 000 000 kronor utbetalas till Länsstyrelsen i Jämtlands län för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.
  2. Från anslaget ska högst 2 900 000 kronor utbetalas till Gastronomi Sverige AB för att skapa möjligheter till ett svenskt deltagande i kocktävlingen Bocuse d’Or 2013 samt arbetet inför arrangemanget av Bocuse d’Or i Stockholm 2014.  Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:20

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet41 516
ap.2Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (ram)41 516

Villkor för anslag 1:20

ap.2 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Anslaget får huvudsakligen användas till att finansiera kostnader för medlemskap i internationella organisationer inom departementets ansvarsområde. Anslaget får även användas för kostnader för nordiskt samarbete samt bilateralt forskarutbyte med länder i Central- och Östeuropa, utvecklings- och Newly Industrialised Countries-länder. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:3 Internationellt skogssamarbete
ap.20Inget0
1:19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.60Inget0
1:20 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
ap.21 245Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Johanna Dahlin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret