Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2012-12-06
Ju2012/7567/KRIM (delvis)
Ju2012/7615/SIM
Migrationsverket
60170 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Migrationsverket
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 08, bet. 2011/12:SfU2, rskr. 2011/12:79, prop. 2011/12:99 utg.omr. 08, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282, prop. 2012/13:2 utg.omr. 08, bet. 2012/:FiU11, rskr. 2012/13:41).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Migrationsverket ska verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Prioriterade områden för Migrationsverket 2012 är asylprövning och återvändande.  

1.1 Asyl

Tiden från ansökan till bosättning i kommun ska uppgå till högst sex månader för asylsökande som beviljas uppehållstillstånd i första instans.

Tiden från ansökan till återvändande eller bosättning ska uppgå till högst tolv månader i minst sjuttio procent av de ärenden i vilka asylsökande har fått avslag i första instans.

Återrrapportering

Återrapporteringen av tiden från ansökan till bosättning efter bifall i första instans ska delas upp i kategorierna asylsökande i anläggningsboende respektive eget boende vid utflyttningstillfället.

Migrationsverket ska redovisa vistelsetiden för asylsökande uppdelat på de olika momenten i asylprocessen och vilken myndighet eller domstol som varit ansvarig för respektive moment. Redovisningen ska inkludera en bedömning av kostnaderna för mottagandet för de olika momenten.

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten säkerställer att identitetsuppgifter finns tillgängliga så tidigt som möjligt för att underlätta de olika moment som genomförs i asylprocessen samt vilka effekter som uppnåtts av vidtagna åtgärder.

1.1.1 Prövning av ansökan

I asylärenden inkomna efter 2011 ska beslut fattas senast inom fyra månader från det att ansökan kom in. Beslut i ärenden som rör ensamkommande barn och Dublinärenden, enligt "Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat. EUT L 50, 25.2.2003, s 1, Celex 32003R0343" ska avgöras inom tre månader. Beslut om avvisning med omedelbar verkställighet, enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) ska fattas inom två månader. Asylärenden inkomna före 2012 ska vara avslutade senast den 1 juli 2012. 

Återrapportering

Migrationsverket ska särskilt redovisa hur myndigheten säkerställer att barns egna asylskäl utreds, bedöms och redovisas i besluten.

1.1.2 Prövning av hinder mot verkställighet

Beslut i verkställighetshinder enligt 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen ska fattas inom en månad.

Prövning av verkställighetshinder enligt 12 kap. 19 § ska ske så snabbt att en planerad verkställighet inte fördröjs på grund av att Migrationsverket inte har hunnit ta ställning till om ny prövning ska beviljas. Beslut ska fattas inom en månad. Om Migrationsverket beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom tre månader.

Återrapportering

Migrationsverket ska särskilt redovisa hur myndigheten uppmärksammar när en prövning enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen ska göras samt hur myndigheten säkerställer en enhetlig tillämpning av bestämmelsen.

Organiserad sysselsättning

Personer som ansöker om uppehållstillstånd enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen från och med den 1 juli 2010 ska få sin yrkes- och utbildningsnivå samt övrig relevant information kartlagd.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa

 • introduktionens omfattning och innehåll,
 • antal och andel asylsökande som har deltagit i en introduktion, 
 • antal och andel asylsökande som har praktiserat eller deltagit i annan organiserad sysselsättning samt
 • kartläggningsverksamhetens omfattning och kvalitet.

Bosättning

Migrationsverket ska anvisa plats för bosättning i en kommun snarast möjligt efter att det framkommit att den nyanlände har behov av plats och senast inom fyra veckor från beslut om uppehållstillstånd. Bosättningsprocessen bör uppgå till högst åtta veckor.

I bosättningsarbetet ska Migrationsverket ta hänsyn till personens förutsättningar för en ändamålsenlig etablering. Migrationsverket ska skyndsamt överlämna relevant underlag till kommunen.

Återrapportering

Migrationsverket ska särskilt redovisa

 • antalet personer som Migrationsverket har bosatt och
 • tiden från uppehållstillstånd till anvisning respektive bosättning för personer som beviljas uppehållstillstånd och vistas på anläggningsboende.

Återvändande

Tiden mellan lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut och utresa ska minska väsentligt i förhållande till verksamhetsåret 2011.    

Återrapportering

Migrationsverket ska särskilt redovisa

 • en bedömning av effekterna av användningen av de särskilda medel som tilldelats för återvändandeverksamheten och
 • samarbetet med andra berörda myndigheter för att effektivisera verksamheten med återvändande.

Arbetsmarknadsärenden

I ärenden som rör arbetstagare från länder utanför EU/EES och Schweiz ska tiden från ansökan till beslut göras så kort som möjligt med hänsyn till ärendets beskaffenhet samt arbetsgivarens och sökandens behov. Handläggningstiden ska minska i förhållande till verksamhetsåret 2011.

I övriga arbetsmarknadsärenden, dvs. avseende egna företagare, gästforskare, personer som deltar i internationellt utbyte samt anhöriga till personer inom dessa kategorier och anhöriga till arbetstagare från länder utanför EU/EES och Schweiz, ska beslut fattas senast tre månader från ansökan.

Migrationsverket ska motverka missbruk av reglerna.

Återrapportering avseende ärenden som rör arbetstagare och deras familjemedlemmar från länder utanför EU/EES och Schweiz

Migrationsverket ska särskilt redovisa

 • hur myndigheten har beaktat arbetsgivares behov och arbetat för att upprätthålla en dialog med arbetsgivarna,
 • vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att minska handläggningstiderna samt resultatet av genomförda åtgärder,
 • på vilket sätt myndigheten arbetar systematiskt för att upptäcka missbruk av reglerna, bland annat förekomsten av skenanställningar samt
 • en analys av utvecklingen i ärendekategorin bl.a. omfattande yrken, medborgarskap och tillståndstider.

Anknytningsärenden

Beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige ska fattas senast inom åtta månader från ansökningsdatum.

Studerandeärenden

I ärenden som rör studerande ska tiden från ansökan till beslut göras så kort som möjligt med hänsyn till sökandens behov. Beslut ska dock fattas senast inom tre månader.

1.3.1 Prövning av ansökan

Beslut i ärenden om svenskt medborgarskap ska fattas senast inom åtta månader under 2012 från det att ansökan kommit in till Migrationsverket.

1.4 Övrig återrapportering

Generella återrapporteringskrav

Redovisningen ska innehålla en bedömning av måluppfyllelse, kvalitet, effektivitet och produktivitet. De indikatorer som används ska redovisas. För prövning av hinder mot verkställighet ska en samlad bild redovisas. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras med hjälp av lämpliga statistiska mått. Där så inte är möjligt ska istället en beskrivning göras av förhållanden som är väsentliga för bedömningen. Vad avser arbete, besök och bosättning ska även ärenden som efter bemyndigande från Migrationsverket beslutas av utlandsmyndigheterna inkluderas i analys respektive statistisk redovisning.

Återrapporteringen ska så långt det är möjligt delas upp på medborgarskap, kön och ålder.

Omprövning av beslut och processföring

Migrationsverket ska för asyl samt arbete, besök och bosättning redovisa: 

 • andelen omprövningsbeslut som hade en handläggningstid på över en vecka och vad som var orsaken till detta, 
 • andelen domar av migrationsdomstolarna som myndigheten överklagat och andelen meddelade prövningstillstånd samt kommentarer till utfallet.  

Migrationsverket ska även samlat redovisa myndighetens kostnader hänförliga till instans- och processordningen.

Ersättningar och bostadskostnader

Migrationsverket ska redovisa antalet personer som erhållit ersättning enligt förordningen (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet samt antalet personer som fått beslut om förlängning enligt förordningen.

Statistik och analys rörande utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet

Migrationsverket ska redovisa statistik över antalet utlänningsärenden som kommit in till utlandsmyndigheterna under 2011 och 2012, om möjligt uppdelad på kvinnor och män. Vidare ska myndigheten redovisa antalet genomförda DNA-tester i samband med prövning av uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige. Migrationsverket ska även efter samråd med utlandsmyndigheterna lämna en statistisk redovisning samt analys avseende utlandsmyndigheternas stöd i frågor kring asylprövning och återvändande. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 februari respektive den 3 september 2012.

Migrationsverket ska efter samråd med utlandsmyndigheterna redovisa utvecklingen av väntetiderna under 2012 för inlämnande av en ansökan samt för att få en intervjutid för utredning i anknytnings-, arbetskrafts- och studerandeärenden. Därutöver ska Migrationsverket i samråd med utlandsmyndigheterna analysera förändringar inom migrationsområdet som kan komma att påverka migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna innevarande år och tre år framåt. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 3 september 2012.

Ärenden som rör arbetstagare och deras familjemedlemmar från länder utanför EU/EES och Schweiz

Avseende det specifika återrapporteringskravet, vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att minska handläggningstiderna samt resultatet av genomförda åtgärder, under rubriken, 1.2 Arbete, besök och bosättning, Arbetsmarknadsärenden,  Återrapportering avseende ärenden som rör arbetstagare och deras familjemedlemmar från länder utanför EU/EES och Schweiz, ska redovisning även lämnas kvartalsvis till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) den 15 april, den 15 juli och den 15 oktober 2012.

1.5 Verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2012–2016 senast kl. 12.00

den:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober  

Migrationsverket ska lämna nödvändig information till och inhämta nödvändig information från samtliga berörda myndigheter för att kunna presentera en samlad analys av främst asylprocessen.  

Myndighetens analys ska utvecklas och utförligt kommenteras i syfte att kunna ligga till grund för tillförlitliga bedömningar främst av medelsbehov men också av andra faktorer som är av betydelse för verksamheten. Väsentliga skillnader mellan tillgängliga medel och behov av medel ska förklaras. 

Vidare ska prognoserna kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till de av regeringen satta verksamhetsmålen. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas.  

Migrationsverket ska vidare särskilt redovisa

 • en prognos och analys av öppna och avgjorda ärenden i relation till tidsmålen för prövningen inom de olika verksamhetsområdena och utifrån vad som utgör arbetande balanser för respektive ärendekategori,
 • en analys och prognos över kostnadsutvecklingen för mottagandet av ensamkommande barn avseende såväl utgiftsområde 8 Migration som utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet samt
 • antalet ansökningar om viseringar, olika ansökningar om uppehållstillstånd som lämnats till utlandsmyndigheterna samt, i samråd med Utrikesdepartementet och berörda utlandsmyndigheter, en prognos över sådana ärenden.

I prognosen som lämnas i januari ska Migrationsverket förutom tabeller med inkomna och avgjorda ärenden inom området arbete, besök och bosättning samt medborgarskap och bilagorna till prognosen endast lämna en redovisning av större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober 2011.  

Migrationsverket ska vid prognostillfällena i februari och augusti redovisa arbetet med att skapa tydliga planeringsförutsättningar för övriga aktörer inom asylprocessen.

2

Organisationsstyrning

Migrationsverkets uppdrag och verksamhet är kopplat till en omvärld som kännetecknas av osäkerhet och föränderlighet. Det sker snabba och svårprognostiserade förändringar i antalet asylsökande och antalet ärenden av andra slag varierar också över tid. Kostnaderna för snabb omställning av anställda och deras kompetenser är omfattande samtidigt som handläggningen av t.ex. asylärenden behöver ske skyndsamt både för individens egen skull och för att undvika onödiga mottagandekostnader. Migrationsverket ska utveckla organisation och arbetssätt för att öka förmågan att använda personalen på ett mer flexibelt sätt och därmed öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.

 

Migrationsverket ska den 15 februari 2012 redovisa en genomförandeplan för uppdraget, inklusive förslag till indikatorer som gör det möjligt att mäta genomförandet och effekterna av åtgärderna. Den 15 april 2012 ska Migrationsverket redovisa hur uppdraget fortskrider. Den 1 september 2012 ska nödvändiga förändringar i organisation och arbetssätt m.m. vara genomförda och en redovisning av genomförandet lämnas den 1 november 2012. En slutrapport lämnas i samband med årsredovisningen.

Migrationsverket ska särskilt redovisa hur myndigheten arbetar med långsiktig kompetensförsörjning samt med att bibehålla och vidareutveckla kompetensen rörande etiska frågor och mänskliga rättigheter.

I redovisningen ska också ingå en analys av kompetensbehovet för Migrationsverkets personal när det gäller kvinnor och barn samt särskilt utsatta grupper såsom HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättningar.

3

Uppdrag

Förstudie avseende överföring av biometriska uppgifter från externa tjänsteleverantörer

Enligt 3 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) får regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Regeringskansliet besluta om samarbete med en extern tjänsteleverantör eller med en kommersiell mellanhand i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införandet av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodexen EUT L 243, 15.9.2009, s 1, Celex 32009R0810").

Migrationsverket ska genomföra en förstudie avseende framtagande av en teknisk lösning för överföring av biometriska uppgifter från externa tjänsteleverantörer till Migrationsverkets it-system. Av förstudien ska framgå Migrationsverkets kostnader på kort och lång sikt samt en tidsplan när en sådan kan vara klar att tas i drift. Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 mars 2012.

Samverkan och samordning

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och länsstyrelserna ska i samråd med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för nyanlända. I detta arbete ska särskilt beaktas

 • ansvar och roller för socialt stöd mm till nyanlända,
 • ersättningar som är väsentliga för den nyanländes försörjning,
 • landstingens medverkan i etableringsprocessen, samt
 • samverkan och samordning på lokal nivå.

Länsstyrelsernas medverkan ska samordnas av länsstyrelsen i Kronobergs län. En delrapport ska lämnas senast den 15 juni 2012 och en slutrapport den 22 februari 2013. Arbetsförmedlingen ska samordna och lämna denna redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). I rapporten ska framgå vidtagna och planerade åtgärder, resultatet av dessa samt eventuella förslag på åtgärder som regeringen kan behöva vidta.

Handläggningtider i folkbokföringsärenden avseende nyanlända invandrare

Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket ska i samverkan analysera orsakerna till långa handläggningstider i vissa folkbokföringsärenden som avser nyanlända invandrare som omfattas av etableringsreformen. Myndigheterna ska föreslå och vidta åtgärder i syfte att påskynda folkbokföring. Registering av familjerättsliga förhållanden ska särskilt beaktas. Skatteverket ska samordna och lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). En delrapport ska lämnas den 15 juni 2012 och en slutrapport ska lämnas den 22 februari 2013.

Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande i förhållande till verksamhetsåret 2011.

Myndigheterna ska gemensamt redovisa effektiviseringsarbetet innefattande de utvecklingsområden som identifierats i det s.k. REVA-projektet. Det ska framgå om utvecklingsområden inte blivit föremål för effektiviseringsåtgärder samt konsekvenserna. Myndigheterna ska dessutom gemensamt och särskilt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla identifieringsarbetet och säkerställa att identitetsuppgifter finns tillgängliga i verkställighetsärenden. Redovisningarna ska lämnas senast den 30 september 2012.

Myndigheterna ska i det fortsatta utvecklingsarbetet prioritera genomförande av insatser och tillämpning av nytt arbetssätt där myndigheterna har flest verkställighetsärenden samt gemensamt redovisa resultatet av det pågående pilotprojektet inom ramen för REVA. Uppdraget ska redovisas samlat senast den 1 juni 2012.

Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen ska analysera användandet av förvarsplatser i samband med verkställigheter och om fler förvarsplatser behövs, och i så fall hur många, för att effektivisera verkställighetsarbetet. Bedömningen ska innehålla en kostnads- och nyttoanalys. Uppdraget ska redovisas gemensamt senast den 15 april 2012.

Migrationsverket ska särskilt redovisa hur vidtagna åtgärder har påverkat vistelsetiden i Migrationsverkets mottagande för personer med lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2012 samt i samband med årsredovisningen.

Ensamkommande barn

Migrationsverket ska redovisa samarbetet med länsstyrelserna och myndighetens viktigaste insatser för att skapa beredskap och kapacitet för mottagande av ensamkommande barn. En översiktlig delredovisning ska lämnas senast den 3 maj 2012.

Migrationsverket ska verka för att ett välfungerande mottagande kan ske i hemlandet för de ensamkommande barn som ska återvända enligt ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. Verkställighet ska ske med beaktande av Barnkonventionen. En delredovisning av vidtagna åtgärder som avser första halvåret 2012 ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 3 september 2012.

Kohortanalyser

Migrationsverket ska redovisa en kohortanalys av hela asylprocessen för perioden 2008−2011. Analysen ska särskilt uppmärksamma resultatet för de största grupperna av asylsökande. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med den tidigare gjorda analysen av asylprocessen för åren 2007−2010. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 3 maj 2012.

Kompetensförsörjning

Migrationsverket ska redovisa hur myndighetens arbete fortskrider med att bland annat vidareutveckla kompetensen rörande religiös tillhörighet. Redovisningen ska också innehålla en beskrivning av om det finns behov av ytterligare åtgärder för att säkerställa att relevant information finns tillgänglig om situationen för religiösa minoriteter och konvertiter. Uppdraget ska slutligt redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) den 1 juni 2012.

Arbetskraftsinvandring

Arbetsförmedlingen, Svenska institutet och Migrationsverket ska i samverkan utreda och analysera hur ökade informationsinsatser ytterligare skulle kunna underlätta för arbetskraftsinvandringen från tredjeland till Sverige. I arbetet, som ska utgå från gällande regelverk för arbetskraftsinvandring och från arbetsgivarens behov, ska såväl tredjelandsmedborgares som svenska arbetsgivares behov av information beaktas. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet och redovisa en för myndigheterna gemensam strategi för detta arbete. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 oktober 2012.

Arbetet inom Europeiska unionen och övrigt internationellt arbete

Migrationsverket ska redovisa hur myndighetens internationella arbete har bidragit till att uppfylla målet för utgiftsområdet. Samarbetet inom EU samt de yttre förbindelserna är i detta avseende särskilt viktiga.

Bosättning av nyanlända invandrare

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna ska i samråd med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) föreslå och genomföra åtgärder för att utveckla och effektivisera arbetet med att skapa beredskap och kapacitet för bosättning samt den faktiska bosättningen av nyanlända invandrare. Myndigheterna ska i detta sammanhang också se över möjligheterna till en samlad redovisning av uppgifter gällande bosättningsarbetet. Myndigheterna ska gemensamt redovisa resultatet den 15 september 2012. Arbetsförmedlingen ska samordna och lämna redovisningen till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Länsstyrelsernas medverkan ska samordnas av länsstyrelsen i Kronobergs län. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna och planerade åtgärder, resultatet av dessa samt eventuella förslag på åtgärder som regeringen kan behöva vidta.

Migration och utveckling

Migrationsverket ska inom ramen för den egna verksamheten arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling med fokus på den globala utmaningen Migrationsströmmarsom beskrivs i regeringens skrivelse (2007/08:89) till riksdagen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 499 473
ap.1Migrationsverket (ram)2 499 473

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Anslaget används till Migrationsverkets förvaltningskostnader, inklusive förvarslokaler. Av anslaget ska 20 miljoner kronor användas för att behålla en utökad förvarskapacitet. 

Av anslaget ska 40 miljoner kronor användas för att förstärka Migrationsverkets arbete med återvändande i syfte att öka antalet personer med lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut som återvänder.

Av anslaget ska högst 17,5 miljoner kronor användas för att efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) stationera personal vid svenska utlandsmyndigheter i syfte att effektivisera genomförandet av uppgifter inom migrationsområdet. 

I anslaget ingår 22 miljoner kronor för kostnader i samband med förvaltningsöverenskommelsen mellan Regeringskansliet och Migrationsverket avseende IT-stöd till utlandsmyndigheterna. 

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 317 963
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)3 585 393
ap.3Boende för asylsökande (ram)732 570

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Anslaget används till utgifter för

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar samt
 • ersättningar enligt förordningen (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet.

ap.3 Boende för asylsökande

Anslagsposten används till de asylsökandes boende, dvs. lokaler, drift och utrustning samt inköp av mat i vissa fall.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket402 590
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)5 300
ap.5Återvandringsbidrag (ram)1 000
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)375 440
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)16 150
ap.8Anhörigresor (ram)4 700
Disponeras av Kammarkollegiet8 707
ap.10Internationell samverkan (ram)3 172
ap.11Bidrag till internationella organisationer (ram)2 600
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935
Disponeras av regeringen0
ap.9Informationsinsatser (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet4 600
ap.1Migration och utveckling (ram)4 600

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Migration och utveckling

Anslagsposten används till förberedelser och genomförande av Sveriges ordförandeskap i det Globala Forumet för Migration och utveckling vilket är en prioriterad åtgärd inom ramen för internationell samverkan inom flykting- och migrationspolitiken.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Anslagsposten används till kostnader för förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper

 • inhämtande och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

ap.5 Återvandringsbidrag

Anslagsposten används till bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Anslagsposten används till schablonberäknade ersättningar till kommuner enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för mottagande av flyktingar m.fl. 

 • som organiserat överförs till Sverige eller 
 • som ska tas emot i Sverige med stöd av Sveriges ingångna avtal med internationella domstolar och tribunaler om omplacering av vittnen och anhöriga som är i behov av skydd. 

I juni respektive december 2012 ska ett schabloniserat belopp omföras till anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2012 multipliceras med 197 600 kronor.

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Anslagsposten används till 

 • resor och samtliga omkostnader i samband med resorna för personer som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
 • information och förberedande insatser inför överföringen samt 
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i delegationsresor som syftar till sådan överföring.

ap.8 Anhörigresor

Anslagsposten används till bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.9 Informationsinsatser

Anslagsposten får användas för informationsinsatser m.m. om arbetskraftsinvandring till Sverige.

ap.10 Internationell samverkan

Anslagsposten används till vissa migrationspolitiska projekt och vissa studier och analyser inom det migrationspolitiska området samt Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet.

Från anslagsposten  får också högst en miljon kronor användas för insatser som i första hand riktar sig till utlänningar bosatta i Sverige, vilka tidigare beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande och som vill återvandra till sitt ursprungsland. Även insatser för tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet samt andra insatser i speciellt migrationspolitiskt syfte kan stödjas när sådana inte kan komma till stånd inom ramen för det allmänna utvecklingssamarbetet. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.11 Bidrag till internationella organisationer

Från anslagsposten finansieras Sveriges bidrag till internationella organisationer. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas kvartalsvis efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket225 005
ap.2Migrationsverket (ram)225 005
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet250
ap.1Regeringskansliet (ram)250

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten används till ersättning till offentliga biträden och tolkar. 

ap.2 Migrationsverket

Anslagsposten används till utgifter för offentliga biträden.

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården224 000
ap.2Kriminalvården (ram)224 000
Disponeras av Migrationsverket58 202
ap.1Migrationsverket (ram)58 202
Disponeras av Kammarkollegiet3 000
ap.4Regeringen (ram)3 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten används till utgifter vid utresa ur Sverige för

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen eller
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften ska avse

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, inklusive utgifter för resehandlingar samt

 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningar ut ur Sverige.

Högst 11 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Migrationsverket får med stöd av 6 kap. 1 § i budgetlagen (2011:203) göra ekonomiska åtaganden upp till tio procent av anslaget, dock högst tio miljoner kronor för denna verksamhet.

ap.2 Kriminalvården

Anslagsposten används till kostnader vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, polismyndighet eller regeringen med stöd av utlänningslagen eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll där kostnaden avser

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

Kriminalvården får inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 6 kap. 1 § andra stycket i budgetlagen (2011:203).

ap.4 Regeringen

Anslagsposten används till åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

Regeringen ska inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 6 kap. 1 § andra stycket i budgetlagen (2011:203).

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket156 554
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)156 554

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslaget disponeras för projekt som beviljats bidrag från europeiska flyktingfonden II och III samt från europeiska återvändandefonden.

Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från den europeiska flyktingfonden II och III samt återvändandefonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 05 Bidrag från Europeiska flyktingfonden III samt 07 Bidrag från Europeiska återvändandefonden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.1124 9743 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.2236 278Inget0
ap.342 180Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.1138Inget0
ap.4159Inget0
ap.530Inget0
ap.611 263Inget0
ap.7485Inget0
ap.8141Inget0
ap.90Inget0
ap.1095Inget0
ap.1178Inget0
ap.1388Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.18Inget0
ap.221 00510 0000
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.12 016Inget0
ap.26 720Inget0
ap.490Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.14 697Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1445 000250 000100 00095 0002015
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)300 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25208 289
2012-02-25208 289
2012-03-25208 289
2012-04-25208 289
2012-05-25208 289
2012-06-25208 289
2012-07-25208 289
2012-08-25208 289
2012-09-25208 289
2012-10-25208 289
2012-11-25208 289
2012-12-25208 294
Summa2 499 473
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid Migrationsverket enligt utlänningsförordningen (2006:97) ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet att redovisa en treårsserie enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som ansökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder. 

Migrationsverket undantas från kravet enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) att samråda med Ekonomistyrningsverket om avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) samt 12 § Anslagsförordningen (2011:223) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras. Anslaget ska avräknas det år anskaffning sker och med det belopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Marie Olausson
Kopia till

Justitiedepartementet/PO, KRIM, DOM, LED, L4, L7, EMA
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: