Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B I:1

2012-12-20
Ju2012/8371/PO
Ju2012/3857/PO
Ju2012/8377/PO m.fl.
Se bilaga 1
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Säkerhetspolisen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 4, bet. 2012/13:JuU1, rskr. 2012/13:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 064 056
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 064 056

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.131 9223 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)240 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)102 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2588 671
2013-02-2588 671
2013-03-2588 671
2013-04-2588 671
2013-05-2588 671
2013-06-2588 671
2013-07-2588 671
2013-08-2588 671
2013-09-2588 671
2013-10-2588 671
2013-11-2588 671
2013-12-2588 675
Summa1 064 056
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Mattias Hållberg Leuf
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen (Katja Anell)

Bilaga 1 till Regeringsbeslut B I:1, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2012/8371/PO
Ju2012/3857/PO
Ju2012/8377/PO
Ju2012/8527/KRIM(delvis)