Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2012-12-13
UF2012/71891/UD/USTYR (delvis) UF2012/73028/UD/EC
Strålsäkerhetsmyndigheten
17116 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa, ap.10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa för budgetåret 2013 (prop.2012/13:1, utg.omr. 7, bet. 2012/13:UU2, rskr. 2012/13:91) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten13 000
ap.10Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)13 000

Villkor för anslag 2:1

ap.10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen avser samarbete inom reaktorsäkerhets- och icke spridningsområdet, inom strålskydds- och beredskapsområdet samt hantering av radioaktivt avfall i Ukraina. Medlen avser också samarbete inom strålskydds- och beredskapsområdet och icke spridningsområdet i Georgien samt inom icke spridningsområdet och strålskydd i Moldavien. 

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för samarbete med Georgien och Moldavien.

Av anslagsposten får högst 3 250 000 kronor användas för förvaltningskostnader. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.103903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.103 0002 0004302015
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Joachim Waern
Kopia till

Statsrådsberedningens Internrevision
Utrikesdepartementet USTYR, RS, EKO
Finansdepartementet BA
Miljödepartementet Ke
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen