Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2012-11-29
M2012/3187/Kl
Transportstyrelsen
Vikboplan 7
60173 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:8
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12 utg.omr. 20, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:8

Supermiljöbilspremie (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen20 000
ap.1Supermiljöbilspremie - del till Transportstyrelsen (ram)20 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Supermiljöbilspremie - del till Transportstyrelsen

Anslaget används för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som har förvärvat en ny supermiljöbil.  

Bidraget regleras i en förordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:8 Supermiljöbilspremie
ap.12 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Martin Larsson
Kopia till

Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Verket för innovationssystem
Trafikanalys