Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2012-11-29
S2012/8369/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 4:5
Riksdagen har beslutat om och anslaget 4:5 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97, prop. 2011/12:99 utg.omr. 09, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen24 000
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)8 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)6 000
ap.9Nationellt kompetenscentrum (ram)10 000
ap.11Stimulansbidrag till äldreomsorg (ram)0
Disponeras av Boverket300 000
ap.10Investeringsstöd (ram)300 000
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap35 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)35 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån2 000
ap.13Statistikutveckling inom äldreområdet (ram)2 000
Disponeras av Kammarkollegiet1 581 930
ap.4Program för en god äldreomsorg (ram)105 000
ap.5Nationell värdegrund (ram)80 000
ap.8Utvecklingsmedel (ram)58 930
ap.20Sammanhållen vård- och omsorg om äldre (ram)938 000
ap.22Insatser för höjd kompetens (ram)245 000
ap.23Insatser för ökad valfrihet (ram)55 000
ap.24Stimulans för lokala värdighetsgarantier (ram)100 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet8 000
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)8 000

Villkor för anslag 4:5

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt § 13.

ap.4 Program för en god äldreomsorg

 1. 5 000 000 kronor kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 13 januari 2011 i ett uppdrag att stödja införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Medlen utbetalas engångsvis till Socialstyrelsen efter rekvisition. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 maj 2014.
 2. 250 000 kronor ska användas i enlighet med uppdrag nr 2 i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 juni 2012. 
 3. 2 500 000 kronor ska användas i enlighet med uppdrag nr 3 i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 19 december 2012.
 4. 2 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 12 januari 2012 i ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en vägledning till stöd för brukarmedverkan.
 5. 1 400 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 16 februari 2012 om medel till Svenska ESF-rådet för att samordna och följa upp de svenska insatserna under Europeiska unionens temaår inom äldreområdet 2012.
 6. 82 350 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 29 mars 2012 i en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om stöd till insatser för evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
 7. 500 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 13 september 2012 inom ramen för överenskommelsen med Sveriges kommuner och landsting om stöd till insatser för evidensbaserad praktik i socialtjänsten.  

Resterande medel får används efter beslut av regeringen.

ap.5 Nationell värdegrund

 1. 60 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 4 maj 2010, uppdrag nr 4 under äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011 samt regeringsbeslut II:5 från den 16 februari 2012. De eventuella medel som finns kvar och som tidigare utbetalats för genomförande av ovanstående beslut får användas för att genomföra regeringsbesluten under 2012 och 2013. Medlen utbetalas engångsvis till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdragen ovan ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 28 februari 2014.
 2. 4 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 25 mars 2010 i ett uppdrag till Socialstyrelsen om stöd till lokala värdegrundsgarantier samt värdegrundsmärkning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. 
 3. 8 250 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 10 december 2009 om att ta fram ny kunskap som kan bidra till att ge de mest sjuka äldre ett värdigt liv och en god vård och omsorg. Av dessa medel ska 5 250 000 kronor utbetalas engångsvis till Statens beredning för medicinsk utvärdering och 3 000 000 kronor utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 28 februari 2013. 
 4. 3 000 000 kronor ska används i enlighet med uppdrag 2 under övriga uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012 om att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal. Medlen utbetalas engångsvis till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 maj 2014.
 5. 1 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 25 mars 2010 om att ta fram ett nationellt instrument som underlag för behovsbedömning. Medlen utbetalas engångsvis till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen ska utbetalas i enlighet med förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för implementering av arbetet med en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

ap.8 Utvecklingsmedel

 1. 22 000 000 kronor ska användas i en fortsatt satsning på Teknik för äldre i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 28 januari 2010. Medlen utbetalas engångsvis till Hjälpmedelsinstitutet efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.  Hjälpmedelsinstitutet ska lämna en slutredovisning av projektet senast den1 april 2013. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013.
 2. 5 000 000 kronor ska användas i ett uppdrag till Socialstyrelsen om insatser för att utveckla det psykiatriska stödet för äldre i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 25 mars 2010. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 maj 2013.   
 3. 14 000 000 kronor ska användas till utveckling av longitudinella områdesdatabaser i enlighet med regeringsbeslut nr III:3, III:4, III:5 och III:6 den 26 mars 2009. Verksamheterna som finansieras med dessa medel ska lämna en redovisning av medelsanvändningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2012. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 21 januari 2013.
 4. 600 000 kronor ska användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen utbetalas engångsvis mot rekvisition.
 5. 15 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 4 mars 2010 i ett uppdrag till Statens folkhälsoinstitut om ett aktivt och hälsosamt åldrande. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den  19 december 2013.  
 6. 2 200 000 kronor ska användas för olika uppdrag till Socialstyrelsen om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående m.m. i enlighet med regeringsbeslut III:9 från den 25 juni 2009. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 21 februari 2013. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Nationellt kompetenscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringuppdrag 2 under äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012.

ap.10 Investeringsstöd

Av medlen ska 320 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 4 den 16 maj 2007 Uppdrag om investeringsstöd för nybyggnad och ombyggnad till särskilt boende för äldre och för nybyggnad och ombyggnad till trygghetsboende för äldre i enlighet med regeringens hösttilläggsbudget för 2009 prop. 2009/10:2.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen disponeras FAS. Inriktningen på arbetet vara den samma som framgår av regeringsbeslut nr III:1 från den 5 februari 2009. Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap: Forskning. FAS ska redovisa de satsningar som fått stöd genom dessa medel samlat i en särskild rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen.

ap.13 Statistikutveckling inom äldreområdet

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 7 den 8 februari 2007 för uppdrag till Statistiska centralbyrån (SCB) att utöka antalet äldre personer i undersökningen av levnadsförhållanden (ULF).

ap.20 Sammanhållen vård- och omsorg om äldre

1. 5 000 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen för utvärdering av försökverksamheten om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 26 maj 2011. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 27 januari 2013.

2. 450 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 19 januari 2012 i ett uppdrag till Statskontoret att följa upp och utvärdera en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

3. 5 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 12 februari 2012 för att ta fram ett utbildningsmaterial om demens. 

4. 301 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 9 februari 2012 i en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om de mest sjuka äldre.

5. 4 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 1 mars 2012 om att ta fram modeller för olika ersättningssystem.

6. 2 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 1 mars 2012 om Svensk standard för kvalitet och samordning av vård och omsorg om äldre med omfattande behov.

7. 5 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 1 mars 2012 i ett uppdrag till Vinnova om social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

8. 63 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 8 mars 2012 för olika insatser av Socialstyrelsen inom ramen för satsningen på de mest sjuka äldre.

9. 2 300 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 4 april 2012 till Nationellt kunskapscentrum anhöriga.

10. 7 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 14 juni 2012 i ett uppdrag till Socialstyrelsen att utvecka en ny nationell källa för ordinationsorsaker. 

11. 600 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 20 juni 2012 i ett uppdrag till Myndigheten för vårdanalys att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen.

12. 400 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 20 oktober 2011 om medel för att stödja kommuner och landsting med kommunalisering av hemsjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2012. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013.

13. 10 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut 1 (Kulturdepartementet) från den 11 oktober 2012 i ett uppdrag till Statens kulturråd att främja kultur för äldre inom sjukvård och omsorgsverksamhet.

14. 700 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 18 oktober 2012 i ett uppdrag till Socialstyrelsen att förbereda en kompetenssatsning på ledare i äldreomsorgen. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.22 Insatser för höjd kompetens

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 den 10 februari 2011 och uppdrag nr 3 under äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012 i ett omvårdnadslyft inom äldreomsorgen. Av 2012 års medel får Socialstyrelsen använda 1 300 000 kronor för sina uppgifter inom satsningen. 243 700 000 kronor fördelas till kommunerna enligt bilagd fördelningsnyckel till Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012, efter ansökan vid ansökningsdatum som Socialstyrelsen bestämmer. Medlen utbetalas engångsvis till Socialstyrelsen mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som kommunerna ej utnyttjar under 2012 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2013.

ap.23 Insatser för ökad valfrihet

 1. 20 000 000 kronor ska användas för en fortsatt satsning på fria val av hjälpmedel i enlighet med kommande regeringsbeslut.
 2. 5 000 000 kronor ska användas till en fortsatt satsning på entrepenörskap och ökad mångfald i äldreomsorgen i enlighet med kommande regeringsbeslut.
 3. 3 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:12 från den 16 juni 2011 i ett uppdrag till Tillväxtverket om att genomföra en pilotsatsning med utvecklingscheckar inom äldreomsorgen samt utbetalning av medel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 21 januari 2013.
 4. 20 500 000 kronor ska användas i enlighet med uppdrag 4 inom äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012 för att stimulera fler kommuner att införa fria val i äldreomsorgen. Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor av dessa medel för att täcka egna kostnader. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 21 januari 2013.
 5. 1 800 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 12 januari 2012 om fortsatt stöd till kommuner för införande av LOV.
 6. 100 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 30 augusti 2012 i ett uppdrag till Kammarkollegiet att ta fram en utbildningsplan för upphandling av kommunal vård och omsorg om äldre.
 7. 3 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 25 oktober 2012 om att utveckla webbtjänster för fria val av hjälpmedel. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.24 Stimulans för lokala värdighetsgarantier

Medlen ska användas i enlighet med uppdrag nr 5 under äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100220 0000
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.200Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.21ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10600 000360 000180 00060 0002016
ap.1270 00035 00023 30011 7002015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Boverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Hjälpmedelsinstitutet