Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2012-12-13
Ju2012/8069/D
Ju2012/7960/L6 (delvis)
Valmyndigheten
Box 12191
102 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 1, bet. 2012/13:KU1, rskr. 2012/13:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Valmyndigheten ska genomföra sina uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.   

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten och annan författning samt i förhållande till ovan angivet mål.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

3

Uppdrag

Valmyndigheten ska senast den 30 april 2013 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) rapportera de åtgärder man har vidtagit för att fullgöra sina uppgifter som behörig myndighet för kontroll och intygande av antalet giltiga stödförklaringar som har gjorts av unionsmedborgare från Sverige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten18 504
ap.1Valmyndigheten (ram)18 504

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
6:5 Valmyndigheten
ap.15553 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 175
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 534
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 542
2013-02-251 542
2013-03-251 542
2013-04-251 542
2013-05-251 542
2013-06-251 542
2013-07-251 542
2013-08-251 542
2013-09-251 542
2013-10-251 542
2013-11-251 542
2013-12-251 542
Summa18 504
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Valmyndigheten

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras10
Belopp angivna i tkr

Villkor

Valmyndigheten får disponera inkomster från avgifter som myndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan författning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valmyndigheten undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 16 § anslagsförordningen (2011:223) avseende sitt varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Kent Eriksson
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens konstitutionsuskott
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket