Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:3

2012-12-06
S2012/8390/SAM(delvis)
Lantmäteriet
801 82 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Lantmäteriet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1, rskr. 2012/13:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Lantmäteriet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande informationen ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Återrapportering Informationsförsörjning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Där det är relevant bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Inskrivningsverksamhet

Inskrivningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Inskrivningsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Av rapporteringen ska framgå antal och andel inskrivningsärenden där ansökan har skett elektroniskt, samt hur många ingivare som anslutit sig till den tjänst som ger möjlighet till elektronisk ansökan. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Uppdragsverksamhet

Lantmäteriet ska redovisa omfattningen av de i 12 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet tillåtna verksamheterna.

Myndighetssamverkan för att tillgodose totalförsvarets krav ska ges hög prioritet. Myndighetssamverkan i form av biståndsfinansierad tjänsteexport som regleras i ramavtal med SIDA samt tjänsteexport genom tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB ska prioriteras i den mån det är förenligt med målen för övrig verksamhet.  

Tillsyn

Lantmäteriet ska inom ramen för sin tillsynsverksamhet över de kommunala lantmäterimyndigheterna särskilt granska myndigheternas intäkter och kostnader samt kompetensförsörjning.

Intäktsredovisning

Lantmäteriet ska i årsredovisningen ange hur och i vilken omfattning anslag, avgifter respektive övrig finansiering används och fördelas på olika verksamheter.

Inom verksamheten Informationsförsörjning ska redovisningen bl.a. delas upp på uppbyggnad och förvaltning respektive tillhandahållande samt på geografisk information och fastighetsinformation. Av redovisningen ska även framgå omfattningen av det tillhandahållande som sker inom ramen för geodatasamverkan. Inom Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning ska framgå hur förvaltningsanslaget fördelas på olika verksamheter.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas fördelad på
•förrättningsverksamhet,
•uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning,
•pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem,
•grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, samt
•uppdragsverksamhet.
Inom uppdragsverksamheten ska tjänsteexport respektive uppdrag för totalförsvarets myndigheter särredovisas.

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet ska, med utgångspunkt från kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen senast den 1 mars 2013 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning ska uppnås. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och ska avse 2012.

Utgiftsprognoser

Lantmäteriet ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari
20 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

Registrering av detaljplaner i fastighetsregistret

Lantmäteriet ska redovisa tiden från det att en detaljplan vinner laga kraft till det att den finns registrerad i fastighetsregistret. Av rapporteringen ska regionala och lokala skillnader framgå, samt de åtgärder Lantmäteriet vidtar för att säkerställa att ingen plan förblir oregistrerad.

Inspirearbetet

Lantmäteriet ska enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation samordna den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation. Lantmäteriet ska i delårsrapport och årsredovisning rapportera vilka kostnader man haft för samordningsuppdraget och hur genomförandet av Inspiredirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen) i Sverige framskrider.

Nationell höjdmodell

Lantmäteriet ska i delårsrapport och årsredovisning redovisa hur arbetet med en ny nationell höjdmodell framskrider. Av rapporteringen ska framgå vilka delar av landet som skannats respektive editerats.

It för en grönare förvaltning

Lantmäteriet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Styrning av Swedesurvey AB

Lantmäteriet ska lämna de förslag till förändringar i bolagsordning och styrelsesammansättning i Swedesurvey AB som myndigheten bedömer lämpliga under förutsättning att regeringen beslutar att Swedesurvey AB fortsättningsvis ska vara ett av Lantmäteriet förvaltat bolag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2013. 

Samråd plangenomförande

Enligt 5 kap. 11 och 39 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen i arbetet med att ta fram program för eller utarbetande av förslag till detaljplaner och områdesbestämmelser samråda med lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten ska vid samrådet verka för att planbestämmelser utformas på ett ändamålsenligt sätt med utgångspunkt i det fastighetsrättsliga genomförandet. Lantmäteriet ska under en tvåårsperiod följa upp lantmäterimyndigheternas samrådsarbete. I uppdraget ingår att sammanställa erfarenheterna av samrådsarbetet och att dra slutsatser av detta. I uppdraget ingår också att redovisa vanligt förekommande olämpligt utformade planbestämmelser och kombinationer av sådana bestämmelser samt de råd som verket utarbetat i syfte att komma till rätta med sådana bestämmelser. Redovisningen ska även omfatta hur Lantmäteriets och lantmäterimyndigheternas synpunkter efterföljs av kommunerna samt vilka effekter detta får för det fastighetsrättsliga plangenomförandet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2013.

Tillsynsverksamheten

Lantmäteriet ska lämna en samlad redovisning av tillsynsverksamheten avseende den senast avslutade tillsynsperioden, 2006 – 2010. Redovisningen ska belysa omfattningen av och innehållet i tillsynen samt vilka vanligt förekommande påpekanden som lämnats avseende förrättningsverksamheten m.m. vid de kommunala lantmäterimyndigheterna (KLM). Lantmäteriet ska även redovisa vilken effekt tillsynen haft och vilka åtgärder berörda KLM vidtagit med anledning av tillsynen. Som grund för redovisningen ska även KLM:s uppfattningar inhämtas.


Mot bakgrund av de samlade erfarenheterna får Lantmäteriet lämna förslag på hur regeringen bör precisera tillsynsuppdraget, om möjligheterna för Lantmäteriet att vidta åtgärder vid upptäckta missförhållanden bör utvidgas, samt om villkoren för att anmäla att Lantmäteriet uppfattar att tillståndet för en kommunal lantmäterimyndighet bör återkallas bör preciseras. I det fall förslag i dessa avseenden lämnas ska synpunkter från KLM och Sveriges Kommuner och Landsting inhämtas och redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2013.

Kvaliteten i fastighetsregistret

Lantmäteriet ska göra en översyn över samtliga de uppgifter som enligt förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ingå i fastighetsregistrets olika delar. Översynen ska ge en bild av om fastighetsregistret innehåller uppgifter som idag inte används eller som uppvisar stora kvalitetsbrister. Lantmäteriet ska också redovisa vilka av de uppgifter som enligt förordningen ska ingå i fastighetsregistret som kan återfinnas i andra offentliga register samt vilken kvalitet dessa register har. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2013.

Fastighetsregisterkartan

Lantmäteriet ska efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en övergång till rikstäckande digital registerkarta i enlighet med regeringens bedömning i prop. 2009/10:224. Övergången ska vara genomförd senast den 31 december 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:8

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet490 782
ap.1Lantmäteriet (ram)490 782
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet7 195
ap.2Lantmäteriet - del till RKs disposition (ram)7 195

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Lantmäteriet

Anslagsposten får användas av Lantmäteriet för verksamheterna Förättningsverksamhet och fastighetsindelning, Informationsförsörjning och Inskrivningsverksamhet.

Anslagsposten får användas av Lantmäteriet för arbete inom ramen för politiken för global utveckling (bet.2003/04:UU3 och skr 2007/08:89).

Anslagsposten får användas av Lantmäteriet för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2013.

ap.2 Lantmäteriet - del till RKs disposition

Anslagsposten får användas för att bistå Havsgränsutredningen enligt regeringsbeslut (UF2011/27212/UD/FMR) och (UF2012/33209/UD/FMR).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:8 Lantmäteriet
ap.114 7233 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)275 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2540 899
2013-02-2540 899
2013-03-2540 899
2013-04-2540 899
2013-05-2540 899
2013-06-2540 899
2013-07-2540 899
2013-08-2540 899
2013-09-2540 899
2013-10-2540 899
2013-11-2540 899
2013-12-2540 893
Summa490 782
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offenligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet34 991-7 000689 800689 50030028 291
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-31 14511 400121 200117 7003 500-16 245
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning10 860-3 10073 80074 300-5007 260
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Summa-20 2858 300195 000192 0003 000-8 985
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation22 64911 500339 800348 200-8 40025 749
Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem49 221-12 80025 30038 100-12 80023 621
Summa71 870-1 300365 100386 300-21 20049 370
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offenligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100240 000240 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00242 000242 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 1361 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Användarfinansieringen av fastighetsinformation och geografisk information (se prop. 2005/06:5, ss. 50-54), som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av system, databaser och information, får för 2013 uppgå till högst       250 000 000 kr.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Lars Arell
Kopia till

Internrevisionen Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Trafikverket
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting
Swedesurvey AB