Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2012-12-20
Ju2012/8237/SIM
Ju2012/7704/SIM
Ju2012/4368/SIM m.fl.
Se bilaga 1
Migrationsverket
60170 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Migrationsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 8, bet. 2012/13:SfU2, rskr. 2012/13:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Asylprocessen

I de asylärenden där avvisning med omedelbar verkställighet kan ske enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) samt i så kallade Dublinärenden ska beslut fattas och verkställas snarast möjligt.

Återrapportering

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • en samlad analys av flödet och tider i asylprocessen, bl.a. tider och balansutveckling för inskrivna och utflyttade personer från Migrationsverkets mottagande avseende asylprövning och återvändande samt bosättning i kommun, ärenden hos domstolarna, och ärenden överlämnade till polisen,
 • vilka åtgärder som vidtagits samt effekterna av dessa, för att utveckla samarbetet med migrationsdomstolarna, polisen, kommuner, Arbetsförmedlingen och andra aktörer i asylprocessen i syfte att identifiera och undanröja hinder så att vistelsetiden i hela processen förkortas,
 • omfattning och effektivitet rörande avvisningar med omedelbar verkställighet och överföringar enligt Dublinförordningen,
 • tiden från beslut om uppehållstillstånd till placering i kommun fördelat på antal personer i anläggningsboende respektive eget boende,
 • hur verksamheten anpassats för att optimera olika gruppers skilda behov för en framtida integrering i samhället, exempelvis genom olika former av organiserad sysselsättning,
 • resultat och användning av de särskilda medel på anslaget 1:7 Utresor för avvisade och utvisade som tilldelats för återvändandeverksamheten,
 • hur de 40 miljoner kronor som tilldelats på anslaget 1:1 Migrationsverket för att förstärka Migrationsverkets arbete med självmant återvändande, har använts och på vilket sätt medlen direkt påverkat antalet personer som återvänt självmant, samt
 • hur ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar bidragit till att öka antalet personer som återvänder självmant. Av rapporteringen ska särskilt framgå i hur många fall stödet bedömts ha haft en betydelse för återvändandet samt hur återetableringsstödet kan utvecklas för att öka återvändandet.

1.2 Arbete, besök och bosättning samt medborgarskap

Migrationsverket ska vidta ytterligare åtgärder för att effektivisera handläggningen av tillstånds- och medborgarskapsärenden.

Återrapportering

Migrationsverkets ska särskilt redovisa:

 • åtgärder som vidtagits för att minska handläggningstiderna för ärenden som rör arbetstagare (och deras familjemedlemmar) från länder utanför EU eller EES och Schweiz samt resultatet av genomförda åtgärder,
 • insatser för att upptäcka missbruk av regler, bland annat förekomsten av skenanställningar,
 • hur myndigheten har beaktat arbetsgivares behov, samt
 • en analys av utvecklingen inom ärendekategorierna, bl.a. omfattande yrken, medborgarskap och tillståndstider.
 • antal beslut som fattas av utlandsmyndigheterna, samt
 • fördelning mellan elektroniska och manuella ansökningar.

Återrapporteringen ska delas upp på medborgarskap och ålder.

1.3 Verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2013–2017 senast kl. 12.00 den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober.

Prognosen i januari ska vara förenklad. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle, till de av regeringen satta verksamhetsmålen och till beslutat dimensioneringsintervall.

Prognoserna ska innehålla en samlad analys av vilken verksamhet som kan bedrivas med tillgängliga medel och eventuella skillnader mellan tillgängliga medel och behov av medel ska förklaras.

Migrationsverket ska lämna nödvändig information till och inhämta nödvändig information från samtliga berörda myndigheter för att kunna presentera en samlad analys.

2

Organisationsstyrning

2.1 Strategisk utveckling

Migrationsverket ska samlat redogöra för bedömda effekter av planerade utvecklingsinsatser, såväl ekonomiska effekter som nyttan för sökande och andra intressenter. Redogörelsen ska bl.a. innehålla:

 • planerade åtgärder inom asylprövningen i syfte att öka effektiviteten i hela asylprocessen,
 • en bedömning av vilka områden som är särskilt lämpade för ökad grad av självbetjäning och elektronisk handläggning,
 • en bedömning av förväntade effekter av att ärenden sorteras tidigt i processen,
 • planerade åtgärder för att minska variationer i handläggningstider,
 • förslag till utvecklade principer för dimensionering av myndigheten samt motivering till dessa samt
 • en plan för att införa serviceåtaganden.

Vidare ska myndigheten redovisa vilka strategiska ställningstaganden som ligger till grund för bedömningarna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet(Justitiedepartementet) i budgetunderlaget för 2014.

3

Uppdrag

3.1 Rättslig kvalitet

Migrationsverket ska utveckla och redovisa metoder och verktyg för systematisk uppföljning av rättslig kvalitet i både avslags- och bifallsbeslut. Vidare ska Migrationsverket redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa en likformig tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. I redovisningen av uppdraget ska det framgå vilka metoder och verktyg myndigheten använder för att säkerställa rättslig kvalitet samt hur myndigheten arbetar för att säkerställa likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 14 juni 2013.

3.2 Statistik och analys rörande utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet

Migrationsverket ska redovisa:

 • statistik över antalet utlänningsärenden som kommit in till utlandsmyndigheterna under 2011, 2012 och 2013,
 • antalet genomförda DNA-tester i samband med prövning av ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige,
 • hur utlandsmyndigheterna har biträtt Migrationsverket enligt 7 a § förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen, i utredning av ärenden enligt utlänningslagstiftningen, främst inom asylprövning och återvändande,
 • tid från ansökan till påbörjad handläggning av anknytnings-, arbetskrafts- och studerandeärenden som lämnats direkt till utlandsmyndighet och som senare överlämnats till Migrationsverket
 • en analys av de förändringar inom migrationsområdet som kan komma att påverka migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna de närmaste tre åren. 

Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 februari och den 3 september 2013.

Genom de svenska utlandsmyndigheterna ska Migrationsverket ge sökande av uppehållstillstånd på grund av anknytning, tydlig information om reglerna med uppskjuten invandringsprövning och dess konsekvenser.

 

3.3 Ensamkommande barn

Migrationsverket ska redovisa vidtagna åtgärder för att barn med lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning i ökad utsträckning ska kunna återvända till hemlandet. I redovisningen ska även framgå hur många barn med lagakraftvunna beslut om avvisning eller utvisning som beviljats uppehållstillstånd på grund av att mottagande i hemlandet saknas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 juni 2013.

Frågan om en asylsökande under 18 år är av stor betydelse när det gäller sökandes boende och omvårdnad under ansökningstiden. För att få ett bättre underlag vid åldersbedömningar bör medicinska ålderbedömningar enligt Socialstyrelsens rekommendationer erbjudas när inte klarhet i åldersfrågan kan nås på annat sätt. Migrationsverket ska rapportera statistik för 2013 beträffande:

 • hur många medicinska åldersbedömningar som gjorts,
 • i hur många ärenden åldern justerats efter en medicinsk åldersbedömning, samt
 • i hur många ärenden åldern justerats utan att en medicinsk åldersbedömning har genomförts. 

Delredovisning av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) den 3 juni och 1 oktober 2013.

3.4 Ärenden som rör arbetstagare och deras familjemedlemmar från länder utanför EU/EES och Schweiz

Åtgärder för att minska handläggningstiderna avseende ansökningar som rör arbetstagare (och deras familjemedlemmar) från länder utanför EU eller EES och Schweiz samt resultatet av dessa ska delredovisas den 15 april, 15 juli och 15 oktober 2013 till Regeringskansliet, (Justitiedepartementet).

3.5 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att, i förhållande till verksamhetsåret 2012, påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande. 

Migrationsverket ska redovisa en sammanvägd bild av vilka insatser som vidtagits för att säkerställa att de identitetsuppgifter som är nödvändiga för att verkställa ett avlägsnandebeslut finns tillgängliga innan ett ärende överlämnas till polisen. Av redovisningen ska framgå varför nödvändiga uppgifter, i förekommande fall, inte har kunnat säkerställas. En delredovisning omfattande perioden januari t.o.m. augusti ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2013.

3.6 Fjärde migrationsdomstolen

Migrationsverket ska redovisa verksamhets- och kostnadskonsekvenser för myndigheten till följd av införandet av en fjärde migrationsdomstol.

3.7 Statistiska underlag

Migrationsverket ska, senast den 15 varje månad, lämna statistiskt underlag som visar graden av måluppfyllelse till till Regeringskansliet, (Justitiedepartementet).

3.8 Utreda överföring till Statens servicecenter

Migrationsverket ska redovisa konsekvenserna av att delar av myndighetens administration köps som tjänst av Statens servicecenter. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Statens servicecenter. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 6 november 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 959 507
ap.1Migrationsverket (ram)2 959 507

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Anslaget används till Migrationsverkets förvaltningskostnader, inklusive förvarslokaler. Av anslaget ska 20 miljoner kronor användas för att behålla en utökad förvarskapacitet. 

Av anslaget ska 40 miljoner kronor användas för att förstärka Migrationsverkets arbete med självmant återvändande i syfte att öka antalet personer med lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut som återvänder.

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 619 167
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)3 745 167
ap.3Boende för asylsökande (ram)874 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Anslagsposten används till:

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar samt
 • ersättningar enligt förordningen (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet.

ap.3 Boende för asylsökande

Anslagsposten används till de asylsökandes boende, dvs. lokaler, drift och utrustning samt inköp av mat i vissa fall.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket406 770
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)4 000
ap.5Återvandringsbidrag (ram)1 000
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)379 620
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)16 150
ap.8Anhörigresor (ram)6 000
Disponeras av Kammarkollegiet8 307
ap.10Internationell samverkan (ram)2 772
ap.11Bidrag till internationella organisationer (ram)2 600
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935
Disponeras av regeringen0
ap.9Informationsinsatser (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet5 000
ap.1Migration och utveckling (ram)5 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Migration och utveckling

Anslagsposten används till förberedelser och genomförande av Sveriges ordförandeskap i det Globala Forumet för Migration och utveckling.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Anslagsposten används till förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper genom

 • inhämtning och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

ap.5 Återvandringsbidrag

Anslagsposten används till bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Anslagsposten används till omföringar av medel för flyktingmottagande av personer som vidarebosätts i Sverige.

I juni respektive december 2013 ska ett schablonberäknat belopp omföras till anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2013 multipliceras med 199 800 kronor.

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Anslagsposten används till:

 • resor, inklusvie omkostnader, för personer som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
 • information och förberedande insatser inför överföringen samt 
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i delegationsresor som syftar till sådan överföring.

ap.8 Anhörigresor

Anslagsposten används till bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.9 Informationsinsatser

Anslagsposten får användas för informationsinsatser m.m. om arbetskraftsinvandring till Sverige.

ap.10 Internationell samverkan

Anslagsposten används till vissa migrationspolitiska projekt och vissa studier och analyser inom det migrationspolitiska området samt Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet.

ap.11 Bidrag till internationella organisationer

Anslagsposten används till Sveriges bidrag till internationella organisationer. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket305 105
ap.2Migrationsverket (ram)305 105
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet150
ap.1Regeringskansliet (ram)150

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten används till ersättning till offentliga biträden och tolkar. 

ap.2 Migrationsverket

Anslagsposten används till utgifter för offentliga biträden.

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården220 000
ap.2Kriminalvården (ram)220 000
Disponeras av Migrationsverket51 202
ap.1Migrationsverket (ram)51 202
Disponeras av Kammarkollegiet3 000
ap.4Regeringen (ram)3 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten används till utgifter vid utresa ur Sverige för

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen samt
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften ska avse resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, inklusive utgifter för resehandlingar samt resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningar ut ur Sverige.

Av anslagsposten ska 11 miljoner kronor användas för åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlännningars återvändande. Åtgärder för att öka återvändandet av ensamkommande barn med lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning ska prioriteras. Migrationsverket får med stöd av 6 kap. 1 § i budgetlagen (2011:203) göra ekonomiska åtaganden upp till tio procent av anslaget, dock högst tio miljoner kronor för denna verksamhet.

ap.2 Kriminalvården

Anslagsposten används till kostnader vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, polismyndighet eller regeringen med stöd av utlänningslagen eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll där kostnaden avser

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

Kriminalvården får inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 6 kap. 1 § andra stycket i budgetlagen.

ap.4 Regeringen

Anslagsposten används till åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

Regeringen ska inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 6 kap. 1 § andra stycket i budgetlagen.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket214 564
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)214 564

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslaget disponeras för projekt som beviljats bidrag från Europeiska flyktingfonden III samt från Europeiska återvändandefonden.

Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från den europeiska flyktingfonden III samt den europeiska återvändandefonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 05 Bidrag från Europeiska flyktingfonden III samt 07 Bidrag från Europeiska återvändandefonden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.188 7853 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.2187 258Inget0
ap.343 700Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.1150Inget0
ap.4120Inget0
ap.530Inget0
ap.611 388Inget0
ap.7485Inget0
ap.8180Inget0
ap.90Inget0
ap.1083Inget0
ap.1178Inget0
ap.1388Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.15Inget0
ap.215 505Inget0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.11 536Inget0
ap.26 600Inget0
ap.490Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.16 437Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1200 000100 00067 00033 0002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)285 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)200 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25246 626
2013-02-25246 626
2013-03-25246 626
2013-04-25246 626
2013-05-25246 626
2013-06-25246 626
2013-07-25246 626
2013-08-25246 626
2013-09-25246 626
2013-10-25246 626
2013-11-25246 626
2013-12-25246 621
Summa2 959 507
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid Migrationsverket enligt utlänningsförordningen (2006:97) ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet att redovisa en treårsserie enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som ansökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket undantas från kravet enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) att samråda med Ekonomistyrningsverket om avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) samt 12 § Anslagsförordningen (2011:223) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras. Anslaget ska avräknas det år anskaffning sker och med det belopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

På regeringens vägnar
Tobias Billström
Anna Roland-Anderson
Kopia till

Justitiedepartementet/PO, KRIM, DOM, LED, L4, L7, EMA
Utrikesdepartementet/PLAN
Socialdepartementet/SFÖ
Socialdepartementet/S SAM
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/A, IU
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Kriminalvårdens transporttjänst
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Arbetsförmedlingen
länsstyrelserna
Röda Korset
Sveriges Domstolar

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:4, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2012/8237/SIM
Ju2012/7704/SIM
Ju2012/4368/SIM
Ju2012/4353/SIM
Ju2011/3693/SIM
Ju2012/1304/SIM
Ju2012/458/SIM