Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2012-12-18
S2012/8855/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:8
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen30 000
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)30 000
Disponeras av Vetenskapsrådet12 000
ap.2Forskartjänster inom psykiatri (ram)12 000
Disponeras av Kammarkollegiet821 263
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)821 263

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen får använda 30 000 000 kronor under 2013 för statsbidrag i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

ap.2 Forskartjänster inom psykiatri

Vetenskapsrådet får använda 12 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2006/9394/FS) avseende tjänster för forskning för kliniskt verksamma medarbetare inom den psykiatriska hälso- och sjukvården.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 5 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2012/3906/FS och dnr S2012/8769/FS) för en nationell samordningsfunktion för insatser inom området psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 600 000 kronor under 2013 för administration och uppföljning i enlighet med vad som anges i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2011/8804/FS) avseende uppdrag att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd samt utbetalning av medel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 400 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2008/4141/FS och dnr S2008/4638/FS) avseende uppdrag att följa upp satsning på förlängd tjänstgöring inom psykiatrin för AT-läkare. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2012/3905/FS) avseende uppdrag om insatser inom området psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Myndigheten för vårdanalys får använda 4 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2012/4529/FS) avseende uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa 2012–2016. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) får använda 18 500 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2011/11250/FS) avseende uppdrag att genomföra ett program för öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning samt uppdrag att utbetala medel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Karolinska institutet, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) får använda 4 700 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2011/8469/FS) avseende uppdrag att genomföra en pilotstudie i syfte att pröva ungdomsversionen av ett australiskt självmordsförebyggande utbildningsprogram. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 20 000 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2011/8471/FS) avseende överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten om utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012–2016. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under villkoren som följer av överenskommelsen. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 57 500 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2012/8769/FS) avseende överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under villkoren som följer av överenskommelsen. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas av Akademiska sjukhuset i Uppsala i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2011/9370/FS) avseende implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Akademiska sjukhuset i Uppsala får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2011/9370/FS) avseende implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 3 000 000 kronor för att användas av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) vid Regionförbundet i Kalmar län i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2012/3632/FS) avseende ett nationellt kunskapsstöd vad gäller anhörigfrågor för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) vid Regionförbundet i Kalmar får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medel ska användas under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2012/3632/FS) avseende ett nationellt kunskapsstöd vad gäller anhörigfrågor för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en årlig ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.1900Inget0
ap.20Inget0
ap.324 637Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.230 00012 0009 0009 0002018
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Mårten Kivi
Likalydande till

Socialstyrelsen
Vetenskapsrådet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet forskningspolitiska enhet
Utbildningsdepartementets universitets- och högskoleenhet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Karolinska institutet/NASP
Sveriges Kommuner och Landsting
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Regionförbundet i Kalmar län/NkA