Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 25

2012-12-20
A2012/4124/ADM
A2012/4269/ADM
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 14, bet. 2012/13:AU2, rskr. 2012/13:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 400 000
ap.1Bidrag till lönegarantiersättning (ram)1 400 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Bidrag till lönegarantiersättning

Anslaget får disponeras för att finansiera kostnaderna enligt lönegarantilagen (1992:497) och de sociala avgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Utbetalning från anslaget ska göras månadsvis efter rekvisition från respektive berörd länsstyrelse.

Lönegarantiersättning som betalas tillbaka via länsstyrelserna ska redovisas brutto mot anslaget. Återbetalda belopp får disponeras för anslagets ändamål.

Kammarkollegiet får belasta anslaget med 250 000 kronor den 31 december 2013 som ersättning för de utgifter som kollegiet har haft för att förvalta nämnda anslag under budgetåret. Kammarkollegiet ska redovisa dessa utgifter till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 7 februari 2014.

Kammarkollegiet ska betala ut ersättning för arbetet med handläggningen av lönegarantiärenden efter ansökan från respektive berörd länsstyrelse. Ansökningar om ersättning ska respektive länsstyrelse ha lämnat in till Kammarkollegiet senast den 26 april 2013 i de delar som avser ersättningar för 2012 och den 25 april 2014 såvitt avser ersättningar för 2013. I ansökningarna ska länsstyrelserna ange antalet handlagda lönegarantiärenden. Antalet kontrolluppgifter på lönegarantiersättning som lämnats in till Skatteverket eller i förekommande fall till en semesterkassa ska anses motsvara antalet handlagda ärenden. Har två eller flera kontrolluppgifter lämnats in för en och samma person i en konkurs, ska de dock endast räknas som ett ärende. Ersättning för varje ärende som ska belasta anslaget, ska vara
500 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
ap.1140 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Catarina Frank Lundkvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/KSÄ KLS
Finansdepartementet/SKA/S3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län