Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:7

2012-12-13
S2011/9565/SFÖ
S2012/8609/SAM
länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende länsstyrelserna
5 bilagor
Riksdagen har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13 utg.omr. 1, bet. 2012/13:KU1, rskr. 2012/13:83). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

Till beslutet fogas fem bilagor med följande innehåll:

- bilaga 1, mallar för redovisning av statistik,

- bilaga 2, beräkning av anslagspost per länsstyrelse,

- bilaga 3, låneramar och räntekontokrediter,

- bilaga 4, avgiftsintäkter som disponeras, och

- bilaga 5, avgifter mot inkomsttitel.

VERKSAMHET

Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av länsstyrelsernas verksamhet. Övrig finansiering sker från andra anslag och inomstatliga bidrag.

Länsstyrelserna ska i sina årsredovisningar redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion och vad som anges i detta regleringsbrev. Viss verksamhetsstatistik ska redovisas enligt bilaga 1.

När återrapporteringskrav och uppdrag ges till samtliga länsstyrelser anges "länsstyrelserna" i beslutet. I annat fall anges det särskilt vilken eller vilka länsstyrelser som avses. Redovisning ska göras i årsredovisningen om inte annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (Landsbygdsdepartementet)

Livsmedelskontroll

1. Länsstyrelserna ska redovisa:

– En bedömning av effektivitet och ändamålsenlighet i livsmedelskontrollen i länet och hur denna har utvecklats jämfört med föregående år,

– på vilket sätt och i vilken utsträckning länsstyrelserna genom revisioner och andra insatser har bidragit till att kraven i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls,

– en bedömning av om kommunernas kontrollplaner uppfyller de krav som ställs för en likvärdig och effektiv kontroll,

– antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och antalet deltagare i utbildningarna, och

– vilka mål som satts upp för kontrollen av livsmedel i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för dessa. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen.

Uppgifterna ska redovisas till Livsmedelsverket senast den 1 februari 2014. 

Djurskydd och allmänna veterinära frågor

2. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av och använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen och en beskrivning av viktigare iakttagelser. Uppgifterna ska redovisas senast den 1 februari 2014 till Jordbruksverket.

3. Länsstyrelserna ska som en del av underlaget för arbetet med den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan redovisa:

- Mål för djurskyddskontrollen i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska en beskrivning av efterlevnaden av lagstiftningen bland kontrollobjekten göras samt en redovisning och analys av viktigare åtgärder riktade mot kontrollobjekten samt hos kontrollmyndigheterna i syfte att förbättra regelefterlevnaden och kontrollen. Länsstyrelserna ska även redovisa andra insatser som de gjort för att likrikta och effektivisera djurskyddskontrollen. Särskild rapportering ska utformas enligt beslut 2006/778/EG av den 17 december 1999 om krav för inspektion av anläggningar där djur hålls för animalieproduktionen,

– mål för kontrollen av insamling och transport av animaliska biprodukter i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen, samt

– mål för kontrollen av foder i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen.

Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2014.

4. Länsstyrelserna ska bistå Jordbruksverket i arbetet med att kvalitetssäkra uppgifterna i djurskyddskontrollregistret.

5. Länsstyrelserna ska kvartalsvis rapportera till Jordbruksverket enligt bilaga 1, tabell 1.3 avseende länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete.

6. Länsstyrelserna ska utarbeta förslag till nyckeltal och indikatorer för djurskyddskontrollverksamheten. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och ske i samråd med Jordbruksverket.

Särskilda problem på smittskyddsområdet och regional krisberedskapsplanering

7. Länsstyrelserna ska redovisa om det uppstått problem på smittskyddsområdet och om det förekommit särskilda problem med salmonellasaneringar i de fall dessa varit delegerade till länsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2014.

8. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med samordning av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Redovisningen ska översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts samt eventuella problem. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2014.

Kontroll av husdjur

9. Länsstyrelserna ska redovisa hur kontrollen bedrivits enligt förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, hästpass och avelskontroll samt lagen (2006:806) om provtagning på djur. Redovisningen ska beskriva mål för kontrollen och analysera måluppfyllelsen för dessa. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2014.

Lantbruk och landsbygd (Landsbygdsdepartementet)

Handläggning och utbetalning av stöd och ersättningar

10. Länsstyrelserna ska på ett kostnadseffektivt och för företagen enkelt sätt samt med minimerad risk för sanktioner genomföra uppgifterna som åligger dem ifråga om direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsåtgärder enligt förordningarna (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare m.m. och (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Länsstyrelserna ska, tillsammans med Jordbruksverket, säkerställa att direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsutveckling i så hög utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter samt säkerställa att handläggningstider för beslut och utbetalning av stöd minskar samtidigt som risken för finansiell korrigering förebyggs och minimeras. Länsstyrelserna ska dessutom särskilt arbeta med återkrav.

Länsstyrelserna ska följa Jordbruksverkets styrning över stödprocessen avseende administrationen av jordbruks- och landsbygdsstöd. Länsstyrelserna ska löpande rapportera handläggnings- och kontrolläge till Jordbruksverket enligt av verket fastställd rapportplan, samt bistå Jordbruksverket i att under stödåret uppnå en bättre uppföljning av handläggnings- och kontrolläge av ovan nämnda stöd. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att följa uppdraget samt hur stor andel av stöd och ersättningar som betalats ut vid de tillfällen som anges i den gemensamma utbetalningsplanen.

Länsstyrelserna ska under 2013, tillsammans med Jordbruksverket, fortsätta arbetet med en processgenomgång av stödprocessen för landsbygdsutvecklingsstöd. Arbetet ska även beakta kommande programperiod. I denna ska erfarenheter från andra medlemsländer tas tillvara. Länsstyrelserna ska redovisa hur de har deltagit i processgenomgången.

Länsstyrelserna ska tillsammans med Jordbruksverket bistå i arbetet med att uppfylla ackrediteringsvillkoren för hanteringen av stöd.

Genomförandet av landsbygdsprogrammet

11. Länsstyrelserna ska verka för ett effektivt regionalt genomförande av Landsbygdsprogrammet för Sverige åren 2007–2013 i syfte att uppnå de i programmet angivna målen i enlighet med förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Programmets genomförande, resultat och effekter rapporteras i särskild ordning enligt Jordbruksverkets riktlinjer. Länsstyrelserna ska även vara regeringen och centrala myndigheter behjälpliga i förberedelserna för ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2014–2020 samt påbörja de regionala förberedelserna för det kommande landsbygdsprogrammet. Länsstyrelserna ska kortfattat redovisa på vilket sätt de deltagit i respektive påbörjat arbetet med det kommande landsbygdsprogrammet.

12. Länsstyrelserna får för uppdragets genomförande disponera anvisade medel från utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygds och livsmedel, anslagen 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, vilka regleras i Jordbruksverkets regleringsbrev för budgetåret 2013. Under 2013 ska länsstyrelserna särskilt arbeta för att minska handläggningstiderna inom axel 1, 3 och 4 samt delar av axel 2 (avseende Utvald miljö). Länsstyrelserna ska redovisa följande:

– Handläggningstiderna för ansökningar om beslut om stöd och ansökningar om utbetalningar samt hur länsstyrelsen arbetar för att minska handläggningstiderna,

– vilka åtgärder som har låg anslutning i länet, översiktligt analysera orsakerna till detta samt redovisa vilka insatser länsstyrelsen vidtagit under 2013 för att öka anslutningen till dessa åtgärder för att besluten och utbetalningarna kopplade till programmet ska vara i fas och att de relevanta resultatmål och omfattningsmål som finns fastställda i programmet är uppnådda vid utgången av 2012.

Kostnader för hantering av EU-stöd

13. Länsstyrelserna ska redovisa kostnader för hantering av de olika EU-stöden för lantbruk, landsbygd och fiske samt antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Redovisningen ska lämnas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2014 enligt riktlinjer från verket.

Utveckling av jordbruksadministrationen

14. Länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands samt Västerbottens län ska som samordningsansvariga i respektive samordningsregion senast den 1 februari 2014 till Jordbruksverket redovisa:

– Vad som har gjorts för att effektivisera jordbruksadministrationen i form av organisatoriska eller strukturella förändringar, metodutveckling och hantering,

– vad som har gjorts för att öka likabehandlingen, bl.a. vad gäller servicen till brukarna,

– förändringar i effektivitet och kvalitet i verksamheten,

– ekonomiska samordningsvinster 2013, samt

– erfarenheter av samordnings- och utvecklingsarbetet inklusive förutsättningar för ytterligare framtida samordningsvinster.

Fiske (Landsbygdsdepartementet)

15. Länsstyrelserna ska redovisa hur de främjat och bidragit till den nationella offentliga finansieringen av det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige perioden 2007-2013.

16. Länsstyrelserna ska redovisa hur de bidragit till arbetet med omprövning av vattendomar.

17. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av föregående års fisketillsyn i form av antal fisketillsynsmän för havet och de stora sjöarna respektive övrigt sötvattensområde samt antal informationsinsatser, tillsynsdagar, anmälningar av otillåtet fiske och antal beslag av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål i havet och i de stora sjöarna. Redovisningen ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 februari 2014.

Regional tillväxt (Näringsdepartementet)

Uppdrag nr 18–26 gäller samtliga länsstyrelser. Uppdrag nr 23–26 gäller länsstyrelserna i Norrbottens, Stockholms, Västernorrlands och Västmanlands län. Uppdrag nr 27–29 gäller samtliga länsstyrelser utom länsstyrelserna i Norrbottens, Stockholms, Västernorrlands och Västmanlands län. Uppdrag nr 30 gäller inte länsstyrelserna i Hallands, Gotlands, Kalmar, Skåne och Västra Götalands län. Uppdrag nr 31-34 gäller vissa länsstyrelser.

Regionalt tillväxtarbete

18. Länsstyrelserna ska redovisa exempel på och kommentera hur samverkan mellan länsstyrelserna och statliga myndigheter sker inom det regionala tillväxtarbetet samt hur denna samverkan utvecklats.

19. Länsstyrelserna ska, efter anvisningar från Tillväxtverket, medverka i verkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet samt uppföljning av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19.

20. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2013.

21. Länsstyrelserna ska lämna redovisningar till Tillväxtverket av bemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 enligt anvisningar från Tillväxtverket.

22. Länsstyrelserna ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik samt landsbygds-, havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen.

23. Berörda länsstyrelser ska, i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221), ge en sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt. Sammanfattningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin och innehålla de viktigaste insatserna under året. För prioriteringen Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud ska särskilt arbetet med den regionala kompetensplattformen redovisas. Sammanfattningen ska även innehålla en bedömning av resultatet av de redovisade prioriteringarna.

24. Berörda länsstyrelser ska redovisa de viktigaste utvecklingsfrågorna för att stärka arbetet med länets regionala utvecklingsstrategi.

25. Berörda länsstyrelser ska i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer genomföra en handlingsplan, som enligt ett pågående uppdrag redovisas den 1 februari 2013, för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2013–2014.

26.Berörda länsstyrelser ska redovisa hur det ömsesidiga sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering utvecklats. Det ska även göras en bedömning av hur kommunernas översiktsplaner beaktat de regionala mål m.m. som utvecklats inom ramen för det regionala tillväxtarbetet inklusive det regionala trafikförsörjningsprogrammet och länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Uppdraget innebär också en redovisning av hur det regionala tillväxtarbetet inklusive arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet och länsplanerna för regional transportinfrastruktur samordnats med kommunernas översiktsplanering. I uppdraget ingår även att redogöra för och bedöma vilka de grundläggande förutsättningar är för att stärka sambandet och utveckla samordningen. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 30 november 2013.

27. Berörda länsstyrelser ska redovisa exempel på och kommentera inom vilka områden samverkan sker mellan länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet i länet samt hur denna samverkan utvecklats.

28. Berörda länsstyrelser ska bistå det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet i länet i dess uppdrag att genomföra en handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2013–2014.

29. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur det ömsesidiga sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering utvecklats. Det innebär att länsstyrelserna ska bedöma hur kommunernas översiktsplaner beaktat de regionala mål m.m. som utvecklats inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelserna ska även göra en bedömning av hur det regionala tillväxtarbetet samordnats med kommunernas översiktsplanering. I uppdraget ingår även att bedöma vilka de grundläggande förutsättningarna är för att stärka sambandet och utveckla samordningen. Uppdraget ska ske i dialog med det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet i länet och redovisas till Boverket senast den 30 november 2013.

Tillgång till kommersiell service

30. För sin uppgift att verka för en god tillgång till kommersiell service för medborgare och företag ska berörda länsstyrelser redovisa och kommentera vilka insatser som genomförts, resultaten av dessa och vilka aktörer som deltagit samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt i länet. Redovisningarna ska relatera till mål och intentioner i länets regionala serviceprogram.

Territoriella samarbetsprogram

31. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för det territoriella programmet Sverige-Norge, redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade EU-medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer och lämnas till verket senast den 11 februari och den 16 september 2013. Därutöver ska prognoser för utbetalningar lämnas till Tillväxtverket senast den 10 januari, den 11 februari, den 26 april, den 20 juli och den 18 oktober 2013. Länsstyrelsen ska dessutom, senast den 11 februari, den 20 juli och den 18 oktober 2013, lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar avseende samma program. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med 2017 och vara fördelade på budgetår. Prognoser över beslutade medel ska senast den 11 februari och den 16 november 2013 och lämnas fördelade på åren 2013–2016. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer.

32. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia-Atlantica och Sverige-Norge, för beslutade och utbetalade EU-medel redovisa fördelningen av den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen från kommuner, landsting, stat samt från övriga offentliga och privata aktörer för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den svenska statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet, dels övrig statlig finansiering. Av redovisningen ska framgå de 30 största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. Redovisningen ska lämnas till Tillväxtverket senast den 11 februari 2013. En sammanställning av förväntade och uppnådda resultat kopplad till indikatorer för gränsregionalt samarbete ska redovisas. En sammanställning ska även redovisas av beslutade medel fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden totalt per territoriellt program. Redovisningarna ska lämnas för respektive program, i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer, senast den 11 februari och den 16 september 2013.

33. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia-Atlantica och Norra Periferin redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade medel samt en likviditetsredovisning. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisning ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer och lämnas till verket senast den 11 februari och den 16 september 2013.

Samarbete i Barentsregionen

34. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelserna gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska särskilt redovisa sitt ordförandeskap i Barentsrådets Regionråd och Regionkommitté. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län får för uppdragets genomförande disponera medel från utgiftsområde 5, anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

Grundläggande betaltjänster (Näringsdepartementet)

35. Länsstyrelserna ska lämna underlag till Länsstyrelsen i Dalarnas län med en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov inklusive en redovisning av de eventuella stöd- och utvecklingsinsatser för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster som genomförts i länet. Länsstyrelserna ska arbeta för att regionala stöd- och utvecklingsinsatser vid behov genomförs för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och i den landsbygd där samhällets behov inte längre tillgodoses av marknaden. För arbetet med att bedöma behovet av och för att genomföra stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster kan länsstyrelserna söka medel från Post- och telestyrelsen. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska sammanställa en rapport utifrån dessa underlag. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2013. Länsstyrelsen i Dalarnas län får för uppdragets genomförande disponera medel från utgiftsområde 22, anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster.

Infrastrukturplanering (Näringsdepartementet)

36. Länsstyrelserna ska verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP) nås. Länsstyrelserna ska också:

– Redovisa hur de verkat för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås. Redovisning ska göras i enlighet med Post- och telestyrelsens (PTS) anvisningar senast den 1 februari 2014.

– Redovisa och kommentera utvecklingen i länet inom it-infrastrukturområdet, med särskild inriktning på mindre tätorter, småorter och glesbygd, samt hur man har bistått PTS i dess uppdrag att följa tillgången på it-infrastruktur. Redovisningen ska göras i enlighet med PTS anvisningar senast den 1 februari 2014.

– Främja anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation samt redovisa och kommentera vilka aktiviteter som genomförts för att främja användningen av stödet och hur stödet har använts samt statistik över antalet inkomna ansökningar. Det ska framgå av statistiken vilket belopp en ansökan avser och det beviljade stödets storlek. En rapport om användningen av stödet fram till 31 december 2012 ska lämnas senast den 1 februari 2013 samt en rapport om användningen av stödet fram till den 31 maj 2013 och en prognos för hela året ska lämnas senast den 30 juni 2013. Redovisning ska ske till Länsstyrelsen i Örebro län i enlighet med Post- och telestyrelsens anvisningar. Länsstyrelsen i Örebro län ska återrapportera till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i enlighet med regeringens beslut N2011/7305/ITP.

Uppdragets tredje strecksats gäller inte länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands, Hallands, Gotlands och Kalmar län.

Energi och klimat (Näringsdepartementet och Miljödepartementet)

Regionala klimat- och energistrategier m.m.

37. Länsstyrelserna ska redovisa:

– Insatser som genomförts för att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan,

– insatser för att utveckla och genomföra regionala åtgärdsplaner för det klimat- och energistrategiska arbetet i samverkan med berörda lokala och regionala aktörer i syfte att identifiera, planera och genomföra regionala insatser och åtgärder med särskilt fokus på innovativa och resurseffektiva lösningar för att uppnå minskad klimatpåverkan, ökad andel förnybar energi och ökad energihushållning,

– insatser för att stärka samverkan såväl inom respektive länsstyrelse som mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete med att förverkliga regeringens politik för minskad klimatpåverkan och energiomställning,

– insatser för att klimat- och energimålen får ökat genomslag inom olika sakområden såsom miljöprövning och -tillsyn, den lokala och regionala samhällsplaneringen, regionalt utvecklings- och tillväxtarbete och infrastrukturarbete,

– insatser för att stödja näringslivets och kommunernas klimat- och energiarbete,

– insatser för att verka för en ökad andel förnybar energi, särskilt avseende insatser för att uppnå planmässiga förutsättningar inom planeringsramen för vindkraft, samt

– insatser för att bidra till regeringens arbete med Färdplan 2050.

Insatser för att stärka den nationella samverkan mellan länsstyrelserna inom klimat- och energiområdet ska redovisas samlat av Länsstyrelsen i Hallands län.

Det regionala klimatanpassningsarbetet

38. Länsstyrelserna ska redovisa insatser och användningen av medel från anslag 1:10 Klimatanpassning inom utgiftsområde 20 med anledning av uppgiften att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet.

Regionala planer för klimatanpassningsarbetet

39. Länsstyrelserna ska sammanställa, redovisa och göra jämförelser av det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå. Utgångspunkt för arbetet bör vara bedömningar om sårbarhet för klimatförändringar och behov av klimatanpassning. Länsstyrelserna ska sedan efter samråd med berörda aktörer utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning till vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Uppdraget ska delrapporteras senast den 1 oktober 2013 samt slutrapporteras till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2014.

Hållbar samhällsplanering och boende (Socialdepartementet)

Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet

40. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska länsstyrelserna följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd. Länsstyrelserna ska i samband med detta särskilt analysera hur kommunerna tillämpar reglerna om förelägganden och om byggsanktionsavgifter i den nya plan- och bygglagen (2010:900) samt hur kommunerna när det gäller dessa frågor förändrat och anpassat sitt arbetssätt till den nya lagen. Uppdraget ska genomföras enligt det förslag till gemensamma arbetsformer och riktlinjer som arbetades fram gemensamt av länsstyrelserna under 2012. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2014. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska utformas i dialog med Boverket.

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

41. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska länsstyrelserna följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och ge råd och stöd. Länsstyrelserna ska också granska kommunala planer och ta fram planeringsunderlag. Länsstyrelserna ska i samband med uppföljningen särskilt analysera:

– Hur kommunerna tillämpar de nya reglerna om planbesked samt förenklat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), och

– vilket genomslag reglerna om strandskydd i miljöbalken och då särskilt reglerna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen fått i kommunernas plan- och byggverksamhet vid tillämpningen av den nya plan- och bygglagen. Redovisningen ska även innehålla antalet nya översiktsplaner eller ändringar och tillägg som pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden samt antalet detaljplaner som innehåller upphävande av strandskydd. Därutöver ska länsstyrelsernas ingripanden redovisas. 

Den närmare inriktningen av redovisningen ska samordnas mellan länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2014. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska utformas i dialog med Boverket.

Regionalisering av nationella mål, planer och program

42. Med utgångspunkt i Boverkets rapport ”Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering” (2011:17) ska länsstyrelserna bryta ner de nationella målen, planerna och programmen till regionala mål, planer och program. Dessa regionala mål, planer och program ska utgöra ett underlag för kommunernas fortsatta planeringsarbete. Länsstyrelsernas arbete ska i första hand fokusera på de mål, planer och program som Boverket i rapporten redovisar under rubriken "Bebyggelse". Uppdraget, som ska genomföras efter samråd med det organ som inom länet har ansvar för det regionala tillväxtarbetet, ska redovisas till Boverket senast den 30 november 2013.

Inriktningsmål för handläggning av överklagade PBL-ärenden

43. Länsstyrelserna ska handlägga överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen på ett så enkelt och snabbt sätt som möjligt dock utan att rättssäkerheten eftersätts. Beträffande överklagade ärenden avseende kommunala beslut om planer (detaljplaner och områdesbestämmelser) respektive lov (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) ska följande inriktningsmål gälla:

Medianvärde, för planer 3 månader och för lov 4 månader

75 procent avgjorda inom, för planer 3 månader och för lov 4 månader

90 procent avgjorda inom, för planer 5 månader och för lov 6 månader 

Tiderna ska räknas från den dag överklagandet kom in till länsstyrelsen till den dag länsstyrelsen avgjorde ärendet. Redovisningen av antalet ärenden ska ske på ett för länsstyrelserna enhetligt sätt. Uppgifterna ska inte avse länsstyrelsernas prövning eller beslut enligt 11 kap. 10-12 §§ plan- och bygglagen.

Länsstyrelserna ska redovisa den genomsnittliga handläggningstiden samt medianvärdet för under 2012 respektive 2013 avgjorda överklagade planer respektive lov. Länsstyrelserna ska också för 2012 respektive 2013 redovisa andelen överklagade planer som har avgjorts inom 3 respektive 5 månader samt andelen överklagade lov som har avgjorts inom 4 respektive 6 månader.

I de fall handläggningstiderna överstiger inriktningsmålen ska länsstyrelserna redovisa dels orsaken till detta, dels vilka åtgärder som vidtagits respektive avses vidtas i syfte att fortsättningsvis innehålla inriktningsmålen. Länsstyrelserna bör i sammanhanget beakta regeringsuppdraget att ta fram förslag till länsstyrelsegemensamma processer och övriga effektiviseringsåtgärder för vissa överklagandeärenden (dnr S2012/7257/SFÖ).

Redovisningen ska lämnas till Boverket senast den 28 februari 2014.

Granskning av kommuners planeringsmässiga förutsättningar att bygga bostäder

44. Med utgångspunkt i den redovisning som Stockholms läns landsting lämnar med anledning av regeringens uppdrag rörande Stockholmsregionens behov av nya bostäder med fördelning på länets kommuner (S2012/4203/PBB) ska Länsstyrelsen i Stockholms län:

- Granska och bedöma respektive kommuns planeringsmässiga förutsättningar att förverkliga angivet antal nya bostäder. Granskningen ska ske med utgångspunkt i respektive kommuns översiktsplan, detaljplaneläge, planberedskap och planeringsaktivitet, samt

- i samverkan med Boverket göra en uppföljning av bostadsbyggandet i var och en av kommunerna i Stockholms län. Uppföljningen ska bl.a. innehålla en bedömning av utfallets konsekvenser.

Uppdraget avseende kommunernas förutsättningar att förverkliga angivet antal bostäder ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2013. Uppdraget avseende uppföljning av bostadsbyggandet i kommunerna ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2014.

Naturvård, miljö- och hälsoskydd (Miljödepartementet)

Miljömålssystemet

45. Länsstyrelserna ska utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med åtgärdsprogrammen ska översiktligt redovisas.

Efterbehandling av förorenade områden

46. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade områden samt arbetet med att åtgärda förorenade områden med statliga bidrag. Länsstyrelserna ska även samordnat och i samverkan med Naturvårdsverket ta fram och redovisa åtgärder för att minimera omfattningen av oförbrukade bidrag för efterbehandling av förorenade områden. 

Miljötillsyn

47. Länsstyrelsernas tillsyn enligt miljöbalken ska bidra till att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och att uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön motverkas. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa:

– Hur arbetet för att effektivisera och utveckla tillsynen avses fortsätta samt beskriva de förändrade rutiner och arbetsmetoder som genomförts för att utveckla en miljömålsstyrd tillsyn,

– tillsynsområden inom vilka den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen kan utvecklas och förbättras,

– vilken betydelse tillsynen har för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt vilka konsekvenser få egeninitierade tillsynsinsatser får för möjligheterna att uppnå målen, samt

– hur och inom vilka områden samverkan skett med Miljösamverkan Sverige och regional miljösamverkan i de län där sådana projekt bedrivs.

Formerna för länsstyrelsernas återrapporteringen ska utformas i dialog med Naturvårdsverket.

Skydd och skötsel av värdefulla naturområden

48. Länsstyrelserna ska i sitt arbete med biologisk mångfald och naturvård särskilt:

– Skydda och förvalta värdefulla naturområden i syfte att nå Sveriges miljökvalitetsmål samt åtaganden inom EU:s naturvårdsdirektiv och internationella naturvårdskonventioner. Bevarande av värdefulla skogar är högt prioriterat och ska ske med utgångspunkt i strategierna för formellt skydd av skog,

– fortsätta arbetet med artbevarande, genomförandet av rovdjurspolitiken och främjandet av friluftslivet, samt

– se till att naturvårdsarbetet sker i god dialog med medborgare, brukare och andra berörda aktörer.

49. Länsstyrelserna ska gällande arbetet med områdesskydd, skötsel av skyddade områden, naturvårdsavtal, artbevarande och insatser för rovdjur rapportera till Naturvårdsverket. Rapporteringen ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar.

Skydd av tätortsnära natur

50. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som utarbetades för detta på regeringens uppdrag (regeringsbeslut nr I 3, dnr M2002/2284/Na) med ambitionen att programmen ska vara genomförda 2015.

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

51. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Jönköpings, Östergötlands, Uppsala, Västerbottens och Västernorrlands län ska, för de kommuner eller områden där det fastställts eller under året kommer att fastställas åtgärdsprogram med syfte att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts, vilken effekt åtgärderna bedöms ha haft på halterna samt om miljökvalitetsnormerna följs. I de fall EU:s luftkvalitetsdirektiv överträds, vilket innebär en risk för sanktioner, ska länsstyrelsen bedöma hur länge överträdelserna antas bestå.

Havs- och vattenmiljö

52. Länsstyrelserna ska redovisa användningen av medel från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom utgiftsområde 20 som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska lämna en samlad redovisning för länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten med kopia till Regeringskansliet (Miljödepartementet). Redovisning avseende 2012 ska ske senast den 15 februari 2013 och avseende 2013 senast den 15 februari 2014.

53. Länsstyrelserna, med undantag av länsstyrelserna i Jämtlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Jönköpings och Kronobergs län, ska under året fortsatt bygga upp kompetens och rutiner för att kunna bistå Havs- och vattenmyndigheten i myndighetens havsplaneringsarbete. Arbetet ska även omfatta att ta fram underlag för havsplanering för länets havsområden enligt vägledning från Havs- och vattenmyndigheten. Dessa länsstyrelser ska även stödja och samordna kommunerna längs kusten i deras arbete med planering av sina havsområden.

Länsstyrelserna i Västra Götalands, Kalmar och Västernorrlands län ska därutöver samordna arbetet med underlag för de länsstyrelser som ligger vid respektive Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och redovisa det samlade underlaget till Havs- och vattenmyndigheten enligt dennas anvisning.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska fortsatt utveckla det gemensamma länsstyrelsearbetet med IT-system och datainsamling och bearbetning för havsplanering i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket.

Länsstyrelserna i Västra Götalands, Kalmar och Västernorrlands län ska redovisa viktigare insatser och resultat samt de samordningsuppdrag som rör kommuner och länsstyrelser till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2014.

Minskade kväveutsläpp från avloppsreningsverk

54. Enligt Europeiska unionens domstols dom den 6 oktober 2009 i mål C-438/07 har Sverige underlåtit att avseende 37 i domen angivna reningsverk uppfylla skyldigheterna i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Enligt gällande regelverk ska länsstyrelserna inom sitt verksamhetsområde säkerställa att de aktörer som är ansvariga för kommunal avloppsrening följer Naturvårdsverkets föreskrifter avseende avloppsreningsverk för att minska kväveutsläpp med syfte att uppfylla kraven i avloppsreningsdirektivet. I de fall den operativa tillsynen för en sådan verksamhet är överlåten till en kommun ska länsstyrelserna ge den tillsynsvägledning som kommunen behöver för att göra det som krävs för att villkoren anpassas eller tillståndet omprövas. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser och effekter av arbetet till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 juni 2013 och den 14 december 2013. Uppdraget gäller de länsstyrelser som är berörda av EU-domen.

Utsläpp från enskilda avlopp

55. Länsstyrelserna ska, genom att vidareutveckla sitt arbete med samordning och stödjande insatser, förbättra förutsättningarna för kommuner och fastighetsägare att minska utsläppen från enskilda avlopp. Länsstyrelserna ska till Havs- och vattenmyndigheten, i enlighet med myndighetens anvisningar, redovisa insatser beträffande tillsyn och vägledning avseende enskilda avlopp samt tillsyn enligt 51 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Strandskydd

56. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet fortlöper. Länsstyrelserna ska löpande registrera uppgifter om kommunernas och länsstyrelsens samtliga beslut om upphävande av och dispens från strandskyddet. Uppgifterna ska efter utgången av året sammanställas i statistik som visar bl.a. hur många upphävanden och dispenser som har beslutats, fördelat på kommuner, samt vilket ändamål upphävandet haft eller för vilken åtgärd dispensen getts och vilket särskilt skäl som ligger till grund för beslutet. Länsstyrelsen ska även föra uppgifter om vilka kommunala beslut som överklagats eller som länsstyrelsen har beslutat att överpröva enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken. Uppgifterna ska redovisas till Naturvårdsverket i enlighet med myndighetens anvisningar. Redovisning avseende 2012 ska ske senast den 15 februari 2013 och avseende 2013 senast den 15 februari 2014.

Massförekomst av stickmyggor

57. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska redovisa uppnådda resultat i arbetet med hur regionala landskapsstrategier kan minska identifierade problem med massförekomst av stickmyggor (översvämningsmyggor) i Nedre dalälvsområdet. Länsstyrelsen ska i samband med detta även lämna förslag på ekonomiskt och ekologiskt hållbara långsiktiga lösningar på dessa problem. Återrapportering ska ske till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2013.

Hantering av tillståndsärenden vid länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer

58. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa hanteringen av tillståndsärenden vid länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer, vilka åtgärder som har vidtagits för att korta handläggningstiderna i dessa samt hur de under 2013 tillförda resurserna har bidragit till en effektivare hantering.

Våtmarker

59. Länsstyrelserna ska arbeta med restaurering och återskapande av våtmarker i och i anslutning till odlingslandskap i enlighet med planeringsunderlaget som utarbetades inom ramen för uppdrag 22 i regleringsbrevet för 2008 för länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser och behov av ytterligare åtgärder till Länsstyrelsen i Västra Götalands län senast den 30 oktober 2013. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska sammanställa redovisningarna och redovisa sammanställningen till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2013.

Art- och habitatdirektivet

60. Länsstyrelserna ska senast den 31 december 2014 rapportera in nya obligatoriska data till Naturvårdsverket som ska ingå i Natura 2000-databasen. Rapporteringen ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.

61. Länsstyrelsen ska lämna underlag på områden av gemenskapsintresse (SCI) som ska förklaras som särskilda bevarandeområden (SAC) enligt habitatdirektivet. De områden som berörs är alla områden som är beslutade som SCI-områden av Europeiska kommissionen till och med 2007. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 september 2013.

Artskydd

62. Länsstyrelsernas arbete med artskydd ska bidra till att motverka utarmning av den biologiska mångfalden och att nå miljökvalitetsmålet, ett rikt växt- och djurliv.

Länsstyrelserna ska därför särskilt redovisa:

- Hur bestämmelserna i artskyddsförordningen integreras i länsstyrelsernas tvärsektoriella arbete,

- hur samverkan har skett med Miljösamverkan Sverige,

- hur länsstyrelserna verkar för samarbete och samordning med andra myndigheter om artskydd,

- vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla och förbättra prövning, tillsyn och tillsynsvägledning i arbetet med tillämpningen av bestämmelserna i artskyddsförordningen och rådets förordning 338/97,

- informationsinsatser riktade till allmänheten om bestämmelserna i artskyddsförordningens och rådets förordning 338/97, samt

- vilka personresurser som avsatts för arbete med artskyddsförordningens bestämmelser och motivet till detta.

Redovisningen ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 15 september 2013.

Märkning av vargtikar och angivande av vargrevir

63. Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Stockholms län ska vara Naturvårdsverket behjälpliga i arbetet med att märka lämpliga vargtikar. Länsstyrelserna ska därefter ange vilka två vargrevir med märkta tikar i respektive län som är lämpligast för utsättning av vargvalpar. Syftet är att ett antal vargrevir ska finnas tillgängliga för utplantering av vargvalpar under våren 2013. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget till Naturvårdsverket senast den 15 april 2013.

Friluftsliv

64. Länsstyrelserna ska i genomförandet och uppföljningen av de tio friluftslivsmålen redovisa till Naturvårdsverket hur de samordnar och vägleder kommunerna. Redovisningen ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar.

65. Länsstyrelserna ska senast den 31 december 2013 lämna underlag till Naturvårdsverket med översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuellt tillkommande områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet. Länsstyrelserna ska lämna underlagen i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.

Samrådsgrupper för naturvård

66. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med länsvisa samrådsgrupper för naturvård fortlöper särskilt avseende omfattningen och erfarenheterna av insatserna. Redovisningen ska ske samlat för alla länsstyrelser till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 september 2013.

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (Försvarsdepartementet)

67. Länsstyrelsernas tillsyn av kommunerna inom området skydd mot olyckor syftar till att främja och bedöma kommunernas förmåga att leva upp till nationella mål, verksamhetsmål och särskilda skyldigheter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelserna ska redovisa en sammanfattande bedömning av kommunernas arbete enligt lagen om skydd mot olyckor.

68. Länsstyrelserna ska inom ramen för det geografiska områdesansvaret göra en värdering av de risk- och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner som kommuner och landsting sammanställer enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Länsstyrelserna ska bedöma kvalitén på analyserna och hur dessa kan användas i de regionala risk- och sårbarhetsanalyserna. Länsstyrelserna ska följa upp i vilken utsträckning åtgärdsbehov som tidigare har identifierats i kommunernas och landstingens risk- och sårbarhetsanalyser har tillgodosetts samt i vilken utsträckning eventuellt inträffade extraordinära händelser har utvärderats. Uppföljningen ska inriktas så att den kan samordnas med uppföljningen av kommunernas användning av utbetalade medel enligt avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas uppgifter i samhällets krisberedskap.

69. Försvarsmakten har inrättat fyra regionala staber för bl.a. effektivare samverkan med länsstyrelserna och andra berörda aktörer i frågor om krisberedskap och totalförsvar. Länsstyrelserna ska som geografiskt områdesansvarig myndighet redovisa status och erfarenheter av samverkan. Redovisningen ska lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap senast den 1 oktober 2013.

Kulturmiljö (Kulturdepartementet)

70. Länsstyrelserna ska redovisa exempel på och kommentera hur man verkar för att förnya och utveckla kulturmiljöarbetet. Länsstyrelsen ska också redovisa exempel på och kommentera hur samverkan, t.ex. med statliga myndigheter och kommuner, sker inom kulturmiljöarbetet samt hur samverkan har utvecklats.

Kultursamverkan (Kulturdepartementet)

71. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

72. Länsstyrelsen i Västerbottens län ska i sin verksamhet främja insatser för Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda och planerade insatser ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) med kopia till Statens kulturråd senast den 30 september 2013.

Social omvårdnad (Socialdepartementet)

Personliga ombud

73. Länsstyrelserna ska utföra de uppgifter som ankommer på dem i enlighet med vad som framgår av regeringsbeslut nr III:8 den 17 december 2009 (dnr S2009/10168/ST). Redovisning av medlen samt erfarenheter av verksamheten ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 februari 2014. Vid samma redovisningstillfälle ska länsstyrelserna även redovisa de egna insatserna under 2013 samt en plan för hur verksamheten med personligt ombud i länet ska stödjas och utvecklas under nästkommande år.

Integration, migration och jämställdhet (Arbetsmarknads-, Justitie- och Utbildningsdepartementet)

Etablering av vissa nyanlända invandrare

74. Länsstyrelserna ska inom ramen för uppdraget rörande mottagandet av nyanlända invandrare prioritera insatser som väsentligt bidrar till att öka kommunernas mottagningskapacitet. Länsstyrelserna ska redovisa:

– En bedömning av behovet av insatser från länsstyrelserna,

– genomförda insatser,

– en bedömning av det egna resultatet, samt

– behovet av utveckling för att klara uppdraget rörande mottagning av nyanlända i framtiden.

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna redovisningen och lämna en sammanställd rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen i Kronobergs län kan lämna anvisningar för länens rapportering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 februari 2014.

75. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska ge anvisningar till länsstyrelserna om ansökningsförfarande m.m. för anvisade medel enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ersättningarna finansieras från det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottande. Insatser som syftar till att öka kommunernas mottagningskapacitet samt möjligheter att tillhandahålla samhällsorientering ska prioriteras. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska efter samråd med övriga länsstyrelser besluta om hur stor del av anvisade medel som ska fördelas för disposition av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna ska redovisa till vilka typer av insatser som ersättning enligt ovan nämnda förordning lämnas. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

76. Länsstyrelsernas redovisning enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering ska särskilt inriktas mot att beskriva kommunernas förutsättningar att tillhandahålla samhällsorientering. Uppdraget ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Kronobergs län till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 februari 2014.

77. Länsstyrelserna ska redovisa förslag till åtgärder som kan vidtas för att förbättra mellankommunal och regional samverkan av mottagande och etablering av nyanlända. Uppdraget ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Kronobergs län till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 februari 2014.

Urbant utvecklingsarbete

78. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skånes och Kronobergs län ska samla relevanta aktörer för ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte i syfte att bidra till en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap. Arbetet ska utgå från regionala utmaningar och framgångsfaktorer inom det urbana utvecklingsarbetet. Arbetet ska samordnas med Boverkets uppdrag avseende urbant utvecklingsarbete.

Berörda länsstyrelser ska redovisa sina slutsatser av de erfarenhets- och kunskapsutbyten som genomförts samt vilka arbetsformer som använts. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Åtgärder för ensamkommande barn

79. Länsstyrelserna ska under ledning av Migrationsverket verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd. Länsstyrelserna ska förhandla med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn och om tillgången till platser. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska ansvara för att samordna länsstyrelsernas genomförande av uppdraget. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska ansvara för att särskilt redovisa länsstyrelsernas insatser och samarbetet med Migrationsverket och andra berörda aktörer på nationell nivå. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 maj 2013 och slutredovisas senast den 21 februari 2014 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Respektive länsstyrelse ska, i bilagda dokument, särskilt redovisa:

– Vilka åtgärder som har genomförts av länsstyrelsen för att skapa fler platser för ensamkommande barn,

– hur länsstyrelsen har samarbetat med Migrationsverket,

– hur organisation och genomförande av uppdraget har samordnats med uppdraget rörande nyanländas etablering, och

– vilket resultat som har uppnåtts i länet under året i form av nya platser samt en prognos över när tillräckligt antal platser i länet har uppnåtts.

Länsstyrelsen i Kronobergs län kan lämna anvisningar för länsstyrelsernas redovisningar.

Åtgärder mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

80. Länsstyrelsen i Stockholms län ska fortsätta sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.) Arbetet omfattar bland annat nationell samordning, stärkt samverkan, operativt metodstöd, arbete med tryggt återvändande och stödprogram för rehabilitering för personer som har utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget lämnades 2011 och löper till 2014. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2013.

Mäns våld mot kvinnor

81. Länsstyrelserna ska inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget lämnades 2011 och löper till 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015.

Hedersrelaterat våld och förtryck

82. Länsstyrelserna ska främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget lämnades 2011 och löper till 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015.

83. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska utveckla och sprida den vägledning (rapport nr 2011:14) som länsstyrelsen har tagit fram för stöd till och rehabilitering av unga som har placerats i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) på grund av att de riskerar att bli, eller har blivit, gifta mot sin vilja eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med uppdrag U2011/4322/JÄM. Uppdraget ska genomföras i minst sex kommuner. Syftet med uppdraget är att kvalitetsutveckla arbetet med stöd och rehabilitering i fråga om vilka stödinsatser som bör sättas in för de unga som bereds vård av samhället med stöd av 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller som på annat sätt blir placerade i familjehem eller HVB på grund av att de riskerar att bli, eller har blivit, gifta mot sin vilja eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska vid genomförandet av uppdraget samråda med Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och övriga berörda. Uppdraget löper under perioden 2011–2013 och ska slutredovisas senast den 28 februari 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Länsstyrelserna får för genomförande av uppdragen 80-83 disponera medel från utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Jämställdhetsintegrering

84. Länsstyrelserna ska utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering inom respektive län. Utgångspunkterna vid utarbetandet av en sådan strategi ska vara länsstyrelsens uppgifter i fråga om jämställdhet enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Strategin bör omfatta arbetet med jämställdhetsintegrering både när det gäller utåtriktat arbete inom länet och i den egna verksamheten. Strategin ska utformas utifrån de behov som länsstyrelsen identifierar och gälla för perioden 2014–2016. Länsstyrelser som har en befintlig strategi för jämställdhetsintegrering ska göra en översyn av sitt arbete. I framtagandet av strategin för jämställdhetsintegrering ska även andra relevanta regionala strategier beaktas, såsom t.ex. utarbetandet och genomförandet av regionala handlingsplaner för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i tillväxtarbetet 2012–2014. Respektive länsstyrelse ska redovisa sin strategi för jämställdhetsintegrering och beskriva arbetet med genomförandet av strategin. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet, med kopia till Socialdepartementet) den 15 februari 2014.

Nationella minoriteter

85. Länsstyrelsen i Stockholms län har ett nationellt uppföljnings- och samordningsansvar för minoritetspolitiken och ska verka för det fastställda målet med utpekade delområden.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med Sametinget särskilt redovisa:

– Hur medel från utgiftsområde 1, anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

– hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta, och

– genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning.

Länsstyrelsen ska också fördela stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

Redovisningen ska särskilt belysa effekterna av insatser inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. En samlad rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 10 mars 2014.

Mänskliga rättigheter och diskriminering

86. Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om icke-diskriminering och mänskliga rättigheter belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 § punkten 5 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt bedöma resultatet av detta. Redogörelsen ska innehålla information om bl.a. hur länsstyrelserna samarbetat med andra berörda myndigheter samt vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas arbete med dessa frågor.

Åtgärder som har vidtagits för att följa upp länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2010–2012 ska redovisas särskilt.

2

Organisationsstyrning

God service, samverkan och likartade arbetssätt

87. Länsstyrelserna ska redovisa de viktigaste insatserna som genomförts för att länsstyrelsernas kärnverksamhet ska kännetecknas av effektiva och för länsstyrelserna likartade arbetssätt och rutiner, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning. Redovisningen ska även omfatta insatser som gjorts för att stärka samverkan såväl inom som mellan länsstyrelserna.

Vidare ska länsstyrelserna redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndigheternas verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Länsstyrelserna ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut.

En samlad rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2013. Redovisningen samordnas av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Den del av redovisningen som avser vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska redovisas den 1 november 2013.

Länsstyrelsernas gemensamma stödverksamheter och utveckling

88. Länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsinsatser och länsstyrelsernas gemensamma stödjande verksamheter ska vidareutvecklas.

– Den plan för rationalisering och effektivisering av it-verksamheten 2012-2014 och som redovisas i länsstyrelsernas gemensamma rapportering (S2012/7850/SFÖ) ska fullföljas.

– Vad avser ledning och styrning av de gemensamma stödverksamheterna ska under 2013 huvudprocesserna för kravhantering och beställning etableras i enlighet med vad som redovisats i den gemensamma rapporteringen för 2012.

– Arbetet med att vidareutveckla och implementera processer och roller för ledning och styrning av länsstyrelsegemensamma utvecklingsinsatser ska fortsätta under 2013.

–  Under 2013 ska alla länsstyrelser ansluta sig till Statens servicecenter såvitt avser e-handel, leverantörsfakturahantering och betalning av leverantörsfakturor.

– En analys ska genomföras i syfte att utreda om ytterligare stödjande verksamheter är möjliga att samordna inom länsstyrelserna, eller där så är relevant överföras till Statens servicecenter, och hur detta i så fall kan genomföras i syfte att uppnå ökad kvalitet och effektivitet i länsstyrelsernas kärnverksamhet. 

Arbetet och redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Redovisningen ska ske i en samlad rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2013.

Redovisning av prognoser

89. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende det under utgiftsområde 1 upptagna anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2013. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Länsstyrelserna ska i tillägg till de prognoser som lämnas i Hermes, i en samlad redovisning, redovisa utfall och prognos för både verksamheter som finansieras med förvaltningsanslag och verksamheter som finansieras med andra intäkter än förvaltningsanslaget. Redovisningen ska följa en för samtliga länsstyrelser enhetlig struktur. Strukturen ska tas fram av Länsstyrelsen i Västmanlands län i samråd med övriga länsstyrelser och enligt anvisningar från Regeringskansliet (Socialdepartementet). Den samlade redovisningen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 2 maj och 25 oktober 2013.

Radiokommunikationssystemet Rakel

90. Länsstyrelserna ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Länsstyrelserna ska var och en betala 150 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län274 764
ap.1Stockholms län (ram)274 764
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län89 747
ap.2Uppsala län (ram)89 747
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län74 845
ap.3Södermanlands län (ram)74 845
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län112 954
ap.4Östergötlands län (ram)112 954
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län97 107
ap.5Jönköpings län (ram)97 107
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län73 236
ap.6Kronobergs län (ram)73 236
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län90 354
ap.7Kalmar län (ram)90 354
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län49 978
ap.8Gotlands län (ram)49 978
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län58 141
ap.9Blekinge län (ram)58 141
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län233 893
ap.10Skåne län (ram)233 893
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län83 872
ap.11Hallands län (ram)83 872
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län311 932
ap.12Västra Götalands län (ram)311 932
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län94 529
ap.13Värmlands län (ram)94 529
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län88 100
ap.14Örebro län (ram)88 100
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län104 679
ap.15Västmanlands län (ram)104 679
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län101 594
ap.16Dalarnas län (ram)101 594
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län92 373
ap.17Gävleborgs län (ram)92 373
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län100 657
ap.18Västernorrlands län (ram)100 657
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län89 550
ap.19Jämtlands län (ram)89 550
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län114 008
ap.20Västerbottens län (ram)114 008
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län129 582
ap.21Norrbottens län (ram)129 582
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet2 000
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)2 000

Villkor för anslag 5:1

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 1 891 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Uppsala län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 1 891 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Sörmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 1 891 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Östergötlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 1 522 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Jönköpings län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.6 Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska med 2 093 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kronobergs län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

I anslagsposten ingår 3 000 000 kronor för finansiering av samordning och koordinering av länsstyrelsernas arbete med beredskap och kapacitet, regional samordning, överenskommelser om mottagandet av nyanlända respektive ensamkommande barn och nyanländas etablering samt av det arbete som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 5 556 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kalmar län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 246 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 1 891 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Blekinge län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 5 859 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 1 954 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Hallands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 7 088 000 kronor  finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 640 000 kronor för finansiering av ett tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

Vidare ingår 720 000 kronor för utveckling av det länsstyrelsegemensamma arbetet med it-system, datainsamling och bearbetning för havsplanering.

ap.13 Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län ska med 2 220 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Värmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län ska med 1 904 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Örebro län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.15 Västmanlands län

I anslagsposten ingår 30 000 000 kronor för finansiering av utvecklingsprojekt som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 2 523 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Dalarnas län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.17 Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska med 2 536 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Gävleborgs län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering görs till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och till landshövdingemötet.

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska med 2 638 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Jämtlands län. Medlen ska utbetalas med en tolftedel per månad. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige-Norge.

ap.20 Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska med 3 173 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Västerbottens län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbotten län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia-Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 1 520 000 kronor delfinansiera föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (SFS 2011:840).

ap.22 Utvecklingsinsatser m m

Anslagsposten används för löpande utgifter i samband med  länsstyrelsegemensamma aktiviteter och gemensamma utvecklingsprojekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.110 9913 %0
ap.23 5903 %0
ap.32 9943 %0
ap.44 5183 %0
ap.53 8843 %0
ap.62 9293 %0
ap.73 6143 %0
ap.81 9993 %0
ap.92 3263 %0
ap.109 3563 %0
ap.113 3553 %0
ap.1212 4773 %0
ap.133 7813 %0
ap.143 5243 %0
ap.154 1873 %0
ap.164 0643 %0
ap.173 6953 %0
ap.184 0263 %0
ap.193 5823 %0
ap.204 5603 %0
ap.215 1833 %0
ap.22803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.23ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-254 845
2013-02-254 845
2013-03-254 845
2013-04-254 845
2013-05-254 845
2013-06-254 845
2013-07-254 845
2013-08-254 845
2013-09-254 845
2013-10-254 845
2013-11-254 845
2013-12-254 846
Summa58 141
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-258 466
2013-02-258 466
2013-03-258 466
2013-04-258 466
2013-05-258 466
2013-06-258 466
2013-07-258 466
2013-08-258 466
2013-09-258 466
2013-10-258 466
2013-11-258 466
2013-12-258 468
Summa101 594
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-254 165
2013-02-254 165
2013-03-254 165
2013-04-254 165
2013-05-254 165
2013-06-254 165
2013-07-254 165
2013-08-254 165
2013-09-254 165
2013-10-254 165
2013-11-254 165
2013-12-254 163
Summa49 978
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-257 698
2013-02-257 698
2013-03-257 698
2013-04-257 698
2013-05-257 698
2013-06-257 698
2013-07-257 698
2013-08-257 698
2013-09-257 698
2013-10-257 698
2013-11-257 698
2013-12-257 695
Summa92 373
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-256 989
2013-02-256 989
2013-03-256 989
2013-04-256 989
2013-05-256 989
2013-06-256 989
2013-07-256 989
2013-08-256 989
2013-09-256 989
2013-10-256 989
2013-11-256 989
2013-12-256 993
Summa83 872
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-257 463
2013-02-257 463
2013-03-257 463
2013-04-257 463
2013-05-257 463
2013-06-257 463
2013-07-257 463
2013-08-257 463
2013-09-257 463
2013-10-257 463
2013-11-257 463
2013-12-257 457
Summa89 550
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-258 092
2013-02-258 092
2013-03-258 092
2013-04-258 092
2013-05-258 092
2013-06-258 092
2013-07-258 092
2013-08-258 092
2013-09-258 092
2013-10-258 092
2013-11-258 092
2013-12-258 095
Summa97 107
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-257 530
2013-02-257 530
2013-03-257 530
2013-04-257 530
2013-05-257 530
2013-06-257 530
2013-07-257 530
2013-08-257 530
2013-09-257 530
2013-10-257 530
2013-11-257 530
2013-12-257 524
Summa90 354
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-256 103
2013-02-256 103
2013-03-256 103
2013-04-256 103
2013-05-256 103
2013-06-256 103
2013-07-256 103
2013-08-256 103
2013-09-256 103
2013-10-256 103
2013-11-256 103
2013-12-256 103
Summa73 236
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2510 799
2013-02-2510 799
2013-03-2510 799
2013-04-2510 799
2013-05-2510 799
2013-06-2510 799
2013-07-2510 799
2013-08-2510 799
2013-09-2510 799
2013-10-2510 799
2013-11-2510 799
2013-12-2510 793
Summa129 582
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2519 491
2013-02-2519 491
2013-03-2519 491
2013-04-2519 491
2013-05-2519 491
2013-06-2519 491
2013-07-2519 491
2013-08-2519 491
2013-09-2519 491
2013-10-2519 491
2013-11-2519 491
2013-12-2519 492
Summa233 893
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2522 897
2013-02-2522 897
2013-03-2522 897
2013-04-2522 897
2013-05-2522 897
2013-06-2522 897
2013-07-2522 897
2013-08-2522 897
2013-09-2522 897
2013-10-2522 897
2013-11-2522 897
2013-12-2522 897
Summa274 764
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-256 237
2013-02-256 237
2013-03-256 237
2013-04-256 237
2013-05-256 237
2013-06-256 237
2013-07-256 237
2013-08-256 237
2013-09-256 237
2013-10-256 237
2013-11-256 237
2013-12-256 238
Summa74 845
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-257 479
2013-02-257 479
2013-03-257 479
2013-04-257 479
2013-05-257 479
2013-06-257 479
2013-07-257 479
2013-08-257 479
2013-09-257 479
2013-10-257 479
2013-11-257 479
2013-12-257 478
Summa89 747
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-257 877
2013-02-257 877
2013-03-257 877
2013-04-257 877
2013-05-257 877
2013-06-257 877
2013-07-257 877
2013-08-257 877
2013-09-257 877
2013-10-257 877
2013-11-257 877
2013-12-257 882
Summa94 529
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-259 501
2013-02-259 501
2013-03-259 501
2013-04-259 501
2013-05-259 501
2013-06-259 501
2013-07-259 501
2013-08-259 501
2013-09-259 501
2013-10-259 501
2013-11-259 501
2013-12-259 497
Summa114 008
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-258 388
2013-02-258 388
2013-03-258 388
2013-04-258 388
2013-05-258 388
2013-06-258 388
2013-07-258 388
2013-08-258 388
2013-09-258 388
2013-10-258 388
2013-11-258 388
2013-12-258 389
Summa100 657
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-258 723
2013-02-258 723
2013-03-258 723
2013-04-258 723
2013-05-258 723
2013-06-258 723
2013-07-258 723
2013-08-258 723
2013-09-258 723
2013-10-258 723
2013-11-258 723
2013-12-258 726
Summa104 679
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2525 994
2013-02-2525 994
2013-03-2525 994
2013-04-2525 994
2013-05-2525 994
2013-06-2525 994
2013-07-2525 994
2013-08-2525 994
2013-09-2525 994
2013-10-2525 994
2013-11-2525 994
2013-12-2525 998
Summa311 932
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-257 342
2013-02-257 342
2013-03-257 342
2013-04-257 342
2013-05-257 342
2013-06-257 342
2013-07-257 342
2013-08-257 342
2013-09-257 342
2013-10-257 342
2013-11-257 342
2013-12-257 338
Summa88 100
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-259 413
2013-02-259 413
2013-03-259 413
2013-04-259 413
2013-05-259 413
2013-06-259 413
2013-07-259 413
2013-08-259 413
2013-09-259 413
2013-10-259 413
2013-11-259 413
2013-12-259 411
Summa112 954
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Registreringsavgift för jaktområden-312325 2805 25030-250
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)-6 111-1 4857 2658 755-1 490-9 086
Delgivning355-20868888-20315
Upplåtelseverksamhet på renbetesfjäll/ovan odlingsgräns412-3008 9009 200-300-188
Övrig offentligrättslig verksamhet-323-975 7115 808-97-517
Summa-5 979-1 87028 02429 901-1 877-9 726
Uppdragverksamhet
Resurssamordning8 033-2 372260 620262 500-1 8803 781
Övrig uppdragsverksamhet3 563-70015 60016 100-5002 363
Summa11 596-3 072276 220278 600-2 3806 144
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322002022
Räntor på övriga näringslån2323005055
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391002022
Övriga ränteinkomster2394008088
Expeditions- och ansökningsavgifter25110020 938020 93820 938
Miljöskyddsavgift253700103 3250103 325103 325
Täktavgift2539001 73001 7301 730
Övriga offentligrättsliga avgifter25520015 775015 77515 775
Övriga inkomster av statens verksamhet2811009 92009 9209 920
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136002502525
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 201363130065 000065 00065 000
Bidrag från Europeiska socialfonden 2000 - 20066412001501515
Lotteriavgifter9455003260326326
Sanktionsavgifter m.m.2714002 02502 0252 025
Summa00219 0960219 096219 096
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers budgeterade avgiftsintäkter som disponeras 2013 och i bilaga 4 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2011 avser ackumulerat utfall.  

Verksamhetens intäkter och kostnader ska inte redovisas mot anslag utan ska i enlighet med ESV:s föreskrifter till 7 kap. 1§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ingå i årets kapitalförändring. Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

Föreskrifter om avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:535) och djurskyddsförordningen (1988:539), lagen (2006:8059) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, delgivningsförordningen (2011:154) samt resurssamordning återfinns i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. 

Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers beräknade avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2013 och i bilaga 5 återfinns belopp per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 § första - tredje styckena förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader.

Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 § jämfört med 3 kap. 1 § tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas, vilket innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter, i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

I bilaga 2 till regleringsbrevet återfinns beräkningar av anslaget 2013 per anslagspost. Av bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser erhållit. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av en stiftelse där länsstyrelsen har medverkat till bildandet av denna, om inte regeringen har godkänt stiftelsebildningen.

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 192 400 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 3.

Räntekontokredit

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är 182 100 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 3. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Länsstyrelsen ska bokföra inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) mot ett konto som inte är räntebärande och varje månad betala in beloppen till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Länsstyrelsen ska tillämpa kategori D i 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. när det gäller rennäringsdelegationerna och viltförvaltningsdelegationerna. Ersättning ska lämnas för förlorade avlöningsförmåner samt för reseförmåner enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga upprag m.m. Kostnaderna ska belasta länsstyrelsen i det län där en berörd ledamot eller ersättare är bosatt.

Kommittéförordningen

Länsstyrelsen ska tillämpa 26 § kommittéförordningen (1998:1474) när det gäller ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från en annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Sara Jendi Linder
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Rikspolisstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Socialstyrelsen
Boverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Sametinget
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Sjöfartsverket
Post- och telestyrelsen
Tillväxtverket
Statens kulturråd
Arbetsförmedlingen
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Samverkansorganet i Jämtlands län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Landstinget i Hallands län
Västra Götalands läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting