Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2012-12-20
M2012/3408/S
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:10 Klimatanpassning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 Klimatanpassning för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 20, bet. 2012/13:MJU1, rskr. 2012/13:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet40 000
ap.3Klimatanpassning - Höjddatabas (ram)40 000
Disponeras av Statens geotekniska institut12 000
ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut (ram)12 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län25 000
ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala (ram)25 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap12 000
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)12 000
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut13 000
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)13 000
Disponeras av regeringen0
ap.6Klimatanpassning - del till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten används för översvämningskarteringar, konsekvensbedömningar av översvämningar och riskhanteringsplaner avseende översvämningar samt för ras- och skredkarteringar.

ap.2 Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

Anslaget används för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom nyttiggörande och komplettering av material från Göta älvuppdraget, metodutveckling samt genom ras- och skredriskkarteringar.

ap.3 Klimatanpassning - Höjddatabas

Ett förändrat klimat innebär en ökad riskbild där existerande höjddatabas inte är tillräcklig för att fungera som ett fullgott planeringsunderlag. Anslagsposten används för att ta fram en ny nationell markmodell med tätare och noggrannare höjddata än dagens.

Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet.

ap.4 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala

Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Anslagsposten används för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i Uppsala län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser. 

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten används för Rossby Centres verksamhet med klimatmodellering med fokus på anpassning samt Nationellt kunskapscentrum.

Av anslagsposten får högst 5 miljoner kronor användas till Nationellt kunskapscentrum samt högst 2 miljoner kronor användas för utökat stöd för informationstjänster mot länsstyrelser och kommuner i det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:10 Klimatanpassning
ap.1360Inget0
ap.2360Inget0
ap.31 20015 0000
ap.4750Inget0
ap.5390Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Klimatanpassning
ap.360 00030 00030 00002015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive år.

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2540 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.3Klimatanpassning - Höjddatabas
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2525 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2512 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2512 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut
Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2513 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
På regeringens vägnar
Lena Ek
Patrik Brodd
Likalydande till

Länsstyrelsen i Uppsala län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Statens geotekniska institut
Lantmäteriet
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Riksrevisionen