Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:24

2012-12-20
M2012/3408/S
(delvis)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
60176 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 20, bet. 2012/13:MJU1, rskr. 2012/13:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer ska ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.

Återrapportering

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm ska redovisas. Åtgärder ska föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet.

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet ska redovisas.

Mål 3

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion ska kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering

SMHI ska redovisa hur stor del av uppmätta data som har kommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

Övrig återrapportering  

1.    SMHI ska redovisa vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för kunskapscentrum för klimatanpassning.

2.    SMHI ska senast den 30 januari 2014 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur institutet i sitt arbete under 2013 har främjat ökande efterfrågan och tillgång av god miljöteknik och miljöinnovationer.

3.    SMHI ska redovisa hur Rossby Centre i sitt arbete under året bidrar till beslutsunderlag avseende anpassning till pågående och kommande klimatförändringar i landet och om tillämpligt angränsande regioner.

4.     SMHI ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

16 januari

20 februari 

2 maj

29 juli

25 oktober 

3

Uppdrag

1.    SMHI ska stödja regeringen i arbetet med att minska klimatpåverkande luftföroreningar, SLCP, främst genom att driva en nationell webbplats för SLCP samt vara rådgivande till regeringen i vetenskapliga frågor och informationsinsatser. Myndigheten ska också hjälpa Miljödepartementet i arbetet med Climate and Clean Air Coalition, CCAC, särskilt avseende den vetenskapliga panelen Scientific Advisory Panel (SAP).

2.    SMHI ska bidra till att kunskapsunderlag och kostnadseffektiva åtgärdsförslag tas fram för långsiktig förvaltning och anpassning av arktiska samhällen och miljöer till ett förändrat klimat och till ökat tryck från sjöfart, turism och andra kommersiella näringar. SMHI ska senast den 1 mars 2013 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa på vilket sätt SMHI bäst kan bidra med beslutsunderlag i Arktis.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut202 672
ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (ram)202 672

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.16 0803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2516 889
2013-02-2516 889
2013-03-2516 889
2013-04-2516 889
2013-05-2516 889
2013-06-2516 889
2013-07-2516 889
2013-08-2516 889
2013-09-2516 889
2013-10-2516 889
2013-11-2516 889
2013-12-2516 893
Summa202 672
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet12 543-1 200155 000154 0001 00012 343
Varav tjänsteexport1 668-1 00058 00058 0000668
Summa14 211-2 200213 000212 0001 00013 011
Uppdragsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet-55072 00072 0000-55
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI.

- SMHI:s verksamhet ska finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 1:9  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

- SMHI ska vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter, ska beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur redovisas i årsredovisningen och återföras till ap. 1 för drift och utveckling av infrastrukturen. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För tjänsteexport medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst 10 procent av de totala kostnaderna för SMHI:s verksamhet.

SMHI medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:22) enligt vilken redovisning mot anslag ska göras minst en gång i månaden. SMHI får avräkna anslaget när anslagsmedlen månatligen tillförs räntekontot i Riksgäldskontoret. I samband med delårsrapport och upprättandet av årsredovisning avräknas dock anslagsmedlen kostnadsmässigt.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Patrik Brodd
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statens energimyndighet