Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2012-12-18
S2012/8855/SAM (delvis)
Statens folkhälsoinstitut
Forskarens väg 3
831 40 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens folkhälsoinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens folkhälsoinstituts verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens folkhälsoinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2013 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Statens folkhälsoinstitut: 

  • fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
  • stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
  • utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg
  • stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område
  • implementering av barnkonventionsstrategin

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Utgiftsprognoser

Statens folkhälsoinstitut ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 16 januari,

den 20 februari,

den 2 maj,

den 29 juli,

den 25 oktober.

2. Samvarbete i arbetet med kunskapsspridning i hälso- och sjukvården

Statens folkhälsoinstitut ska i sitt arbete med kunskapsspridning som berör hälso- och sjukvård planera och utföra arbetet i samarbete med berörda myndigheter, så att den statliga styrningen gällande kunskapsspridning inom hälso- och sjukvården är samordnad. Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa genomförda insatser som gjorts i samarbete med Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsverket respektive Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

3

Uppdrag

1. Folkhälsorapportering

Statens folkhälsoinstitut ska lämna en årsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer, gemensamt med Socialstyrelsen, senast den 28 mars 2013.

2. Förutsättningar för samverkan

Statens folkhälsoinstitut ska, bl.a. mot bakgrund av erfarenheterna av projektet ”Ett Friskare Sverige”, analysera förutsättningarna för samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer i syfte att underlätta människors hälsosamma val.

Statens folkhälsoinstitut får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2013. Uppdraget ska bedrivas i nära samverkan med Socialdepartementet. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 dec 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2013. Redovisningarna och rekvisition ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

3. Utvecklingen av hälsan bland hbt-personer

Statens folkhälsoinstitut ska redovisa hur hälsan och hälsans bestämningsfaktorer avseende hbt-personer har utvecklats under senare år med särskilt fokus på de skillnader som tidigare konstaterats. Utsattheten för våld, diskriminering och självdestruktiva beteenden bör ingå. I redovisningen bör det även ingå en jämförelse av hälsans utveckling sedan 2005 då Statens folkhälsoinstitut redovisade hälsosituationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner i enlighet med regeringsuppdrag (dnr S2003/5150/FH). I den mån det saknas underlag för denna redovisning ska myndigheten låta genomföra en undersökning som möjliggör denna redovisning. Statens folkhälsoinstitut ska redovisa uppdraget efter samråd med de myndigheter och organisationer som myndigheten bedömer berörda av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2013.

4. Samrådsforum med Sveriges nationella minoriteter

Statens folkhälsoinstitut ska genomföra samrådsforum med företrädare för de nationella minoriteterna i syfte att undersöka vilka behov och förutsättningar som finns avseende att inhämta data kring de nationella minoriteternas hälsosituation samt vilka metoder som i sådana fall skulle kunna vara lämpliga för respektive grupp. Samrådsforumet bör även omfatta en dialog kring kunskapsbaserade hälsofrämjande åtgärder med utgångspunkt i de åtgärder som lagts fram i återrapporteringen av regeringsuppdraget att kartlägga de nationella minoriteternas hälsosituation (dnr S2008/5748/FS). Uppdraget ska genomföras i samråd med de nationella minoriteterna och utgå från gruppernas särskilda behov och förutsättningar. Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter, forskningsinstitutioner och organisationer ska, i den mån Statens folkhälsoinstitut finner det relevant, involveras i arbetet. Uppdraget ska utgå från erfarenheter som framkommit under och efter regeringsuppdraget att kartlägga de nationella minoriteternas hälsosituation (dnr S2008/5748/FS). Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet (med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) och Länsstyrelsen i Stockholms län senast 1 november 2013.

Tidigare givna, pågående uppdrag

UppdragDiarienummer och beslutsform samt eventuella villkor för 2013Återrapportering
Samverkan med Socialstyrelsen om hälsofrämjande och förebyggande arbeteS2012/3263/FS, S2012/7250/SAM, S2012/6921/FS Regeringsbeslut 2012-10-18Redovisning 2013-09-30
Uppdrag att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och repdoduktiv hälsaS2012/3263/FS, S2012/7250/SAM, S2012/6921/FS, S2012/4528/FS (delvis) Statens folkhälsoinstitut får använda 340 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Uppdraget ska redovisas gemensamt med Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet till Regeringskansliet (Socialdepartementet), Regeringsbeslut 2012-06-30Delredovisning 2013-09-30, slutredovisning 2014-09-30
Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsatbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m. samt utbetalning av medelS2011/6353/FS, Regeringsbeslut 2011-06-30Delredovisning 2013-10-01, slutredovisning 2014-10-01
Uppdrag att utveckla en metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården (tobak) samt utbetalning av medelS2011/5895/FST, Regeringsbeslut 2011-06-16Redovisning 2013-12-01
Medel för ett samordnat uppföljningssystem inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdetS2011/5884/FST, Regeringsbeslut 2011-06-16Delredovisning 2013-10-01, slutredovisning 2014-10-01
Beslut om inrättande av projektgrupp, referensgrupp samt medel för uppföljning och utvärdering av ANDT-strateginS2011/5844/FST, Beslutsdatum 2011-06-15Redovisning 2013-10-01
Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastödS2010/5353/FH, Regeringsbeslut 2010-07-15Redovisning 2013-05-15
Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för allaS2010/3577/FST, Regeringsbeslut 2010-04-29Delredovisning 2013-06-30 slutredovisning 2014-06-30
Uppdrag att vidareutveckla uppföljningen av ungas levnadsvillkorU2011/6675/UCSlutredovisning 2013-03-15
Uppdrag att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt starta försökverksamheter med hälsocoacherS2010/2056/FST, Regeringsbeslut 2010-03-12Slutredovisning 2013-11-30
Medverkan under EU:s temaår Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012S2011/8288/FS, Regeringsbeslut 2009-11-22Slutredovisning 2012-03-31

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Statens folkhälsoinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut137 451
ap.1Förvaltningsmedel (ram)134 404
ap.3Suicidprevention (ram)3 047

Villkor för anslag 2:1

ap.3 Suicidprevention

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret. Verksamheten redovisas av Karolinska institutet enligt anvisningar i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor m.m., bilaga 7.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:1 Statens folkhälsoinstitut
ap.14 0323 %0
ap.3913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 700
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens folkhälsoinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2511 454
2013-02-2511 454
2013-03-2511 454
2013-04-2511 454
2013-05-2511 454
2013-06-2511 454
2013-07-2511 454
2013-08-2511 454
2013-09-2511 454
2013-10-2511 454
2013-11-2511 454
2013-12-2511 457
Summa137 451
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens folkhälsoinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel
2:1 ap.3Suicidprevention
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Helena von Knorring
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Utbildningsdepartementet/UH
Landsbygdsdepartementet/DL
Kulturdepartementet/KO
Riksdagens socialutskott
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Karolinska institutet
Sveriges Kommuner och Landsting