Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2012-12-18
UF2012/72687/UD/FIM (delvis)
UF2012/74391/UD/IH
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 517
ap.2Avgifter till internationella handelsorganisationer (ram)20 517

Villkor för anslag 2:5

ap.2 Avgifter till internationella handelsorganisationer

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Anslagsposten får användas främst för avgifter och bidrag till följande internationella handelsorganisationer.

-Världshandelsorganisationen (WTO)

-Internationella rådet för samarbete på tullområdet (WCO)

-Internationella Tulltariffbyrån (I.C.T.B.)

-Internationella Byrån för Utställningar i Paris (BIE)

Medlen får betalas ut i sin helhet vid ett tillfälle.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
ap.22 052Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Anette Jörgensen
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utrikesdepartementet, RS, PLAN, EKO, FIM
Finansdepartementet, BA
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen