Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2012-12-18
S2012/8855/SAM (delvis)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 22520
10422 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har beslutat om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2013 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: 

  • statens ersättning till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. (läkemedelsavtalet)
  • nationella läkemedelsstrategin
  • en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
  • utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 16 januari

den 20 februari

den 2 maj

den 29 juli 

den 25 oktober

3

Uppdrag

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården

TLV ska genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men som rekvireras till slutenvården, s.k. rekvisitionsläkemedel. TLV ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet med uppdraget. Uppdraget förlängs till och med den 31 december 2014.

TLV får använda 3 500 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut(dnr S2010/8066/FS). Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 september 2013. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

2. Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

Tandvårds- och läkemedelsverket ska inom ramen för en försöksverksamhet genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Försöksverksamheten ska omfatta minst två medicintekniska produktgrupper. En av dessa grupper ska utgöras av insulinpumpar.

TLV får använda 4 240 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut, (dnr S2012/2788/FS), Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2013. Slutredovisningen ska bestå av dels kunskapsunderlag i form av hälsoekonomiska bedömningar av de utvalda produktgrupperna, dels en bedömning av om försöksverksamheten bör permanentas och hur den i så fall bör utformas.

3. Uppdrag att utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet

TLV ska inom ramen för uppdraget skapa och tillhandahålla en funktion som ska samordna de myndigheter som är verksamma på tandvårdsområdet, samt utveckla webbaserade kunskaps- och beslutsstöd för tandvårdens aktörer.

TLV får använda 3 200 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut, (dnr S2009/9127/FS), (dnr S2012/2629/FS). Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket113 333
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)113 333

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.13 4003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-259 444
2013-02-259 444
2013-03-259 444
2013-04-259 444
2013-05-259 444
2013-06-259 444
2013-07-259 444
2013-08-259 444
2013-09-259 444
2013-10-259 444
2013-11-259 444
2013-12-259 449
Summa113 333
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Caroline Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vårdanalys
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting