Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2012-12-18
S2012/8855/SAM
(delvis)
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13: utg.omr. 9, bet. 2012/13: SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens beredning för medicinsk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2013 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Statens beredning för medicinsk utvärdering: 

  • Fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
  • Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
  • En sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
  • Vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården
  • Fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (Kömiljarden)
  • Utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg
  • Vissa ersättningar inom folkhälsoområdet
  • Nationella läkemedelsstrategin
  • Rehabiliteringsgarantin
  • Förbättrad patientsäkerhet

 Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Statens beredning för medicinsk utvärdering ska redovisa utgiftsprognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

den 16 januari,

den 20 februari,

den 2 maj,

den 29 juli,

den 25 oktober.

3

Uppdrag

1. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas. SBU ska utgå från Försäkringskassans behov av ökad kunskap vid handläggning av arbetsskador. SBU ska samråda med Försäkringskassan. SBU får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2013 från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 5 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SBU (ram). SBU ska senast den 31 maj 2013 redovisa myndighetens arbete med uppdraget samt det fortsatta planering av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). Redovisningarna och rekvisition ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

2. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska fortsätta att bedriva en upplysningstjänst under 2013 dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med olika kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget inom området. SBU får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 21 Upplysningstjänst för vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2014. Redovisningarna och rekvisition ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

3. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar för 2013. SBU får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2014. Redovisningarna och rekvisition ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

4. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ges i uppdrag att utvärdera effekten av olika behandlingsmetoder för de personer med depressionstillstånd som tillhör gruppen mest sjuka äldre. För uppdragets genomförande får SBU använda 1 000  000 kronor under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 20 Sammanhållen vård och omsorg om äldre. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015. Redovsningarna och rekvisition ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta 1,1 miljoner kronor för uppdragets genomförande under 2014.

 

Redan påbörjade och pågående projekt

1. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fick den 20 december 2011 i uppdrag att göra en systematisk litteraturgranskning och bedöma om det utöver screening finns metoder som har vetenskapligt dokumenterat gynnsamma effekter för tidig upptäckt av cancer (S2011/11258/FS). SBU ska till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna en delrapport senast den 31 maj 2012 och en slutrapport senast den 1 november 2013.

2. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fick den 24 maj 2012 i uppdrag att föreslå hur ett webbaserat nationellt hälsobibliotek som är tillgängligt för hela hälso- och sjukvården, tandvården och den kommunala vården och omsorgen ska inrättas (S2012/3010/FS). SBU ska fortlöpande redovisa hur arbetet fortskrider till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2013. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering57 062
ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering (ram)52 011
ap.2Otillräckligt utvärderade metoder (ram)5 051

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Otillräckligt utvärderade metoder

Medlen disponeras av SBU för drift av ett sekretariat med uppgift och syfte att identifiera behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.11 5603 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-254 755
2013-02-254 755
2013-03-254 755
2013-04-254 755
2013-05-254 755
2013-06-254 755
2013-07-254 755
2013-08-254 755
2013-09-254 755
2013-10-254 755
2013-11-254 755
2013-12-254 757
Summa57 062
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering
1:2 ap.2Otillräckligt utvärderade metoder
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Ulrika Axelsson Jonsson
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Myndigheten för vårdanalys
Smittskyddsinstitutet