Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2012-12-20
M2012/3408/S (delvis)
M2012/889/Ma
M2012/1443/Ma m.fl.
Se bilaga 1
Lantmäteriet
80182 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:11 Inspire
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Inspire för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 20, bet. 2012/13:MJU1, rskr. 2012/13:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:11

Inspire (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet20 000
ap.1Inspire - del till Lantmäteriet (ram)20 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Inspire - del till Lantmäteriet

Anslaget får disponeras för:

  • Lantmäteriets samordningsansvar, dvs. för upprättande och förvaltning av geodata.se och för sådan samordning som krävs för att uppnå målen enligt Inspiredirektivet,
  • Lantmäteriets kontaktpunktsansvar inklusive arbetet med rapportering till Europeiska kommissionen,
  • Lantmäteriets utförande av informationsansvaret,
  • utgifter för investeringar i informationshanteringstjänster enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation, samt
  • att Lantmäteriet ska kunna lämna bidrag för utförande av informationsansvaret avseende övriga myndigheter än Lantmäteriet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:11 Inspire
ap.1600Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Ek
Lars Lennwall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Statens geotekniska institut
länsstyrelserna
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Skogsstyrelsen
Sveriges lantbruksuniversitet
Statens jordbruksverk
Naturvårdsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Trafikverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Sveriges geologiska undersökning
Statens energimyndighet
Riksantikvarieämbetet
Riksrevisionen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:17, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

M2012/3408/S (delvis)
M2012/889/Ma
M2012/1443/Ma
M2012/1766/Ma
M2012/2445/Ma
M2012/2853/Ma
M2012/2867/Ma