Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2012-12-13
N2012/6291/FIN
N2012/6241/KLS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet599 133
ap.1Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (ram)599 133

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Utbetalas av Kammarkollegiet till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB halvårsvis i förskott mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
ap.117 974Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Per Tervahauta
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Landsbygdsdepartementet/ELT
Finansdepartementet/BA och KSÄ
Försvarsdepartementet/MIL
Miljödepartementet/Ma
Näringsdepartementet/KLS och RS
Utbildningsdepartementet/F och UH
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för innovationssystem
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB