Utrikesdepartementet


Protokoll
I:5
vid regeringssammanträde
2012-12-13
UF2012/72686/UD/PLAN(delvis)
UF2012/73003/UD/SP

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 5, bet. 2012/13:UU1, rskr. 2012/13:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet14 173
ap.2Utrikespolitiska Institutet (ram)14 173

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Utrikespolitiska Institutet

1. Anslaget får användas för att främja intresset för internationella frågor samt öka kunskapen om detta ämne genom forskning och information till allmänheten.

2. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

3. Årsredovisningen för Utrikespolitiska institutet ska även redovisa kostnader för större forskningsprojekt samt projektanslag från övriga finansiärer. Beloppet för motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret ska anges.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Utrikspolitiska institutet
Statsrådberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet PLAN, RS, EKO
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret