Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2012-12-13
UF2012/72687/UD/FIM(delvis)
UF 2012/73011/UD/FIM
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kommerskollegiums uppgifter anges i förordningen (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

1.1 Informationsinsatser

Återrapportering

Kollegiet ska redovisa vilka specifika informationssatsningar som gjorts i förhållande till myndigheter, kommuner och länsstyrelser. Redovisningen ska beträffande förordning 764/2008 innehålla tydliga uppgifter om informationsmottagare och kollegiets bedömning av det eftersträvade resultatet.

1.2 Exportvisionen

Kommerskollegium förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas.

1.3 Tullbelopp och tullsuspensionsärenden

Återrapportering

Kollegiet ska redovisa antalet ärenden och en uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden.

1.4 Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

3

Uppdrag

3.1 Utveckling av systemet för utländska anmälningar

Kollegiet ska utreda möjligheterna att utveckla systemet för information om och inhämtande av synpunkter på utländska anmälningar. Därvid ska en beskrivning och bedömning av arbetsmetoder på området hos andra medlemsstater göras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den den 31 mars 2013.

3.2 Utveckling av kontaktpunkten för varor

Under året ska kontaktpunktens webbinformation kompletteras med en sammanställning av berörda myndigheters ansvarsfördelning avseende det icke harmoniserade området.

3.3 Tillsyn enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler

Kollegiet ska redovisa hur myndigheten utövar sin tillsyn av och följer samtliga berörda myndigheters tillämpning av förordningen (1994:2029) om tekniska regler, i synnerhet avseende informationssamhällets tjänster. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 september 2013.

3.4 Investeringar

Kollegiet ska analysera och ta fram underlag samt bistå Regeringskansliet i arbetet med investeringsfrågor, framtida EU-avtal på investeringsområdet (inklusive skydd och marknadstillträde) samt eventuella bilaterala investeringsavtal.

3.5 E-handel

Kollegiet ska bistå Regeringskansliet med analysstöd inom området för elektronisk handel, inklusive göra en bedömning av hur nya affärsmodeller påverkas av befintliga regelverk.

3.6 Ekonomiska krisens påverkan på handeln

Givet den fortsatt osäkra globala ekonomiska utvecklingen ska kollegiet bevaka och analysera effekterna av krisen på EU:s inre marknad och den internationella handeln. 

3.7 Bilaterala och regionala handelsavtal

Kollegiet ska löpande och genom basutredningar arbeta med bilaterala och regionala handelsavtal i enlighet med instruktionen. Resursanpassning bör ske med anledning av att antalet och omfattningen av aktuella och kommande handelsförhandlingar förväntas öka ytterligare.

3.8 Handelspolitiska skyddsåtgärder

Kollegiet ska yttra sig, utan särskild beställning, i enskilda ärenden om handelspolitiska skyddsåtgärder samt särskilt i arbetet med att modernisera EU:s skyddsinstrument och bistå i möten om dessa frågor.

3.9 WTO:s ministerkonferens

Kollegiet ska bistå Regeringskansliet med relevanta analyser inför svenskt deltagande i WTO:s ministerkonferens (MC9) i december 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium81 025
ap.1Kommerskollegium (ram)81 025

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Av anslagsposten avser 9 000 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 5 050 000 kronor, varav 4 650 000 kronor avser Tillväxverket och 400 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 5 050 000 kronor.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 4313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-256 752
2013-02-256 752
2013-03-256 752
2013-04-256 752
2013-05-256 752
2013-06-256 752
2013-07-256 752
2013-08-256 752
2013-09-256 752
2013-10-256 752
2013-11-256 752
2013-12-256 753
Summa81 025
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Eva Tarselius Hallgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, KO
Utrikesdepartementet, EC
Utrikesdepartementet, IH
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SF
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, RT
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Tillväxtverket
Konsumentverket
Samtliga samverkansorgan
Sveriges export- och investeringsråd