Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 15

2012-12-20
A2012/4118/A
A2012/4269/ADM
(delvis)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 KATRINEHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 14, bet. 2012/13:AU2, rskr. 2012/13:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kvartalsvis redovisning 

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV). 

- 16 januari 2013

- 20 februari 2013

- 2 maj 2013

- 29 juli 2013.

- 25 oktober 2013.

Årsvis redovisning

IAF ska redovisa genomströmningstider för beslut avseende ansökningar om arbetslöshetsersättning för helåret 2013. Redovisningen ska göras senast i samband med årsredovisningen.

Övrig redovisning

IAF ska för helåret 2012 redovisa och analysera Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Redovisning ska göras senast den 2 maj 2013.

IAF ska för första halvåret 2012 redovisa antalet och andelen underrättelser från Arbetsförmedlingen som lett till någon form av sanktion. Redovisning ska göras senast den 14 juni 2013.

Därutöver ska IAF för helåret 2012 redovisa och analysera arbetslöshetskassornas sanktioner med anledning av de underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnade om ifrågasatt rätt till arbetslöshetersättning. Redovisningen ska innefatta antalet och andelen underrättelser som lett till någon form av sanktion. Redovisning ska göras senast den 1 november 2013.

3

Uppdrag

1. De föreslagna förändringarna i arbetslöshetsförsäkringens åtgärdssystem kommer att innebära förändringar i Arbetsförmedlingens arbete med kontrollfunktionen. Mot bakgrund av dessa förändringar har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att redovisa hur uppföljningen av kontrollfunktionen kommer att dokumenteras. IAF ska bistå Arbetsförmedlingen i denna redovisning.

2. IAF ska följa och redovisa resultat avseende Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas arbete med att implementera de regeländringar som föreslås i propositionen Åtgärdsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen m.m. (prop. 2012/13:12) med ikraftträdandedatum den 1 september 2013. Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2013.

3. IAF ska kartlägga hur arbetslöshetskassorna hanterar ärenden om arbetslöshetsersättning till dem som samtidigt får ersättning enligt de centrala parternas omställnings- eller trygghetsavtal. IAF ska även analysera om, och i sådant fall på vilket sätt, dessa ersättningar påverkar rätten till arbetslöshetsersättning. Vid behov ska IAF även lämna konkreta förslag till förändringar av regelverket, i syfte att komma tillrätta med eventuella oklarheter. Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2013.

4. Försäkringskassan har genom regeringsbeslut den 5 mars 2009 fått i uppdrag att i samverkan med IAF kvartalsvis redovisa myndighetens arbete med införandet av det nationella IT-stöd som ska möjliggöra anslutning till det kommande gemensamma elektroniska utbytet av socialförsäkringsinformation inom EU (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). IAF ska, utöver vad som anges i regeringsbeslutet, även inom ramen för detta arbete, från och med andra kvartalet 2011, redogöra för arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens arbete med införandet av EESSI.

5. IAF ska företräda Arbetsmarknadsdepartementet i Administrativa kommissionen, Tekniska kommissionen och arbetsgruppen för MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). IAF ska också vara Arbetsmarknadsdepartementet behjälpligt i att svara på faktafrågor från olika internationella organisationer, exempelvis EU, OECD eller ILO.

6. IAF ska inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i nedanstående beslutet bör erhålla bidraget 2013 och förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. I regeringsbeslut (A2009/2009/AE) finns principerna för beräkning av bidraget. Dessa principer ska också ligga till grund för IAF:s beräkning. Uppdraget ska redovisas senast den 7 juni 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen56 330
ap.1Förvaltningskostnader (ram)56 330

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen53 326
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)53 326

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 6903 %0
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-254 694
2013-02-254 694
2013-03-254 694
2013-04-254 694
2013-05-254 694
2013-06-254 694
2013-07-254 694
2013-08-254 694
2013-09-254 694
2013-10-254 694
2013-11-254 694
2013-12-254 696
Summa56 330
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Ricky Ifwarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Försäkringskassan, huvudkontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens tjänstepensionsverk
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Migrationsverket
Skatteverket
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Arbetslöshetskassornas samorganisation