Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2012-12-20
L2012/3395(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:3 (2012), 1:16 och 1:17
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17, anslaget 1:16 och anslaget 1:3 (2012) för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 23, bet. 2012/13:MJU2, rskr. 2012/13:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 750
ap.6Övriga åtgärder inom Matlandet (ram)4 750

Villkor för anslag 1:16

ap.6 Övriga åtgärder inom Matlandet

  1. Av anslaget ska 3 000 000 kronor utbetalas till Länsstyrelsen i Jämtlands län för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.
  2. Av anslaget får 750 000 kronor användas till att stödja arrangerandet av en världskongress om matturism som organisationen International Culinary Tourism Organisation valt att förlägga till Göteborg 2013. Världskongressen anordnas gemensamt av Visit Sweden, Västsvenska turistrådet och Göteborg & Co. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.
  3. Av anslaget får 1 000 000 kronor användas till åtgärder för att förbättra insatserna inom ramen för Sverige - det nya matlandet när en övergripande utvärdering om Sverige - det nya matlandet presenterat sina rekommendationer. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

 

1:17

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet42 913
ap.2Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (ram)42 913

Villkor för anslag 1:17

ap.2 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Anslaget får huvudsakligen användas till att finansiera kostnader för medlemskap i internationella organisationer inom departementets ansvarsområde. Anslaget används även för att täcka avgifter och bidrag för internationellt skogssamarbete samt även för andra bidrag relaterade till Landsbygdsdepartementets internationella arbetsområden. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.60Inget0
1:17 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
ap.21 287Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:3 (2012) Internationellt skogssamarbete
ap.2 (2012)ram
På regeringens vägnar
Lena Ek
Agneta Rongione
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret