Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
17

2012-12-13
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Ku2012/471/KO
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:2, 2:1, 3:3, 5:2, 7:3, 8:2, 8:3, 8:6, 10:1, 11:1, 11:3 och 13:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2, anslaget 2:1, anslaget 3:3, anslaget 5:2, anslaget 7:3, anslaget 8:2, anslaget 8:3, anslaget 8:6, anslaget 10:1, anslaget 11:1, anslaget 11:3 och anslaget 13:1 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 199
ap.6Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)5 049
ap.8Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (ram)150
ap.10Bidrag till nyskapande kultur (ram)25 000

Villkor för anslag 1:2

ap.6 Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.8 Nordliga dimensionens partnerskap för kultur

Medlen har beräknats för bidrag till arbetet inom Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (Northern Dimension Partnership for Culture - NDPC). Kammarkollegiet ska utbetala medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Nordiska ministerrådets sekretariat.

ap.10 Bidrag till nyskapande kultur

Anslagsposten ska användas enligt förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur.

Kommittén Kulturbryggan (Ku 2010:04) beslutar om fördelning av medel från anslagsposten och svarar för uppföljning och utvärdering. Kammarkollegiet ska utbetala medlen efter rekvisition från bidragsmottagarna.

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet958 042
ap.1Kungliga Operan AB (ram)435 497
ap.2Kungliga Dramatiska Teatern AB (ram)222 588
ap.3Riksteatern (ram)255 536
ap.5Stiftelsen Dansens Hus (ram)23 196
ap.6Stiftelsen Drottningholms Slottsteater (ram)10 922
ap.7Voksenåsen AS (ram)10 303

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kungliga Operan AB

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Kungliga Operan AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Operan ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.2 Kungliga Dramatiska Teatern AB

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Kungliga Dramatiska Teatern AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Dramaten ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.3 Riksteatern

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Riksteatern efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Riksteatern ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.5 Stiftelsen Dansens Hus

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Dansens Hus efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

ap.6 Stiftelsen Drottningholms Slottsteater

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Stiftelsen Drottningholms Slottsteater. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2013. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2013.

ap.7 Voksenåsen AS

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Voksenåsen AS. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2013. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2013.

3:3

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet16 803
ap.3Utgivning av lättläst litteratur och nyhetstidningen 8 SIDOR (ram)16 803

Villkor för anslag 3:3

ap.3 Utgivning av lättläst litteratur och nyhetstidningen 8 SIDOR

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten ska minst 9 000 000 kronor användas för utgivning av lättläst litteratur och minst 2 000 000 kronor för att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer. 

Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2013.

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet201 149
ap.2Individuell visningsersättning (ram)35 063
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)15 550
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)133 746
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)9 010
ap.13Dramatikerstöd (ram)2 780
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000

Villkor för anslag 5:2

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS).

Av anslagsposten får BUS använda högst 2 000 000 kronor till administrationskostnader. 

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Enligt riksdagens beslut (prop 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285) ska inkomstgarantin för konstnärer avvecklas successivt i de delar som avser nyutnämningar av garantimottagare. Frigjorda medel ska under innevarande budgetår överföras till pensionsgrundande tidsbegränsade långtidsstipendier inom anslagspost 4 Långtidsstipendier. De innehavare som tidigare utsetts till mottagare av inkomstgarantier ska behålla sin garanti.

Kammarkollegiet ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 1 mars 2013 och den 31 augusti 2013 redovisa en prognos över beräknat utnyttjade medel under 2013. Kammarkollegiet ska även den 1 mars 2013 redovisa hur garantirummen har utnyttjats under 2012.

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond. 

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till styrelsen för Sveriges författarfond. Av anslagsposten får högst 50 procent utbetalas före den 1 februari 2013. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2013.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Anslagsposten ska användas enligt 15 § första stycket lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde.

Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2012.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Sveriges författarförbund.

Av anslagsposten får Sveriges författarförbund använda högst 410 000 kronor till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 280 000 kronor till administrationskostnader.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1998:1387) om fonogramersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI).

Av anslagsposten får STIM och SAMI använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet460 000
ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)460 000

Villkor för anslag 7:3

ap.1 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § lagen (1998:950) om kulturminnen m.m.

8:2

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet239 538
ap.1Stiftelsen Nordiska museet (ram)111 209
ap.2Stiftelsen Skansen (ram)68 257
ap.3Stiftelsen Tekniska museet (ram)45 694
ap.4Stiftelsen Arbetets museum (ram)14 378

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Nordiska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags-
mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Skansen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags-
mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Tekniska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags-
mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Arbetets museum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags-
mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

8:3

Bidrag till vissa museer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet46 639
ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (ram)9 476
ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ram)3 946
ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (ram)4 930
ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (ram)13 179
ap.6Nobelmuseet (ram)4 952
ap.7Föreningen Svensk Form (ram)2 824
ap.8Röhsska museet (ram)1 002
ap.9Riksförbundet Sveriges museer (ram)1 500
ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (ram)581
ap.11Stiftelsen Judiska museet i Stockholm (ram)1 602
ap.12Bildmuseet (ram)743
ap.13Zornsamlingarna (ram)404
ap.15Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum (ram)500
ap.16Bidrag till vissa museer (ram)1 000

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Thielska galleriet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags-
mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/ bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten har 4 770 000 kronor beräknats för satsningen Kulturarvs-IT.

ap.6 Nobelmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Nobelmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags-
mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.7 Föreningen Svensk Form

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Föreningen Svensk Form efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2013. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2013.

ap.8 Röhsska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Röhsska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2013. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2013.

ap.9 Riksförbundet Sveriges museer

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Riksförbundet Sveriges museer efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/
bankgiro. Högst 50 procent av bidraget får utbetalas före den 1 februari 2013. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2013.

ap.10 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Strindbergsmuseet efter underskriven rekvisition om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2013. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2013.

ap.11 Stiftelsen Judiska museet i Stockholm

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Judiska museet i Stockholm efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/
bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2013. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2013.

ap.12 Bildmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Bildmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2013. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2013. 

ap.13 Zornsamlingarna

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Zornsamlingarna engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

ap.15 Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Högst 50 procent av bidraget får utbetalas före den 1 februari 2013. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2013.

ap.16 Bidrag till vissa museer

Medlen får endast disponeras efter särskilt regeringsbeslut.

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet80
ap.1Utställningsgarantier (ram)1
ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79

Villkor för anslag 8:6

ap.1 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd.

ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten är beräknad att användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut meddelas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet312 874
ap.1Stöd till svensk filmproduktion m.m. – filmavtalet (ram)185 000
ap.2Stöd till filmkulturella åtgärder (ram)97 874
ap.5Stöd till digitalisering av biografer (ram)30 000

Villkor för anslag 10:1

ap.1 Stöd till svensk filmproduktion m.m. – filmavtalet

Kammarkollegiet ska betala ut medlen, inklusive medgiven anslagskredit, engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Anslagsposten ska användas i enlighet med 2013 års filmavtal, som gäller för perioden 2013-2015.

ap.2 Stöd till filmkulturella åtgärder

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Stöd till film i skolan

För att stöd ska ges krävs att bidrag lämnas från landsting, kommun eller annan huvudman med ett belopp som minst motsvarar det statliga stödbeloppet.

ap.5 Stöd till digitalisering av biografer

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 293
ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (ram)11 075
ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (ram)10 218

Villkor för anslag 11:1

ap.2 Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Sveriges Television AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2013.

ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Sverigefinska Riksförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet383
ap.1Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (ram)383

Villkor för anslag 11:3

ap.1 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

Anslagsposten har beräknats för bidrag till det arbete som utförs inom ramen för Europeiska audiovisuella obeservatoriet. Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

13:1

Stöd till idrotten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 705 151
ap.3Bidrag till internationellt samarbete m.m. (ram)1 100
ap.4Insatser mot dopning (ram)26 300
ap.5Bidrag till idrottsforskning (ram)16 000
ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (ram)41 300
ap.7Särskild satsning på idrott och motion (ram)500 000
ap.9Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet (ram)1 120 451

Villkor för anslag 13:1

ap.3 Bidrag till internationellt samarbete m.m.

Medlen ska utbetalas i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

ap.4 Insatser mot dopning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro med en fjärdedel per kvartal.

Av anslagsposten har 1 800 000 kronor beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt 1 500 000 kronor för medfinansiering av Dopingjouren vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

ap.5 Bidrag till idrottsforskning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro med en fjärdedel per kvartal.

Anslagsposten har beräknats som bidrag till Centrum för idrottsforskning för forskning och uppföljning av statens stöd till idrotten.

ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro med en fjärdedel per kvartal.

ap.7 Särskild satsning på idrott och motion

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro med en fjärdedel per kvartal.

Anslagsposten har beräknats för den särskilda satsningen Idrottslyftet. 

ap.9 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro med en fjärdedel per kvartal.

I anslagsposten har medel beräknats för barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft, ett kompetenscentrum för internationella idrottsevenemang samt administration, förberedelser och deltagande i olympiska spel och Paralympics.

Riksidrottsförbundet ska avsätta behövliga medel för förbundets egna förvaltningskostnader från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
ap.30Inget0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.21 040Inget0
ap.3462Allt0
ap.83 970Inget0
ap.10267Inget0
ap.1383Inget0
ap.14148Inget0
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.10Inget0
8:2 Centrala museer: Stiftelser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
8:3 Bidrag till vissa museer
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.10Inget0
ap.20Inget0
10:1 Filmstöd
ap.115 000Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.20Inget0
ap.40Inget0
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
ap.10Inget0
13:1 Stöd till idrotten
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
ap.1ram
ap.2ram
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Ari Niemelä
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KSÄ KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Utbildningsdepartementet/S
Nordiska ministerrådets sekretariat
Kungliga Operan AB
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Riksteatern
Stiftelsen Dansens Hus
Voksenåsen AS
Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Svenska kyrkan
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Thielska galleriet
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Nobelmuseet
Föreningen Svensk Form
Röhsska museet
Riksförbundet Sveriges museer
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Stiftelsen Judiska museet i Stockholm
Bildmuseet
Zornsamlingarna
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Sveriges Television AB
Sverigefinska Riksförbundet
Europeiska audiovisuella observatoriet
Riksidrottsförbundet
Svenska Handikappidrottsförbundet
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Centrum för idrottsforskning
Sveriges Olympiska kommitté
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Sveriges författarförbund
Sveriges författarfond
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)